Views
2 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

kas nekad neko

kas nekad neko nedzirdēja par vienu, patiesu Dievu, un arī nezina Viņa ar praviešu mutēm cilvēkiem pasludināto gribu, tad tava rīcība būtu attaisnojama; jo, kas nezina likumu, tas to arī nevar pārkāpt. Bet tu esi jūds, un pie tam vēl, cik es labi zinu, rakstu mācītājs, un tad tas no tevis bija vēl nosodāmāk, visādās krāpšanās augstākā mērā pārspēt pagānus. 15. Bet, ja tu pēc saviem vārdiem patiesi un nopietni gribi laboties un labosies, tad, lai Kunga Vārdā tavi grēki tev arī ir piedoti!” 16. Saimnieks par to pateicās, paklanījās Roklusa priekšā un gāja savā mājā. 17. Bet arī mēs devāmies tālāk, un Es Roklusam teicu: „Tu savu uzdevumu vēlreiz atrisināji labi, un mēs pabeidzām labu darbu. Ka tu rakstu mācītājam Mani neatklāji, arī bija pavisam labi; jo viņš vēl nav nobriedis Manu personību, kā viņa pazītu, panest. Bet, kad Es rīt šo vietu atstāšu, un saimnieks nāks pie tevis atlīdzināt savu netaisnību, tad tu viņam arī vari teikt, ka Es atrados tavā sabiedrībā, un kādu Mācību un varu Es jums devu, par ko jūs varat viņu pārliecināt, un tad viņš jums vēl izdarīs kādu labu pakalpojumu.” 18. Rokluss, no Manis to dzirdēdams, pateicās par tādu liecību un par tādu mierinājumu, ko visu viņš ne mazākā mērā nav pelnījis, un pēc tam teica: „Ak, Kungs un Meistar, vai tad Tu nopietni gribi jau rīt mūs atstāt?” 19. ES teicu: „Ar Manu personību katrā ziņā, tomēr ar Manu Garu nē; jo Man citās vietās vēl daudz kas darāms, lai tiek piepildīts viss, kas par Mani ir pareģots. Bet arī bez Manas personīgas klātbūtnes jūs netraucēti Manā Vārdā varat mācīt un darboties, tā iemesls ir viegli saprotams.” 20. Rokluss arī drīz saprata iemeslu, un šīs sarunas laikā mēs atkal nonācām vienā vietā, un, proti, uz ielas, kas veda uz Ēģipti, kur mums atkal bija kāds darbs. 217. BRĪNUMDARBI VIESNĪCĀ VĀRTU PRIEKŠĀ 1. Tā vieta jau bija ārpus slēgtās vietas vārtiem, kas, pats par sevi saprotams, visos virzienos bija ieskauta stipriem mūriem. Bet ārpus mūriem un to vārtiem bija arī vēl mājas un viesnīcas, kurās atceļojošie pa lielākai daļai mēdza novietot savus nastu nesējus dzīvniekus, un bieži arī paši apmetās viesnīcā. Iepriekš minētā vietā 700 soļu attālumā no vārtiem tad arī bija viena tāda viesnīca, kurā jau atradās daudz viesu; starp viņiem bija daudzi ēģiptieši, grieķi, romieši un arī daži jūd, kas ar pagāniem nodarbojās ar visādu tirdzniecību. 2. Viesnīcas priekšā bija liels laukums, labi ar zāli apaudzis. Tajā atradās daudzi zārki, kuros atradās miruši bērni, kuru tēvi un mātes gaidīja viesnīcā, vai viņi no essejiešiem saņemtu ilgoto piekrišanu, drīkstēt labi noslēgtos zārkos pilī ienest savus mirušos. Vecāki gan vairakkārt bija lūguši atļauju, bet tādēļ, ka jau zināmais atkalatdzīvināšanas kambaris jau tāpat bija pārpildīts tāda veida zārkiem, to nesaņēma, un tādēļ, ka essejieši tāda veida zārkus vairs nevarēja un nedrīkstēja pieņemt. 3. Bet minētā viesnīcā gaidošie bija nākuši no tālienes cerībā savus mirušos bērnus vest mājās atkal no jauna atdzīvinātus, un tādēļ arī nevarēja zināt, ka essejieši nevienu mirušu bērnu vairs neatdzīvina. Tādēļ vecākiem bija jo rūgtāk šeit dzirdēt, ka viņi savu tālo ceļu mērojuši velti. 4. Kad mēs aplūkojām zārkus, skaitā 110, mūs ieraudzīja saimnieks, kā priekšnieku ļoti labi pazina, un sērojošiem viesiem tūlīt teica, ka starp zārkiem staigā priekšnieks ar saviem brāļiem un tos aplūko, kas sērojošiem esot laba zīme, jo, ja pats priekšnieks uzņēmies tādu apskati, tad noskumušie jau varot cerēt, ka viņu lūgumi tiks uzklausīti. 5. Pēc tāda mierinājuma visi viesi steidzīgi piecēlās un nāca ārā pie mums, kas mēs lasījām uzrakstus uz zārkiem, un visi, asarām acīs, lūdz priekšniekam, lai viņš viņiem tomēr neliek 326

ceļot atpakaļ tālā dzimtenē bez panākumiem, jo viņi tomēr nezināja, ka šajā senā brīnumvietā neviens nomiris bērns vairs netiek atdzīvināts. 6. Rokluss lūdzējiem teica: „Bet jau kopš kāda gada no šejienes visos virzienos par to, ka sūtīti sūtņi, lai cilvēkiem paziņotu, ka šeit neviens mirušais vairs netiek atkal atdzīvināts. Vai jūs par to neko nedzirdējāt?” 7. Izjautātie teica: „Nē, varenais priekšniek, pat tikai no tālienes mēs ne no viena nesaņēmām ziņu, jo, ja mēs par to kaut ko dzirdētu, tad mēs noteikti paliktu mājās un nebūtu iztērējuši tik lielus līdzekļus. Pa lielākai daļai mēs šeit atnācām tikai pirms pāris dienām, un viesnīcā vēl maz esam tērējuši, - pirms pāris stundām mēs arī saņēmām atpakaļ ceļā uz šejieni maksātos nodokļus – kas mums sagādāja īstu prieku, - bet, ja mums bez panākumiem nu varbūt tādēļ no šejienes jāaiziet, tad mēs mīļāk vēlētos samaksāt desmitkārtīgas nodevas. Ak, varenais priekšniek, tikai vēl šoreiz uzklausi mūsu lūgumus! Mēs labprāt gribam gaidīt un atzīt katru upuri, ja tikai tu vēlētos žēlīgi mūs uzklausīt!” 8. Rokluss teica: „Jā, jūs mani mīļie draugi, jūs tālumā esat maldīgi informēti, ka šeit bērni, kas bieži jau mēnešiem ilgi pilnīgi guļ zārkos, var tikt atkal atdzīvināti. Pie tikko nomirušiem tas šad un tad gan ir iespējams, ja viņi ir šķietami miruši; bet bērnus, kā tos zārkos, var atkal atdzīvināt vienīgi tikai Dievs!” 9. Te viens grieķis ātri jautāja, teikdams: „Kādu Dievu tu gan domā? Jo mēs skaidām daudzus dievus! Kurš starp viņiem tad ir tas varenākais? Saki to mums, un mēs gribam viņam upurēt, un tu aizlūdz viņam par mums!” 10. Rokluss teica: „Starp jūsu dieviem tas mūžam nav neviens, tā kā visi jūsu dievi ir tikai izdomāti, un viņu attēli no cilvēku roku darināti. Vienīgi patiesais un visvarenais Dievs ir tikai Tas, ko piesauc jūdi; vienīgi Viņam viss iespējams!” 11. Grieķis atkal teica: „To mums teica arī starp mums dzīvojošie jūdi, kas nodarbojas ar tirdzniecību, un tad mēs arī labprātīgi jūdu Dievam nesām lielus upurus, kurus arī pieņēma viens jūdu priesteris, apgalvojot, ka upuri tūlīt tikšot nogādāti Jeruzalemē, kur vienīgi patiesais Dievs pastāvīgi mājo kādā ļoti lielā un greznākā templī. 12. Bet, neskatoties uz mūsu ievērojamiem upuriem, un par spīti jūdu priestera apgalvojumam, ka viņa vienīgi patiesais Dievs mums noteikti palīdzēs, mūsu bērni tomēr paliek miruši; un tā es tad domāju, ka arī šoreiz ar jūdu Dievu nekas sevišķi daudz nav panākams. Tomēr tu to šeit varbūt gan labāk zināsi, kā iepriekš minētais jūdu priesteris, kam, atklāti sakot, šķiet pašam nav liela paļāvība uz viņa Dievu, tādēļ, ka viņš mums priekšā teiktos baušļus, pēc maniem novērojumiem, vismazāk ievēroja. Kā tu domā, kas mums darāms, lai vienīgi patiesais jūdu Dievs mums palīdzētu?” 13. Rokluss teica: „Jā, jūs, mani mīļie draugi, te nozīmē, vispirms šim Dievam sirdī dzīvi ticēt, visos apstākļos turēt Viņa baušļus, tad Viņu pār visu mīlēt un savus līdzcilvēkus kā sevi pašu! Kas to nedara, to Dievs neuzklausa. 14. Bet es un mani brāļi to darām, un mums tad ir nekļūdīgs pierādījums, ka mūsu vienīgi patiesais Dievs vienmēr labprāt uzklausa mūsu lūgumus, pieņemot, ka mēs Viņam nelūdzam neko muļķīgu! Sirdīs tad ticēdami, vērsieties pie mūsu Dieva kā pie kāda vislabākā Tēva, un tad arī apsoliet Viņam, ka jūs atmetīsiet jūsu mirušos elkus un precīzi turēsiet Viņa baušļus, un jāparādās, vai mūsu Dievs jūs uzklausa!” 15. Visi ēģiptieši, romieši un grieķi to svinīgi apsolīja. 16. Bet Rokluss piemetināja vēl vienu noteikumu, teikdams: „Es nu dzirdēju jūsu svinīgo solījumu, ka tā jums visiem ir pilnīga nopietnība, atgriezieties pie viena, vienīgi patiesā jūdu Dieva, no kura jūsu pirmtēvi pirms gandrīz 1700 gadiem novērsās, un nu manī jau ir pilnīga pārliecība, ka Dievs apmierinās jūsu vēlēšanos. Bet, kas šeit notiks, to paturiet pie sevis, un par mums neizpaudiet vēl vairāk, kā tas jau tāpat zināms; jo tas, kas šodien šeit notiek, tas turpmāk vairs nenotiks! 327

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR

 • Page 3 and 4:

  Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at

 • Page 5 and 6:

  96. Vēja izcelšanās ............

 • Page 7 and 8:

  197. Par svinamo dienu svinēšanu.

 • Page 9 and 10:

  14. Bet tagad man pietiek jūsu mu

 • Page 11 and 12:

  suņu vietā, bet, lai gan viņi ir

 • Page 13 and 14:

  8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a

 • Page 15 and 16:

  nesagādā cilvēkiem ciešanas, be

 • Page 17 and 18:

  3. Pirmais runātājs teica: „To

 • Page 19 and 20:

  tikai slepeni pie sevis [turēt], j

 • Page 21 and 22:

  septiņiem vīriem teiktu to pašu

 • Page 23 and 24:

  priekšrocība, ka Dieva visvarenī

 • Page 25 and 26:

  caur to tie desmit vairs nav saist

 • Page 27 and 28:

  ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu

 • Page 29 and 30:

  eigas, un Mana Mācība tomēr turp

 • Page 31 and 32:

  astos tik daudz cilvēku, ka tagad

 • Page 33 and 34:

  šķiršanās laikā no šīs zemes

 • Page 35 and 36:

  dzīvības pamatu formas, kā šīs

 • Page 37 and 38:

  20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis

 • Page 39 and 40:

  tieši nolādētais „vajag” lik

 • Page 41 and 42:

  2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu

 • Page 43 and 44:

  4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav

 • Page 45 and 46:

  īvībā kā inteliģences un griba

 • Page 47 and 48:

  14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k

 • Page 49 and 50:

  1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē

 • Page 51 and 52:

  caurstrāvots, bez kā viņš patie

 • Page 53 and 54:

  9. Bet, kad jūs paši dzīvības g

 • Page 55 and 56:

  5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv

 • Page 57 and 58:

  34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka

 • Page 59 and 60:

  tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu

 • Page 61 and 62:

  12. Bet kādēļ personīgie velni

 • Page 63 and 64:

  5. Bet visas citas lūgšanas un br

 • Page 65 and 66:

  8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se

 • Page 67 and 68:

  20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk

 • Page 69 and 70:

  1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v

 • Page 71 and 72:

  7. Tomēr, katram atstājiet viņa

 • Page 73 and 74:

  11. ES sacīju: „Šis vēsums ād

 • Page 75 and 76:

  4. Bet kā jūs tagad austrumos pie

 • Page 77 and 78:

  1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā

 • Page 79 and 80:

  1. Bet, kad mēs šajā augstienē

 • Page 81 and 82:

  1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs

 • Page 83 and 84:

  visiem nabagiem un apspiestiem, jo

 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258:

  13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne

 • Page 259 and 260:

  175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME

 • Page 261 and 262:

  ausmu, un, kas no koka sev jau iev

 • Page 263 and 264:

  tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i

 • Page 265 and 266:

  jauni un veci - kļūstot taisni un

 • Page 267 and 268:

  18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā

 • Page 269 and 270:

  darbīgais priesteris, kura vārdie

 • Page 271 and 272:

  1. Kad vecais kalpotājs atradās p

 • Page 273 and 274:

  „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es

 • Page 275 and 276: 184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK
 • Page 277 and 278: tām likšu izliet Manu gaismu, un
 • Page 279 and 280: 10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos
 • Page 281 and 282: visšaurākā, bet pusstundu tālā
 • Page 283 and 284: atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie
 • Page 285 and 286: 7. ES teicu: „Pavisam noteikti,
 • Page 287 and 288: essejiešu pilī, un viņam viņiem
 • Page 289 and 290: 5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū
 • Page 291 and 292: 10. Bet, ja jūs to zināt, un no M
 • Page 293 and 294: 1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav
 • Page 295 and 296: tālab mums arī nebūs vajadzīgs
 • Page 297 and 298: cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū
 • Page 299 and 300: palīdzību, tā kā arī tu Man ne
 • Page 301 and 302: 2. Arī tie daži pirmie essejieši
 • Page 303 and 304: tūkstoši ielenc lielo brīnumpili
 • Page 305 and 306: caur manu vārdu un lūgšanu Dievs
 • Page 307 and 308: 7. Rokluss teica: „Klausieties, d
 • Page 309 and 310: 2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar
 • Page 311 and 312: 8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t
 • Page 313 and 314: 5. Farizejs teica: „Jūs esat pil
 • Page 315 and 316: 14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,
 • Page 317 and 318: 22. Un Rokluss teica pēc tam: „P
 • Page 319 and 320: starp Maniem draugiem, kas Mani lab
 • Page 321 and 322: 13. Rokluss, tie citi essejieši un
 • Page 323 and 324: Un tādēļ Es tavai runai saku „
 • Page 325: 216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.
 • Page 329 and 330: no dienas nāca vairāk, šo naudu
 • Page 331 and 332: Rokluss pats jums visu jau skaidri
 • Page 333: 10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Unbenannt-1 - Till Nowak
AR 1. numuru - Vienotība