Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

17. Bet visa veida

17. Bet visa veida slimnieki, aklie, kurlie, mēmie, nolēmētie, kropļi, ar podagru slimie, spitālīgie, apsēstie un ar ļaunu drudzi slimojošie un vājprātīgie var šeit atrast savu dziedināšanu. Ja jūs gribat izpildīt arī šo noteiktumu, tad jūs savus zārkus varat atvērt un izņemt savus nu jau atdzīvinātos mirušos, un dot viņiem ēst sākumā pienu, un tikai tad kādu svaigu gaļas buljonu ar nedaudz maizes, un pret vakaru arī nedaudz vīna! 18. Bet vai jūs visi nu nešaubīgi arī ticat, ka visi bērni zārkos jau dzīvo?” 19. Visi teica: „Jā, tu, varenais, viena, vienīgi patiesa un visvarena Dieva draugs, mēs ticam bez mazākām šaubām!” 20. Pēc tam Rokluss pēc Mana iekšēja apsolījuma teica: „Lai tad Jēzus Jehova Ceobata Vārdā jums notiek pēc jūsu ticības! Un nu atveriet zārkus!” 21. Pēc šiem vārdiem visi pieskrēja pie viņu zārkiem, tos atvēra, un viņu bērni, no kuriem daži bija ieslēgti zārkos jau vairāk kā gadu, svaigi un veseli no tiem piecēlās. 22. Prieks, kas par to bija vecākiem, kas pa lielākai daļai bija ļoti pārtikuši, viegli saprotams, bija neaprakstāms, un tad pateicībai, slavinājumiem un cildinājumiem gandrīz nebija beigas. Drīz pēc tam bērni tika tā aprūpēti, kā tos vecākiem iepriekš tika pavēlēts. 23. Nota bene: Tagad, pēc gandrīz 2000 gadiem, kāds varētu jautāt, kā tad tāds brīnumdarbs, tāpat kā arī daudzi citi, varēja palikt tā pavisam noklusēts? 24. Atbilde pavisam īsi skan tā: Tādēļ, ka Es Pats to tā kārtoju, lai nākamībā cilvēkus vada vienīgi tikai tīra Mācība, un ne cilvēku brīvo gribu kavējošo brīnumdarbu vara, kā Es to jau bieži teicu. Bet Manā, šeit tikai nedaudziem zināmā, īsā uzturēšanās laikā, Essā, tāda veida brīnumdarbi tādēļ neradīja pārāk lielu sensāciju, ka tieši šī vieta jau sen tālu un plaši bija pārāk zināma kā brīnumvieta. Kāda brīnumdarba neizdošanās tad, acīmredzami, izsauktu lielāku ievērību, kā kāds pilnīgi izdevies, ko tad katrs cilvēks jau tik noteikti gaidīja, kā nakts dienu un diena pārējo nakti. Pie tam, tad visiem, kas te atrada palīdzību, kopš Mana laika, vienmēr tika uz nopietnāko pavēlēts par brīnumu neizpaust. 25. Bet par Maniem un essejiešu darbiem tomēr daudz kas ir pierakstīts, ko bieži uzglabāja Ēģiptē lielās bibliotēkās, bet vēlāk, no akliem muhamedāņiem, kā zināms, ir iznīcināts. Un tā notika, ka šajā laikā cilvēki gandrīz neko vairs nezina par lieliem brīnumdarbiem, kas notika tajā laikā, bet, ko uz noteiktāko veicināja arī senā Bābeles netikle, tas šajā laikā jau tāpat tiek zināms katram domājošam pētniekam. 26. Bet austrumu zemēs tomēr vēl pastāv daudzas piezīmes un īstā laikā tās arī tiks celtas dienas gaismā. Tajās vēl ir dažs kas, kas tagad četros zināmos Evaņģēlijos nav sastopams; tomēr tajās nav atrodama hronoloģiska kārtība, līdzīgi arī tajos četros nē, - bet tas nav svarīgi – jo galvenā lieta tomēr ir un paliek tikai vienmēr tīra dzīvības mācība. Kas to pieņem un Man tic, tad caur garu tiek vests arī visā citā. 27. Šis līdzās teiktais, lai kalpo un pietiek katram, kam par Mani un Manu darbību tajā laikā vēl bija kādas šaubas, kā iepriecinošs un mierinošs pierādījums par šajās, nu jau daudzās, grāmatās teiktā patiesību. 28. Un nu, atpakaļ pie mūsu lietas! 218. PAR ESSEJIEŠU PALĪGU LŪGUMU 1. Kad aprakstītais brīnumdarbs bija paveikts un vecāki ar saviem bērniem atradās viesnīcā, tad pie mums pienāca saimnieks, kuram arī, tāpat kā viņa mājas kalpotājiem, šajā vietā šis brīnumdarbs likās kā kaut kas pavisam dabīgs, un jautāja Roklusam, vai un cik daudz viņam šī lielā brīnumdarba dēļ, no viņiem jāpierēķina daudzo nabagu labā, kas šajā vietā dienu 328

no dienas nāca vairāk, šo naudu viņš, kā vienmēr, apzinīgi nodotu trūcīgo apgādes priekšniekam. 2. Rokluss, kā Es viņam slepeni liku sirdī, teica: „Šī žēlastība Man no Dieva ir piešķirta par velti, un tā es ne no viena neprasu nekādu upuri. Bet kas pats aiz brīva prāta kaut ko grib darīt daudziem nabagiem, kuru pie mums netrūkst, tad pieņem to un nodod iestādei. Bet tos dzelzs zārkus tūlīt liec nogādāt pilī, lai tie pārāk ilgi nepaliek guļam visiem redzami!” 3. Saimnieks teica: „Bet, kā tad, ja svešinieki par piemiņu zārkus atkal gribēs ņemt līdzi uz mājām?” 4. Rokluss teica: „Tad saki viņiem, ka es to tā pavēlēju! Bet, kas tomēr gribētu zārku ņemt līdzi, tam saki, ka mājup ceļā viņam tad bērns nomirs, un tad neviens nepretosies zārkus šeit atstāt!” 5. Kad saimnieks no Roklusa to dzirdēja, tad viņš mūsu priekšā paklanījās, un pēc tam steidzās mājā, lai nokārtotu visu, ko Rokluss viņam pavēlēja. 6. Bet pēc tam mēs šo vietu tūlīt atstājām, devāmies atpakaļ, un nonācām pie kādiem citiem vārtiem, ārpus kuriem jau sen atradās essejiešu nodibināta bezmaksas viesnīca. Pēc pils tā tur gan bija lielākā celtne, pie kuras arī atradās daudzi un lieli dārzi, kas kopā ar celtni bija īpaši ietverta augstiem un stipriem mūriem, kam ik pa simts soļiem bija sargu torņi. Bet šajā viesnīcā, līdzās visādiem, daudziem kropļiem, atradās arī daudzi kopjami bērni, kas pēc agrāko, jau zināmo essejiešu paraduma, tika atdoti vecākiem kā viņu atkalatdzīvinātie bērni. 7. Kad mēs nonācām šajā viesnīcā, tad Rokluss Man teica: „Ak, Kungs un Meistar, redzi, tās nu vēl ir manas lielākās raizes! Šos daudzos kropļus izdziedināt un tad viņus izmantot kādam citam darbam, un, sevišķi Tavā klātbūtnē, būtu viegli, bet šie daudzie kropļi agrākos laikos bija labprātīgi palīgi, sevišķi, pie mirušo atmodināšanas scēnām, un arī zina, kā nomirušie bērni šeit tika atkal atdzīvināti! Ja mēs viņus nu padarām veselus, un kaut kur citur pasaulē apgādājam dienestu, tad viegli var notikt, ka viens vai otrs kādā zināmā, labā stundā atklāj mūsu senās krāpšanas, un tad mēs varētu nonākt lielās nepatikšanās, kas nebūtu labi ne mums, ne kādam citam cilvēkam. 8. Bet man nu visvairāk ir žēl šos kroplos un vārgos aba dzimuma cilvēkus, kas pie savām ciešanām nonāca aiz pārāk lielas piepūles, kas bija jāpārvar, un caur Tavu žēlastību es vēlētos viņiem palīdzēt. Bet, ja viņi kļūs veseli, tad viņi atkal gribēs stāties viņu senā amatā, kas agrāk viņiem atmeta dažu labu peļņu, tā, ka, kā atkal atdzīvināti, no daudziem svešiniekiem bieži tika bagātīgi apdāvināti; bet šis amats vairs nepastāv, un tādējādi mēs ar viņiem esam īstās nepatikšanās. Te mums varētu palīdzēt vienīgi Tavs padoms. 9. Ar kopjamiem bērniem tas ir vieglāk, tādēļ, ka viņi nezina iemeslu, kādēļ viņi ir te. Bet to labi zina viņu kopēji un audzinātāji, vienīgi viņi pieder pie mums, un, ja zina kā tās lietas šeit nu ir, jo caur mani viņi zina par Tevi un, kaut gan pa lielākai daļai ir pagān, ir labās domās par Tevi un Tavu mācību. Tikai kroplie un vājie, kā jau teikts, visvairāk nospiež sirdi!” 10. ES teicu: „Kroplie un vājie ir tīri pagāni, un vēl turas pie viņu seniem elkiem. Padariet viņus par viena, patiesa Dieva atzinējiem un rādiet viņiem Dieva Gara spēku cilvēkā. Atmodiniet viņos ticību un mīlestību uz Manu Mācību, un tad viņiem palīdziet, tad jums no viņiem vairs nebūs jābaidās. Tad viņi jums vēl izdarīs dažu labu pakalpojumu. Bet, tākā viņi jau reiz pieder pie jums, tad viņiem arī pie jums jāpaliek! Bet jūs jau tāpat gribat šeit daudz pārveidot, lai nekas vairs nav sastopams no jūsu senām, neīstām lietām. Tad jums būs vajadzīgi daudzi strādnieki, un visus, kas šajos mūros mājo, varēsiet ļoti labi izmantot. Pie tam, jums laicīgie labumi ir tādā pārpilnībā, ka ar tiem 1000 gadus varat uzturēt un pabarot 1000 cilvēkus, un tā jūs arī visus, kas nu uzturas šajos mūros, īsu laiku varat pavisam labi uzturēt un pabarot. – Vai tu ar to esi apmierināts?” 11. Rokluss teica: „Ak, Kungs un Meistar, Tu, mūžīgā mīlestība, laipnība un līdzcietība! Slepeni tas jau sen bija arī mans plāns; bet mani brāļi tieši šajā ziņā negribēja piekrist maniem uzskatiem. Bet, tā kā tagad viņi to pavisam gaiši un skaidri dzird no Tavas mutes, tad ar Tavu 329

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR

 • Page 3 and 4:

  Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at

 • Page 5 and 6:

  96. Vēja izcelšanās ............

 • Page 7 and 8:

  197. Par svinamo dienu svinēšanu.

 • Page 9 and 10:

  14. Bet tagad man pietiek jūsu mu

 • Page 11 and 12:

  suņu vietā, bet, lai gan viņi ir

 • Page 13 and 14:

  8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a

 • Page 15 and 16:

  nesagādā cilvēkiem ciešanas, be

 • Page 17 and 18:

  3. Pirmais runātājs teica: „To

 • Page 19 and 20:

  tikai slepeni pie sevis [turēt], j

 • Page 21 and 22:

  septiņiem vīriem teiktu to pašu

 • Page 23 and 24:

  priekšrocība, ka Dieva visvarenī

 • Page 25 and 26:

  caur to tie desmit vairs nav saist

 • Page 27 and 28:

  ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu

 • Page 29 and 30:

  eigas, un Mana Mācība tomēr turp

 • Page 31 and 32:

  astos tik daudz cilvēku, ka tagad

 • Page 33 and 34:

  šķiršanās laikā no šīs zemes

 • Page 35 and 36:

  dzīvības pamatu formas, kā šīs

 • Page 37 and 38:

  20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis

 • Page 39 and 40:

  tieši nolādētais „vajag” lik

 • Page 41 and 42:

  2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu

 • Page 43 and 44:

  4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav

 • Page 45 and 46:

  īvībā kā inteliģences un griba

 • Page 47 and 48:

  14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k

 • Page 49 and 50:

  1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē

 • Page 51 and 52:

  caurstrāvots, bez kā viņš patie

 • Page 53 and 54:

  9. Bet, kad jūs paši dzīvības g

 • Page 55 and 56:

  5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv

 • Page 57 and 58:

  34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka

 • Page 59 and 60:

  tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu

 • Page 61 and 62:

  12. Bet kādēļ personīgie velni

 • Page 63 and 64:

  5. Bet visas citas lūgšanas un br

 • Page 65 and 66:

  8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se

 • Page 67 and 68:

  20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk

 • Page 69 and 70:

  1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v

 • Page 71 and 72:

  7. Tomēr, katram atstājiet viņa

 • Page 73 and 74:

  11. ES sacīju: „Šis vēsums ād

 • Page 75 and 76:

  4. Bet kā jūs tagad austrumos pie

 • Page 77 and 78:

  1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā

 • Page 79 and 80:

  1. Bet, kad mēs šajā augstienē

 • Page 81 and 82:

  1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs

 • Page 83 and 84:

  visiem nabagiem un apspiestiem, jo

 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258:

  13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne

 • Page 259 and 260:

  175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME

 • Page 261 and 262:

  ausmu, un, kas no koka sev jau iev

 • Page 263 and 264:

  tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i

 • Page 265 and 266:

  jauni un veci - kļūstot taisni un

 • Page 267 and 268:

  18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā

 • Page 269 and 270:

  darbīgais priesteris, kura vārdie

 • Page 271 and 272:

  1. Kad vecais kalpotājs atradās p

 • Page 273 and 274:

  „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es

 • Page 275 and 276:

  184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK

 • Page 277 and 278: tām likšu izliet Manu gaismu, un
 • Page 279 and 280: 10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos
 • Page 281 and 282: visšaurākā, bet pusstundu tālā
 • Page 283 and 284: atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie
 • Page 285 and 286: 7. ES teicu: „Pavisam noteikti,
 • Page 287 and 288: essejiešu pilī, un viņam viņiem
 • Page 289 and 290: 5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū
 • Page 291 and 292: 10. Bet, ja jūs to zināt, un no M
 • Page 293 and 294: 1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav
 • Page 295 and 296: tālab mums arī nebūs vajadzīgs
 • Page 297 and 298: cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū
 • Page 299 and 300: palīdzību, tā kā arī tu Man ne
 • Page 301 and 302: 2. Arī tie daži pirmie essejieši
 • Page 303 and 304: tūkstoši ielenc lielo brīnumpili
 • Page 305 and 306: caur manu vārdu un lūgšanu Dievs
 • Page 307 and 308: 7. Rokluss teica: „Klausieties, d
 • Page 309 and 310: 2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar
 • Page 311 and 312: 8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t
 • Page 313 and 314: 5. Farizejs teica: „Jūs esat pil
 • Page 315 and 316: 14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,
 • Page 317 and 318: 22. Un Rokluss teica pēc tam: „P
 • Page 319 and 320: starp Maniem draugiem, kas Mani lab
 • Page 321 and 322: 13. Rokluss, tie citi essejieši un
 • Page 323 and 324: Un tādēļ Es tavai runai saku „
 • Page 325 and 326: 216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.
 • Page 327: ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be
 • Page 331 and 332: Rokluss pats jums visu jau skaidri
 • Page 333: 10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)