Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

13. Kādēļ Tu

13. Kādēļ Tu pieļauj, ka tūkstošiem paaudžu, tūkstošiem gadu iepriekš vajag gauži mocīties, pirms starp viņiem tiek izkaisīta tikai viena Tavas gaismas dzirkstelīte? 14. Redzi, Kungs, tas ir ļoti svarīgs jautājums no mūsu ļoti nomocīto cilvēku puses, Tev, zemes un cilvēku Kungam un Radītājam! Dod mums par to patiesu gaismu!”” 16. PAR ZVAIGŽŅU IEDZĪVOTĀJU INKARNĀCIJU 1. ES teicu: „Draugs, pirms pāris dienām Es jums par to devu skaidru gaismu, ja tu to pilnībā neaptvēri, tad tā patiesi nav Mana vaina! Skaties augšā uz zvaigznēm! Es tev saku, ka tās visas ir pasauļu lielas zemes, uz kurām tāpat kā šeit, arī dzīvo cilvēki. 2. Zvaigžņu zemēs dzīvojošie neskaitāmie cilvēki no saviem eņģeļiem zina, ka kāda dvēsele tikai uz šīs Zemes var kļūt patiess Dieva bērns, bet tikai caur ļoti grūtu un rūpju pilnu miesas dzīvi. Ja viņi to vēlas, tad tas tiek pielaists, ka viņu dvēseles arī uz šīs Zemes tiek dzemdinātas miesā. Bet, ja viņi reiz ir šeit, tad viņiem arī uz īsu laiku vajag tam pacietīgi iziet cauri, tādēļ, ka caur to viņi uz mūžību saņem pilnīgu Dieva līdzības triumfu, un par to viņi arī var nedaudz paciest. Jo Es Pats aiz mīlestības pret Saviem bērniem brīvprātīgi daudz ko paciešu, un Savu bērnu svētībai Man vajadzēs paciest vēl smagākus un grūtākus brīžus. 3. Dieva valstība var tikt iegūta tikai ar varu un lieliem upuriem! Apdomā to labi, kā arī to, ko Es jums par to jau teicu! Vai tagad tu to labi saproti?” 4. Mags atbildēja: „Jā, Kungs un Meistar, nu es to gan sapratu un labi atcerējos arī to, ko Tu pirms pāris dienām tieši par šīm lietām sacīji; nu es Tev pateicos par visu, ko mēs par mūžīgu svētību mūsu dvēselēm ieguvām Tavā svētā klātbūtnē. Ja arī mūsu miesu piemeklēs ciešanas un sāpes; jo arī mēs nu nevaram zināt, zem kādiem citiem noteikumiem mēs miesā tikām likti uz šīs zemes, lai mēs Dievu meklējam, Viņu atzīstam, un tad lai cik grūtos apstākļos, Viņu pār visu mīlam. 5. Jo man šķiet, ka tieši tiem, kas Tavai sirdij ir vistuvāk, Tu vienmēr uzliec lielākus dzīves pārbaudījumus, kā tiem, kas caur savām dziņām un darbiem no Tavas sirds attālinājušies. Jo mūsu ceļojumos visās zemes malās jau esmu sastapis ļaudis, kas gandrīz netic nekādam Dievam, un pret saviem līdzcilvēkiem bieži izturas sliktāk kā mežonīgi zvēri, bet pie tam pašiem ir ziedoša miesas veselība un dzīvo lielākā labklājībā. Un pie tam beigās mirst ātrā bezsāpju nāvē! 6. Turpretī citur sastapu dievbijīgus, un savā ticībā Dievam ļoti padevīgus un labus cilvēkus, kas bieži visā pacietībā panes lielu postu, kas man laba un ļoti gudra Dieva aizgādību un pat esamību nostādīja ļoti šaubīgā gaismā. 7. Tagad mums šīs šaubas, protams, ir pilnīgi zudušas, un tagad mēs zinām un atzīstam, kādēļ mēs esam un kādos dažādos apstākļos dažādiem cilvēkiem uz šīs zemes jāpanes savu brīvo pārbaudījumu dzīvi, bet pie tam man tomēr, pēc manas sajūtas, jāsaka un jāatzīst, ka tieši šī brīvā pārbaudījumu dzīve ir smags uzdevums cilvēkiem, kaut arī to atrisinot, viņi sasniedz lielāko un mūžīgo dzīvības priekšrocības.. 8. Pirms mūsu eksistences mēs, cilvēki, nekad nevarējām gribēt būt šeit, bet tikai Tu viens varēji to gribēt, un tātad mēs esam Tavs darbs, par kuru Tu rūpējies, lai tas kļūtu pilnīgi tas, kam Tu to esi radījis un paredzējis. 9. Bet tādēļ, ka tas reiz ir tā, un ne citādi, un Tu Pats mums gaiši parādīji ceļu, kas mums ejams, tad mēs arī gribam uzticīgi un patiesi iet uz mērķi, ko Tu mums noliki, un nelokāmi, un ar lielāko pacietību un padevību pārkāpt ērkšķiem, kuri šad un tad būs ceļā. Tas ir mans, kā arī manu biedru stingrs un nopietns nodoms. Bet Tu, kā nu mūsu labi atzītais dzīvības Kungs mūsu 32

šķiršanās laikā no šīs zemes, nepielaid pārāk stingrus pārbaudījumus, un arī pret visiem citiem cilvēkiem esi labvēlīgs un žēlsirdīgs pēc viņu nopelniem.” 10. ES teicu: „Un ko jūs Tēvam lūgsiet Manā Vārdā, tas jums tiks dots, jo Tēvs vienīgais ir labs un Viņam nav nekāds prieks par cilvēku ciešanām, bet Viņš arī netraucē, ka tās nāk pār cilvēkiem, ja viņi aiz tīra pasaulīguma aizmirst Tēvu, nav ticībā un paši dodas visā, kam viņiem vajag sagatavot un atnest visas iespējamās nepatikšanas. 11. Vienmēr staigājiet pa ceļu, ko Es jums uzticami parādu, tad jums būs maz ciešanu un jūsu šķiršanās no šīs pasaules būs viegla. 12. Tikai pār tiem beigās visvairāk nāk rūgtas ciešanas, kuri aiz visādām pasaules kņadām savu dvēseli par daudz apraka savā miesā, jo tādai dvēselei, lai viņa par daudz netiek sagandēta savā miesā, vajag tikt ar lielu spēku no tās šķīstītai, un tātad arī ķermenim vajag sagādāt lielas ciešanas, un tas vēl ir labi dvēselei, tādēļ, ka caur sāpēm un ciešanām tiek attīrīta no savām miesīgām dziņām, un tāpēc viņpasaulē atrod vieglāku turpmāko gaitu un drošāku progresu garīgās dzīves ceļā. 13. Bet pavisam pasaulīgi cilvēki, kas netic Dievam un pie tam līdz lielam vecumam bauga labu veselību un beigās arī mirst ātrā un vieglā nāvē, savu dzīves algu jau ir saņēmuši jau uz šīs zemes un viņpasaulē būs ļoti grūti vairs ko sagaidīt. Tādu dvēseļu sabiedrībā valdīs vislielākā tumsība, un viņu vidū būs daudz vaimanu un zobu griešanas.” 14. Mags teica: „Kungs un Meistar, bet ja tādi cilvēki, kas nu tomēr pa lielākai daļai ir pagāni, nav vainīgi, ka viņi par kādu patiesu Dievu nekad nav dzirdējuši, un tādēļ arī nevar ticēt, tad viņu dvēseļu ļoti briesmīgā turpmākā pastāvēšana viņpasaulē ir bargs sods. Jā, ja cilvēki, kā tagad mēs, kas Dievu nu ir labi iepazinuši un vajag Viņam ticēt, tādēļ, ka Viņš viņiem te ir redzams, un Pats māca dzīvības ceļu, ja viņi tomēr atkristu un darītu ļaunu, tad gan viņi viņpasaulē pelnītu tādu, Tevis pasludinātu, briesmīgu likteni, bet cilvēki, kuri nav vainīgi, ka viņi pasaulē ir gandrīz vairāk dzīvnieki kā cilvēki, pēc mana saprāta liekas nespējīgi dot norēķinu, un par saviem šeit nodarītiem ļauniem darbiem viņpasaulē saņemamais sods, šķiet, nav sevišķā harmonijā ar dievišķo kārtību, un no Dieva mīlestības dzimušo taisnīgumu; jo kur kāds uz šīs zemes nepazīst Dievu, un līdz ar to, Viņa gribu, un kurš paklausa tikai tiem likumiem, ko viņam priekšā raksta viņa daba un kaislības, tas pret nezināmā Dieva gribu arī nevar nogrēkot, un par to tikt sodīts. Kungs un Meistar, te atkal manā dvēselē ir viens tumšs stūrītis, ko Tu man laipni varētu nedaudz apgaismot.” 17. CILVĒKU APMĀCĪBA ŠAJĀ UN VIŅPASAULĒ 1. ES teicu: „Arī šajā punktā jau ir pateikta patiesība un pilnīgi piemērota, nu arī no Maniem mācekļiem jūs to daļēji uzzinājāt; bet ar iegaumēšanu jums tieši neiet vislabāk, un tāpēc atkal daži dzīvības kakti jūsos ir kļuvuši nedaudz tumši. Bet, ja jūs dzīvosiet pēc Manas Mācības, tad jūs sev saņemsiet gara kristību, kas tad ir gara patiesa iekšēja jaunatdzimšana jūsu dvēselēs. Šis visas patiesības un visas gaismas dzīvais gars tad jūs vadīs jau visā patiesībā, un tad arī jūsos kļūs gaišs viss, kas tagad ir tumšs un krēslains. 2. Bet tas, ko tev saka tavs jau gaišākais prāts, it kā no Dieva tā izveidotā kārtība būtu netaisnīga un cietsirdīga, ja soda to, kuram nav dots likums kam sekot; to zina arī Dieva mīlestība un gudrība nu noteikti vēl daudz labāk. 3. Bet nekur uz visas zemes nav neviena tauta, kas būtu gluži bez likumiem. Jo Dievs visām tautām, pēc to vajadzības, modināja un aicināja gudrus vīrus, un viņi tām deva likumus, un tām arī rādīja, ka ir viens Dievs, kas visu radīja, un visu uztur, vada un valda. Tātad, šie minētie gudrie vīri arī mācīja cilvēkiem, ka Dievs tos, kas seko likumiem, apbalvos šeit un viņpasaulē, 33

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR
 • Page 3 and 4: Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at
 • Page 5 and 6: 96. Vēja izcelšanās ............
 • Page 7 and 8: 197. Par svinamo dienu svinēšanu.
 • Page 9 and 10: 14. Bet tagad man pietiek jūsu mu
 • Page 11 and 12: suņu vietā, bet, lai gan viņi ir
 • Page 13 and 14: 8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a
 • Page 15 and 16: nesagādā cilvēkiem ciešanas, be
 • Page 17 and 18: 3. Pirmais runātājs teica: „To
 • Page 19 and 20: tikai slepeni pie sevis [turēt], j
 • Page 21 and 22: septiņiem vīriem teiktu to pašu
 • Page 23 and 24: priekšrocība, ka Dieva visvarenī
 • Page 25 and 26: caur to tie desmit vairs nav saist
 • Page 27 and 28: ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu
 • Page 29 and 30: eigas, un Mana Mācība tomēr turp
 • Page 31: astos tik daudz cilvēku, ka tagad
 • Page 35 and 36: dzīvības pamatu formas, kā šīs
 • Page 37 and 38: 20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis
 • Page 39 and 40: tieši nolādētais „vajag” lik
 • Page 41 and 42: 2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu
 • Page 43 and 44: 4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav
 • Page 45 and 46: īvībā kā inteliģences un griba
 • Page 47 and 48: 14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k
 • Page 49 and 50: 1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē
 • Page 51 and 52: caurstrāvots, bez kā viņš patie
 • Page 53 and 54: 9. Bet, kad jūs paši dzīvības g
 • Page 55 and 56: 5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv
 • Page 57 and 58: 34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka
 • Page 59 and 60: tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu
 • Page 61 and 62: 12. Bet kādēļ personīgie velni
 • Page 63 and 64: 5. Bet visas citas lūgšanas un br
 • Page 65 and 66: 8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se
 • Page 67 and 68: 20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk
 • Page 69 and 70: 1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v
 • Page 71 and 72: 7. Tomēr, katram atstājiet viņa
 • Page 73 and 74: 11. ES sacīju: „Šis vēsums ād
 • Page 75 and 76: 4. Bet kā jūs tagad austrumos pie
 • Page 77 and 78: 1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā
 • Page 79 and 80: 1. Bet, kad mēs šajā augstienē
 • Page 81 and 82: 1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs
 • Page 83 and 84:

  visiem nabagiem un apspiestiem, jo

 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258:

  13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne

 • Page 259 and 260:

  175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME

 • Page 261 and 262:

  ausmu, un, kas no koka sev jau iev

 • Page 263 and 264:

  tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i

 • Page 265 and 266:

  jauni un veci - kļūstot taisni un

 • Page 267 and 268:

  18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā

 • Page 269 and 270:

  darbīgais priesteris, kura vārdie

 • Page 271 and 272:

  1. Kad vecais kalpotājs atradās p

 • Page 273 and 274:

  „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es

 • Page 275 and 276:

  184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK

 • Page 277 and 278:

  tām likšu izliet Manu gaismu, un

 • Page 279 and 280:

  10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos

 • Page 281 and 282:

  visšaurākā, bet pusstundu tālā

 • Page 283 and 284:

  atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie

 • Page 285 and 286:

  7. ES teicu: „Pavisam noteikti,

 • Page 287 and 288:

  essejiešu pilī, un viņam viņiem

 • Page 289 and 290:

  5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū

 • Page 291 and 292:

  10. Bet, ja jūs to zināt, un no M

 • Page 293 and 294:

  1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav

 • Page 295 and 296:

  tālab mums arī nebūs vajadzīgs

 • Page 297 and 298:

  cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū

 • Page 299 and 300:

  palīdzību, tā kā arī tu Man ne

 • Page 301 and 302:

  2. Arī tie daži pirmie essejieši

 • Page 303 and 304:

  tūkstoši ielenc lielo brīnumpili

 • Page 305 and 306:

  caur manu vārdu un lūgšanu Dievs

 • Page 307 and 308:

  7. Rokluss teica: „Klausieties, d

 • Page 309 and 310:

  2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar

 • Page 311 and 312:

  8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t

 • Page 313 and 314:

  5. Farizejs teica: „Jūs esat pil

 • Page 315 and 316:

  14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,

 • Page 317 and 318:

  22. Un Rokluss teica pēc tam: „P

 • Page 319 and 320:

  starp Maniem draugiem, kas Mani lab

 • Page 321 and 322:

  13. Rokluss, tie citi essejieši un

 • Page 323 and 324:

  Un tādēļ Es tavai runai saku „

 • Page 325 and 326:

  216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.

 • Page 327 and 328:

  ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be

 • Page 329 and 330:

  no dienas nāca vairāk, šo naudu

 • Page 331 and 332:

  Rokluss pats jums visu jau skaidri

 • Page 333:

  10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Unbenannt-1 - Till Nowak
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv