Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

žēlastību un

žēlastību un palīdzību mēs arī šajā punktā viegli būsim labākā kārtībā, un nu man no krūtīm ir noņemts patiess tūkstoš pfundu smagums. Vai Tu, ak, Kungs, vēlies Pats apskatīt šo viesnīcu huntās iekšējo iekārtojumu?” 12. ES teicu: „Draugs, Sevis dēļ noteikti nē, tā kā Es tajā pārāk sīki zinu visu – no lielākā līdz mazākam. Bet jūsu pašu un Manu mācekļu dēļ Es jau gribu iet šajā jūsu mītnē un kopā ar jums apstaigāt svarīgākās vietas.” 219. PIE ESSEJIEŠU AUDŽU BĒRNIEM 1. Tikai pēc tam mēs iegājām iekšējās telpās, kas, pasaulīgi ņemot, katrā ziņā bija ļoti lieliskas. Tātad, mēs nonācām arī pie bērniem, kas ļoti draudzīgi steidzās mums pretī, lai mūs apsveiktu viņiem šeit audzināšanā iemācītā veidā, un Es vairākiem jautāju, kā viņiem šeit patīk. 2. Tad vairāki zēni atbildēja, teikdami: „Ak, tu, labais kungs, mums šeit iet labi, bet šad un tad notiek, ka viens vai otrs, kuru mēs mīlam, no mūsu vidus tiek paņemts, bet tad nekad nenāk atkal atpakaļ, un tas mūs ļoti apbēdina, tādēļ, ka mēs ne no viena nevaram uzzināt, kas ar viņu ir noticis. Vai viņš ir nonāvēts, vai pārdots, vai varbūt kas cits ar viņu ir noticis? Īsi, mums, vecākiem bērniem, kas jau varam domāt, savās sirdīs par to ļoti bieži esam satraukti, tad tas ir mokoši. Saki tu tomēr mums, kas notiek ar tiem bērniem, kas uz visiem laikiem tiek no mums atņemti!” 3. ES teicu: „Jūs, mīļie bērni, nebaidieties! Visiem bērniem, kas no šejienes tiek paņemti, laicīgi ņemot, iet labi; jo viņi ir uz labāko iekārtoti, un no tiem, kas viņus paņēma, mīlēti un loloti kā bērni. Tomēr garīgā ziņā viņiem visiem lielākai daļai tādēļ iet sliktāk, ka visvairāk viņi tiek nodoti bagātiem pagāniem. 4. Bet cilvēka lielākā laime pastāv vienīgi tikai tajā, ka viņus jau no agriem bērnu gadiem māca pazīt vienu un vienīgi patieso Dievu, un Viņu, kā patiesāko un labāko visu cilvēku Tēvu, pār visu mīlēt. Bet pagāni nepazīst šo Tēv, tādēļ, ka viņi piedzimuši vecākiem, kas arī Viņu nepazina. Un, redziet, tādēļ tiem bērniem, kas no jūsu vidus tiek nodoti tumšiem pagāniem, garīgā ziņā iet ļauni, tādēļ, ka viņi starp pagāniem nevar mācīties pazīt un pār visu mīlēt viņu patieso Tēvu Debesīs, kas ir mūžīgs Gars, pilns labsirdības, mīlestības, gudrības un bezgalīgas varas. 5. Tomēr no šī laika, Mani mīļie bērniņi, varat nebaidīties; jo turpmāk no jūsu vidus neviens vairs netiks paņemts, bet gan jūs visi paliksiet šeit, un mācīsieties pazīt un pār visu mīlēt visu cilvēku patieso Tēvu, un pēc tam kā brīvi un gudri cilvēki, starp citiem cilvēkiem varēsiet darīt daudz laba un derīga. Tādēļ visi esat līksmi un priecīgi, un paklausīgi saviem skolotājiem, tad Tēvs Debesīs par jums gādās, ka jūs laicīgi un mūžīgi būsiet ļoti laimīgi Debesu Tēva Valstībā! Bet, ka jums tā klāsies, to jums pats darīs zināmu arī jūsu priekšnieks Rokluss.” 6. Viens zēns, kas bija liels garā, teica: „Ak, tu, mīļais kungs, ar tevi gan mēs būtu apmierināti; bet to, ko tu tagad pateici, stingrais priekšnieks vēl nekad neteica – un, cik ilgi viņš klusē, mēs par to vēl neesam droši. Saki viņam, lai arī viņš uzticami un patiesi dod mums tādu mierinājumu, - tikai tad mēs varēsim būt pavisam priecīgi!” 7. ES teicu: „Īstā laikā viņš jau jums to teiks; bet Es esmu ļoti varens Kungs arī pār jūsu priekšniekiem, un, ko Es saku un gribu, to viņš arī darīs. Par to jūs varat būt pilnīgi pārliecināti.” 8. Zēns teica: „Vai tu varbūt esi pat Romas ķeizars, tādēļ, ka tu esi ļoti varens kungs arī pār mūsu kungiem?” 9. ES teicu: „Jā, jūs, Mani mīļie bērniņi, Es esmu pat vēl daudz varenāks un lielāks Kungs kā Romas ķeizars; tomēr tāda Mana diženuma lielumu jūs nu vēl nevarat aptvert! Īstā laikā 330

Rokluss pats jums visu jau skaidri rādīs, un tad jūs jau aptversiet, ka Es esmu patiess Kungs pār jūsu priekšnieku, un tāpat pār Romas ķeizaru, un tikai tad jūs Mani īsti slavēsiet un cildināsiet, un ļoti priecāsieties par to, ka Es Pats jūs nu apmeklēju.” 10. Pēc tam arī Rokluss ar draudzīgu seju apliecināja, ka viņš darīs tieši tā, kā Es iepriekš apsolīju. 11. Tikai pēc šī Roklusa apsolījuma bērni kļuva pavisam mierīgi un ticēja, ka tas nu tā būs. 12. Pēc tam Es svētīju bērniņus, viņus apmīļoju un noglāstīju, un nu gribēju iet; bet viņi, Mani iemīlēdami un uzticēdamies, Mani apstāja un lūdza Mani tikai vēl neilgu laiku pakavēties pie viņiem. 13. Un Es teicu: „Šos lūdzējus Es nevaru noraidīt, un nu tādēļ Es vēl pusstundu ilgi gribu pakavēties pie viņiem.” 14. Kad bērniņi no Manis to dzirdēja, tad viņi kļuva ļoti priecīgi, un zēns, pavisam uzticības pilns, Man jautāja, teikdams: „Ak, tu, mīļais un ļoti gudrais, lielākais kungs! Tu pirmīt mums kaut ko teici par ļoti labu garīgu Tēvu debesīs, ka mums jāmācās Viņu pazīt un pār visu mīlēt. Jā, ja mēs Viņu reiz pazīsim, mēs to arī pavisam noteikti darīsim! Bet kā mēs Viņu iepazīsim? Kas mums Viņu rādīs? Varbūt tu Viņu pavisam labi pazīsti? Ja tu Viņu pazīsti, tad apraksti mums viņu, un mēs Viņu arī tūlīt sāksim pār visu mīlēt, ja arī Viņu Pašu mēs vēl nepazīstam!” 15. ES teicu: „Jā, Mani mīļie bērniņi, šī lieta, protams, vēl ir nedaudz grūta, tādēļ, ka jums par Viņu vēl nav nekāds priekšstats; bet Es tomēr mēģināšu jums to dot, un tā, ļoti uzmanīgi nu uzklausiet Mani! 16. Tēvs Debesīs ir tīrākais, pilnīgākais un mūžam dzīvākais Gars, kam nekad nebija sākuma, un arī nebūs beigas. Viņš jau kopš mūžības no Sevis ar Savas visvarenības palīdzību radīja debesis un šo zemi, un visu, kas ir uz tās. 17. Ja kāds cilvēks uz šīs zemes grib kaut ko radīt, tad viņam tam nolūkam vajag matēriju un visādus darba rīkus; bet Tēvam Debesīs, ja Viņš kaut ko rada, nav vajadzīga ne kāda jau klāt esoša matērija, ne kāds darba rīks, lai ar tā palīdzību kaut ko izdarītu, - Viņa darba rīks ir Viņa visvarenā griba. 18. Viņš tad arī radīja cilvēkus, ka viņiem viņu jāpazīst un pār visu jāmīl, lai viņi no Viņa mantotu mūžīgu dzīvību. 19. Bet, lai cilvēki zina, kā viņiem savā starpā jādzīvo, tad caur zināmiem praviešiem Tēvs Debesīs viņiem pasludināja Savu gribu: Kas pēc tās dzīvo un rīkojas, tas manto mūžīgu dzīvību. 20. Cilvēki, kas ir ļoti dievbijīgi un to Tēvu mīl pār visu, un dzīvo pēc Viņa baušļiem, jau šajā pasaulē dzird Tēva balsi un arī redz Viņa vaigu. Tādēļ, Mani mīļie bērniņi, esiet arī jūs īsti dievbijīgi, tad arī jūs jau šajā pasaulē baudīsiet tādu lielāko laimi!” 21. Bērniņi apsolīja darīt visu, ko Es viņiem ieteicu, ja tikai viņi reiz varētu dzirdēt un redzēt Tēvu Debesīs, un jautāja Man, vai es Tēvu Debesīs jau dzirdēju un redzēju, un kā Viņš gan izskatās. 22. Un ar ļoti draudzīgu seju Es teicu: „Mani mīļie bērniņi, Es vienmēr dzirdu un redzu Tēvu, un Viņš izskatās tieši tā kā Es, un arī Viņa balss skan kā Manējā, tātad, kas Mani redz un dzird, tas redz un dzird arī Tēvu Debesīs. Tādēļ tikai īsti labi Mani uzlūkojiet, un tad jūs varat teikt, ka jūs jau redzējāt un dzirdējāt Tēvu Debesīs!” 23. Te bērni Mani cieši uzlūkoja un pēc kāda laika teica: „Ja Tēvs Debesīs izskatās ā kā tu, tad Viņam vajag būt ļoti labam, un mēs jau tagad mīlam Viņu pār visu! Ja tu, kā augstākais kungs šajā pasaulē, būtu arī tik visvarens kā Tēvs Debesīs, tad pēc tam nebūtu nekādas atšķirības starp tevi un Viņu?” 24. ES teicu: „Jā gan, tas tā jau būtu, un, kas zina, vai arī Es šad un tad neesmu nedaudz visvarens?” 25. Zēns teica: „Ak, tu, vislabākais, lielākais kungs pasaulē, vai tu arī mums nevēlies kaut ko parādīt no tavas visvarenības?” 26. ES teicu: „Ak, jā, mani mīļotie bērniņi, bet tad mums vajag doties ārā, lielajā dārzā!” 331

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR

 • Page 3 and 4:

  Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at

 • Page 5 and 6:

  96. Vēja izcelšanās ............

 • Page 7 and 8:

  197. Par svinamo dienu svinēšanu.

 • Page 9 and 10:

  14. Bet tagad man pietiek jūsu mu

 • Page 11 and 12:

  suņu vietā, bet, lai gan viņi ir

 • Page 13 and 14:

  8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a

 • Page 15 and 16:

  nesagādā cilvēkiem ciešanas, be

 • Page 17 and 18:

  3. Pirmais runātājs teica: „To

 • Page 19 and 20:

  tikai slepeni pie sevis [turēt], j

 • Page 21 and 22:

  septiņiem vīriem teiktu to pašu

 • Page 23 and 24:

  priekšrocība, ka Dieva visvarenī

 • Page 25 and 26:

  caur to tie desmit vairs nav saist

 • Page 27 and 28:

  ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu

 • Page 29 and 30:

  eigas, un Mana Mācība tomēr turp

 • Page 31 and 32:

  astos tik daudz cilvēku, ka tagad

 • Page 33 and 34:

  šķiršanās laikā no šīs zemes

 • Page 35 and 36:

  dzīvības pamatu formas, kā šīs

 • Page 37 and 38:

  20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis

 • Page 39 and 40:

  tieši nolādētais „vajag” lik

 • Page 41 and 42:

  2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu

 • Page 43 and 44:

  4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav

 • Page 45 and 46:

  īvībā kā inteliģences un griba

 • Page 47 and 48:

  14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k

 • Page 49 and 50:

  1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē

 • Page 51 and 52:

  caurstrāvots, bez kā viņš patie

 • Page 53 and 54:

  9. Bet, kad jūs paši dzīvības g

 • Page 55 and 56:

  5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv

 • Page 57 and 58:

  34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka

 • Page 59 and 60:

  tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu

 • Page 61 and 62:

  12. Bet kādēļ personīgie velni

 • Page 63 and 64:

  5. Bet visas citas lūgšanas un br

 • Page 65 and 66:

  8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se

 • Page 67 and 68:

  20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk

 • Page 69 and 70:

  1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v

 • Page 71 and 72:

  7. Tomēr, katram atstājiet viņa

 • Page 73 and 74:

  11. ES sacīju: „Šis vēsums ād

 • Page 75 and 76:

  4. Bet kā jūs tagad austrumos pie

 • Page 77 and 78:

  1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā

 • Page 79 and 80:

  1. Bet, kad mēs šajā augstienē

 • Page 81 and 82:

  1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs

 • Page 83 and 84:

  visiem nabagiem un apspiestiem, jo

 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258:

  13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne

 • Page 259 and 260:

  175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME

 • Page 261 and 262:

  ausmu, un, kas no koka sev jau iev

 • Page 263 and 264:

  tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i

 • Page 265 and 266:

  jauni un veci - kļūstot taisni un

 • Page 267 and 268:

  18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā

 • Page 269 and 270:

  darbīgais priesteris, kura vārdie

 • Page 271 and 272:

  1. Kad vecais kalpotājs atradās p

 • Page 273 and 274:

  „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es

 • Page 275 and 276:

  184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK

 • Page 277 and 278:

  tām likšu izliet Manu gaismu, un

 • Page 279 and 280: 10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos
 • Page 281 and 282: visšaurākā, bet pusstundu tālā
 • Page 283 and 284: atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie
 • Page 285 and 286: 7. ES teicu: „Pavisam noteikti,
 • Page 287 and 288: essejiešu pilī, un viņam viņiem
 • Page 289 and 290: 5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū
 • Page 291 and 292: 10. Bet, ja jūs to zināt, un no M
 • Page 293 and 294: 1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav
 • Page 295 and 296: tālab mums arī nebūs vajadzīgs
 • Page 297 and 298: cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū
 • Page 299 and 300: palīdzību, tā kā arī tu Man ne
 • Page 301 and 302: 2. Arī tie daži pirmie essejieši
 • Page 303 and 304: tūkstoši ielenc lielo brīnumpili
 • Page 305 and 306: caur manu vārdu un lūgšanu Dievs
 • Page 307 and 308: 7. Rokluss teica: „Klausieties, d
 • Page 309 and 310: 2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar
 • Page 311 and 312: 8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t
 • Page 313 and 314: 5. Farizejs teica: „Jūs esat pil
 • Page 315 and 316: 14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,
 • Page 317 and 318: 22. Un Rokluss teica pēc tam: „P
 • Page 319 and 320: starp Maniem draugiem, kas Mani lab
 • Page 321 and 322: 13. Rokluss, tie citi essejieši un
 • Page 323 and 324: Un tādēļ Es tavai runai saku „
 • Page 325 and 326: 216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.
 • Page 327 and 328: ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be
 • Page 329: no dienas nāca vairāk, šo naudu
 • Page 333: 10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Unbenannt-1 - Till Nowak