Views
6 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

et pretiniekus

et pretiniekus pārmācīs un nesaudzīgi stingri sodīs arī jau šeit un vēl noteiktāk viņpasaulē, tādēļ, ka cilvēka dvēsele pēc miesas nāves turpina dzīvot kādā citā garu pasaulē, un tiek tiesāta pēc viņas darbiem. 4. Redzi, tādu vēsti saņēma katra tauta, un ja tā to sāk aizmirst, tad to tūlīt no jauna atkal sāk atgādināt, daļēji caur atkal modinātiem gudriem vīriem, bet daļēji un pastāvīgi caur paša sirdsapziņu, un, tātad, neviens, kam saprāts un sava veselīga izpratne, nevar pilnīgi atrunāties, ja viņš rīkojas pretēji viņam zināmajiem likumiem. Bet, ja kāds jau tāpat nonāks viņpasaulē savas mīlestības un brīvās gribas stāvoklī, tad viņš iepretī Dievam arī nevarēs teikt, ka Dievs pret vienu vai otru kaut kad ir izturējies netaisni, jo kas pats tā grib, tam nenotiek netaisnība. 5. Katra dvēsele viņpasaulē kļūst tas, par ko tā grib kļūt, ja viņa ir ļauna, tad iepriekš tiek brīdināta, kādas noteikti būs sekas. Ja viņa atgriezīsies, tad viņai drīz un viegli varēs tikt palīdzēts; bet, ja viņa neatgriežas, tad viņai netraucēti tiek ļauts dabūt un izbaudīt, ko viņa, izejot no savas mīlestības, grib. 6. Šī mīlestība, laba vai slikta veida, ir katra cilvēka, eņģeļa un velna, patiesā dvēseles dzīve; ja atņemam dvēselei mīlestību, tad mēs atņemsim viņai arī dzīvību un esamību. Bet tas mūžam nevar notikt Dieva tīrajā kārtībā; jo, ja radībā varētu tikt iznīcināts tikai mazākais atoms, un uz mūžību pilnīgi zaudēta eksistence, tad arī Pats Dievs caur to no savas esamības pazaudētu vienu atomu, bet kas ir neiespējams. 7. Un tā cilvēka dvēsele vēl jo mazāk jebkad var pilnīgi pazaudēt savu esamību, bet viņa var kļūt ļoti nelaimīga, pateicoties savas pašas gribai, un var, ja viņa tikai to nopietni grib, arī, balstoties uz savas pašas brīvo gribu, atkal kļūt laimīga un pilnīgi svētlaimīga. 8. Bet, ja dvēseles dzīvības apstākļi un stāvokļi tā ir veidoti un sakārtoti, kā iespējams tos citādāk un labāk, un taisnīgāk izveidot un sakārtot?! – Vai tu to tagad saproti, un vai tavs tumšais stūrītis nu jau ir nedaudz gaišāks?” 9. Mags teica: „Visas dzīvības Kungs un Meistar, nu jau atkal esmu kļuvis ievērojami gaišāks! Jā, tādēļ, ka tā lieta ir tāda, un tādai tai arī vajag būt, tad atļauj, no mūsu cilvēcīgās puses, iepretī Tev vairs neizteikt ne mazāko iebildumu, un ar to es savus jautājumus beidzu.” 10. ES teicu: „To tu pagaidām darīsi ļoti labi! Bet būs atkal reizes, kad tu par vēl dažu ko jautāsi. Tomēr nu ir laiks, ka mēs pārejam pie kā cita. Kas no jums vēl kaut ko vēlētos zināt, tas lai nāk priekšā, runā un jautā, jo šodien jums visiem debesu vārti stāv plaši atvērti.” 18. DEBESU VĀRTI UN DIEVA VALSTĪBA 1. Kad es to pateicu, tad viens no atgūtiem farizejiem ātri nāca priekšā un teica: „Kungs un Meistar, tā kā tu mums pateici, ka nu mums visiem debesu vārti stāv atvērti, - vai tad nevarētu notikt, ka mēs nu visi ar savām acīm varētu apskatīt atvērtos debesu vārtus, lai sev tomēr iegūtu tikai nelielu priekšstatu par debesu iekšējo veidu, no kuras caur atvērtiem vārtiem, noteikti maza daļiņa būs ieraugāma.” 2. ES sacīju: „Cik ilgi Es vēl būšu pie jums un cik ilgi man vajadzēs panest jūsu materiālo izpratni? Kas tad ir vārti patiesā debesu valstībā? Es esmu vārti, ceļš un pašas debesis, kas Mani dzird, Man tic un Tēvu Manī pār visu mīl, tas caur visas dzīvības un esamības īsteniem vārtiem ies gaišo ceļu Debesu Valstībā, kas Manis gaišākā un dzīvākā formā garīgi ir radīta no Manas tīras mīlestības. 3. Ar savām miesas acīm neskatieties ne augšup ne lejup, ja gribat izpētīt Debesu patieso veidu un būtību, kas ir Dieva Valstība, bet gan savas dabas acis vērsiet savā iekšējākā mīlestības dzīves apziņā, tad jūs ieraudzīsiet Debesis [, lai arī] kādā Manas radības punktā jūs neatrastos – vai uz šīs zemes vai uz kādas citas, tas vienmēr būs vienalga, jo Debesu veids būs pēc jūsu 34

dzīvības pamatu formas, kā šīs tiek apgādātas pēc Mana Vārda un jūsu labiem darbiem. Tikai caur tādām jūsu debesīm jūs tad arī ienāksiet Manās mūžīgās un bezgalīgās Debesīs. 4. To visi labi ievērojiet: Dieva Valstība nekur nav kāds apskatāms krāšņums, un arī nenāk pie jums ārējā attēlojumā un formā, bet gan jūsos pašos, un pastāv no tīras mīlestības uz Dievu un tuvāko garā, un dvēseles dzīvības patiesībā, jo kam sevī nav mīlestība ne uz Dievu, ne tuvāko, tam sevī arī nav dzīvība, un nav augšāmcelšanās, kas ir debesis cilvēkos, un, tātad, tajā nav dzīvība, bet gan tikai tiesa un tādā veidā noteikti mūžīga nāve – pretēji patiesai un pilnīgai dzīvei Debesīs. 5. Arī ļauno dvēseles pēc nāves zināmā mērā turpina dzīvot, bet tā ir tikai šķietama dzīve, līdzīga visas matērijas, un līdzīgi tādai, kāda ir zināmiem zvēriem, kas visu garo ziemu guļ kādā alā un ir pilnīgi bezdarbīgi. 6. Ja jūs to nu nedaudz pamatīgāk aplūkojat, tad jūs Man tomēr, cerams, vairs neteiksiet: „Kungs, parādi mums Debesu vārtus un nedaudz no pašām Debesīm, vai varbūt aptuveni parādi mums arī elli, lai tās izskata brīdināti mēs jo vieglāk atturamies no visiem grēkiem!” Kas Man tā jautātu, to Man vajadzētu dēvēt par nelgu; katram cilvēkam pilnīgi sevī ir debesis vai sliktākā gadījumā arī elle, un viņš visu var sevī apskatīt. 7. Bet kas sevī glabā elli, tas savā dabā ir kurls un akls; tikai šad un tad viņu brīdina viņa sirdsapziņa, citādi viņš nevarētu pamanīt elli sevī, jo kāda ellišķa kļuvusi dvēsele, caur visas viņas matērijas tiesu, ir jau tikpat labi kā mirusi. 8. Bet kāda dvēsele, kurai pēc viņas labiem darbiem pēc Manas gribas sevī ir debesis, arī gaišā dienas laikā sevī var pamanīt debesis, un laiku pa laikam nakts gaišo sapņu parādībās sevī saskatīt. Jo cilvēkiem tādēļ ir doti sapņi, lai caur tiem viņš savas laicīgās dzīves laikā zemākā vai augstākā veidā var palikt saskarsmē ar garu pasauli, pēc tam, kad viņš caur saviem labiem darbiem pēc Dieva gribas vairāk vai mazāk sevī ir uzcēlis vai īstenībā radījis patiesas debesis. 9. Tātad, staigājiet pēc Maniem baušļiem, un jūs viegli un drīz sevī pamanīsiet debess formu un būtību! – Vai jūs to nu labi sapratāt?” 10. Jūdi, romieši, ēģiptieši un indieši teica: „Jā, Kungs un Meistar, nu mēs Tev sirsnīgi pateicamies par tādu Tavu mācību mums, kas mēs, neskatoties uz visu daudzo un lielo gaismu, ko Tu mums devi, vēl vienmēr esam ļoti akli un kurli, tādēļ mēs Tevi arī lūdzam, lai Tu esi pacietīgs ar mūsu vēl vienmēr lielo vājumu, bet uz priekšu mēs saņemsimies, lai Tavā svētā, mums sūtītā gaisma mūsos sāk mirdzēt arvien gaišāk un gaišāk.” 19. CILVĒKA NEVARĪBA 1. ES teicu: „Bet ko jūs vienmēr darāt, to arvien dariet Manā Vārdā, jo bez Manis jūs savām dvēselēm par svētību neko noderīgu nevarat darīt. Un ja jūs beigās jau esat darījuši visu, kas jums, lai sasniegtu patieso mūžīgo dzīvību ir pavēlēts un ieteikts, tad sevī un arī pasaules priekša sakiet un atdzīstiet, ka jūs bijāt slinki un nederīgi kalpi! Jo tikai vienīgi Dievs ir viss – visā, un arī cilvēkā dara visu labo. 2. Kur cilvēks dara iepazīto Dieva gribu, tur viņš to nedara pēc sava paša gribas, bet gan pēc Dieva gribas; bet ko Dieva griba dara cilvēkā vai tīrā eņģelī, tas tad noteikti nav tīri cilvēka vai kāda eņģeļa darbs, bet gan Tā darbs, pēc kura gribas darbs tika paveikts. 3. Cilvēka darbs savai svētībai pie tam ir tikai tas, ja cilvēks kādu labu darbu pieraksta kā sava paša nopelnu, tad caur to viņš jau rāda, ka viņš ne sevi, un vēl mazāk Dievu, jebkad nav patiesi iepazinis, un tādēļ vēl ir tālu no Dieva valstības. 4. Tādēļ visā vienmēr dariet Dievam godu un pastāvīgi darbojieties Viņa Vārdā, tad jūsos būs Dieva mīlestība. Bet kam sevī ir Dieva mīlestība, tam uz mūžību sevī ir viss. 35

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR
 • Page 3 and 4: Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at
 • Page 5 and 6: 96. Vēja izcelšanās ............
 • Page 7 and 8: 197. Par svinamo dienu svinēšanu.
 • Page 9 and 10: 14. Bet tagad man pietiek jūsu mu
 • Page 11 and 12: suņu vietā, bet, lai gan viņi ir
 • Page 13 and 14: 8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a
 • Page 15 and 16: nesagādā cilvēkiem ciešanas, be
 • Page 17 and 18: 3. Pirmais runātājs teica: „To
 • Page 19 and 20: tikai slepeni pie sevis [turēt], j
 • Page 21 and 22: septiņiem vīriem teiktu to pašu
 • Page 23 and 24: priekšrocība, ka Dieva visvarenī
 • Page 25 and 26: caur to tie desmit vairs nav saist
 • Page 27 and 28: ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu
 • Page 29 and 30: eigas, un Mana Mācība tomēr turp
 • Page 31 and 32: astos tik daudz cilvēku, ka tagad
 • Page 33: šķiršanās laikā no šīs zemes
 • Page 37 and 38: 20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis
 • Page 39 and 40: tieši nolādētais „vajag” lik
 • Page 41 and 42: 2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu
 • Page 43 and 44: 4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav
 • Page 45 and 46: īvībā kā inteliģences un griba
 • Page 47 and 48: 14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k
 • Page 49 and 50: 1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē
 • Page 51 and 52: caurstrāvots, bez kā viņš patie
 • Page 53 and 54: 9. Bet, kad jūs paši dzīvības g
 • Page 55 and 56: 5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv
 • Page 57 and 58: 34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka
 • Page 59 and 60: tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu
 • Page 61 and 62: 12. Bet kādēļ personīgie velni
 • Page 63 and 64: 5. Bet visas citas lūgšanas un br
 • Page 65 and 66: 8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se
 • Page 67 and 68: 20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk
 • Page 69 and 70: 1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v
 • Page 71 and 72: 7. Tomēr, katram atstājiet viņa
 • Page 73 and 74: 11. ES sacīju: „Šis vēsums ād
 • Page 75 and 76: 4. Bet kā jūs tagad austrumos pie
 • Page 77 and 78: 1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā
 • Page 79 and 80: 1. Bet, kad mēs šajā augstienē
 • Page 81 and 82: 1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs
 • Page 83 and 84: visiem nabagiem un apspiestiem, jo
 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258:

  13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne

 • Page 259 and 260:

  175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME

 • Page 261 and 262:

  ausmu, un, kas no koka sev jau iev

 • Page 263 and 264:

  tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i

 • Page 265 and 266:

  jauni un veci - kļūstot taisni un

 • Page 267 and 268:

  18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā

 • Page 269 and 270:

  darbīgais priesteris, kura vārdie

 • Page 271 and 272:

  1. Kad vecais kalpotājs atradās p

 • Page 273 and 274:

  „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es

 • Page 275 and 276:

  184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK

 • Page 277 and 278:

  tām likšu izliet Manu gaismu, un

 • Page 279 and 280:

  10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos

 • Page 281 and 282:

  visšaurākā, bet pusstundu tālā

 • Page 283 and 284:

  atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie

 • Page 285 and 286:

  7. ES teicu: „Pavisam noteikti,

 • Page 287 and 288:

  essejiešu pilī, un viņam viņiem

 • Page 289 and 290:

  5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū

 • Page 291 and 292:

  10. Bet, ja jūs to zināt, un no M

 • Page 293 and 294:

  1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav

 • Page 295 and 296:

  tālab mums arī nebūs vajadzīgs

 • Page 297 and 298:

  cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū

 • Page 299 and 300:

  palīdzību, tā kā arī tu Man ne

 • Page 301 and 302:

  2. Arī tie daži pirmie essejieši

 • Page 303 and 304:

  tūkstoši ielenc lielo brīnumpili

 • Page 305 and 306:

  caur manu vārdu un lūgšanu Dievs

 • Page 307 and 308:

  7. Rokluss teica: „Klausieties, d

 • Page 309 and 310:

  2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar

 • Page 311 and 312:

  8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t

 • Page 313 and 314:

  5. Farizejs teica: „Jūs esat pil

 • Page 315 and 316:

  14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,

 • Page 317 and 318:

  22. Un Rokluss teica pēc tam: „P

 • Page 319 and 320:

  starp Maniem draugiem, kas Mani lab

 • Page 321 and 322:

  13. Rokluss, tie citi essejieši un

 • Page 323 and 324:

  Un tādēļ Es tavai runai saku „

 • Page 325 and 326:

  216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.

 • Page 327 and 328:

  ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be

 • Page 329 and 330:

  no dienas nāca vairāk, šo naudu

 • Page 331 and 332:

  Rokluss pats jums visu jau skaidri

 • Page 333:

  10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Unbenannt-1 - Till Nowak