Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

5. Bet līdzās

5. Bet līdzās ievērojiet arī to: Ja cilvēks dara ļaunu pret iepazīto Dieva gribu, tad šī rīcība nav Dieva darbs, bet pilnīgi paša cilvēka darbs, jo tad cilvēks paša brīvo gribu nav pakārtojis iepazītai Dieva gribai, bet gan tai tikai vienmēr pretēji, un par viņu atbilstoši var teikt, ka viņa ļaunie darbi ir pilnīgi viņa paša. Bet tieši caur to cilvēk ar savu ļaunprātīgi izmantoto brīvo gribu pats sevi tiesā, un caur to savā aklumā padara sevi nelaimīgu. 6. Redziet, ar šīm garīgajām lietām ir gandrīz tā, kā ar kādu karavadoni un ar viņam padotiem karavīriem. Tūkstošiem karavīru gan vajag doties karstā un asiņainā kaujā, bet neviens nedrīkst cīnīties citādi, kā tikai pēc karavadoņa plāna un gribas. Kas tā dara, tas arī ved laimīgu cīņu; bet kurš no daudziem karavīriem pie sevis domātu: „Ak, man pašam ir drosme, spēks un arī pareizas zināšanas, un es pats [uz savu] roku došos kaujā, un savai galvai iekarošu kroni!” Un atmestu sava pieredzējušā karavadoņa cīņas plānu, tad jau viņš būtu tikpat kā pazudis, jo ienaidnieki viņu sagūstītu, un bargi sodītu. Un kas pie tā vainīgs? Neviens kā viņš pats! Kādēļ viņš sava karavadoņa gribu uz visiem laikiem nepadarīja par savu, caur ko viņam būtu bijis viegli ienaidnieku uzvarēt. Tā kā viņš pats sevi vienlaicīgi gribēja padarīt par karavadoni un karavīru, tad viņš viegli kļuva ienaidnieka upuris. 7. Bet arī Es, /un/ viens un vienīgais esmu dzīvības karavadonis pret visu, kas ir dzīvības ienaidnieks! Kas tad cīnās zem Maniem baušļiem un pēc Mana plāna, tam arī būs viegli cīnīties pret daudziem dzīvības ienaidniekiem un viņus arī uzvarēt; bet kas bez Manis un pēc sava paša prāta un gribas dosies cīņā pret daudziem dzīvības ienaidniekiem, tas tiks sagūstīts un tad tiesāts. Bet, ja viņš reiz ir smagajā gūstā, kas tad viņu no tā atsvabinās, ja viņa ļaunākais dzīvības ienaidnieks meklējams un uzvarams tikai viņā pašā?! 8. Bet, ja kāds līdzās Man viegli izcīna uzvaru pār daudziem ienaidniekiem, tad uzvara tomēr ir tikai Mans darbs, jo viņš tak nevarētu uzvarēt citādi, kā tikai precīzi sekojot Manai gribai, plānam un padomam; bet, ja izcīnītā uzvara ir Mans darbs, tad tā ir arī Mana slava un Mans nopelns! 9. Cerams, jūs nu pietiekami sapratīsiet, kā un kāpēc jūs bez Manis, savas dvēseles mūžīgai pestīšanai, neko ievērojamu nevarat paveikt, un kādēļ jūs vēl tad, ja jūs darījāt visu, kas jums bija gudri pavēlēts, Manā priekšā brīvi atzīstat, ka līdzās Man jūs bijāt slinki un nederīgi kalpi. 10. Kad kāds zemkopis apstrādā savu lauku, tad viņš to mēslo, ar arklu zemi uzar, vagās kaisa kviešu graudus, pēc tam tos ieecē un tad līdz ražai viņam nekas nav darāms. Vai tādēļ raža ir zemkopja tīrs nopelns un darbs, jeb vai visumā tas daudz vairāk nav Mans darbs un nopelns?! Kas viņam radīja spēcīgo vēršu pāri viņa arklam? Kas viņam deva koku un dzelzi, kas sēklas graudus ar to dzīvajiem dīgļiem? Kas tajos ielika neskaitāmi daudzus jaunus dīgļus un graudus? Kā bija visa sildošā un atdzīvinošā Saule? Kas sūtīja auglīgo rasu un lietu? Kas deva iespēju zelt augošiem un briestošiem stiebriem, un kas beidzot pašam zemkopim dzīvību, spēku, jūtas, prātu un sapratu? 11. Ja jūs tikai šo ainu nedaudz dziļāk pārdomāsiet, tad jums tomēr būs skaidrs, cik ļoti mazs nopelns pie lauka apstrādes atkrīt zemkopim! Pie pavisam skaidras gaismas aplūkojot – gandrīz nekāds; - un tomēr viņš iedrošinās teikt: „Redziet, par visu to jāpateicas manam čaklumam!” Bet par to viņš gandrīz nepadomā, kas bija vienīgais galvenais kviešu lauka strādnieks! Vai viņam savā sirdī daudz vairāk nevajadzētu sacīt un atzīt: „Kungs, Tu lielais, labais un svētais Tēvs Debesīs, es pateicos Tev par šīm Tavām rūpēm! Jo viss tas bija, ir, un visos laikos būs tikai Tavs darbs, bet es pie tam biju slinks un pilnīgi nederīgs kalps!” 12. Bet, ja tas labi piederas jau pie kāda materiāla darba, - cik daudz vairāk to tad piederas no cilvēku puses teikt un atzīt, kam Es ar visu palīdzu apstrādāt viņa garīgo dzīvības lauku, pie kam viņam patiesībā nav darāms nekas cits, kā Man ticēt, un kā tīrāko dārgumu no Manis sev piesavināties Manu dievišķo gribu, it kā tā būtu pilnīgi viņa, kaut gan pamatu pamatā, tā ir tīri Mana! Ja tad cilvēks, kuram pilnīgi pieder Mana griba, tad visu spēj, un var veikt lielas lietas un darbus, kā galvenais nopelns tas tad ir?!” 36

20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit visi atkal teica: „Kungs un Meistar, viss, viss kopš mūžības ir vienīgi tikai Tavs darbs un vienīgi Tavs nopelns! Mēs, cilvēki, visā neesam nekas pret Tevi! Tikai Tava mīlestība un žēlastība mums deva esamību, un grib mūs tagad pat paaugstināt par Saviem, Sev līdzīgiem bērniem, un tā mēs paši visā esam Tavs darbs, un mūsu krietnums ir vienīgi Tavs nopelns! Jo bez Tevis mēs neesam nekas! Ko mēs no sevis tagad zinātu par visām garīgām lietām, par Tevi un Tavu visvareno gribu?! Un kā nu mēs par visu pateicamies vienīgi Tev, tā arī mūsu vēlākie pēcnācēji vienīgi Tev pateiksies par visu, ja viņi iespējamā kārtā arī vēl būs tādos uzskatos un tādā tīrā ticībā kā mēs. Bet Tu, ak, Kungs un Meistar, gan rūpēsies par to, lai viņi neaizietu par tālu no gaismas, kas mums tagad tik gaiši spīd.” 2. Es teicu: „Tas tāpat kā līdz šim arī tiks atstāts Manu vīna kalnu un Manu tīrumu kopēju ziņā, un būs ļoti svarīgi kā viņi pielietos Manu nu pilnīgi atzīto gribu, vai pareizi, vai, iespējamā kārtā, ačgārni. Tādēļ esiet uzmanīgi, ka pēc Manas miesīgās šķiršanās nenotiek ķildas un strīdi, jo tad tas kļūs antikrista māte uz šīs zemes. Es jums to nu jau iepriekš saku, lai jūs no tā sargieties. Jūs jau gan sargāsieties, - bet vai to darīs arī jūsu pēcnācēji mācekļi, tas tāpēc nu ir cits jautājums, tādēļ, ka arī viņu brīvajai gribai, tāpat kā jūsējai, vajag tikt ievērotai. 3. Mana mācība jums dod lielāko brīvību, un tādēļ nevar tikt sludināta ar zobenu un tumšām vergu važām, jo tas, kas cilvēkam var dot un dos augstāko dzīvības brīvību, tas viņam arī jāatzīst un jāpieņem savā pilnīgā brīvībā. Bet kā Es jums to visu devu par velti, tāpat arī jūs tiem, kas no jums vēlētos to iegūt, arī dodiet par velti! 4. Tātad, arī Es nevienam no jums neko neesmu uzspiedis, bet pilnīgā brīvībā jums tikai uzsaucis: „Kas grib, tas lai nāk, klausās, redz un seko Man!” Un jūs to darāt pēc savas brīvās gribas. Un tā arī turpmāk rīkojieties Manā Vārdā, un jūs iesiet pa labu ceļu. 5. Bet kas pielietos „vajag” likumu, tas nebūs Mans māceklis, un savā ceļā viņš sastaps klintis, aizas un ērkšķus. Ņemiet jūs visi īstu un patiesu piemēru no Manis! Ko tad tas caur Manu visvarenību Man maksātu, visus cilvēkus visā pasaulē piespiest pieņemt Manu Mācību, un pilnīgi sekot Manai gribai, kā Man ir iespējams visai citai radībai likt ceļā zīmi ar „vajag”, ka tā iet stingri pēc Manas gribas?! Bet kāda pie tam tai ir patstāvīga, sevi pašu patiesi aplaimojoša, morāla dzīvības brīvība? Es jums saku – nekāda! 6. Jo trula un ļoti aprobežota inteliģence ar Manas „vajag” gribas dzirksteli, pēc kuras tai vajag darboties, tomēr noteikti ir pavisam cita lieta, kā visos iespējamos virzienos neierobežota, iekšēja attīstība, kas apvienota ar gaismas pilnu prātu, ar gaišu saprātu un pie tam ar visneierobežoti brīvu gribu, kurai Es Manus baušļus un Manu tēvišķo padomu nekad nedevu caur kādu „tev vajag”, bet gan vienmēr tikai ar brīvu „tev būs”! Jo visi baušļi, ko Es cilvēkiem devu, patiesībā nekad nebija likumi, bet gan tikai padomi, ko Mana mūžīgā mīlestība un gudrība deva brīviem cilvēkiem. No šiem Maniem cilvēkiem dāvātiem padomiem, tad tikai cilvēki, domādami, ka ar to viņi Man parāda lielāko cieņu, darināja stingrus likumus, kuru neizpildīšanu viņi sankcionēja ar laicīgiem un mūžīgiem sodiem. 7. Pats Mozus daudz darīja tam nolūkam, lai jūdiem radītu vislielāko cieņu pret Dieva pausto gribu. Citi darīja to pašu un pašreizējie farizeji ir sasnieguši augstāko kulminācijas punktu, ne tikai muļķības, bet arī no tā noteikti izrietošā ļaunumā. Tas, ka lieta ar jūdiem tagad stāv uz tik neaprakstāmi sliktiem pamatiem, ir nenovēršamas sekas tam, ka no Maniem brīvi dotiem padomiem, cilvēki radīja „vajag” likumus. Bet kā „vajag” likumu var apvienot ar brīvāko gribu, un ar tikpat brīvo un ar neko neierobežoto cilvēka saprātu? 8. Cilvēka brīvā griba sava prāta gaišu apgaismojumu noteikti labprāt pieņems un vienmēr ar lielāko pateicību kā žēlastību no augšas, bet stingru „vajag” likumu cilvēks savā gribā un prātā nolādēs. Tādēļ katrs cilvēks, kas stāv zem vajag likuma, tūlīt ir tikpat kā tiesāts un līdz ar to arī nolādēts. 37

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR
 • Page 3 and 4: Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at
 • Page 5 and 6: 96. Vēja izcelšanās ............
 • Page 7 and 8: 197. Par svinamo dienu svinēšanu.
 • Page 9 and 10: 14. Bet tagad man pietiek jūsu mu
 • Page 11 and 12: suņu vietā, bet, lai gan viņi ir
 • Page 13 and 14: 8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a
 • Page 15 and 16: nesagādā cilvēkiem ciešanas, be
 • Page 17 and 18: 3. Pirmais runātājs teica: „To
 • Page 19 and 20: tikai slepeni pie sevis [turēt], j
 • Page 21 and 22: septiņiem vīriem teiktu to pašu
 • Page 23 and 24: priekšrocība, ka Dieva visvarenī
 • Page 25 and 26: caur to tie desmit vairs nav saist
 • Page 27 and 28: ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu
 • Page 29 and 30: eigas, un Mana Mācība tomēr turp
 • Page 31 and 32: astos tik daudz cilvēku, ka tagad
 • Page 33 and 34: šķiršanās laikā no šīs zemes
 • Page 35: dzīvības pamatu formas, kā šīs
 • Page 39 and 40: tieši nolādētais „vajag” lik
 • Page 41 and 42: 2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu
 • Page 43 and 44: 4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav
 • Page 45 and 46: īvībā kā inteliģences un griba
 • Page 47 and 48: 14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k
 • Page 49 and 50: 1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē
 • Page 51 and 52: caurstrāvots, bez kā viņš patie
 • Page 53 and 54: 9. Bet, kad jūs paši dzīvības g
 • Page 55 and 56: 5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv
 • Page 57 and 58: 34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka
 • Page 59 and 60: tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu
 • Page 61 and 62: 12. Bet kādēļ personīgie velni
 • Page 63 and 64: 5. Bet visas citas lūgšanas un br
 • Page 65 and 66: 8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se
 • Page 67 and 68: 20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk
 • Page 69 and 70: 1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v
 • Page 71 and 72: 7. Tomēr, katram atstājiet viņa
 • Page 73 and 74: 11. ES sacīju: „Šis vēsums ād
 • Page 75 and 76: 4. Bet kā jūs tagad austrumos pie
 • Page 77 and 78: 1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā
 • Page 79 and 80: 1. Bet, kad mēs šajā augstienē
 • Page 81 and 82: 1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs
 • Page 83 and 84: visiem nabagiem un apspiestiem, jo
 • Page 85 and 86: 21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc
 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258:

  13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne

 • Page 259 and 260:

  175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME

 • Page 261 and 262:

  ausmu, un, kas no koka sev jau iev

 • Page 263 and 264:

  tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i

 • Page 265 and 266:

  jauni un veci - kļūstot taisni un

 • Page 267 and 268:

  18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā

 • Page 269 and 270:

  darbīgais priesteris, kura vārdie

 • Page 271 and 272:

  1. Kad vecais kalpotājs atradās p

 • Page 273 and 274:

  „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es

 • Page 275 and 276:

  184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK

 • Page 277 and 278:

  tām likšu izliet Manu gaismu, un

 • Page 279 and 280:

  10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos

 • Page 281 and 282:

  visšaurākā, bet pusstundu tālā

 • Page 283 and 284:

  atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie

 • Page 285 and 286:

  7. ES teicu: „Pavisam noteikti,

 • Page 287 and 288:

  essejiešu pilī, un viņam viņiem

 • Page 289 and 290:

  5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū

 • Page 291 and 292:

  10. Bet, ja jūs to zināt, un no M

 • Page 293 and 294:

  1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav

 • Page 295 and 296:

  tālab mums arī nebūs vajadzīgs

 • Page 297 and 298:

  cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū

 • Page 299 and 300:

  palīdzību, tā kā arī tu Man ne

 • Page 301 and 302:

  2. Arī tie daži pirmie essejieši

 • Page 303 and 304:

  tūkstoši ielenc lielo brīnumpili

 • Page 305 and 306:

  caur manu vārdu un lūgšanu Dievs

 • Page 307 and 308:

  7. Rokluss teica: „Klausieties, d

 • Page 309 and 310:

  2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar

 • Page 311 and 312:

  8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t

 • Page 313 and 314:

  5. Farizejs teica: „Jūs esat pil

 • Page 315 and 316:

  14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,

 • Page 317 and 318:

  22. Un Rokluss teica pēc tam: „P

 • Page 319 and 320:

  starp Maniem draugiem, kas Mani lab

 • Page 321 and 322:

  13. Rokluss, tie citi essejieši un

 • Page 323 and 324:

  Un tādēļ Es tavai runai saku „

 • Page 325 and 326:

  216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.

 • Page 327 and 328:

  ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be

 • Page 329 and 330:

  no dienas nāca vairāk, šo naudu

 • Page 331 and 332:

  Rokluss pats jums visu jau skaidri

 • Page 333:

  10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju

Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Notlar 8
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
1 - Vienna
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
1 - Autodesk
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
. 1 _ ms
1.. h. - Sottas SA
Untitled-1 - iibms