Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

9. Kas tātad Manā

9. Kas tātad Manā Vārdā cilvēkiem dos „vajag” likumu, tas Manas svētības vietā viņiem dos tikai cietsirdīgu nastu un lāsta smagu slogu, un viņus pārvērtīs par jauniem grēku un tiesas vergiem. 10. Tāpēc pie Manas baušļu tālāk izplatīšanas vispirms rūpējieties, lai ar to jūs uz viņu pleciem neuzkrautu nekādas jaunas un smagas nastas, bet caur tiem jūs viņus atbrīvotu no vecām! 11. Kad cilvēks ar brīvu sirdi iepazīs un atzīs Manas Mācības gaišo patiesību un Manu labāko tēvišķo gribu, tad viņš jau pats ar savu brīvo gribu no tā arī veidos brīvu „vajag” likumu, un pēc tā brīvi rīkosies un vienīgi tikai tas viņam sniegs patiesu dvēseles pilnveidošanos, bet kāds dotais „vajag” likums grūti jebkad vai pat arī nekad, un tas tādēļ, ka, pirmkārt, cilvēka brīvai gribai „vajag” likums ir pilnīgi pret Manu dievišķo būtību, tādēļ, ka cilvēkus padara tikai tumšākus, un nekad neapgaismo, un, otrkārt, tādēļ, ka „vajag” likuma sludinātāji tūlīt sev piesavinās augstāku, tikai viņiem pienākošo varu, tādēļ arī kļūst lepni, augstprātīgi un valdonīgi, pie kā tīri dievišķiem, izteiktiem nolikumiem, piesavinādamies varu, kuras priekšā ticīgie bieži dreb un trīc vairāk kā Dieva priekšā, pievieno savus ļaunos noteikumus kā dievišķus, un viņiem no jauna pasludinātus. Savās prasībās, lai šos dievišķo likumu papildinājumus stingri ievēro, viņi ir daudz stingrāki, kā pret tīri dievišķu likumu neievērošanu. 12. Bet no tā izriet tumšākā māņticība, elkdievība, naids pret citādi ticīgiem, vajāšanas, slepkavības un postošākie kari. Pie tam cilvēki to pamato ar visādām tumšām māņticībām, ka beigās domā un tici, ka dara Dievam patīkamu pakalpojumu, ja viņi pret citādi ticīgiem līdzcilvēkiem izdara lielākos noziegumus un ļaunprātības. Un pie tā ir vainīgi tikai „vajag” likuma devēji! 13. Bet kādēļ viņi arī viņpasaulē ellē, kuras dedzīgākie kalpi viņi šeit bija, noteikti ieņems pirmās vietas visrūgtāko „vajag” likumu starpā, jo Manās Debesīs valda tikai augstākā brīvība, bet caur to arī augstākā vienprātība, caur ko tiek panākta tīra mīlestība un lielākā gudrība. 14. Es jums to nu uzticīgi un atklāti attēloju, un gaiši paskaidroju, un tagad jūs brīvi, bez mazākā iekšējā spaida, zināt, kas jums kā Mana Evaņģēlija izplatītājiem, jāievēro. Bet, ja kāds no jums vai jūsu mācekļiem gribēs rīkoties citādi, tad viņš gan tiks brīdināts, bet tādēļ viņam no manis nekāds iekšējs spiediens netiks izdarīts. Tomēr no sapuvušiem un sliktiem augļiem labākie cilvēki drīz manīs, kāda gara bērns ir tāds vēlākais māceklis. 15. Bet tā kā Es to jums nu daru zināmu, tad jums tomēr nevajag ticēt, ka ar to Es atceltu caur Mozu dotos likumus; jo tas ir gluži tas pats, ko Es jums atdodu tā sākotnējā tīrībā; tikai atceļu veco, sarūsējušo „Vajag” un atkal dodu jums seno pilnīgo brīvību, un, galvenokārt tieši tajā pastāv jūsu dvēseļu atsvabināšana no cietsirdīgās tiesas nastas un īstenā sātana, jums jau zināmā nakts un tumsas kņaza jūga, ka no šī laika jums Manā Vārdā vairs nav jāstāv ne zem kāda „vajag” likuma. 16. Bet kā nu Es jums visiem no Sevis Paša atkal atdodu pilnu brīvību, tā Manā Vārdā dariet to pašu saviem brāļiem! Kristiet viņus Manas mūžīgās mīlestības vārdā – kas ir Tēvs – vārdā – kas ir miesā kļuvis Tēva Dēls, - un visas patiesības gars, un caur to izdzīsiet viņos seno, iedzimto ļaunumu, kas ir nu jums labi zināmais un pazudinošais „vajag” likums! – Un nu es jums jautāju, vai jūs visi to sapratāt?” 21. AGRIKOLA LŪDZ DOT JAUNATNES AUDZINĀŠANAS PAMATLĪNIJU 1. Visi to apstiprināja, bet Agrikola pienāca p Manis un teica: „Ak, Kungs un Meistar, es pats nu dziļi aptveru un saprotu šo Tavu gaišāko izteicienu tīrāko, dievišķo patiesību, un saprotu, ka 38

tieši nolādētais „vajag” likums ir cilvēka akluma darbs, kas cilvēkiem nolaupa augstāku gaismu, tādēļ, ka tas viņiem aizsprosto visus tos avotus, caur kuriem viņos varētu ieplūst tīri garīga gaisma no Debesīm, un tieši caur to arī viņu dvēseles ar dzelžainu spēku velk tumšajā matērijā un nomāc. Bet šis lielākais ļaunums mūsu laikos ir izaudzis tādā varā un lielumā, ka grūti jebkad no materiālās zemes būs padzenams. 2. Apskatām tikai mūsu romiešu likumu krāmus, kuru stingrai izpildīšanai kā uzticami sargi stāv klāt, mazākais, 100000 paklausīgākie un brutālākie, un ne mazāk liels skaits vistumšāko pagānu priesteru, ar viņu neierobežotām pilnvarām. Arī pie labākās gribas un lielākās, visenerģiskākās gudrības, cilvēciskiem spēkiem salauzt un iznīcināt šo dvēseli nāvējošo dambi ir tikpat kā pilnīgi neiespējami. 3. Es šeit runāju tikai par mūsu valsti, kurā, kā zināms, vēl līdz šim ir sastopama augstākā civilizācija, un negribu runāt par citām mūsu zemes valstīm, kurās cilvēki daudz neatšķiras no zemes mežonīgiem zvēriem. Bet, ja es jau pie romiešiem atduros uz grūtībām, kas pagaidām noteikti nav pārvaramas, - kā šī lieta tad būs veicama arī pie pilnīgi mežonīgām šīs zemes tautām? 4. Jā, atsevišķi cilvēki, kā es un noteikti vēl vairāki to visu uzņemsim ar lielāko prieku, bet, kad šajā tīrajā gara gaismā sāksim izglītot sabiedrību un draudzes, tad priesteri noslēpsies pie ķeizara un viņu tik ilgi mocīs, līdz viņam pašam vajadzēs pacelt zobenu pret tādām draudzēm. Tad tas senais „vajag” likums īsti ar spailēm un važām apvīsies ap nabaga tautām. Bēda pēc tam tiem, kas šo Tavu mācību vēl uzdrošināsies kaut kur izplatīt starp cilvēkiem. 5. Un nu man vajag pieminēt vēl vienu punktu, kas man arī šķiet ļoti svarīgs, un tā ir jaunatnes audzināšana jau no šūpuļa. Daudz tūkstoš reiz tūkstotis bērnu, pateicoties savu vecāku aklai mīlestībai pret saviem bērniem, bet bieži arī caur viņu tirānisku stingrību un citu aklumu, ir pilnīgi izlutināti. Piedevām vēl nāk – saku – tā saucamai cilvēku labākai daļai pilsētas skolas, kas visas darbojas zem priestera zižļa, kurās bērni gan iemācās lasīt, rakstīt, rēķināt, bet par ko tīri garīgu nekad neuzzina neko citu, kā tikai dažādas tumšākās māņticības. 6. Jautājums: Kas tad būtu darāms, lai, pirmkārt, bērnu vecākiem parādītu un darītu saprotamu, kā viņiem savi bērni būtu jāaudzina? Un, ja būtu iespējams, ka šajā pirmajā ir sasniegti labāki rezultāti, kā tad jāsāk darboties tālāk, lai publiskās tautskolas kļūst par tādu iestādījumu, no kuras cilvēkiem jāizaug patiesa dvēseles svētība pēc Tavas mācības? Kungs un Meistar, lai cik neaprakstāmi labi un patiesi jau paši par sevi nu vēl vairāk, pateicoties to dzīvai un iespējami vispārējai praksei, būtu Tavi padomi, taču gandrīz neiespējama liekas dabīgā ceļā kaut tikai nelielā mērā cilvēku vispārēja atgriešana. Tad Tavai visvarenībai acīmredzot vajadzēs daudz līdzdarboties, citādi cilvēce, kāda tā ir tagad, līdz laiku beigām neko daudz nepanāks. 7. Es gan neesmu nekāds pravietis, bet man, kā jau diezgan vecam valstsvīram, ir diezgan plaša pieredze, pazīstu valsts iekārtu un tautas, un līdz ar to varu diezgan droši paredzēt, kā šī lieta dabīgā – cilvēciskā ceļā tiks uzņemta un kādu iespaidu radīs. 8. Tādēļ līdzās augsti tīrai, dievišķi patiesai mācībai, par kuras patiesīgumu es tagad un turpmāk arī visa mana ģimene būs pārliecināta, parādi arī drošu ceļu un līdzekļus, kā lai mēs, vājie cilvēki, to iespaidīgi varam darīt zināmu mūsu daudzajiem līdzcilvēkiem. Jo citādi cilvēki, ar retiem izņēmumiem, līdz šīs zemes laiku beigām paliks tādi paši kā ir tagad: nekas cits kā dzīvnieki, kas apbalvoti ar nelielu prātu un nedaudz materiāla saprāta, apvienotu ar jutekliski brīvu, ļaunu gribu.” 22. GARĪGAS ATTĪSTĪBAS LIKUMI 39

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR
 • Page 3 and 4: Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at
 • Page 5 and 6: 96. Vēja izcelšanās ............
 • Page 7 and 8: 197. Par svinamo dienu svinēšanu.
 • Page 9 and 10: 14. Bet tagad man pietiek jūsu mu
 • Page 11 and 12: suņu vietā, bet, lai gan viņi ir
 • Page 13 and 14: 8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a
 • Page 15 and 16: nesagādā cilvēkiem ciešanas, be
 • Page 17 and 18: 3. Pirmais runātājs teica: „To
 • Page 19 and 20: tikai slepeni pie sevis [turēt], j
 • Page 21 and 22: septiņiem vīriem teiktu to pašu
 • Page 23 and 24: priekšrocība, ka Dieva visvarenī
 • Page 25 and 26: caur to tie desmit vairs nav saist
 • Page 27 and 28: ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu
 • Page 29 and 30: eigas, un Mana Mācība tomēr turp
 • Page 31 and 32: astos tik daudz cilvēku, ka tagad
 • Page 33 and 34: šķiršanās laikā no šīs zemes
 • Page 35 and 36: dzīvības pamatu formas, kā šīs
 • Page 37: 20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis
 • Page 41 and 42: 2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu
 • Page 43 and 44: 4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav
 • Page 45 and 46: īvībā kā inteliģences un griba
 • Page 47 and 48: 14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k
 • Page 49 and 50: 1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē
 • Page 51 and 52: caurstrāvots, bez kā viņš patie
 • Page 53 and 54: 9. Bet, kad jūs paši dzīvības g
 • Page 55 and 56: 5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv
 • Page 57 and 58: 34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka
 • Page 59 and 60: tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu
 • Page 61 and 62: 12. Bet kādēļ personīgie velni
 • Page 63 and 64: 5. Bet visas citas lūgšanas un br
 • Page 65 and 66: 8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se
 • Page 67 and 68: 20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk
 • Page 69 and 70: 1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v
 • Page 71 and 72: 7. Tomēr, katram atstājiet viņa
 • Page 73 and 74: 11. ES sacīju: „Šis vēsums ād
 • Page 75 and 76: 4. Bet kā jūs tagad austrumos pie
 • Page 77 and 78: 1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā
 • Page 79 and 80: 1. Bet, kad mēs šajā augstienē
 • Page 81 and 82: 1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs
 • Page 83 and 84: visiem nabagiem un apspiestiem, jo
 • Page 85 and 86: 21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc
 • Page 87 and 88: miriādes brīnišķīgākas un lie
 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258:

  13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne

 • Page 259 and 260:

  175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME

 • Page 261 and 262:

  ausmu, un, kas no koka sev jau iev

 • Page 263 and 264:

  tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i

 • Page 265 and 266:

  jauni un veci - kļūstot taisni un

 • Page 267 and 268:

  18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā

 • Page 269 and 270:

  darbīgais priesteris, kura vārdie

 • Page 271 and 272:

  1. Kad vecais kalpotājs atradās p

 • Page 273 and 274:

  „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es

 • Page 275 and 276:

  184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK

 • Page 277 and 278:

  tām likšu izliet Manu gaismu, un

 • Page 279 and 280:

  10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos

 • Page 281 and 282:

  visšaurākā, bet pusstundu tālā

 • Page 283 and 284:

  atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie

 • Page 285 and 286:

  7. ES teicu: „Pavisam noteikti,

 • Page 287 and 288:

  essejiešu pilī, un viņam viņiem

 • Page 289 and 290:

  5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū

 • Page 291 and 292:

  10. Bet, ja jūs to zināt, un no M

 • Page 293 and 294:

  1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav

 • Page 295 and 296:

  tālab mums arī nebūs vajadzīgs

 • Page 297 and 298:

  cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū

 • Page 299 and 300:

  palīdzību, tā kā arī tu Man ne

 • Page 301 and 302:

  2. Arī tie daži pirmie essejieši

 • Page 303 and 304:

  tūkstoši ielenc lielo brīnumpili

 • Page 305 and 306:

  caur manu vārdu un lūgšanu Dievs

 • Page 307 and 308:

  7. Rokluss teica: „Klausieties, d

 • Page 309 and 310:

  2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar

 • Page 311 and 312:

  8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t

 • Page 313 and 314:

  5. Farizejs teica: „Jūs esat pil

 • Page 315 and 316:

  14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,

 • Page 317 and 318:

  22. Un Rokluss teica pēc tam: „P

 • Page 319 and 320:

  starp Maniem draugiem, kas Mani lab

 • Page 321 and 322:

  13. Rokluss, tie citi essejieši un

 • Page 323 and 324:

  Un tādēļ Es tavai runai saku „

 • Page 325 and 326:

  216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.

 • Page 327 and 328:

  ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be

 • Page 329 and 330:

  no dienas nāca vairāk, šo naudu

 • Page 331 and 332:

  Rokluss pats jums visu jau skaidri

 • Page 333:

  10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju

Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Notlar 8
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
1 - Vienna
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
. 1 _ ms
1 - Autodesk
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Untitled-1 - iibms
Unbenannt-1 - Till Nowak