Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

1. ES teicu: „Kā

1. ES teicu: „Kā godīgs valstsvīrs tu runāji ļoti gudri, un tā tas arī ir, kā tu šo lietu ļoti gaiši un bez kādiem pārmetumiem Man attēloji; un Es tev saku, ka šajā momentā mēs to nu nemainīsim, ja arī tas būtu labi iespējams. 2. Jo tāpat, kā uzreiz neiestājas zemes diena, bet gan no vispirms tikko manāmas ausmas, līdz pat pilnīgam Saules lēktam pieaug tikai caur daudzām pieaugošām gaismas pakāpēm, tāpat tas ir arī ar topošo garīgo dienu pie šīs zemes cilvēkiem. Jo, ja Es pilnīgu garīgu dienu visiem cilvēkiem dotu uzreiz, tad cilvēki, kamēr vēl viņiem ir viņu smagais ķermenis, kļūtu slinki un daudz vairs nepūlētos ar meklēšanu un pētīšanu. Viņi gan pildītu baušļus un rīkotos saskaņā ar viņiem apgaismoto patiesību, bet noteikti vairāk mehāniskā nekā pilnīgi dzīvā veidā, un tādēļ noteikti ir labāk, ka cilvēks pamazām, tikai pakāpienu pēc pakāpiena, pateicoties saviem meklējumiem un pētījumiem, un darbības sevī, pamana rodamies garīgu dienu, un pie tam, viņiem ir liels prieks pamācīt savus viņu naktī vēl staigājošos brāļus un arī viņus mudināt un ierosināt tiekties pēc savas iekšējas gaismas, nekā, ka katrs cilvēks, bez paša pūlēm un darbības, caur Manu visvarenību tūlīt tiktu likts pilnīgā iekšējā garīgā dienā. 3. Mani mācekļi, kas izplata šo Manu Mācību, sevišķi šai tumšajā laikā, arī tiks apgādāti ar visu, kas tagad ir tikai vienīgi Manā varā un Manā Vārdā, spēs darīt lielus brīnumus, kur un kad tas būs vajadzīgs cilvēku patiesam labumam, bet tomēr tam visam vienmēr būs daudz lielāka vērtība tur, kur pievēršanās ticībai uz Mani un darbība notiks pēc Manas Mācības. 4. Jo caur tīru vārdu dvēselei nekas netiek uzspiests, bet viņa savā izpratnē un rīcībā paliek pilnīgi brīva, kamēr pirms Mācības veiktie brīnumi acīmredzami uzliek ticības spaidu, un tas tieši nav nekas labāks kā „vajag” likums. 5. Bet, kas attiecas uz jūsu ārējiem valsts likumiem, tad cilvēku miesas dēļ tiem ir jāpastāv, jo, kamēr cilvēks garā nav pilnīgi atkalatdzimis, viņam ārējie valsts likumi ir nepieciešami; tādēļ, ka tie viņu vingrina pazemībā un pacietībā, kas ir ļoti svarīgi dvēseles pilnīgas atkalatdzimšanas sasniegšanai, bet no otras puses tumšus un ļaunus cilvēkus attur saviem līdzcilvēkiem nodarīt pārāk daudz ļauna, pie kam ar asi novilktām līnijām katram ir norādīta viņa daļa, un kas tam pārgalvīgi pretojas, top sodīts. 6. Un tādēļ Es jums arī saku, lai jūs pasaulīgai varai nepretojaties, ja arī tā jums šķiet mazāk laba vai pat pilnīgi ļauna, jo tai šī vara ir dota no augšienes – bet kas reiz ir garā atkalatdzimis, to pasaulīgā vara mulsinās tikpat maz kā Mani. 7. Bet bērniem jātiek audzinātiem ar patiesu un nopietnu mīlestību. Katra lutināšana un padošanās ir liels ļaunums bērnu dvēselēm, kas vecākiem tiks pierēķināts kā pārkāpums. 8. Gudri vecāki arī tiek svētīti ar gudriem bērniem. 9. Pie bērnu audzināšanas „vajag” [likums] tik ilgi ir nepieciešams, līdz labais, ko satur likums, ir kļuvis par brīvprātīgu un priecīgu paklausību. Kad tas ir noticis, tad bērns „vajag” likumu pats sevī ir atcēlis, un ir kļuvis brīvs cilvēks. 10. Tātad, dariet tā, kā jūs nu dzirdējāt, tad viss būs labi un pareizi. – Kam ir vēl kaut kas, tas lai jautā un Es došu viņam gaismu, lai viņš staigā un darbojas gaišā dienā.” 23. CEĻI PAGĀNISKĀS PRIESTERĪBAS LIKVIDĒŠANAI 1. Te Emmā dzīvojošais romietis Agripa kopā ar savu biedru Gaju nāca pie Manis un teica: „Kungs un Meistar! Tu mums nu pavēstīji ļoti lielas un brīnišķas lietas, un pie tam no mūsu krūtīm tika novelti smagi akmeņi, bet kaut ko, ko mūsu draugs Agrikola arī attēloja kā lielu traucējumu Tavas mācības izplatīšanai, Tu vēl tomēr sevišķi neaizskāri, un tas ir stūrgalvīgās pagānu priesterības grūti iespējamā uzvarēšana. 40

2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu priesteriem, kuriem tomēr ir kāds priekšstats par vienu patiesu Dievu, - cik daudz grūtāk tas reiz būs ar iesīkstējušiem pagānu priesteriem, kuriem nav ne jausma par vienu patiesu Dievu, - un nu savus dievus, kurus viņi tautas priekšā pielūdz un nu kuriem tautai jāupurē, liek pagatavot tēlniekiem bieži no visrupjākā materiāla, kā akmens, bronzas un koka. Tālab būtu ļoti labi, ja Tu mums par to kaut ko pateiktu.” 3. ES teicu: „Arī par to jums nevajag tukši un lieki raizēties! Jo vispirms Es jums saku, ka jūs Manai Mācībai drīzāk iekarosiet 100 pagānu priesteru, kā vienu farizeju. Jo, pirmkārt, pagānu priesteri, pateicoties grieķu un no viņiem izglītoto romiešu pasaules gudro ietekmes, ir ļoti daudz zaudējuši no savas senās autoritātes, un, otrkārt, daudzo klejojošo brīnumdaru dēļ, kuri no visām malām nāk Romā, arī viņu brīnumdarbi tautas acīs zaudējuši cieņu. Pieklājības un izskata pēc daži vēl piedalās ceremonijās, un laika kavēkļa dēļ, skatās izrādes, bet sevišķi tiem vairs netic. Un ā arī notiks, ka drīz tautā vairs nepastāvēs priesteri, bet jūdu priesterība vēl ilgi pastāvēs. Bet kas vēl ļaunāks kā jūdu priesterība būs tas, ka Manā Vārdā diemžēl radīsies jauna priesterība, kas būs vēl daudz ļaunāka kā tagadējā. 4. Kad Es jums izskaidroju pravieša Jesaja grāmatas divas nodaļas, Es jums arī rādīju jauno priesterību, un nav vajadzīgs jums to vēlreiz rādīt un atklāt. 5. Bet kas nu attiecas uz tagadējiem pagānu priesteriem, tad viņus jau sāk nomākt viņu pašu tumsa un daudzi ilgojas pēc iespējami labākas un patiesākas gaismas. Tādēļ daudzi laiku pa laikam dodas uz Ēģipti, lai tur no kāda gudrā iegūtu gaišāku gaismu par cilvēku misiju. Un tādēļ ar pagānu priesterību tieši nav tik slikti, kā jūs to sev stādāties priekšā, un šo apstākļu dēļ, Es to negribēju sevišķi pieminēt, bet tādēļ, ka jūs zem tās stādāties priekšā nepārvaramu zemūdens klinti, tad arī bija nepieciešams jums pamācīt ko labāku. 6. ES jums visiem to īpaši saku un dzīvi lieku pie sirds, lai no Manas Mācības jūs cilvēkiem nekādā gadījumā nerādiet „vajag” likumu, lai, mazākais, starp nedaudziem tā līdz šīs zemes beigu laikiem brīvā skaidrībā, un tādēļ garā arī Es vienmēr darbošos līdzi starp jums. 7. Ar laiku Manā Vārdā noteikti viltīgi uzstāsies daudzi daļēji un pilnīgi neīsti pravieši, un vieni apgalvos to, un otri citu. Bet tīro mācību redzošie visā lēnprātībā un pacietībā noteikti strādās viņiem pretī un beigās uzvara ir viņu pusē. 8. Bet pavisam tīro skaits pret netīro vienmēr būs tikai niecīgāks un redziet, Es to nevaru aizkavēt – izņemot, ja caur Mana Vārda varu Es visus brīvos cilvēkus nepadaru par cilvēciskiem dzīvniekiem – un tā visā visumā jūs to spēsiet vēl mazāk. 9. Bet ja caur Savu visvareno gribu Es būtu vēlējies to novērst, tad Man patiesi nebūtu vajadzējis jelkad miesā nākt uz šo zemi. Jo caur Savu visvareno gribu Es arī turpmāk no Manām Debesīm visu citu radību varētu vadīt un pārvaldīt, kā Es to tagad arī daru, un tādēļ jūs visā radībā noteikti nevarat pamanīt ne mazāko pārmaiņu. Jo Es Pats kā miesīgs cilvēks Es patiesi neesmu nācis uz šīs zemes akmeņu, stādu un dzīvnieku dēļ, bet tikai savā gribā un apziņā pilnīgi brīvo cilvēku dēļ! Un tā kā Pats nevaru viņiem dot nekādu dievišķu „vajag”, bet gan tikai pilnīgāko dievišķo brīvību un patiesu Debesu Evaņģēliju, un ļauju pēc tā cilvēkiem brīvi izvēlēties un rīkoties. 10. Bet arī par to Manā kārtībā ir gādāts, ka Manas Mācības necienīšana arī vienmēr nesīs līdzi vecās, ļaunās sekas; par to jūs varat būt pilnīgi droši, un tas ir pietiekami, lai apvaldītu tos cilvēkus, kas Manu skaidro Mācību ir iepazinuši, bet tomēr atkal griežas pie pasaules. 11. Bet noteiktā laikā, kad bēdas kļūs par daudz lielas, Es jau pratīšu zemi no seniem netīrumiem atbrīvot! Es jums jau rādīju grēka ļaunās sekas miesīgi un garīgi dvēselei; ķermenim uzbrūk dažādas ļaunas slimības un neticības, un nepareizas ticības dēļ, dvēselei uzmācas dažādas šaubas, un to dēļ muļķīga un ļauna rīcība. 12. Bet visumā tas, kas stāv dzīvības tīrajā gaismā, drīz un viegli redzēs, kāda gara gaismā fiziski un morāli nomāktie cilvēki atrodas. Kad jūs tādus redzēsiet, tad ejiet pie viņiem un sakiet: „Lai miers ir ar jums! Jūs ejat maldu ceļu, un mēs, Kunga Gara vadīti, nākam pie jums, lai 41

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR
 • Page 3 and 4: Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at
 • Page 5 and 6: 96. Vēja izcelšanās ............
 • Page 7 and 8: 197. Par svinamo dienu svinēšanu.
 • Page 9 and 10: 14. Bet tagad man pietiek jūsu mu
 • Page 11 and 12: suņu vietā, bet, lai gan viņi ir
 • Page 13 and 14: 8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a
 • Page 15 and 16: nesagādā cilvēkiem ciešanas, be
 • Page 17 and 18: 3. Pirmais runātājs teica: „To
 • Page 19 and 20: tikai slepeni pie sevis [turēt], j
 • Page 21 and 22: septiņiem vīriem teiktu to pašu
 • Page 23 and 24: priekšrocība, ka Dieva visvarenī
 • Page 25 and 26: caur to tie desmit vairs nav saist
 • Page 27 and 28: ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu
 • Page 29 and 30: eigas, un Mana Mācība tomēr turp
 • Page 31 and 32: astos tik daudz cilvēku, ka tagad
 • Page 33 and 34: šķiršanās laikā no šīs zemes
 • Page 35 and 36: dzīvības pamatu formas, kā šīs
 • Page 37 and 38: 20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis
 • Page 39: tieši nolādētais „vajag” lik
 • Page 43 and 44: 4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav
 • Page 45 and 46: īvībā kā inteliģences un griba
 • Page 47 and 48: 14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k
 • Page 49 and 50: 1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē
 • Page 51 and 52: caurstrāvots, bez kā viņš patie
 • Page 53 and 54: 9. Bet, kad jūs paši dzīvības g
 • Page 55 and 56: 5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv
 • Page 57 and 58: 34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka
 • Page 59 and 60: tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu
 • Page 61 and 62: 12. Bet kādēļ personīgie velni
 • Page 63 and 64: 5. Bet visas citas lūgšanas un br
 • Page 65 and 66: 8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se
 • Page 67 and 68: 20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk
 • Page 69 and 70: 1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v
 • Page 71 and 72: 7. Tomēr, katram atstājiet viņa
 • Page 73 and 74: 11. ES sacīju: „Šis vēsums ād
 • Page 75 and 76: 4. Bet kā jūs tagad austrumos pie
 • Page 77 and 78: 1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā
 • Page 79 and 80: 1. Bet, kad mēs šajā augstienē
 • Page 81 and 82: 1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs
 • Page 83 and 84: visiem nabagiem un apspiestiem, jo
 • Page 85 and 86: 21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc
 • Page 87 and 88: miriādes brīnišķīgākas un lie
 • Page 89 and 90: 15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe
 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258:

  13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne

 • Page 259 and 260:

  175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME

 • Page 261 and 262:

  ausmu, un, kas no koka sev jau iev

 • Page 263 and 264:

  tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i

 • Page 265 and 266:

  jauni un veci - kļūstot taisni un

 • Page 267 and 268:

  18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā

 • Page 269 and 270:

  darbīgais priesteris, kura vārdie

 • Page 271 and 272:

  1. Kad vecais kalpotājs atradās p

 • Page 273 and 274:

  „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es

 • Page 275 and 276:

  184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK

 • Page 277 and 278:

  tām likšu izliet Manu gaismu, un

 • Page 279 and 280:

  10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos

 • Page 281 and 282:

  visšaurākā, bet pusstundu tālā

 • Page 283 and 284:

  atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie

 • Page 285 and 286:

  7. ES teicu: „Pavisam noteikti,

 • Page 287 and 288:

  essejiešu pilī, un viņam viņiem

 • Page 289 and 290:

  5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū

 • Page 291 and 292:

  10. Bet, ja jūs to zināt, un no M

 • Page 293 and 294:

  1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav

 • Page 295 and 296:

  tālab mums arī nebūs vajadzīgs

 • Page 297 and 298:

  cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū

 • Page 299 and 300:

  palīdzību, tā kā arī tu Man ne

 • Page 301 and 302:

  2. Arī tie daži pirmie essejieši

 • Page 303 and 304:

  tūkstoši ielenc lielo brīnumpili

 • Page 305 and 306:

  caur manu vārdu un lūgšanu Dievs

 • Page 307 and 308:

  7. Rokluss teica: „Klausieties, d

 • Page 309 and 310:

  2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar

 • Page 311 and 312:

  8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t

 • Page 313 and 314:

  5. Farizejs teica: „Jūs esat pil

 • Page 315 and 316:

  14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,

 • Page 317 and 318:

  22. Un Rokluss teica pēc tam: „P

 • Page 319 and 320:

  starp Maniem draugiem, kas Mani lab

 • Page 321 and 322:

  13. Rokluss, tie citi essejieši un

 • Page 323 and 324:

  Un tādēļ Es tavai runai saku „

 • Page 325 and 326:

  216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.

 • Page 327 and 328:

  ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be

 • Page 329 and 330:

  no dienas nāca vairāk, šo naudu

 • Page 331 and 332:

  Rokluss pats jums visu jau skaidri

 • Page 333:

  10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju

Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Notlar 8
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
. 1 _ ms
1 - Autodesk
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
1 - Vienna
Megrez 90 APO 8 Pages (2.25 MB) - William Optics
Nr.5 (8) / 2012.gada decembris (pdf) - Par es.gov.lv
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...