Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

jums darītu zināmu

jums darītu zināmu patieso Evaņģēliju, dzīvības gaismas ceļu, kas ir patiesa dvēseles svētība Dievā!” 13. Ja jūs tad uzņems, tad palieciet un māciet viņiem pazīt patiesību un rīkojieties pēc viņiem viegli aptveramiem principiem. Ja viņi tos ar prieku uzņem un labprātīgi tūlīt sāk pēc tiem darboties, tad lūdziet par visiem, slimiem uzlieciet rokas, lai viņi kļūst veseli no viņu slimībām un tad kristiet viņus patiesā veidā, kā Es jums to iepriekš rādīju, un ar to jūs pēc manas gribas darīsiet Man patīkamu darbu, un jūsu alga caur to Debesīs būs daudz lielāka. 14. Kur un kad jūs tādas draudzes atgriežat, dziediniet un Manā Vārdā kristiet, no viņu vidus izraugiet zinošāko un uzticamāko līdzpilsoni kā draudzes ganu un uzraugu pār draudzi, un atsevišķi viņam sniedziet Svētā Gara dāvanas, lai viņš kļūst un var būt viņam uzticētās draudzes patiess labdaris, bet nesaistiet viņu ar „vajag” likumu, kas viņam jāievēro arī attiecībā uz draudzi, izņemot bērnus, kā Es jums par to jau norādīju. 15. Bet, kaut arī Manā Vārdā tāds gans tiek no jums iecelts, tad tādēļ viņam nav jābūt kādam laicīgam stāvoklim, bet gan viņam, līdzīgi jums, jābūt pazemīgākam, zemākam kalpam viņam uzticētiem brāļiem un māsām, un viņam nav jāļauj sevi no viņiem godināt vai par savu dienestu likt samaksāt; jo, ko viņš par velti saņēma, tas viņam visā mīlestībā par velti jādod saviem mazāk apdāvinātiem brāļiem un māsām. 16. Bet ko viņa draudze viņam brīvā mīlestībā piedāvās, tas viņam arī jāpieņem, līdzīgi tā, kā Es to atļāvu arī jums. Jo kas kādam Manis svaidītam darīs labu, tas arī saņems svaidītā algu. Un ar to jūs nu zināt visu, kas jums vispirms bija noteikti jāzina, īstā laikā jūs saņemsiet daudz ko citu.” 24. TRĪSVIENĪBA DIEVĀ UN CILVĒKĀ 1. Tagad pie Manis pienāca viens farizejs un teica: „Kungs un Meistar! Tu Savā runā mums sacīji, ka Taviem mācekļiem, kas izplata Tavu patieso dzīvības Mācību, tiem, kas Tavu mācību patiesi pieņems, uzliekot rokas, jākrista, t.i. jāstiprina Tēva Vārdā, kas ir mīlestība, Vārdā, kas ir Dēls jeb Tava gudrība, un Svētā Gara Vārdā, kas ir Tēva un Dēla visvarenā griba. 2. Bet es domāju, ka ja Tavi mācekļi visus ticīgus kļuvušos kristītu Tikai Tavā Vārdā vai vienīgi Tēva vārdā, tas būtu šķērslis daudziem no tā viegli izrietošiem strīdīgiem jautājumiem, kaut arī visaugstākiem un svētākiem jēdzieniem uztverē vāji cilvēki turpmāk viegli var sākt ticēt trim atsevišķiem Dieviem, kā trim atsevišķām personībām, tāpat kā senā, tīrā ticība tikai vienam patiesam Dievam ar laiku pie seniem ēģiptiešiem no Jehova daudzām īpašībām radīja neskaitāmi daudzus dievus, kurus cilvēku aklā fantāzija pārveidoja visādās atsevišķi par sevi pastāvošās un darbojošās dievišķās būtnēs, cēla viņām tempļus un tad atsevišķi arī godāja, bet pie tam tā iegrima galējā materiālismā, ka iedomātām atsevišķām personībām viņi bieži piedēvēja zemākās cilvēciskās vājības un netiklas kaislības. 3. Ar laiku, varbūt pēc vairākiem gadu simtiem, atkal varētu notikt, ka vairāk dumjie un aklie cilvēki tikai pie kristībām izdzirdētiem visaugstākiem vārdiem – jēdzieniem, sāktu stādīties priekšā trīs Dievus un tad arī noteikti nebūtu ilgi jāgaida, ka šos trīs tā iedomātos Dievus sāktu arī atsevišķi godāt viņiem īpaši celtos tempļos. Bet, ja tā notiek, tad nepaies ilgs laiks, ka cilvēki arī Tavus, viņiem pēc vārdiem pazīstamos mācekļus un viņu pēcnācējus, līdzīgi Tev godās un viņiem celtos tempļos, sāks pielūgt. Pēc manām domām, visvieglāk un visilgāk no tā varētu izvairīties, ja cilvēkiem Dievu darītu zināmu tikai zem viena jēdziena – vārda. Ko Tu par to saki?” 42

4. ES sacīju: „Tu nu runāji pavisam labi un pareizi, bet Es tomēr nevaru citādi, kā jums visiem likt pie sirds tā darīt, jo ar trim jēdzieniem – vārdiem – cilvēkiem Dieva būtība ir kā pilnīgi skaidri attēlota. 5. Ir taisnība, ka pie tam kādam uztverē vājam cilvēkam parādās sava veida dievišķa trīsvienība, bet, lai visā paliktu pilnīgi uzticīgs dziļākai un iekšējai patiesībai, to tomēr nevar citādi attēlot, kā tas tieši ir. 6. Redzi, cilvēks ir radīts pilnīgi pēc Dieva līdzības, un kas pats sevi grib pilnīgi pazīt, tam vajag zināt un sevī saprast, ka viens un tas pats cilvēks patiesībā arī sastāv no trim personībām! Tev reiz ir ķermenis, apgādāts ar visiem nepieciešamajiem jutekļiem un citiem brīvai un patstāvīgai dzīvei vajadzīgiem locekļiem un sastāvdaļām, no lielākām, līdz neiedomājami mazākām. Šim ķermenim, garīgās dvēseles izglītošanas vajadzībām sevī ir pilnīgi sava dvēseles dzīve, kas no garīgās dvēseles dzīves visā stingri atšķiras, dzīvo no materiālas barības, no kuras tās dažādām sastāvdaļām veidojas asinis un citas barības sulas. 7. Sirdij sevī ir kāds īpaši atdzīvināts un tāda veida mehānisms, ka tai vajag nepārtraukti izplesties, un pēc tam atkal sarauties. Caur to, ķermeni atdzīvinošas asinis, kopā ar citām no tā radītām sulām, dzen visās ķermeņa daļās un caur saraušanos atkal uzņem sevī atpakaļ, lai tās piesātinātu ar jaunām barības vielām un tad atkal no jauna izdzen ārā par barību dažādām ķermeņa sastāvdaļām. Neskaitāmi daudzi un dažādi dabas gari, kas viņiem pienākošo barošanai un pastāvēšanai nepieciešamo barību un uzturvielas ņem no asinīm, tad tās tieši no kādu tādu garu pārvaldošas daļas, asimilē, un tā stiprina un spēcina visu ķermeni; bez kādas nepārtrauktas darbības cilvēks nedzīvotu ne stundu ilgi. 8. Redzi, ar šo dzīvības darbību dvēselei nav nekāds sakars, jo dvēseles brīvā griba nav ar to saistīta, tāpat kā nav saistīta ar plaušu, aknu, liesas, zarnu un neskaitāmi citu jūsu ķermeņa sastāvdaļu darbību, kuras viņa nemaz nepazīst, un par kurām viņa arī nevar rūpēties, un tomēr, ķermenis, kā pati par sevi noslēgta personība, ir viens un tas pats cilvēks, un dara, un rīkojas tā, it kā abi būtu viena un tā pati personība! Bet kas no jums var sacīt, ka dvēsele un miesa esot pilnīgi viena lieta?! 9. Bet tagad aplūkosim dvēseli kā tādu un atradīsim, ka arī viņa pati par sevi ir pavisam pilnīgs cilvēks, kas kā garīga substance sevī un sev satur tādas pašas sastāvdaļas kā ķermenis, un augstākās garīgākās attiecībās sevi tāpat apkalpo kā ķermenis savas materiālās. 10. Bet, kaut gan ķermenis no vienas puses, un no otras puses dvēsele, [paši] par sevi atveido pilnīgi dažādus cilvēkus vai personas, no kurām katrai par sevi ir pavisam īpatnēja darbība, par kuras kā un kāpēc viņa sev nevar dot atskaiti, bet tomēr īstenā dzīvības mērķa pamatā viņi veido tikai vienu cilvēku, tā, ka neviens ne par sevi, ne par kādu citu nevar teikt un apgalvot, ka viņš nav viens cilvēks, bet gan divi cilvēki. Jo ķermenim vajag kalpot dvēselei ar savu saprātu un dvēselei ar savu saprātu un gribu ķermenim. Tādēļ dvēsele tāpat nes atbildību arī par ķermeņa rīcību, kādai viņa to izlietojusi, kā pati par savu, kas sastāv no dažādām domām, vēlēšanos, alkām un vēlmēm. 11. Bet, ja mēs dvēseles dzīvi un esamību aplūkotu vēl tuvāk, tad mēs arī drīz un viegli atrastu, ka viņa kā vēl ķermeņa cilvēka substance [pati] par sevi arī nestāv neko augstāk, kā piemēram, pērtiķa dvēsele. Viņai instinktīvais prāts gan būtu nedaudz augstākā pakāpē kā vienkāršam dzīvniekam, bet par kādu saprātu un kādu augstāku brīvu spriedumu par lietām un to attiecībām nevarētu būt ne runa. 12. Caur to šīs augstākās un patiesībā visaugstākās un Dievam pilnīgi līdzīgās dvēseles spējas, tieši dvēselē mītošas, panāk trešo, tīri garīgo cilvēku. Caur tām viņa var atšķirt patieso no neīstā, labo no ļaunā, un var brīvi visos virzienos domāt un pilnīgi brīvi gribēt. Caur ko viņa dara sevi identisku viņā mītošam garam, skatoties pēc tā, ar viņa atbalstīto gribu, sevi nolemj tīri patiesam un labam, pamazām dara pilnīgi līdzīgu, tātad, spēcīgu, varenu, gudru un kā viņā atkalatdzimušu. 43

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR
 • Page 3 and 4: Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at
 • Page 5 and 6: 96. Vēja izcelšanās ............
 • Page 7 and 8: 197. Par svinamo dienu svinēšanu.
 • Page 9 and 10: 14. Bet tagad man pietiek jūsu mu
 • Page 11 and 12: suņu vietā, bet, lai gan viņi ir
 • Page 13 and 14: 8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a
 • Page 15 and 16: nesagādā cilvēkiem ciešanas, be
 • Page 17 and 18: 3. Pirmais runātājs teica: „To
 • Page 19 and 20: tikai slepeni pie sevis [turēt], j
 • Page 21 and 22: septiņiem vīriem teiktu to pašu
 • Page 23 and 24: priekšrocība, ka Dieva visvarenī
 • Page 25 and 26: caur to tie desmit vairs nav saist
 • Page 27 and 28: ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu
 • Page 29 and 30: eigas, un Mana Mācība tomēr turp
 • Page 31 and 32: astos tik daudz cilvēku, ka tagad
 • Page 33 and 34: šķiršanās laikā no šīs zemes
 • Page 35 and 36: dzīvības pamatu formas, kā šīs
 • Page 37 and 38: 20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis
 • Page 39 and 40: tieši nolādētais „vajag” lik
 • Page 41: 2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu
 • Page 45 and 46: īvībā kā inteliģences un griba
 • Page 47 and 48: 14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k
 • Page 49 and 50: 1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē
 • Page 51 and 52: caurstrāvots, bez kā viņš patie
 • Page 53 and 54: 9. Bet, kad jūs paši dzīvības g
 • Page 55 and 56: 5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv
 • Page 57 and 58: 34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka
 • Page 59 and 60: tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu
 • Page 61 and 62: 12. Bet kādēļ personīgie velni
 • Page 63 and 64: 5. Bet visas citas lūgšanas un br
 • Page 65 and 66: 8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se
 • Page 67 and 68: 20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk
 • Page 69 and 70: 1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v
 • Page 71 and 72: 7. Tomēr, katram atstājiet viņa
 • Page 73 and 74: 11. ES sacīju: „Šis vēsums ād
 • Page 75 and 76: 4. Bet kā jūs tagad austrumos pie
 • Page 77 and 78: 1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā
 • Page 79 and 80: 1. Bet, kad mēs šajā augstienē
 • Page 81 and 82: 1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs
 • Page 83 and 84: visiem nabagiem un apspiestiem, jo
 • Page 85 and 86: 21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc
 • Page 87 and 88: miriādes brīnišķīgākas un lie
 • Page 89 and 90: 15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe
 • Page 91 and 92: 2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,
 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258:

  13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne

 • Page 259 and 260:

  175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME

 • Page 261 and 262:

  ausmu, un, kas no koka sev jau iev

 • Page 263 and 264:

  tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i

 • Page 265 and 266:

  jauni un veci - kļūstot taisni un

 • Page 267 and 268:

  18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā

 • Page 269 and 270:

  darbīgais priesteris, kura vārdie

 • Page 271 and 272:

  1. Kad vecais kalpotājs atradās p

 • Page 273 and 274:

  „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es

 • Page 275 and 276:

  184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK

 • Page 277 and 278:

  tām likšu izliet Manu gaismu, un

 • Page 279 and 280:

  10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos

 • Page 281 and 282:

  visšaurākā, bet pusstundu tālā

 • Page 283 and 284:

  atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie

 • Page 285 and 286:

  7. ES teicu: „Pavisam noteikti,

 • Page 287 and 288:

  essejiešu pilī, un viņam viņiem

 • Page 289 and 290:

  5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū

 • Page 291 and 292:

  10. Bet, ja jūs to zināt, un no M

 • Page 293 and 294:

  1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav

 • Page 295 and 296:

  tālab mums arī nebūs vajadzīgs

 • Page 297 and 298:

  cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū

 • Page 299 and 300:

  palīdzību, tā kā arī tu Man ne

 • Page 301 and 302:

  2. Arī tie daži pirmie essejieši

 • Page 303 and 304:

  tūkstoši ielenc lielo brīnumpili

 • Page 305 and 306:

  caur manu vārdu un lūgšanu Dievs

 • Page 307 and 308:

  7. Rokluss teica: „Klausieties, d

 • Page 309 and 310:

  2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar

 • Page 311 and 312:

  8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t

 • Page 313 and 314:

  5. Farizejs teica: „Jūs esat pil

 • Page 315 and 316:

  14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,

 • Page 317 and 318:

  22. Un Rokluss teica pēc tam: „P

 • Page 319 and 320:

  starp Maniem draugiem, kas Mani lab

 • Page 321 and 322:

  13. Rokluss, tie citi essejieši un

 • Page 323 and 324:

  Un tādēļ Es tavai runai saku „

 • Page 325 and 326:

  216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.

 • Page 327 and 328:

  ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be

 • Page 329 and 330:

  no dienas nāca vairāk, šo naudu

 • Page 331 and 332:

  Rokluss pats jums visu jau skaidri

 • Page 333:

  10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv