Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

13. Kad tas ir noticis,

13. Kad tas ir noticis, tad dvēsele ar savu garu ir tikpat kā viena būtne, tāpat kā kādas pilnīgas dvēseles cēlākās ķermeņa daļas – kādas ķermeņa daļas īstenībā sastāv no ļoti dažādiem miesas dabas gariem, - pilnīgi pāriet garīgi substanciālā ķermenī, ko jūs varat dēvēt par dvēseles miesu, un beigās caur to arī gara. Ar ko arī ir saprotama patiesa miesas augšāmcelšanās dvēseles pastarā un patiesākās dzīvības dienā, kas tad seko, ja kāds cilvēks kļūst pilnīgi garā atkalatdzimis, vai nu uz šīs zemes, vai grūtāk un ilgāk viņpasaulē. 14. Bet kaut arī garā pilnīgi atkalatdzimis cilvēks ir pavisam tikai viens pilnīgs cilvēks, bet viņa būtība mūžam eksistē nedalāmā trīsvienībā. 15. Bet, kā tas ir, to Es jums gribu pilnīgi skaidri darīt zināmu un tāpēc visi esiet ļoti uzmanīgi!” 25. CILVĒKA TRIJU ĶERMEŅU DARBĪBA 1. (Kungs): „Ja gribat būt nedaudz uzmanīgi, jūs pie katras lietas un pie katra priekšmeta pamanāt nedalāmu trīsvienību. Pirmā, kas jums krīt acīs, tomēr noteikti ir ārējā forma, jo bez tās nebūtu iedomājama neviena lieta un neviens priekšmets nu arī neeksistētu. Bet otrā, tā kā pirmā reiz jau ir, acīmredzot ir lietas un priekšmeta saturs, jo arī bez satura tas tad nebūtu, un arī neeksistētu formas ārējais veids. Kas tad ir trešā, kādai lietai un priekšmetam tikpat nepieciešama kā pirmā un otrā? Redziet, tas ir kāds iekšējs, katrai lietai un priekšmetam piemītošs spēks, kas zināmā mērā satur kopā lietu un priekšmetu saturu, un sastāda to īsteno būtību. Un tādēļ, ka tieši šis spēks nolemj lietu un priekšmetu saturu, un tātad arī ārējo formu, tad tas arī ir, lai kāda veida esamības pamatbūtība, un bez tā tikpat maz būtu iedomājama kāda būtne, kāda lieta vai priekšmets, kā kāda ārēja forma bez satura. 2. Jūs tagad redzat, ka tās trīs nosauktās lietas ir nešķiramas, tā kā ārējā forma nav pats saturs, un saturs nav sevi pašu nosakošais spēks. Un tomēr šīs trīs nosauktās lietas ir pilnīgi viens; jo, ja nebūtu nekāda spēka, tad nebūtu arī nekāda satura un noteikti arī nekāda tā forma. 3. Atgriežamies nu atpakaļ pie mūsu dvēseles! Dvēselei drošas un noteiktas esamības dēļ, vajag būt ārējai formai, proti, cilvēka. Ārējā forma tālab ir tas, ko mēs saucam par ķermeni vai arī miesu, pilnīgi vienalga vai kā vēl materiālu vai garīgu substanci. 4. Bet, ja dvēsele pēc formas ir kā cilvēks, tad viņai būs arī ārējai formai atbilstošs saturs. Bet šis saturs vai dvēseles iekšējais ķermenis ir pati viņas pašas dzīvības būtība, tātad, dvēsele. 5. Bet, ja tas viss te ir tā, tad arī spēks, kas noteic visu dvēseli ir te, un tas ir tas gars, kas beigās ir viss visā, jo bez tā ir neiespējama substance, un bez tās nebūtu arī ķermeņa un ārējā forma. 6. Bet, kaut gan kopumā šīs trīs pilnīgi nedalāmās vienības visā visumā ir tikai viena būtne, tām tomēr vajag tikt īpaši nosauktām un iepazītām kā atšķirīgām. 7. Garā jeb mūžīgā būtībā mājo mīlestība, kā visu panākošs spēks, augstākā inteliģence un dzīvi spēcīga griba, tas viss kopā rada dvēseles substanci un dod viņai formu un būtību. 8. Ja reiz dvēsele jeb cilvēks pēc gribas un inteliģences ir te, tad gars ievelkas atpakaļ iekšienē un tur klātesošai dvēseles iekšējai inteliģencei dod atbilstošu brīvu gribu un zināmā mērā patstāvīgu inteliģenci, kuru dvēsele, daļēji caur ārēju ieraudzīšanu un daļēji caur iekšēju pamanīšanu piesavinās un tad pilnveido, it kā pilnveidotā brīvā inteliģence būtu viņas pašas darbs. 9. Tieši šādā stāvoklī, kurā dvēsele nepieciešamības dēļ jūtas no sava gara atšķirta, viņa ir kā ārējās, tā iekšējās atklāsmes spējīga. Ja dvēsele tās uzņem un pēc tā darbojas, tad līdz ar to viņa sāk ar savu garu savienoties un caur to tad arī arvien vairāk pāriet tā neierobežotākā 44

īvībā kā inteliģences un gribas brīvības ziņā tieši pēc gaismas pilnās inteliģences, tā arī spēkā un varā varēt paveikt visu, ko viņa atzīst un grib. 10. Bet no tā jūs atkal variet saskatīt, ka dvēsele kā dzīvā substancē pārvēsta gara doma, kas pamatā ir pats gars, tomēr zināmā mērā var tikt saskatīta un aplūkota kā kaut kas otrs no gara izejošs, bez kā tādēļ esam kas otrs, kā ir pats gars. 11. Ka beidzot dvēsele kā indivīds arī liekas tērpta ārējā miesā, kas zināmā mērā liekas kā trešā personība, to jums rāda ikdienas pieredze. Miesa kalpo dvēselei kā viņas iekšējā gara ārēja izpausme un mērķis ir dvēseles inteliģenci un brīvo gribu vērst uz āru, ierobežot un tikai tad meklēt inteliģences un gribas iekšējo neierobežotību, un meklēt, un atrast viņas patieso spēku, un caur to kļūt bezgala slavināta, un individuāli pilnīgi patstāvīgs Viens ar iekšējāko garu, kas pats vienmēr ir cilvēka vienīgā un noteiktā esamība. 12. Tā kā no šī Mana paskaidrojuma jums nu, cerams, vajag saprast, ka cilvēks sevī un sev, tāpat, kā arī katrs cits, sastāv no zināmas, nedalāmas trīsvienības, tad šīs ļoti svarīgās gaismas un sarunas nobeigumā pārejam pie Paša Dieva trīsvienības būtības, lai jūs varat gaiši un skaidri saprast, kādēļ Man jums augstākās un iekšēji dzīvās patiesības dēļ, vajadzēja pavēlēt, ka jums cilvēkus, kas Man tic un patiesi pieņem Manu Mācību, jākrista, tas nozīmē, jāstiprina, Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. 13. Nu tad atkal ļoti uzmanīgi klausieties, o jūs papildus, visa pilnīgai aptveršanai no Manas mutes dzirdēsiet! 14. Redziet – un jūs visi to jau ļoti labi zināt, - praviešu raksti saka un paskaidro, ka Es, vārdā Jēzus Kristus – arī dēvēts par Cilvēka Dēlu – esmu patiesais Dievs -, kaut arī Viņš tiek apzīmēts un dēvēts zem dažādiem vārdiem, kā Tēvs, Dēls un Gars, tomēr ir tikai viena personiska godība, pilnīgākā cilvēka forma. 15. Bet kā jums nu jau zināms, dvēsele, viņas ārējā miesa un viņas iekšējais gars ir tā apvienoti, ka visi veido tikai vienu būtību, vai zināmā veidā sastāda beigās tikai vienu individuālu substanci, bet zem kuras tomēr nešķirami ir trīs; tāpat kā apvienoti Tēvs, Dēls un Gars, kā to kā augšā minēts, skaidri māca seno tēvu un praviešu raksti. 16. Dāvids reiz teica, ka viņa dvēsele, viņa miesa un viņa gars vēlētos Dieva priekšā būt atrasta bez vainas. Bet, ja tā skanēja senā, gudrā ķēniņa vārdi, vai tad arī nevarēja teikt un jautāt: „Kā? Vai tad cilvēks sastāv no trim personām, vai no trim cilvēkiem? Bet tas jau pie cilvēka nav iespējams, kaut gan viņa izglītošanas un patiesas dzīvības pilnveidošanas dēļ, viņa trīs sadalījumi ir ļoti jūtami nepieciešami.” Kā tad Dievs, kas Sevī kopš mūžības augsti pilnīgs ir tikai viens, varētu tikt sadalīts trīs dažādās personās vai, respektīvi, trijos Dievos?” 26. DIEVA BŪTĪBA 1. (Kungs: ) „Klausieties! Ja Dievs kā visas esamības Radītājs, bet atšķirībā no visām citām Viņa radītām būtnēm, bija, ir un būs mūžīgi – vai viņam kāda negrozāma nepieciešamība varbūt liek palikt kaut kādā zināmā pamatcentrā? Ja jau viņš pat cilvēkiem ir devis visos virzienos brīvu miesas kustību, un vēl bezgala vairāk garam, kā gan visbrīvākais Dievs varētu Sevi ierobežot tur, kur Viņš Saviem radījumiem deva pat vispilnīgāko brīvību? Es jums saku: Dievišķai bezgalībai ir vara arī bezgala brīvi kustēties! Tātad viņai arī noteikti ir tiesības Savā godībā staigāt ķermenī, lai Pats, kā mūžam pilnīgākais Cilvēks, būtu redzams un aptverams no Viņa radītiem cilvēkiem. 2. Bet nebeidzamai Dieva godībai nav un nevar būt vajadzība ārpus Sevis radīt citas Sev pilnīgi līdzīgas dievības. Ja Viņa to varētu, tad Viņai ārpus nebeidzamā visuma telpas vajadzētu varēt radīt vēl vairākus tādus pašus nebeidzamus visumus, ko gan katram, daudzmaz gaiši 45

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR
 • Page 3 and 4: Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at
 • Page 5 and 6: 96. Vēja izcelšanās ............
 • Page 7 and 8: 197. Par svinamo dienu svinēšanu.
 • Page 9 and 10: 14. Bet tagad man pietiek jūsu mu
 • Page 11 and 12: suņu vietā, bet, lai gan viņi ir
 • Page 13 and 14: 8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a
 • Page 15 and 16: nesagādā cilvēkiem ciešanas, be
 • Page 17 and 18: 3. Pirmais runātājs teica: „To
 • Page 19 and 20: tikai slepeni pie sevis [turēt], j
 • Page 21 and 22: septiņiem vīriem teiktu to pašu
 • Page 23 and 24: priekšrocība, ka Dieva visvarenī
 • Page 25 and 26: caur to tie desmit vairs nav saist
 • Page 27 and 28: ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu
 • Page 29 and 30: eigas, un Mana Mācība tomēr turp
 • Page 31 and 32: astos tik daudz cilvēku, ka tagad
 • Page 33 and 34: šķiršanās laikā no šīs zemes
 • Page 35 and 36: dzīvības pamatu formas, kā šīs
 • Page 37 and 38: 20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis
 • Page 39 and 40: tieši nolādētais „vajag” lik
 • Page 41 and 42: 2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu
 • Page 43: 4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav
 • Page 47 and 48: 14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k
 • Page 49 and 50: 1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē
 • Page 51 and 52: caurstrāvots, bez kā viņš patie
 • Page 53 and 54: 9. Bet, kad jūs paši dzīvības g
 • Page 55 and 56: 5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv
 • Page 57 and 58: 34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka
 • Page 59 and 60: tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu
 • Page 61 and 62: 12. Bet kādēļ personīgie velni
 • Page 63 and 64: 5. Bet visas citas lūgšanas un br
 • Page 65 and 66: 8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se
 • Page 67 and 68: 20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk
 • Page 69 and 70: 1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v
 • Page 71 and 72: 7. Tomēr, katram atstājiet viņa
 • Page 73 and 74: 11. ES sacīju: „Šis vēsums ād
 • Page 75 and 76: 4. Bet kā jūs tagad austrumos pie
 • Page 77 and 78: 1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā
 • Page 79 and 80: 1. Bet, kad mēs šajā augstienē
 • Page 81 and 82: 1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs
 • Page 83 and 84: visiem nabagiem un apspiestiem, jo
 • Page 85 and 86: 21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc
 • Page 87 and 88: miriādes brīnišķīgākas un lie
 • Page 89 and 90: 15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe
 • Page 91 and 92: 2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,
 • Page 93 and 94: 13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās
 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258:

  13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne

 • Page 259 and 260:

  175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME

 • Page 261 and 262:

  ausmu, un, kas no koka sev jau iev

 • Page 263 and 264:

  tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i

 • Page 265 and 266:

  jauni un veci - kļūstot taisni un

 • Page 267 and 268:

  18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā

 • Page 269 and 270:

  darbīgais priesteris, kura vārdie

 • Page 271 and 272:

  1. Kad vecais kalpotājs atradās p

 • Page 273 and 274:

  „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es

 • Page 275 and 276:

  184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK

 • Page 277 and 278:

  tām likšu izliet Manu gaismu, un

 • Page 279 and 280:

  10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos

 • Page 281 and 282:

  visšaurākā, bet pusstundu tālā

 • Page 283 and 284:

  atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie

 • Page 285 and 286:

  7. ES teicu: „Pavisam noteikti,

 • Page 287 and 288:

  essejiešu pilī, un viņam viņiem

 • Page 289 and 290:

  5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū

 • Page 291 and 292:

  10. Bet, ja jūs to zināt, un no M

 • Page 293 and 294:

  1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav

 • Page 295 and 296:

  tālab mums arī nebūs vajadzīgs

 • Page 297 and 298:

  cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū

 • Page 299 and 300:

  palīdzību, tā kā arī tu Man ne

 • Page 301 and 302:

  2. Arī tie daži pirmie essejieši

 • Page 303 and 304:

  tūkstoši ielenc lielo brīnumpili

 • Page 305 and 306:

  caur manu vārdu un lūgšanu Dievs

 • Page 307 and 308:

  7. Rokluss teica: „Klausieties, d

 • Page 309 and 310:

  2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar

 • Page 311 and 312:

  8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t

 • Page 313 and 314:

  5. Farizejs teica: „Jūs esat pil

 • Page 315 and 316:

  14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,

 • Page 317 and 318:

  22. Un Rokluss teica pēc tam: „P

 • Page 319 and 320:

  starp Maniem draugiem, kas Mani lab

 • Page 321 and 322:

  13. Rokluss, tie citi essejieši un

 • Page 323 and 324:

  Un tādēļ Es tavai runai saku „

 • Page 325 and 326:

  216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.

 • Page 327 and 328:

  ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be

 • Page 329 and 330:

  no dienas nāca vairāk, šo naudu

 • Page 331 and 332:

  Rokluss pats jums visu jau skaidri

 • Page 333:

  10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
AR 1. numuru - Vienotība