Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

domājošam cilvēkam

domājošam cilvēkam jau no tālienes vajag uzskatīt un atzīt kā vislielāko muļķību. Jo ja viena telpa visos iedomājamos virzienos ir bezgalīga, kur savu sākumu jāņem otrai tikpat bezgalīgai telpai? 3. Kāds otrs pilnīgs Dievs, ar pilnīgi nebeidzamu godību, tātad, ir tikpat neiedomājams, kā otra nebeidzama telpa, un no tā jūs variet skaidri saprast, ka Es, kā jums nu arī līdzīgs Cilvēka Dēls, staigādams miesā neesmu otrs, bet gan viens un tas pats Dievs, kas kopš mūžības Es biju šeit pirms visas radības, un tātad arī palikšu visā mūžībā. Tādēļ Es neko nevaru darīt pret Manu mūžīgo godību, bet visu priekš tās. 4. Ja Es ārpus Sevis radītu vēl divus Dievus, varbūt kā Dēlu vai Svēto Garu, tā, ka abi tad būtu kā individuāli atšķirti, tad tiem noteikti vajadzētu būt tiesības uz visu Manu pilnīgu varu, jo bez tās kāds Dievs tikpat maz iedomājams, kā nav iedomājama vai pat trešā pilnīgi nebeidzamā telpa ar zināmu iedalījumu un savstarpēju ierobežojumu. Bet, ja tas būtu iespējams, kā tad izskatītos ar tikai vienu iespējamu Dieva visaugstāko tiesu?! 5. Bet var dot tikai vienu tādu nebeidzamu dievišķu augsto tiesu! Ja tās dotu trīs, tad Dieva viena nebeidzamā Valstība būtu saskaldīta, un tās pastāvēšana būtu tikpat neiespējama, kā triju nebeidzamu telpu līdzāspastāvēšana. 6. Mūžīgi var pastāvēt tikai viena Dieva viena Valstība, tādēļ, ka tikai vienīgi Viņš ir tas Kungs un Ķēniņš, kā tas ir rakstīts praviešu rakstos, kas to no Dieva mutes tā pravietoja: „Dievs Savu godību nedos nevienam citam, jo vienmēr Es, Kristus, esmu vienīgais Dievs!” Cilvēki, eņģeļi, valdnieki un varas, jā, visas lietas debesīs un uz zemes vienmēr noliecas Manā priekšā, un arī mūžīgi nolieksies tikai Manā priekšā, un nekad kāda cita priekšā, līdzīgi arī visas, jūsu priekšstatiem vēl tik šķietami bezgala lielas pasaules radības telpas, tiek aprītas tikai no vienu bezgalīgu radības telpu, un, iepretī tai, šķiet kā pilnīgi niecīgas. 7. Ja zem vārdiem Tēvs, Dēls un Svētais Gars nebūtu saprotams viens Pats par Sevi pastāvošs pamat- un vienbūtīgs Dievs, un tā vietā vajadzētu pieņemt vienu no Tēva atšķirtu Dēlu, un tāpat atšķirtu Svēto Garu- kādam tad gan vajadzētu būt Dievam Tēvam? 8. Ja pēc praviešu rakstiem, kurus cilvēku pašu vainas dēļ, viņu rupjais saprāts neaptver, Tēvs Dēlu apvelta ar visu varu debesīs, visās zemēs un pasaulēs, un Svēto Garu Viņam piebiedrojis kā līdzdarbojošos, jums nu dotās jaunās Mācības no debesīm, svētībai un varai, kuras galva, kā arī visu lietu galva ir tieši tikai Dēls, ko pārstāvu Es, tad Es jums jautāju: Par kādu Dievu jūs padarāt Tēvu? Vai jūs vispār no Viņa vēl varat iedomāties Dievu? 9. Un, ja materiālā cilvēciskā aklumā jūs varat sev stādīties priekšā vēl vienu, tad jums Viņu acīmredzot vajag stādīties priekšā kā dīku un bezdarbīgu, kur jums tomēr jāsaprot, ka šādos apstākļos Viņš vairs nedarbojas un nevada! Jums pēc ļoti tumša, cilvēciska veida tomēr vajag stādīties priekšā, ka Dievs Tēvs – varbūt Sava lielā vecuma dēļ – līdzīgi senajam Ēģiptes ķēniņam Faronam; kas valdīšanu nodeva Jāzepam – un arī te, sava vājuma dēļ, to uz mūžību atdeva Dēlam, lai Pats nu var palikt bezdarbīgā mierā. 10. Vai jūs gan varat domāt, ka Tēvs, esot palicis vecs, un, ka Viņš nu grib atpūsties, pie kam Viņam ārpus Sevis nu ir viens Viņam pilnīgi līdzīgs visvarens Dēls, un tālāk vēl viesn līdzīgi visvarens Svētais Gars, kuru Viņš it kā ir radījis no Sevis un Sava Dēla, kuram Viņš nu grib atdot visu valdīšanu, un Pats atteikties no troņa?! 11. Ak, cik pagāniski dumjam, muļķīgam un aklam te vajadzētu būt cilvēka saprātam, kam būtu iespējams krist tādos maldos! 12. Ja pastāv viens Dēls un viens Svētais Gars vienādi atšķirti un ārpus Tēva, tad viņi tālāk nevar būt nekas cits, kā tikai Viņa Radība, tādēļ, ka viņi varbūt, lai cik pilnīgas būtnes, savu pieaugošo un mūžīgo varas pilnību saņem tikai no viena Radītāja, un ne no sevis. 13. Bet kā var pastāvēt kāda pilnīgi dievišķa radniecība vai būtiska vienība starp kādu garu bez miesas un formas un kādu garu ar miesu un formu? Vai par Dēlu, kuram, kā jūs redzat, ir ķermenis, var teikt, ka Viņš esot Tēvā, ja Tēvam nav miesas, nav veida un nav forma, - jeb vai Tēvs bez miesas, veida un formas būtu Dēlā? 46

14. Tālāk, ja Svētais Gars ir kāda no Tēva un Dēla izejoša trešā pati par sevi patstāvīga persona – kā viņa var būt ar abiem vienādi apvienota un vienādi mūžīga? Jeb vai tas, kas savu esamību saņem no cita, var būt līdzīgs tam, kas mūžīgi ir pats no sevis?! Jeb vai mūžība var būt līdzīga pārejošam laikam un ierobežota telpa līdzīga bezgalībai? 15. Ja arī var pieņemt, ka mūžībā ir visu laiku laiki, kustās un mainās, tad tomēr neiespējami domāt, teikt un apgalvot, ka mūžība ir kādā, lai cik ilgi turpinošā laikā, tāpat kā gan var domāt, teikt un apgalvot, ka bezgalīgā pirmtelpa noteikti satur visas, lai cik lielas, bet beigās tomēr vēl ierobežotas telpas, bet tām neiespējami saturēt pirmtelpu. 16. Tātad, ja Svētais Gars, līdzīgi kādai citai radībai izietu no Tēva un Dēla, kā kāda būtiska persona, tad tas acīmredzot būtu ne mūžības, bet laika Dievs. Bet tāds Dievs, kā viss laicīgais, ar laiku varētu beigt pastāvēt! Bet ja tā, kas visiem cilvēkiem un eņģeļiem varētu dot un uzturēt mūžīgu esamību? 17. Bet, lai šī visaugsti svarīgā lieta jums kļūst vēl gaišāka un skaidrāka, tad turpinām šo tēmu vēl tālāk, un tātad, uzklausiet Mani.” 27. KUNGS UN DĒLS 1. (Kungs): „Ja tālāk Dievs kopš mūžības bija šeit, kā Viņš varēja tikt radīts?! Un, ja Svētais Gars arī tieši kopš mūžības bija šeit, kā tas varēja iziet no Tēva un Dēla un tā sākties?! Ja pēc jūsu prāta un saprāta no jums apstrīdētās trīs dievišķās personas, no kurām vēlākie cilvēki viegli varētu uztaisīt trīs Dievus, ir mūžīgas, t.i. bez sākuma, tad viena otrai nevarēja dot esamības sākumu. 2. Es, kā nu Cilvēks jūsu priekšā, Dēls, neesmu ticis radīts ne no viena cita, kā tikai Sevis Paša /radīts/, un tieši tādēļ Pats esmu Mans Tēvs kopš mūžības. Kur citur varētu būt Tēvs, kā tikai Dēlā un kur citur Dēls, kā tikai Tēvā, tātad, tikai viens Dievs un Tēvs vienā personā? 3. Šī Mana miesa tātad ir Tēva glorificētais stāvs cilvēku un eņģeļu dēļ, lai Es viņiem esmu aptverams un skatāms Dievs, un jūs nu varat Mani redzēt, dzirdēt un ar Mani sarunāties, un pie tam tomēr dzīvot, jo agrāk bija teikts, ka neviens nevar Dievu redzēt un pie tam dzīvot. Es esmu viscaur Dievs; Manī ir Tēvs, un tas, pēc Manas mīlestības, gudrības un pēc Manas visvarenās gribas no Manis izejošais spēks, kas itin visur piepilda mūžam nebeidzamo telpu un arī visur darbojas, ir Svētais Gars. 4. Es, kā jūs Mani nu starp jums redzat kā Dievu Cilvēku, ar visu Manu pamatcentra būtību, pilnīgi un nedalīti esmu starp jums šeit, šinī ēdamzālē Eļļas kalnā, un tādēļ kā patiess Dievs un Cilvēks vienlaicīgi, neatrodos nekur citur, ne uz šīs zemes un vēl mazāk uz kādas citas zemes, bet caur no Manis izejošo spēku, kas tad ir tas Svētais Gars, Es tomēr darbodamies piepildu visas debesis un laicīgi materiālo, un nebeidzamo telpu. Es redzu visu no lielākā līdz mazākam, pazīstu visu, par visu zinu, visu kārtoju un radu, vadu un valdu. 5. Bet ja jūs to no Manas mutes nu zināt, tad jūs arī sapratīsiet, kāda iemesla dēļ jums cilvēkus, kas Man ticēs un darbosies pēc Manas jums dotās Mācības, caur roku uzlikšanu jāspēcina Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā. 6. Bet, ja jūs iemeslu nu saprotat, tad jūs arī sapratīsiet, ka trīs īpašības vārdu nosaukuma dēļ, cilvēkiem, ja viņi tiek no jums patiesi un pareizi apmācīti, viegli nenāks prātā ideja par trim personīgi specifiskiem Dieviem. Bet Es jums arī uzticami lieku pie sirds, ka jūs cilvēkiem visur dodiet īstu un patiesības pilnu gaismu, jo kur tas tiks pārkāpts, tur cilvēki tad arī viegli un drīz panīks, un pāries dažādās maldu mācībās, un tad būs grūti viņus uzvest uz pilnas patiesības ceļa. 47

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR
 • Page 3 and 4: Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at
 • Page 5 and 6: 96. Vēja izcelšanās ............
 • Page 7 and 8: 197. Par svinamo dienu svinēšanu.
 • Page 9 and 10: 14. Bet tagad man pietiek jūsu mu
 • Page 11 and 12: suņu vietā, bet, lai gan viņi ir
 • Page 13 and 14: 8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a
 • Page 15 and 16: nesagādā cilvēkiem ciešanas, be
 • Page 17 and 18: 3. Pirmais runātājs teica: „To
 • Page 19 and 20: tikai slepeni pie sevis [turēt], j
 • Page 21 and 22: septiņiem vīriem teiktu to pašu
 • Page 23 and 24: priekšrocība, ka Dieva visvarenī
 • Page 25 and 26: caur to tie desmit vairs nav saist
 • Page 27 and 28: ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu
 • Page 29 and 30: eigas, un Mana Mācība tomēr turp
 • Page 31 and 32: astos tik daudz cilvēku, ka tagad
 • Page 33 and 34: šķiršanās laikā no šīs zemes
 • Page 35 and 36: dzīvības pamatu formas, kā šīs
 • Page 37 and 38: 20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis
 • Page 39 and 40: tieši nolādētais „vajag” lik
 • Page 41 and 42: 2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu
 • Page 43 and 44: 4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav
 • Page 45: īvībā kā inteliģences un griba
 • Page 49 and 50: 1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē
 • Page 51 and 52: caurstrāvots, bez kā viņš patie
 • Page 53 and 54: 9. Bet, kad jūs paši dzīvības g
 • Page 55 and 56: 5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv
 • Page 57 and 58: 34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka
 • Page 59 and 60: tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu
 • Page 61 and 62: 12. Bet kādēļ personīgie velni
 • Page 63 and 64: 5. Bet visas citas lūgšanas un br
 • Page 65 and 66: 8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se
 • Page 67 and 68: 20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk
 • Page 69 and 70: 1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v
 • Page 71 and 72: 7. Tomēr, katram atstājiet viņa
 • Page 73 and 74: 11. ES sacīju: „Šis vēsums ād
 • Page 75 and 76: 4. Bet kā jūs tagad austrumos pie
 • Page 77 and 78: 1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā
 • Page 79 and 80: 1. Bet, kad mēs šajā augstienē
 • Page 81 and 82: 1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs
 • Page 83 and 84: visiem nabagiem un apspiestiem, jo
 • Page 85 and 86: 21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc
 • Page 87 and 88: miriādes brīnišķīgākas un lie
 • Page 89 and 90: 15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe
 • Page 91 and 92: 2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,
 • Page 93 and 94: 13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās
 • Page 95 and 96: 18. Tagad jautājiet paši sev, kam
 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258:

  13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne

 • Page 259 and 260:

  175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME

 • Page 261 and 262:

  ausmu, un, kas no koka sev jau iev

 • Page 263 and 264:

  tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i

 • Page 265 and 266:

  jauni un veci - kļūstot taisni un

 • Page 267 and 268:

  18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā

 • Page 269 and 270:

  darbīgais priesteris, kura vārdie

 • Page 271 and 272:

  1. Kad vecais kalpotājs atradās p

 • Page 273 and 274:

  „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es

 • Page 275 and 276:

  184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK

 • Page 277 and 278:

  tām likšu izliet Manu gaismu, un

 • Page 279 and 280:

  10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos

 • Page 281 and 282:

  visšaurākā, bet pusstundu tālā

 • Page 283 and 284:

  atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie

 • Page 285 and 286:

  7. ES teicu: „Pavisam noteikti,

 • Page 287 and 288:

  essejiešu pilī, un viņam viņiem

 • Page 289 and 290:

  5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū

 • Page 291 and 292:

  10. Bet, ja jūs to zināt, un no M

 • Page 293 and 294:

  1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav

 • Page 295 and 296:

  tālab mums arī nebūs vajadzīgs

 • Page 297 and 298:

  cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū

 • Page 299 and 300:

  palīdzību, tā kā arī tu Man ne

 • Page 301 and 302:

  2. Arī tie daži pirmie essejieši

 • Page 303 and 304:

  tūkstoši ielenc lielo brīnumpili

 • Page 305 and 306:

  caur manu vārdu un lūgšanu Dievs

 • Page 307 and 308:

  7. Rokluss teica: „Klausieties, d

 • Page 309 and 310:

  2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar

 • Page 311 and 312:

  8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t

 • Page 313 and 314:

  5. Farizejs teica: „Jūs esat pil

 • Page 315 and 316:

  14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,

 • Page 317 and 318:

  22. Un Rokluss teica pēc tam: „P

 • Page 319 and 320:

  starp Maniem draugiem, kas Mani lab

 • Page 321 and 322:

  13. Rokluss, tie citi essejieši un

 • Page 323 and 324:

  Un tādēļ Es tavai runai saku „

 • Page 325 and 326:

  216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.

 • Page 327 and 328:

  ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be

 • Page 329 and 330:

  no dienas nāca vairāk, šo naudu

 • Page 331 and 332:

  Rokluss pats jums visu jau skaidri

 • Page 333:

  10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv