Views
6 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

7. Bet, ka arī pie

7. Bet, ka arī pie visas jūsu precizitātes tomēr būs neīsti skolotāji un pravieši, un pavedinās ļoti daudzus cilvēkus, to jūs gan nespēsiet aizkavēt, un tas jums arī netiks pierēķināts par apsūdzību, tikpat maz kā kādam zemkopim, kas savā tīrumā sētu tīrus kviešus, un kuram viņa ienaidnieks nakts laikā starp tiem izkaisītu nezāles, nevar tikt pierēķināts par grēku, ka viņa laukā starp kviešiem zeļ nezāles un vājina viņa labo ražu. 8. Tā gan ir Manas mīlestības vēlēšanās, ka visi šīs zemes cilvēki stātos uz patiesības gaišā ceļa, un vēlētos uz tā piegriezties mūžīgai dzīvībai, bet tādēļ, ka Man, jums jau zināmo iemeslu dēļ, vajag pilnīgi atturēties ar Manu visvarenību, tad katrs cilvēks ir pilnīgi brīvs un beigās var ticēt un darīt, kā viņš pats grib. 9. Bet jūs darīsiet vislabāk, ja pie Manas Mācības izplatīšanas jūs cilvēku prātu un dabu apstrādājat ar to pašu. Jo kur cilvēks un daba reiz tiek caurstrāvota, tad caur labu gribu, ticība kļūst dzīva un veiksmīgi darbīga; bet bez pareizas prāta un dabas apgaismības, ticība paliek tikai mēma un akla tā pieņēmēja, ko cilvēks ir dzirdējis no kādas autoratīvas puses. Bet tāda ticība ir tikpat labi kā gandrīz nekāda, tā dabu neatdzīvina brīvprātīgai un sirdi aplaimojošai darbībai, un tātad ir mirusi, tādēļ, ka ir bez brīvas un prieku izraisošas dabas. 10. Bet darbam, kuru cilvēks veic, spiests caur kādu ārēju „vajag”, dvēselei nav nekāda vērtība, tā, ka tas viņu neatdzīvina, bet gan nospiež, tādēļ, ka tas netiek realizēts ar prieku aiz iekšējas pārliecības, bet gan tikai ar slepenu īgnumu, dusmām un niknumu, aiz bailēm no piedraudētā soda. 11. Bet ja Es jau jums saku, ka atziņā un tīrā mīlestībā jums jābūt tik pilnīgiem, cik pilnīgs ir Tēvs debesīs, tad tādiem jābūt arī jūsu mācekļiem. Tādēļ Es jums saku vēl tālāk: Vispirms visu pārbaudiet, un tad paturiet labo un patieso! 12. Bet to, ko es jums iesaku, kas jums sev pašiem jāievēro; to iesakiet arī jūsu kādreizējiem mācekļiem! Es ļoti labi varētu no jums pieprasīt, lai jūs Man ticat arī bez tālākiem paskaidrojumiem tam, ko Es jums saku un iesaku darīt, - jo brīnumi, kurus veicu jūsu acu priekšā, Man tomēr noteikti sagādāja autoritāti, kas jūs piespiež Man ticēt, - bet tāda piespiesta ticība vēl ilgi nav nekāda dvēseles iekšēja gaisma, un viņu neatdzīvina priecīgai darbībai. 13. Bet, ka tas tā ir, to jūs pierādāt ar saviem pastāvīgiem jautājumiem, un ar to jūs atklāti atzīstat, ka tīri autoritatīva ticība dvēselei sniedz pārāk maz gaismas, kuras trūkumu jūsos tad sedz tikai Mani paskaidrojumi. Bet, ja jūs nu līdzās visām Manām zīmēm un mācībām vēl vienmēr prasāt gaišus paskaidrojumus, un tie jums ir noderīgi, tad no jums tos prasīs arī jūsu mācekļi, un jums ar padomiem nevajag būt taupīgiem, ja jūs gribat pēc iespējas traucēt neīstu praviešu uzstāšanos. 14. Arī jūs veiksiet zīmes un neīstie pravieši caur visādām krāpšanām darīs to pašu, un tādēļ jūsu veiktās zīmes vienmēr būs un paliks jūsu ļaudīm sludinātās Mācības patiesīguma niecīgs pierādījums. Bet ko jūs cilvēku prātam un dabai piekodināsiet caur gaismas pilnu Vārdu, tas mūžam neiznīcināms paliks, kā dzīvs Manas debesu Mācības patiesīguma pierādījums. Tāda gaiši saprotama patiesība tad jūs un jūsu mācekļus darīs pilnīgi brīvus. – Un nu Es jums visiem nu atkal esmu daudz atklājis un jums devis daudz gaismas, un tādēļ jums vēlreiz jautāju, vai jūs to arī labi sapratāt?” 15. Visi teica: „Jā, Kungs un Meistar, to mēs nu ļoti labi aptvērām, jo Tu nu reiz atkal runāji pavisam brīvi un atklāti!” 16. Pēc tam Es teicu: „Vēl ir laiks, ja kāds grib zināt vēl kaut ko tālāk, tas lai nāk un jautā!” 28. PAR BEZGALĪGO TELPU UN MŪŽĪBU 48

1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecēlās viens no jūdu grieķiem un teica: „Kungs un Meistar, līdz šim mēs no Tavas mutes, kā arī ar Tavu atļauju, no Rafaēla mutes saņēmām tik daudzas un gaismas pilnas patiesības, ka es nu patiesi, kā gribu un spēju varu domāt šurp un turp, un neatrodu vairs neko, kas man būtu nezināms, un tādēļ katram no mums nu būs grūti Tev vēl kaut ko jautāt, par ko Tu mums nebūtu paskaidrojis. Un, ko Tu paskaidroji, tas arī ir tik saprotami paskaidrots, ka to vajag aptvert un saprast pat pavisam vienkāršam prātam, un tādēļ mums nu gandrīz nekas nav palicis pāri, ko mēs varētu Tev jautāt, un pie tam lūgt vēl lielāku gaismu.” 2. ES teicu: „Labi tavai dvēselei, ja viņa jau ir uzņēmusi tik daudz dzīvības gaismas. Bet, ja tu jau vairs nevari sevī atrast nevienu neapgaismotu stūrīti, tad jau varbūt atradīs kāds cits, kas sevī jutīs vēl dažas tumsas, un ar laiku varbūt arī atkal tu pats.” 3. Kad jaunais grieķis Mani bija uzklausījis, viņš Manā priekšā paklanījās un atsēdās savā vietā. 4. Bet pēc tam teica Lācars: „Kungs un Meistar, manī vēl būtu daži tumši stūrīši, ja Tu laipni gribētu man tos apgaismot, tas manai dvēselei būtu liels iepriecinājums.” 5. ES teicu: „Es labi zinu pēc kā tev slāpst un Es varētu tev par to likt sirdī gaišu atbildi, bet tā kā šeit ir runa par visu klātesošo apgaismošanu, un tādēļ, lai arī daži no jums visiem varētu pamanīt, vai viņos jau viss ir pilnīgi gaišs, tad jautā tikai atklāti, un Es tev arī visu priekšā skaļi un atklāti atbildēšu.” 6. Pēc tam Lācars tālāk teica: „Kungs un Meistar, pēc tam, kad tā mums paskaidroji par lielām sfērām, pasaules ķermeņiem, par planētu sistēmām un par lielajiem radības cilvēkiem, man par mūžam neierobežotās telpas nebeidzamo lielumu ir kļuvis pārliecinoši skaidrs; bet es tur drīz atradu ļoti lielu un ļoti tumšu aizu, pāri kurai neiedrošinās lidot arī manas drosmīgās domas. 7. Redzi, tas, ka radības telpa ir bezgalīga, un tātad, nevienā virzienā jebkad nevar beigties, tad man un noteikti arī katram citam ir skaidrs! Bet kā izskatās ar tās mūžīgo pastāvēšanu? Kas, kā un kad ir viņu tik nebeidzami tālu izpletis? Kas galu galā ir mūžība un kā laikā un telpā Pats Dievs ir mūžīgs un visā bezgalīgs? Redzi, Kungs un Meistar, tas, iepretī Tev no mirstīga cilvēka puses noteikti ir ļoti nepiedienīgs jautājums, bet ko var darīt dvēsele, ja viņa arī šajā sfērā ilgojas gaismas, un viņā pamostas tādas domas?!” 8. ES sacīju: „Tu saki, ka šāds jautājums Man ir ļoti nepiedienīgs, bet Es viņu atrodu par pavisam labu un ļoti piedienīgu jautājumu, un uz to gribu jums visiem dot arī pēc iespējas gaišu atbildi. 9. Redziet, Dievs, telpa un mūžība atkal līdzinās jēdzienam Tēvs, Dēls un Gars! Tēvs ir visu aptveroša mīlestība un tātad mūžīga dziņa pēc pilnīgākās esamības caur mūžīgās gribas spēku viņā. Bet telpa jeb Dēls ir no mīlestības mūžīgās dziņas, arī mūžam līdzīga, izrietoša esamība, un mūžība jeb Gars kā Tēvā un Dēlā bezgalīgais pamatspēks, un Dēlā mīlestības tieksmes kustība un izpildījums. 10. Ja telpa kādreiz varbūt būtu sākusi izplesties it kā no viena punkta bezgala visos virzienos, tad vispirms līdz šai stundai tā būtu tikpat maz bezgalīga, kā par sevi ir lielais radības cilvēks. Bet, otrkārt, pats no sevis rodas jautājums, kas tad bija tas, kas noteikti visos iedomājamos virzienos bezgala tālu ietvēra punktu, no kura pēc tam tad izpletās nebeidzamā radības telpa. Vai tas bija bezgaismas ēters, vai tas bija pagānu haoss, vai arī pilnīgi cieta masa, vai gaiss, ūdens, vai uguns? 11. Ja tā bija viena no nosauktām lietām, kā tad telpas punkts varēja dabūt sevī spēku tādu nebeidzamu masu no sevis bezgalīgi daudz reizes izstumt, un kur tad izstumtā masa nonāca, ja no pamatpunkta vajadzēja iznākt mūžam nebeidzamai telpai? Tad masai noteikti vajadzēja atrasties ārpus nebeidzamās telpas tāpat, kā sākotnēji atradās ārpus punkta, no kurienes esot izgājusi nebeidzamā telpa. Bet, ja arī tas būtu tikai iedomājams, tad radības telpa tomēr atkal 49

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR
 • Page 3 and 4: Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at
 • Page 5 and 6: 96. Vēja izcelšanās ............
 • Page 7 and 8: 197. Par svinamo dienu svinēšanu.
 • Page 9 and 10: 14. Bet tagad man pietiek jūsu mu
 • Page 11 and 12: suņu vietā, bet, lai gan viņi ir
 • Page 13 and 14: 8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a
 • Page 15 and 16: nesagādā cilvēkiem ciešanas, be
 • Page 17 and 18: 3. Pirmais runātājs teica: „To
 • Page 19 and 20: tikai slepeni pie sevis [turēt], j
 • Page 21 and 22: septiņiem vīriem teiktu to pašu
 • Page 23 and 24: priekšrocība, ka Dieva visvarenī
 • Page 25 and 26: caur to tie desmit vairs nav saist
 • Page 27 and 28: ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu
 • Page 29 and 30: eigas, un Mana Mācība tomēr turp
 • Page 31 and 32: astos tik daudz cilvēku, ka tagad
 • Page 33 and 34: šķiršanās laikā no šīs zemes
 • Page 35 and 36: dzīvības pamatu formas, kā šīs
 • Page 37 and 38: 20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis
 • Page 39 and 40: tieši nolādētais „vajag” lik
 • Page 41 and 42: 2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu
 • Page 43 and 44: 4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav
 • Page 45 and 46: īvībā kā inteliģences un griba
 • Page 47: 14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k
 • Page 51 and 52: caurstrāvots, bez kā viņš patie
 • Page 53 and 54: 9. Bet, kad jūs paši dzīvības g
 • Page 55 and 56: 5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv
 • Page 57 and 58: 34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka
 • Page 59 and 60: tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu
 • Page 61 and 62: 12. Bet kādēļ personīgie velni
 • Page 63 and 64: 5. Bet visas citas lūgšanas un br
 • Page 65 and 66: 8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se
 • Page 67 and 68: 20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk
 • Page 69 and 70: 1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v
 • Page 71 and 72: 7. Tomēr, katram atstājiet viņa
 • Page 73 and 74: 11. ES sacīju: „Šis vēsums ād
 • Page 75 and 76: 4. Bet kā jūs tagad austrumos pie
 • Page 77 and 78: 1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā
 • Page 79 and 80: 1. Bet, kad mēs šajā augstienē
 • Page 81 and 82: 1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs
 • Page 83 and 84: visiem nabagiem un apspiestiem, jo
 • Page 85 and 86: 21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc
 • Page 87 and 88: miriādes brīnišķīgākas un lie
 • Page 89 and 90: 15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe
 • Page 91 and 92: 2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,
 • Page 93 and 94: 13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās
 • Page 95 and 96: 18. Tagad jautājiet paši sev, kam
 • Page 97 and 98: 7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i
 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258:

  13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne

 • Page 259 and 260:

  175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME

 • Page 261 and 262:

  ausmu, un, kas no koka sev jau iev

 • Page 263 and 264:

  tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i

 • Page 265 and 266:

  jauni un veci - kļūstot taisni un

 • Page 267 and 268:

  18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā

 • Page 269 and 270:

  darbīgais priesteris, kura vārdie

 • Page 271 and 272:

  1. Kad vecais kalpotājs atradās p

 • Page 273 and 274:

  „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es

 • Page 275 and 276:

  184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK

 • Page 277 and 278:

  tām likšu izliet Manu gaismu, un

 • Page 279 and 280:

  10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos

 • Page 281 and 282:

  visšaurākā, bet pusstundu tālā

 • Page 283 and 284:

  atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie

 • Page 285 and 286:

  7. ES teicu: „Pavisam noteikti,

 • Page 287 and 288:

  essejiešu pilī, un viņam viņiem

 • Page 289 and 290:

  5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū

 • Page 291 and 292:

  10. Bet, ja jūs to zināt, un no M

 • Page 293 and 294:

  1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav

 • Page 295 and 296:

  tālab mums arī nebūs vajadzīgs

 • Page 297 and 298:

  cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū

 • Page 299 and 300:

  palīdzību, tā kā arī tu Man ne

 • Page 301 and 302:

  2. Arī tie daži pirmie essejieši

 • Page 303 and 304:

  tūkstoši ielenc lielo brīnumpili

 • Page 305 and 306:

  caur manu vārdu un lūgšanu Dievs

 • Page 307 and 308:

  7. Rokluss teica: „Klausieties, d

 • Page 309 and 310:

  2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar

 • Page 311 and 312:

  8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t

 • Page 313 and 314:

  5. Farizejs teica: „Jūs esat pil

 • Page 315 and 316:

  14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,

 • Page 317 and 318:

  22. Un Rokluss teica pēc tam: „P

 • Page 319 and 320:

  starp Maniem draugiem, kas Mani lab

 • Page 321 and 322:

  13. Rokluss, tie citi essejieši un

 • Page 323 and 324:

  Un tādēļ Es tavai runai saku „

 • Page 325 and 326:

  216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.

 • Page 327 and 328:

  ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be

 • Page 329 and 330:

  no dienas nāca vairāk, šo naudu

 • Page 331 and 332:

  Rokluss pats jums visu jau skaidri

 • Page 333:

  10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Unbenannt-1 - Till Nowak