Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

pasaule. Tu savā runā

pasaule. Tu savā runā gan ļāvi krist dzirkstelei, bet no tā es vēl nevarēju kļūt pilnīgi gudrs. Ja Tev tas būtu patīkami, tad es vēlētos Tev lūgt arī šinī ziņā man derīgo pateikt.” 2. ES sacīju: „Proti, visai garu pasaulei – kā Es to jau vairākkārt darīju zināmu – ar šīs, materiālās, tiesātās un līdz ar to nebrīvās pasaules telpu un laiku, pilnīgi nav nekāds sakars, bet ārējais apvalks, beigās tomēr ir visas debess un visas garu pasaules nesējs (balsts), tādēļ, ka tās nevarētu atrasties nekur ārpus bezgalīgās telpas. Un, tātad, lai ar jums runātu skaidri un saprotami, vajag eksistēt arī zināmai telpai, kurā kā lokāli atrodas garu pasaules, kaut gan sevišķi uz kādu pilnīgu garu lokālu, telpa tikpat maz attiecas, kā uz tevi šis eļļas kalns, ja tu gribi iedomāties Romu vai Atēnas. Jo garam nav ne noteiktas vietas, ne kaut kāds mērīts laiks! 3. Bet kas attiecas uz gara tā saucamo individuālo būtību, tad tas tomēr tikpat maz kā Es, nevar atrasties pilnīgi ārpus telpas un laika, un, tātad, arī dvēseles, kas šķīrušās no šīs materiālās pasaules, atrodas vienā noteiktā telpā, kaut gan, sevišķi dzīvības nepilnīgām [dvēselēm], par to nav ne jausmas, - tikpat maz, kā tev kādā sapnī, kurā tu drīz vienā, gan drīz pavisam citā vietā atrodies, un pat pavisam omulīgi darbojies, bez kā, pie tam tavs personīgais indivīds materiāli telpisko vietu ne tikai pa līniju nav mainījis. 4. Bet tu gribi no Manis uzzināt it kā patieso stabilo vietu, kurā atrodas ir īpaši dzīvības nepilnīgas dvēseles pēc miesas nāves, un Es arī gribu tev to patiesi darīt zināmu. Un tātad uzklausi Mani un labi saproti, ko Es tev par to teikšu! 5. Ja cilvēks savā dzīves laikā ir sevišķi iemīļojis vienu vai otru vietu materiālajā pasaulē, tad viņš, arī kā šķīrusies dvēsele, paliek tai pašā vietā, bieži daudzus gadsimtus ilgi, un dažkārt kļūst, kaut arī neskaidri, pamanāms uz garīgās atbilstības ceļa. 6. Tātad, kur tev uz šīs zemes ir kāda vieta, tur tev arī ir vieta garu valstij, kas sevī, protams, gan nav materiāla, bet gan tikai garīga, tādēļ, ka tā rodas no garu zināmas fantāzijas ar viņu gribas palīdzību. 7. Ievērojot to, tu vari šādu, sevis paša radītu pasauli krustām šķērsām apceļot, bet kā indivīds, tomēr paliec stingri vienā un tai pašā materiālā vietā. 8. Piemēram, ir kāds cilvēks, kas sevī nes lielas ilgas tuvāk iepazīt mēnesi, sauli un arī zvaigznes. Kad tāda cilvēka dvēsele ir šķīrusies no miesas, tad viņas materiālā atrašanās vieta arī ir tur, uz kurieni viņu velk un liek viņas mīlestība. Tur arī viņa drīz stājas sakaros ar tās pasaules gariem, un dabīgi pieņem turienes uzskatus un studijas. 9. Bet ja dvēsele jau šeit ir mīlestībā uz Dievu pilnīgi caurstrāvota, tad viņas materiāli individuālā atrašanās vieta no šīs zemes, kā Dieva bērnu audzināšanas šūpuļa, gan neattālināsies, bet tomēr caur Mani tā varēs doties visas bezgalības gaišākā gaismā, caur savas inteliģences pastāvīgi pieaugošām vajadzībām un no tās izrietošo svētlaimību, tomēr materiāli telpisko vietu savai individuālai esamībai ne par līniju nemainot. Tāpat kā Es to Garā nemainu, un tomēr visā bezgalībā vienlaicīgi Esmu klātesošs. 10. Vairāk un dziļāk Es tev par to tagad nevaru pateikt, bet kad tu pats garā atkal atdzimsi, tad tu arī Saules gaiši sapratīsi vairāk. – Vai tu to nu labi saprati?” 11. Pēc tam Agripa un arī daudzi citi sacīja: „Kungs un Meistar, mēs Tev pateicamies par Tavu, mums visiem ļoti vajadzīgo paskaidrojumu, jo mums visiem vairākkārt ir bijusi izdevība dažāda [veida] apsēstos redzēt un novērot, un mums bija neiespējami to lietu izskaidrot citādi, ka šie nelaimīgie ir apsēsti no pavisam īstiem velniem, un, ja viņi nevar no tiem tikt vaļā, tātad arī ir viņu īpašums. 12. Šādi spriežot, par apsēstību mēs bijām spiesti vai nu pašu apsēsto uzskatīt par rupjāko grēcinieku, vai no Dieva jau uz šīs zemes pilnīgi notiesātu, vai mēs slepenībā raustījām plecus par Dieva mīlestību un augsto taisnīgumu, sevišķi tad, kad mēs par apsēstā nevainību, tāpat kā par viņu vecāku dievbijību vispusīgi varējām pārliecināties, ko mums patiesi nevarēja ņemt ļaunā. Bet nu šī lieta, protams, pieņem pavisam citu izskatu. Un mēs esam pārmērīgi priecīgi, ka caur Tavu žēlastību arī te esam skaidrībā.” 56

34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atkal uzstājās viens no atgrieztajiem farizejiem, kas bija rakstu mācītājs, un sacīja: „Kungs un Meistar! Tagad mēs nu gan zinām, kā patiesībā ir ar apsēstiem un kas pamatā ir ļaunie gari, no kuriem šad tad kāda cilvēku daba tiek apsēsta; bet tomēr rakstos tiek ļoti skaidri runāts un arī teikts, ka sātans, dēvēts par Luciferu, un neskaitāms daudzums viņam pievērsušies eņģeļu, esot no Dieva atstumti un iemesti mūžīgās elles ugunī. 2. Tāpat ir arī rakstīts, ka tieši sātans čūskas izskatā pirmajiem cilvēkiem izlika lamatas, un, ka caur viņu Dievs lika kārdināt dievbijīgo Ijabu. 3. Kāda, pēc Tavas jaunās Mācības, nu ir tā lieta ar sātanu un viņam padotiem velniem? Kas nu kur ir sātans, un kas kur ir velni? 4. Ja jau mums no Tevis ir ļauts saprast visus Dieva Valstības noslēpumus, tad arī šinī lietā mums vajag tikt skaidrībā, un žēlsirdīgi dod mums par to saprotamu paskaidrojumu.” 5. ES teicu: „Par to no Manis jau ir daudz runāts un skaidrots, un Mani vecākie mācekļi to zina. Bet tā kā tu pie Manis esi iesācējs, tad tu gan vari Man jautāt, kas tev vēl nebija pasludināts, un tā vari Mani dzirdēt. 6. Redzi, ko bezgalīgā telpa ietver sevī kā matēriju, tas caur Dieva gribas varu ir tiesāts un, caur to, nostiprināts. Ja tas tā nebūtu, tad nepastāvētu nekāda Saule, nekāds Mēness, nekāda Zeme un nekāda radība visā bezgalīgā telpā. Pastāvētu vienīgi tikai Dievs Savu lielo domu un ideju uzskatos. 7. Bet Dievs jau kopš mūžības Savas domas ir it kā no Sevis izlicis, un, caur Savu visvareno gribu, iemiesojis. Bet šīs Dieva iemiesotās domas un idejas tomēr nav tieši pilnīgi ķermeņi, bet gan tās ir tiesātais- garīgais un trauks patstāvīgās esamības nobriešanai. Tās, tātad, ir būtnes, noteiktas, kā no sevis un pašu spēkiem uz mūžību turpināt pastāvēt līdzās Man, viņām neredzamam Radītājam. 8. Visa radība, kā tiesāts garīgais pret jau tīro un brīvo garīgo ir vēl netīra, negatava, tātad, vēl ne laba, un iepretī tīri garīgi labam, pati par sevi var tikt uzskatīta kā vēl slikta un ļauna. 9. Tātad, zem „sātans” saproti visu materiālo radību, un zem „velns” tās šķirto speciālo. 10. Ja cilvēks uz šīs zemes dzīvo pēc viņam zināmās Dieva gribas, tad caur to viņš paceļas no radības gūsta un pāriet Dieva neradības brīvībā. 11. Bet cilvēks, kas negrib ticēt Dievam un, tātad, arī darboties pēc cilvēkiem atklātās Dieva gribas, tad arvien vairāk un vairāk, un dziļāk, un dziļāk grimst materiālā, kļūst garīgi netīrs, slikts, tiesāti ļauns, un, tātad, velns, jo viss tīri radītais un tiesātais – kā jau rādīts – iepretī neradīti tīram un brīvi garīgam, ir netīrs, slikts un ļauns, bet ne it kā tāpēc, ka Dievs no Sevis jebkad var radīt kaut ko netīru, sliktu un ļaunu, bet gan sevī un par sevi tikai tādēļ, ka vispirms esamības dēļ nepieciešami vajag būt radītam, apveltītam ar inteliģenci un darbošanās spēku, un cilvēkā arī ar brīvu gribu, un, otrkārt, lai sasniegtu iespējamu patstāvību, radīto – doto pats sevī darbīgi izmanto, un kā apgriež sev raksturīgā. 12. Bet Dieva priekšā nekas nav netīrs, slikts un nekas ļauns, jo tīram viss ir tīrs un viss ir labs, ko Dievs ir radījis, un iepretī Dievam, tātad, nav nekāds sātans, nekāds velns, un tādēļ arī nekāda elle. Tikai radītais sevī un sev, tas viss ir tik ilgi, līdz tas paliek radītais un tiesātais, un beigās, saņēmis brīvu gribu, grib palikt vai labs, vai ļauns. 13. Ja tad rakstos teikts, ka sātans čūskas veidā kārdināja pirmo cilvēku pāri, tad ar to ir gribēts teikt tik daudz, ka pirmais cilvēku pāris, kas labi pazina Dievu un Viņa gribu, ļāvās savaldzināties no materiālās pasaules pievilcības, un viņu tiesātās miesas alkas un balss teica: „Mēs gribam redzēt, kas no tā iznāks, ja mēs reiz rīkojamies pretēji mums zināmai Dieva gribai! Ja Dievs Pats mums atļāva brīvi rīkoties, caur to mēs neko nevaram pazaudēt no savas atziņas, bet gan tikai iegūt. Jo Dievs noteikti zina, kas mūs var sagaidīt mūsu brīvās rīcības dēļ – bet mēs 57

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv