Views
9 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

to nezinām; tādēļ

to nezinām; tādēļ darām reiz tikai pēc mūsu prāta, tad arī mēs caur pieredzi zināsim to, ko tagad zina vienīgi Dievs.” 14. Un, redzi, tātad viņi abi ēda no aizliegtā atziņas koka un caur to nogrima vienu pakāpi dziļāk tiesātā matērijā, kas, pretēji brīvai gara dzīvei, var tikt dēvēta arī par nāvi. 15. Pēc tam viņi gan saskatīja, ka viņu miesā slēpjas „vajag” tiesa un nāve, kas pie pieaugošas pasaules mīlestības arī brīvo dvēseli var aprakt viņas tiesā un viņas nebrīvībā, un tad arī pazaudēt tīro paradīzi, kas pastāvēja dvēseles un viņas gara pilnā vienībā, un paši no sevis to nevarēja atkal pilnīgi atrast, jo viņu dvēseles bija matērijas dzeloņa ievainotas, un tad būtu daudz kas darāms, lai pēc iespējas brīvi vēl saņemtu radīto „vajag” tiesu, kā tas tagad ir pie visiem cilvēkiem. – Un tādēļ Es nācu šajā pasaulē, lai cilvēkiem atkal rādītu patieso dzīvības ceļu, un caur Manu Mācību viņiem atkal atdotu zaudēto paradīzi. 16. Tāpat tas bija ar Hiobu. Hiobs laicīgi bija ārkārtīgi laimīgs vīrs, un viņam piederēja lielas bagātības. Bet viņš bija arī gudrs un Dievam ļoti padevīgs cilvēks, kas dzīvoja stingri pēc likuma. Bet viņa lielā labklājība viņa miesu tomēr darīja arvien alkatīgāku, un viņa garam bija jācieš lieli kārdinājumi. 17. Miesas tiesātais gars dvēselei zināmā mērā sacīja: „Es tomēr gribu redzēt, vai caur visiem maniem laicīgiem priekiem un ciešanām, es nevaru tevi atraut no tava Dieva, tevi tavā pacietībā nogurdināt un nolikt manā „vajag” tiesā!” 18. Tas Hiobam maksāja lielu cīņu, jo no vienas puses viņam bija pieejami visi zemes prieki, kurus viņš baudīja, tomēr tie nevaldīja pār viņa dvēseli, un viņa palika vienota ar viņas garu. 19. Bet tā kā matērijas ļaunais gars tādā veidā ar dvēseli neko nevarēja panākt, tad Hioba dvēsele tika piemeklēta ar visādām miesīgām nepatikšanām, kas grāmatā ir teicami attēlotas. Bet Hiobs tās pacietīgi panesa, kaut gan šad un tad bija īgns, žēlojās par savām kaitēm, kaut gan beigās tomēr arvien atklāti atzina, ka iepriekš Dievs viņam visu devis, tagad atņēmis, bet atkal var viņam atdot un, proti, vairāk kā Viņš tagad paņēmis, lai stiprinātu dvēseli garā. 20. Bet, ja tas tā, kas tad bija sātans, kas tik ļoti kārdināja dievbijīgo Hiobu? Tas bija viņa miesas tiesātais gars, tas nozīmē, miesas daudzveidīgās alkas! 21. Bet kāds zināms pamatsātans un personīgs pamatvelns īstenībā nav dots nekur citur, kā tikai visa veida tiesātā matērijā. Bet, ka vecie gudrie sātanu un velnu ir attēlojuši kā šausmīgu, tā iemesls tajā, lai dvēsele zem dažādām ļaunām formām sev veido jēdzienu, kāds posts jācieš brīvai dvēselei, ja viņa atkal ļaujas sagūstīties no matērijas tiesas.” 35. PAR SĀTANA PERSONĪBU 1. (Kungs): „Es Pats reiz sātanam liku parādīties attiecīgā izskatā Saviem pirmajiem mācekļiem, un tas viņiem visiem iedvesa varenas šausmas. Tas pats vairākkārt notika pie šīs zemes senajiem tēviem, bet toreiz nekāds mutisks paskaidrojums netika piebilsts, jo senie tēvi no gudro gara uz iekšējās atbilstības ceļa gleznaino attēlojumu pilnīgi saprata un tādēļ arī sacīja: „Briesmīgi ir krist Dieva tiesas rokās,” tas nozīmē, briesmīgi ir dvēselei, kas reiz jau ir sasniegusi pilnīgu apziņu, atkal krist matērijas gūstā un nekad nemainīgās dievišķās gribas „vajag” tiesā. 2. Ka tas dvēselei tiek apzīmēts kā kaut kas briesmīgs, to katram māca mirēja pieredze, kas iepriekš nav sasniedzis pilnīgu atkalatdzimšanu garā. 3. Kādēļ tad tāda dvēsele tik ļoti baidās [no] savas miesas nāves? Tādēļ, ka viņa, kā vēl iepīta savā „vajag” tiesā, iedomas [?] arī kopā mirstam! Ka tas tā ir, to jūs labi variet saskatīt pie visiem tiem, kas vai nu nemaz netic dvēseles dzīvei pēc miesas nāves, vai tic tikai ar grūtībām, 58

tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu pavisam, vai pa lielākai daļai ir ķermeņa tiesā, un ar to arī savu nāvi tik ilgi vajag līdzsajust, līdz viņa caur Manu gribu tiek no tās pilnīgi šķirta. 4. Bet tā kā nu jūs, cerams, [redzat] kāds īstens cēlonis patiesībā ir sātanam un viņa velniem, tad no tā jums pašiem kļūs skaidrs, ka arī ellei jābūt tādam pašam cēlonim. Tā tāpat kā sātans, sevī ir mūžīgā „vajag” tiesa, tātad, pasaule un tās matērija. 5. Kādēļ sātans tiek saukts arī par tumsības un melu kņazu? Tādēļ, ka visa matērija nav tas, kas tā šķiet esam, un kas savā mīlestībā šķietami to satver un ļaujas no tās sagūstīties, tas tad acīmredzot arī atrodas melu valstībā un iepretī patiesībai – tumsas valstībā. 6. Kas p.p. par daudz mīl mirušās matērijas valstības tās sveramos dārgumus, tos tur un ciena par tiem, kas tie šķietami esam, bet nevis par to, kas tie patiesībā ir, tad jau caur to atrodas melu valstībā, tādēļ, ka viņa mīlestība, kā viņa dzīvības pamats, tajā pavisam akli grimst, un ļoti grūti no tādas nakts atkal var pacelties pilnīgas patiesības gaismā. 7. Bet kas zeltu uzlūko tikai kā atbilstošu parādību, caur kuru tiek attēlota mīlestības laipnība Dievā, tāpat, kā caur tīru sudrabu, gudrības patiesība Dievā, tas tad arī zina zelta un sudraba patieso vērtību un līdz ar to ir patiesības valstībā, un viņa dvēsele nesmok mānīgā šķietamībā un tās tiesā. 8. Tā pie vecajiem un visiem praviešiem zeltam, sudrabam un dažādiem dārgakmeņiem bija vienīgi tikai to patiesā nozīme, bet kā matērijai, tai nebija nekāda vērtība un tādēļ arī nevarēja kļūt bīstama dvēselei. Zinādami matērijas patieso vērtību, viņi arī viegli un ātri iepazina tās dabīgo noderību un lietderību, un no tā ieguva patiesu labumu. 9. Bet, kad ar laiku cilvēki matēriju sāka cienīt un vērtēt tās spožuma un šķietamības dēļ, viņi pārgāja savā tiesā, kļuva garīgi akli, cietsirdīgi, mantkārīgi, skopi, melīgi, strīdīgi, negodīgi, augstprātīgi, ļauni un tiecās karot, un iekarot, un caur to, krita elkdievība un pagānismā, un ar to īstenā ellē, no kuras bez Manis viņi nevarētu tikt atbrīvoti. 10. Tādēļ Man Pašam vajadzēja tērpties matērijā un kopā ar to, tās tiesā, un vajag to pārraut, lai caur to Es visiem kritušiem kļūtu par ieejas vārtiem, ja viņi grib pa šiem vārtiem iet uz dzīvību. Tādēļ Es arī esmu durvis uz dzīvību un dzīvība. Kas neiet caur Mani, tas nenonāk mūžīgas patiesības dzīvībā, gaismā un būtībā, bet paliek sagūstīts Matērijas gūstā. 11. Bet nu parādās vēl viens jautājums, un tas skan: Vai tātad nopietnībā nav nekāds personīgs sātans un nekāds personīgs velns? 12. Un Es saku: Ak, jā, viņi jau ir šeit, vēl miesā staigājoši, un vēl daudz vairāk lielajā viņpasaulē, kas arī joprojām pūlas šo pasauli ļauni iespaidot, un kādreiz to caur rupjiem dabas gariem, kas nepieciešamā brieduma dēļ klejoja visādā matērijā, bet, kad arī tieši caur zināmiem iečukstējumiem, pamudinājumiem un kārdinājumiem. Viņi labi ievēro cilvēku dažādās vājības un to noslieces, tās piesavinās un uzkurina liesmojošas kaislības. 13. Bet, ja kāda cilvēka vājība reiz kļuvusi par liesmojošu kaislību, tad viņš jau pavisam atrodas matērijas un tās ļauno garu tiesas stāvoklī, un tad viņam ir grūti no tā atbrīvoties. 14. Sātans ir visas matērijas „vajag” tiesas kopsavilkums, un kas attiecas uz viņa personību, tad tā pati par sevi nav nekur šeit, bet viņš ir uzskatāms, kā visu veidu un šķiru velnu, ne tikai šīs zemes, bet visas nebeidzamās radību telpas pasauļu apvienība. Tāpat, kā pēc Mana jums jau dotā paskaidrojuma, visas neskaitāmi daudzās Saules sistēmas beigās to kopsavilkumā attēlo vienu, ļoti lielu radības cilvēku. 15. Patiesi, arī vienas telpas visu velnu apvienība mazākā mērā ir sātans, un vismazākā mērā – katrs atsevišķi velns par sevi. 16. Bet pirms vēl pasaules telpā nebija neviena cilvēka, tad uz tās arī nebija neviens personīgs velns, bet gan visā matērijā kādas pasaules ķermenī tikai tiesāti un nenorūguši gari; bet pie matērijas pieder viss, ko jūs ar saviem jutekļiem uztverat. 17. Bet tam jūs varat ticēt, ka ne uz viena pasaules ķermeņa nu gan nav ļaunāki un niknāki velni, kā tieši uz šīs Zemes. Ja tas viņiem būtu pieļauts, tad viņi ar Zemi un tās iedzīvotājiem izrīkotos ļoti ļauni, bet tas viņiem netiek pieļauts, un, lai velni to nevar darīt, tieši tādēļ viņi ir 59

Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Notlar 8
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
1 - Vienna
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl
AR 1. numuru - Vienotība
Solis Nr.1 - goldwell
MS 1986 / 1
HB LAFEROIS (1)