Views
4 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

11. Tā kā jums, kā uz

11. Tā kā jums, kā uz iekšējās dzīvības pilnveidošanās pēdējā pakāpiena stāvošiem cilvēkiem, tas viss jau ir aiz muguras, tad arī neiekārojiet šīs pasaules netīrās un nešķīstās blēņas! Tiecieties vienmēr tikai uz priekšu, un ne vairs atpakaļ pēc negatīvā, tad jūs viegli un ātri stāvēsiet pie patiesā dzīves mērķa, un jūs vairs nekārosiet tikai skatu pamest atpakaļ uz negatīvo! – Vai jūs visi to tagad arī sapratāt?” 12. Rakstu mācītājs sacīja: „Kungs un Meistar, arī tas nu mums ir kļuvis skaidrs, un mēs tagad zinām, kā arī šajā sakarā ir ar mums. Bet starp cilvēkiem ir daža laba parādība, par kurām tomēr vēl nav pilnīga skaidrība. Tā, piemēram, es pats jūdu zemē zinu vairākas vecas pilis un vecas mājas, zina, kas varbūt jau kopš vairākiem gadsimtiem nav apdzīvotas. Viņās bieži tik briesmīgi spokojas, ka pat neviens, parasti, lai cik drošsirdīgs cilvēks, neiedrošinās tām pat tuvoties, un bēdas tam, kas nejauši, vai arī nepatīkamo lietu zinādams, tādai vietai tuvojas! Jo tādam cilvēkam iziet ļoti ļauni, un vēl daudz sliktāk tam, kas pārgalvīgā kārtā gribētu tādā vietā ieiet. Nu tādas ne sevišķi reti sastopamas vietas jau daudzu gadu nav neviena noziedznieka apmeklētas, un tomēr tām nedrīkst tuvoties. Kas tas ir?” 13. ES sacīju: „Ak, Mans draugs, ne vienmēr tur slēpjas tas, ko tu domā, bet gan pa lielākai daļai, pavisam kas cits! Liec drosmīgiem vīriem aplenkt šādas sliktu slavu ieguvušās pilis, un Es tev galvoju, ka šādos apstākļos tavas parasti bīstamās parādības tā atkāpsies, ka neviens karavīrs arī tikai niecīgāko nemanīs no viņu esamības! 14. Šur un tur gan ir jau tādas vietas, kurās uzturas jau sen nomirušu cilvēku dvēseles, un šad un tad garāmejošie cilvēki tās vienā vai otrā veidā pamana. Tās ir dvēseles, kas savā dzīves laikā bija pārāk iemīlējušas savu šīszemes īpašumu un, lai to pavairotu, ir darījušas arī dažas lielas netaisnības. Tādas arī ļoti materiālas kļuvušas dvēseles tad arī pēc miesas nāves uzturas tajās vietās, kas viņām viņu dzīves laikā bija mīļākas un dārgākas par visu, un tas bieži tik ilgi, līdz no viņu parasti tik dārgā īpašuma nav palikušas vairs ne pēdas. Tikai tad viņas viņpasaulē vairāk un vairāk ieiet sevī, jo viņas pašas sev sāk aptvert, ka viss laicīgais īpašums ir un bija godkārīgi un tukši maldi. 15. Tomēr tādas dvēseles nekad nevar izvirst pārāk jūtamā ļaunumā, un viņu ļoti ierobežotā un nevarīgā esamība arī nevar nevienam cilvēkam radīt morāliskus zaudējumus. Otrādi, viņu dažreizēja parādīšanās uz neticīgu pasaules cilvēku iedarbojas pavisam labi, viņš kļūst ticīgs un izmaina savu pasaulīgo dzīvi, jo viņš uzzina, ka pēc ķermeņa nāves turpina pastāvēt cilvēku dvēseles, kuras viņam tieši nešķiet laba un svētīga veida.” 38. PAR AIZLŪGŠANU PAR MIRUŠIEM 1. (Kungs): „Tātad, tāda veida gari, kaut arī slikti un netīri, nekļūst cilvēkiem bīstami un ir labi par šīm dvēselēm aizlūgt, jo kādas patiesas mīlestības un žēlsirdības pinas dvēseles lūgšanai, pilnā mīlestībā uz Mani, ir liels iespaids uz tādām patiesi nabaga dvēselēm viņpasaulē. Lūgšanas ap tām veido zināmu dzīvības ētera substanci, kurā viņas kā spogulī redz savas vājības un noziegumus, labojas un caur to vieglāk paceļas dzīvības gaismā. 2. Un Es Pats jums piedāvāju šo iespēju, lai jūs varat kļūt patiesi noderīgi saviem šķirtiem brāļiem un māsām. 3. Bet kā tad jums jālūdz par viņiem? 4. Tas ir pavisam viegli! Savās lūgšanās jums nevajag it kā domāt, ka caur to gribat Mani pierunāt kļūt žēlsirdīgākam. Tā kā Es Pats esmu žēlsirdīgāks kā visas pasaules labākie un mīlestības pilnākie cilvēki kopā ņemot; bet gan ticībā un jūsu sirds patiesā mīlestībā nesiet viņiem tieši sirdī Evaņģēliju un viņi to sadzirdēs un pēc tā arī rīkosies! Un šādā veidā sludināt Evaņģēliju arī patiesi garā nabagiem un tas viņiem būs ļoti noderīgi. 62

5. Bet visas citas lūgšanas un brēkšanas šķirtām dvēselēm ne mazākā mērā nepalīdz; bet gan daudz vairāk kaitē, jo tās viņas tikai sadusmo, kā tāda veida lūgšanas, kā tās pie farizejiem pat vajag tikt samaksātām ar lieliem upuriem. 6. Veids kādu Es jums nu rādīju kā lūgt par mirušiem un rūpēties par viņu garīgo nabadzību, noteikti ir auglīgākā svētība viņiem. Turpretī farizejiem dārgi samaksātās lūgšanas viņiem ir lāsts, kuru viņi vairās un dziļi nicina. 7. Šo, Manis jums doto padomu labi iegaumējiet un arī ļoti ņemiet vērā, jo caur to jūs sev iegūsiet viņpasaulē patiesus, lielus, varenus un ļoti pateicīgus draugus, kas jūs, ja jūs nokļūsiet kādā nelaimē, nepametīs ne šajā, ne viņā pasaulē! Tādi draugi kļūs jūsu patiesi sargeņģeļi un vienmēr rūpēsies par viņu labdaru labklājību. 8. Bet jūs to sev varat iemantot tikai tad, ja jūs par viņiem rūpējaties un gādājat Manis norādītā veidā. Bet jums nav jāgaida uz vecām pilīm un muižām, bet jūs to variet darīt katrā laikā un visur tik daudzām šķirtām dvēselēm, cik vien jūs tādas vienmēr varat stādīties priekšā, jo jūsu ticība, jūsu patiesa mīlestība un žēlsirdība un Mana patiesība sniedzas bezgala tālu pāri par jums radītā Lielā Pasaules Cilvēka lielām sfērām. Jo jūs neesat tikai Mani radījumi, bet jūs esat līdzīgi Man, savam Tēvam un bezgala vairāk, un Lielais Radības Cilvēks nav pat jūtams esamības punkts jūsu kājas mazā pirksta mazākā dzīvības neivā[?], - protams - tas viss aplūkots tikai garīgi jeb no dziļākās patiesības viedokļa. 9. Patiesi, Es jums saku: Jums ir nodots bezgala liels darbības lauks, kura lielumu jūs tikai tad pilnīgi skatīsiet, kad jūs reiz dzīvosiet un darbosieties Manā mūžīgā Valstībā kopā ar Mani vienā Tēva mājā! Jo tagad vēl tas viss jums ir kā brīnišķīgs sapnis, kā tas bieži arī ir pie ticīgu vecāku labiem bērniem; bet ko Es jums šeit saku, ir dziļa un dievišķa patiesība. 10. Tā kā Man Pašam pieder visa vara un spēks Debesīs un uz šīs Zemes, tāpat tam pilnīgi jāpieder jums visiem, kas Man ticat un Mani pār visu mīlat, jo kāda Tēva bērni nedrīkst būt mazāk pilnīgi, cik bezgala pilnīgs ir viņu Tēvs. 11. Pie šīs zemes cilvēkiem tas gan visvairāk izskatās citādi, sevišķi tur, kur tēvs savus laicīgos bērnus par daudz izlutina; bet pie Manis tas patiesi nekad tā nav, jo Es kopš mūžības zinu, kas Maniem bērniem vajadzīgs. 12. Nu Es jums devu kādu nelielu nojausmu, lai no tās jums jāsecina, kas Es esmu, un kas esat jūs, un par ko jums patiesībā vēl vairāk jākļūst. Tādēļ visur un vienmēr rīkojieties pēc Maniem vārdiem un tā jūs arī viegli sasniegsiet to, kas jums pēc Maniem Tēva vārdiem sasniedzams, jo drošāks un varenāks galvotājs kā Es Pats, nav visai mūžībai un bezgalībai! Bet, kā teikts, ievērojiet to labi savas dzīvības dziļākos pamatos, citādi Es esmu velti ar jums runājis! 13. Par saviem maziem upuriem, ko jūs Man esat snieguši, nemeklējiet atmaksu šajā pasaulē, jo patiesi, tad jūs nebūtu Mani bērni, bet gan pasaules un zemes, kas ir Manas mīlestības un Manas nopietnības slikts kāju soliņš, bērni – bet gan visu, ko jūs darāt, dariet aiz patiesas, dzīvas mīlestības uz Mani, jūsu Tēvu, un tad jau arī Es zināšu, kā Maniem bērniem sagādāt patiesu pretprieku. 14. Patiesi, patiesi Es jums saku: Neviena cilvēka acs to jebkad nav redzējusi, neviena cilvēka auss dzirdējusi un neviena cilvēka jutekļi jebkad sajutuši, ko Es Saviem bērniem, kas Mani kā savu Tēvu patiesi mīl, esmu sagatavojis. 15. Bet arī to Es jums visiem saku: Es neļauju Sevi vilkt līdzās pasaulei, jo vai nu viss šeit, vai arī viss tur, bet zināms vidusceļš ir tumšāko pagānu lieta, un tad arī nes viņiem sliktus augļus. 16. Ko kādam cilvēkam var līdzēt, ja viņam piederētu visas pasaules bagātības, bet pie tam dvēsele ciestu lielus zaudējumus? Tāpēc vienmēr rūpējieties tikai par tiem dārgumiem, ko nevar sagrauzt kodes un samaitāt rūsa, tas jums vienmēr būs tas vislabākais. 17. Tātad, atkal ievērojiet šo padomu un sekojiet tam, tad jums labi klāsies jau uz šīs zemes un kopā ar jums, citiem cilvēkiem, kas jums ticēs, bet visiem citiem jāslāpst, lai viņa miesa netop pārāk augstprātīga. Jo tikai vienīgi Es esmu tas Kungs un vienmēr daru kā Es gribu pēc 63

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
No.8 NEWS - 東京国際大学
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Unbenannt-1 - Till Nowak