Views
4 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

Manas mūžīgās

Manas mūžīgās gudrības. Pasaules var vaimanāt cik skaļi un vareni vienmēr grib, un to drīz par vienu, drīz par otru lietu, un Es nekad neuzklausīšu tās tukšo činkstēšanu! 18. Bet ko Man teiks Mani patiesie bērni un draugi, to Es arī uzklausīšu un nelaimē viegli un ātri palīdzēšu, tomēr visam, kas saucas un ir pasaule, no šī laika jātiek simtkārt vairāk sodītai, kā tas jebkad bija kopš pasaules sākuma. Tas arī ir Mans Vārds un laiki cilvēkiem mācīs, ka Es šos vārdus nu neteicu velti. 19. Bēda visiem pasaulīgiem un spītīgiem Manas gribas nepildītājiem! Jo šī zeme ir Manu bērnu šūpulis, un bez rīkstēm viņi nekļūst labi, un kur nelīdz maigi brīdinājumi, tur tiks pielietoti asāki un ļoti nopietni, par ko Es rūpēšos. Bet nu mēs nokārtojām vēl vienu tava jautājuma daļu.” 39. PAR GARU SPOKU DRUPĀM 1. (Kungs): „Tu, Mans rakstus zinošais draugs, savā jautājumā Man pieminēji ļoti briesmīgi trokšņojošus garus vecās pilīs un muižās, un Es tev saku, ka šī lieta – sevišķi šajos laikos – tā arī ir; bet Es tev arī varu apgalvot, ka viņi nepavisam nav bīstami gari, bet gan bieži ir ļoti bīstami un ļoti ļauni cilvēki, kuri apvienībā ar pagānu magiem, arī nocietinātiem jūdu priesteriem un no amata atteikušajiem vai aizbēgušajiem essejiešiem, dara savus ļaunos darbus. 2. Ja kāds nevainīgs cilvēks grib tuvoties šai patiesai elles ligzdai, tad viņš, lai krāpšana nesanāk dienas gaismā, netiek pielaists tuvumā, bet caur ļaunām mākslām tiek tā nobaidīts, ka tad viņam pašam vajag palikt kāda tāda elles perēkļa sargātājam un aizstāvim, jo viņš to no mutes mutē izstāsta tūkstoš citiem cilvēkiem, un visi to notur par kaut ko briesmīgi pārdabīgu, un neviens no tūkstošiem nekad vairs neiedrošinās tikai tuvoties tādam elles perēklim. Bet kā Es jau tūlīt ievadā šajā tavā jautājumā pieminēju, labi apbruņotam romiešu karaspēkam liekam tikai tuvoties šādai izdaudzinātai spoku pilij, un gari nedarbosies, bet gan pa savām pazemes ejā veikli aizmuks. 3. Es tev saku: Tajās tevis pievestās pilīs un muižās maz uzturas īsti velnišķas cilvēku dvēseles, kuras savas miesas jau sen ir novilkušas, bet toties bieži jo lielāks daudzums tādi, kuri vēl miesā ved savu pārvelnišķi slikto dzīves veidu, un parasti ir daudz ļaunāki kā viņpasaules absolūtie velni! Es domāju, ka no šī Mana attēlojuma tev šī lieta nu varētu būt uzskatāmi skaidra. Jeb ja tev vēl ir kādas šaubas, tad liec mums tās dzirdēt!” 4. Pēc tam atkal pienāca romietis Agrikola un teica: „Ak, tā notiek šādās ligzdās? Nu labi, ka arī es to uzzināju no vispatiesākā liecinieka mutes! Šāda veida spoku garus es jau pratīšu padzīt. Arī pie mums Eiropā es zinu daudzas tādas izdaudzinātas ligzdas, un tie gari ar miesu un asinīm drīz izbeigs savu amatu!” 5. Es teicu: „Bet pie tam tev ies ievērojami grūtāk, kā tas būtu šeit, jūdu zemē; jo pie jums jūsu efektīvā pagānu priesterība ļaunajā spēlē ir ļoti ieinteresēta. Cik ilgi Mana, jums nu dotā Mācība, tur reiz ievērojami neizpletīsies, ar kaut kādu varu, ar eiropiskām spoku ligzdām nekas daudz nebūs panākams. Bet lielākais līdzeklis pret tādu rupju krāpšanu ir lielākās ļaužu daļas apgaismošana, jo, ja tā reiz īsti droši zina, kā pēc pilnas patiesības šīs lietas ir, tad to drīz no viņiem uzzinās pūlis un tas tad ir galvenais šādu ļaunu garu ar miesu un asinīm padzinējs. 6. Kas grib noķert putnu, tam nevajag ceros tūlīt sākt vicināt ar nūjām, bet gan viņam vispirms vajag likt cilpas un tikai tad jāsāk mest nūjas, un putni paši bariem iepīsies cilpās. 7. Kur zināms pasaules varas vairākums ir pārāk cieši sasaistīts ar negodīgu priesterību, tur ar atklātu spēku tieši nekas daudz nav panākams, bet vēlāk tas jau būs pavisam labi izmantojams. 64

8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un sevišķi šeit, Galilejā, Es Pats izpostīju dažas tādas krāpšanas vietas, par ko Ķirēnijs tev varēs ko pastāstīt. Bet vēl dažas pastāv un arī ar tām Es drīz tikšu galā, tāpat kā tiku galā ar ļaunajiem elku tempļiem Samosatā pie Eifratas. 9. Bet pie jums vēl ļoti pagāniskā Eiropā pret tādu spoku darbiem nekas cits nav uzsākams, kā tikai tas, ko Es tev iepriekš norādīju. 10. Kādreiz Eiropa ticības ziņā tālu pārspēja Āziju, bet pagaidām visumā tā vēl ir ļoti rupja un negatava, jo vēl par daudz dziļi atrodas tumšākā pagānismā un arī pēc daudziem gadu simtiem no tās nevarēs pilnīgi atteikties. Bet daudzi tur stāvēs Mana Vārda pilnākā patiesībā, bet tomēr tūlīt tiks no pagāniem vairāk vai mazāk vajāti. Bet tad Es reiz pār visiem pagāniem izsludināšu lielāko tiesu un tā galīgi satrieks visus pagānus. Bet tagad atļauju vēl runāt rakstu mācītājam! 11. Nu saki tu, Mans rakstu zinātāj, draugs, ko tu vēl nesaproti? Jo kā īstam rakstu mācītājam tev rakstus arī vajag pilnīgi saprast. Un tā Es tev un pārējiem dodu iespēju par visu, kas jums vēl nav skaidrs, no Manis noteikti saņemt patiesāko gaismu.” 12. Rakstu mācītājs teica: „Kungs un Meistar, par to, kas man šķita svarīgākais, caur Tavu labsirdību un žēlastību man nu viss ir kļuvis pilnīgi gaišs, bet tā kā Tu Pats pieminēji kādu vislielāko tiesu pār visiem pagāniem, tad Tu varētu mums tuvāk norādīt arī laiku, kad tas viss notiks. 13. Tumšās līdzībās par to runāja arī Daniels un Jesaja un Tu Pats izskaidroji divas uz to attiecošās Jesaja nodaļas, kā arī noteiktu Jeruzalemes bojā eju; bet par kādu noteiktu laiku Tu sevišķi nenorādīji. Bet tā kā mēs no Tevis jau tik daudz uzzinājām, tad Tu varētu par to, un tieši par visu pagānu pēdējo tiesu pavēstīt arī ko noteiktu, kā arī par to, kad tā tiesa būs, un kādas zīmes to ievadīs, jo bez zināmām brīdinājuma zīmēm, Tu nekad nepieļauj pār cilvēkiem nākt kādai tiesai.” 14. ES teicu: „Mans mīļais draugs, rakstu mācītāj, tu tagad uzstādīji patiesi labu jautājumu un Es jums visiem uz to arī atbildēšu. Bet tā laika pagānismu, kuru Es pieminēju, jums nevajag sev stādīties priekšā tādu, kāds tas ir tagad. Šo laiku elku tempļi gan tiks sagrauti, bet to vietā no Kristus pretiniekiem tiks uzcelti neskaitāmi citi, - un pat zem Mana vārda – un tā priesteri, kā Mani vietnieki uz zemes liks sevi pār mēru godāt un visvairāk pūlēsies sev savākt visas pasaules bagātības. Viņi barosies kā lopi, bet tauta būs lielā postā garīgi un miesīgi. 15. Redziet, kad virsroku ņems tāds pagānisms, tad arī drīz nāks lielā tiesa pār jauno Bābeles netikli! Tuvā Es jums pastāstīšu vēlāk, bet tagad vispirms iedzeram nedaudz vīna!” 40. MAIZES UN VĪNA GARĪGĀ ATBILSTĪBA. PAR CEREMONIJĀM. 1. Lācars tūlīt lika ienest svaigu vīnu un sacīja: „Lielais un godājamais, ko mēs no Tavas Dieva mutes nu dzirdējām, tam vajag tikt ar svaigu vīnu apstiprinātam un mūsu sirdīs apzīmogotam!” 2. ES sacīju: „Tur tev, draugs un brāli Lācar, ir taisnība! Visu labais un patiesais atrod maizē, un vīnā savu pilnīgo atbilstību; tādēļ arī pēc Manis, kad mēreni, Man par piemiņu baudīsiet maizi un vīnu, vienmēr varēsiet būt droši, ka Es Garā, kā tagad miesā, personīgi atradīšos starp jums, Maniem bērniem, brāļiem un draugiem, līdz šīs zemes visu laiku beigām. Ja arī ar savām miesas acīm jūs Mani katrā laikā neieraudzīsiet, bet tad tomēr jūsu sirdis jums teiks: Priecājieties, jo jūsu Kungs, Dievs un Tēvs ir starp jums un svētī jums maizi un vīnu! Esiet priecīgi un jautri Viņa Vārdā, un pie tam atminieties nabaga brāļus un māsas, un it sevišķi garā nabagos. 65

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
No.8 NEWS - 東京国際大学
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Unbenannt-1 - Till Nowak
AR 1. numuru - Vienotība