Views
2 weeks ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

3. Kad jūsu sirdis jums

3. Kad jūsu sirdis jums dos kādu tādu mājienu, tad vienmēr domājiet un ticiet, ka Es personīgi atrodos starp jums un ko jūs Man lūgsiet labu un patiesu dvēseles dzīvei, to Es arī katrā laikā labprātīgi un saprotoši došu. 4. Bet kas Mani sveicinās ar lielu savas sirds mīlestību, tie arī drīz var savām acīm pārliecināties, ka Es patiesi personīgi atrodos starp jums. Bet to, ko Es šeit jums saku un apgalvoju, tas tāpat attiecas uz visiem jūsu patiesiem un uzticamiem pēcnācējiem. – Bet tagad padod svaigu vīnu, jo Man slāpst!” 5. Pēc tam tika pasniegts svaigākais un labākais vīns. Es dzēru un arī visi pārējie dzēra un slavināja vīnu, kas caur Manu Gribu bija ļoti gards un saldināts. 6. Kad mēs tā iestiprinājāmies, tad rakstu mācītājs vēlreiz jautāja, vai Es tagad jau gribētu atbildēt uz to, ko viņš Man jautāja. 7. Bet Es atbildēju: „Draugs, ir vēl citas lietas, kas tagad ir svarīgākas, ka tiek apspriestas, nekā pagānisma beigas! Lai vispirms pienāk rīts un iepriekš lai aiziet dusošie farizeji, un tad Es ārā jums tēlaini parādīšu, kā un kad beigsies pasaulīgums un pagānisms. 8. Bet tagad, kā jau teikts, runājam par kaut ko citu, kas pagaidām būs svarīgāks, kā bēdīgā un ļoti nomācošā izskata pasaulīguma un pagānisma beigas. Kas jūs nospiež un par ko mēs nu vispirms varētu runāt, un ko jums visiem nepieciešams zināt un ticēt?” 9. Tagad atkal Pēteris reiz sacīja: „Kungs, man nu kaut kas būtu, ja arī es nu drīkstētu runāt – tādēļ es Tevi lūdzu – es zinātu Tev uzstādīt vienu jautājumu!” 10. ES sacīju: „Tad runā, jo tagad katram no jums ir tiesības runā un jautāt!” 11. Pēteris tātad teica: „Kungs, Mozus grēcinieku šķīstīšanai lika lietot zināmus ārējus līdzekļus, kā tas katram jūdam labi zināms! Vai arī mums tie jālieto? Vai tiem ir cilvēkus dziedinošs spēks un vai tie dvēseles mūžīgās dzīvības sasniegšanai noteikti ir nepieciešami? 12. Vai arī pagāniem jāļauj sevi apgraizīt, ja tie pieņems Tavu Mācību, vai arī viņiem pietiek tikai ar Kristību? Un vai pie mums atgrieztiem farizejiem, līdzās apgraizīšanai, jānotiek arī citai attīrīšanai?” 13. Kungs teica: „Kas ir jūds un ir apgraizīšana, tam tā ir jāpaliek arī turpmāk, bet apgraizīšana pati par sevi nav nekas un nedod nevienam cilvēkam kaut kādu noslēpumainu un zināmā mērā brīnumainu dvēseli svētījošu vērtību. 14. Jo cilvēkus nesvētī nekas cits kā tikai viņu dzīvā ticība un viņu darbīgā mīlestība uz Dievu un tuvākiem. 15. Bet kas ir nogrēkojies pret Dievu un pret saviem tuvākiem, tam patiesi un ar nožēlu jāatzīst savi grēki, nopietni jālūdz no Dieva piedošanu, jālabo tuvākiem nodarītās pārestības un turpmāk, lai vairs negrēko, tad viņš jau arī ir pilnīgi attīrīts, jo caur to, ka viņš ir izlabojis ļaunumu un vairs negrēko, pats par sevi saprotams, arī viņa grēki tiek piedoti. 16. Bet kas to nedara, tad paliek grēkā un tā ļaunās sekās turpmāk arī tad, ja viņam tiktu nokauti desmit tūkstoš aunu un iemesti Jordanā. Šādi un arī visi citi ārējie attīrīšanas līdzekļi ne mazākā mērā nelabo un nesvēta cilvēku, bet gan vienīgi viņa patiesa un pareiza darbība pēc Manas Mācības un, ka viņš sirdī tic vienam patiesam Dievam, tātad Man. 17. Bet Es jau tik un tā teicu, ka jums katram, kas dzīvi un patiesi ir pieņēmis Manu Mācību, un tātad arī Mani Pašu, jākrista Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā; bet tam pietiek roku uzlikšana un kā ārēja zīme patiesai iekšējai tīrībai, caur Dieva Garu, mazgāšana ar tīru ūdeni. Nu tas ir pilnīgi pietiekami jūdiem un pagāniem. 18. Visam citam Manā priekšā nav nekāda vērtība, tāpat kā Manā priekšā nekāda vērtība nav nekādai ārējai, lai cik ilgai lūpu lūgšanai. Kas grib un vēlas, lai viņa lūgšana tiek pie Manis uzklausīta, tas lai lūdz klusībā savā sirds kambarītī pilnā ticībā uz Mani, un Es viņam došu to, ko viņš lūdza. 19. Es jums kā jau bieži teicu, atkārtoti saku: Visā meklējiet vienīgi tikai patiesību; tā jūs padarīs pilnīgi brīvus! 66

20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēks pēc Mozus mācības, tur tīru arī savu ķermeni. Netīrības dēļ rodas dažādas ļaunas slimības miesā un asinīs, un vēl vājā dvēselē rada nepatiku un skumjas; bet kas miesu tīra no netīrumiem, tas neattīra dvēseli no tās grēkiem. Jūdi tak mazgā rokas un bieži arī kājas pirms un pēc ēšanas, bet mēs to bieži nedarām, un tomēr mēs ar nemazgātām rokām esam tīrāki kā stingrie jūdi ar vienmēr mazgātām rokām un kājām. 21. Un nu īsi un skaidri: Nekāda ārēja tīrība iekšējam cilvēkam nedod nekādu svētību, bet gan vienīgi dzīvi patiesa ticība, viņa mīlestība un viņa labie darbi. – Vai jūs to sapratāt?” 22. Pēteris teica: „Vai tad turpmāk nebūtu vajadzīgs, ka arī mēs, līdzīgi tempļu priesteriem, iesvētām laulību?” 23. ES teicu: „Pats par sevi, nepavisam, jo laulības noslēgšanai pietiek abpusējs solījums vecāku vai citu patiesīgu liecinieku priekšā. Bet ja jūs kādā draudzē, ko jūs dibināsiet Manā Vārdā, laulību iesvētīšanu atrodat par labu un to Manā Vārdā iesvētāt, tad tas jums būs noderīgi, un kalpos jūsu apvienības spēcināšanai. Lai tas notiek tikai pēc jūsu labas gribas kā mīlestības darbs. 24. Bet es jums to dodu tikai kā labu padomu, bet ne it kā likumu. Un tātad arī no jums tam vēl mazāk jātiek dotam kādam likumam. Jo kādu ļaunumu brīvai kļūt gribošai dvēselei nodara „vajag” likums, to šajā naktī Es jums paskaidroju vairāk kā pietiekami, kā arī tā neizbēgamās sekas, un tā lai starp jums visiem ir tikai patiesas un tīras mīlestības rīcība, un nekad kāds pavēlniecisks iespaids. Pēc tā pazīs Manus patiesos mācekļus, ka starp viņiem ir tikai mīlestības brīvais likums un viens otru mīl, kā Es nu jūs mīlu! 25. Bet tādai samaksātai laulības iesvētīšanai no pavēlnieciskiem priesteriem, templī vai ārpus tā, Manā priekšā nav nekāda vērtība, bet gan tikai Mana pilnīgākā nepatika. 26. Bet kas man nepatīk, tas noteikti ir arī pret Manu kārtību, un ir ļauns un grēks, kas patiesi neatnes nevienam cilvēkam svētību. Bet ja jūs to esat labi aptvēruši, tad arī rīkojieties tā, un pie tam jūs darīsiet labu.” 27. Agrikola tagad teica: „Kungs un Meistar, tad arī mēs, romieši, darīsim labi, ja mēs savas laulības tā izkārtojam! – Un ko tad Tu saki par vai pret daudzsievību?” 41. DAUDZSIEVĪBA 1. ES teicu: „Kurš no jums, pagāniem, staigās pēc Manas mācības, tas arī vienmēr labi pieņems Manus tādus padomus. Bet kas attiecas uz daudzsievību, tad pie Maniem sekotājiem jābūt tā, kā tas bija cilvēku sākumā uz šīs zemes, kur Dievs radīja tikai vienu pirmo vīru un deva viņam arī tikai vienu sievu; jo kas reiz jau ir precējis sievu, kurai viņš solīja savu mīlestību un nemainīgu uzticību, un tad viņš prec vēl otru un klāt vēl trešo sievu, un dažs arī vēl vairākas, tad viņš acīmredzot pret pirmo sievu izdara laulības pārkāpšanu, bet likumā ir teikts: „Tev nebūs laulību pārkāpt!” 2. Es jums saku, ka daudzsievība ir liels ļaunums, jo tā caur pārāk lielu miesas baudkāri padara dvēseli pavisam juteklisku un ir, un paliek ļaunā miesas kāre, netiklība un acīmredzama laulības pārkāpšana. 3. Bet visi ar šo kaiti slimojošie Dieva valstībā neieies! Kā viņi to arī varētu? Viņu dvēseles ir par daudz apraktas viņu miesas juteklīgumā un nevar vairs aptvert un just nekā garīga! Tādēļ tādi baudkārie grūti vai pat gandrīz nemaz nenonāk Dieva valstībā. Jo kas patiesībā ir Dieva valstība, to Es jums visiem pietiekami izskaidroju. 4. Bet lai cik kaitīga cilvēka dvēselei arī ir daudzsievība, tad tomēr Es jums nedodu pret to nekādu likumu, bet gan to visu atstāju katra cilvēka brīvajai gribai, rādu jums patiesību un dodu labu padomu. 67

Pages 1-8 - VA3CR
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Notlar 8
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
1 - Vienna
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
Unbenannt-1 - Till Nowak
Untitled-1 - iibms
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl
AR 1. numuru - Vienotība
stiege (1).pdf
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv
MS 1986 / 1
HB LAFEROIS (1)
Solis Nr.1 - goldwell
1.. h. - Sottas SA