Views
5 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

5. Bet tieši tāpat tas

5. Bet tieši tāpat tas ir arī tad, ja vīrs tur verdzenes kā piegulētājas, jo arī ar viņām viņš, attiecībā pret sievu pārkāpj laulību. 6. Bet vīrs, kuram nav kārtīga sieva, bet kas tikai ar piegulētājām vada savu saldkāro dzīvi, ir tikpat slikts un bieži vēl sliktāks kā dažs labs vājš laulības pārkāpējs, jo viņš nekaitē ne tikai savai dvēselei, bet gan arī savu mieskārīgo piegulētāju dvēselēm. Tādi cilvēki jau šajā pasaulē sev sagatavo ļaunu un rūgtu likteni, un vēl sliktāku un rūgtāku viņpasaulē; jo caur svu dzīvi viņi ir izšķērdējuši gandrīz visas dvēseles dzīves ētera substances. 7. Kas pēc Manas Mācības savai dvēselei vienmēr vēl drīzu un pilnīgu atkalatdzimšanu garā, tas lai ved pēc iespējas tikumīgu dzīvi un lai neļauj sevi valdzināt un apmāt no jaunavu un sievu miesas, jo tas dvēseles dzīvības apziņu velk uz āru un ļoti traucē gara atmodai dvēselē, bez kā nav iespējama pilnīga dvēseles atkalatdzimšana tās garā! 8. Laba, ar prātu, gudrību un pašaizliedzību apvienota laulība netraucē garīgai atkalatdzimšanai, bet izvirtība un baudkāre padara to neiespējamu. Tādēļ vairieties no tā vairāk kā no mēra epidēmijas! 9. Abu dzimumu baudkāriem, ja arī viņi pēc kāda laika nogrimst pārdomās un ar lielu sevis aizliegšanu sāk vest pilnīgi tikumīgu dzīvi, un caur tādu patiesu nožēlu panāk pilnīgu savu grēku piedošanu, tomēr uz šīs zemes pilnīgu garīgu atkalatdzimšanu grūti vai nemaz nesasniedz, bet gan tikai daļēju, jo tādai dvēselei ir diezgan daudz ko darīt, lai viņa var sadzirdēt gara brīdinājumus, kā tie nepieciešami viņas svētībai. 10. Tāda dvēsele līdzinās cilvēkam, kas daudzus gadus bija vārgs un slims, un beidzot ar pareiziem ārstniecības līdzekļiem kļuva vesels. Jā, cilvēks nu gan ir vesels, un ja viņš turpmāk pavisam kārtīgi dzīvo, var arī sasniegt veselīgu un lielu vecumu, bet kāda jau kopš bērnības pilnīgi vesela cilvēka spēkus, viņš tikai grūti vairs sasniedz, tādēļ, ka, pirmkārt, ilgās slimošanas dēļ viņa iekšējie muskuļi, nervi un šķiedras tika traucētas nepieciešamai attīstībai, un, otrkārt, kas ir galvenais, nevarēja tikt vingrinātas dažādās kustībās un sasprindzinājumos. 11. Bet kā tādam ilgi slimojušam cilvēkam muskuļu, nervu un šķiedru nepietiekamas iekšējas attīstības un nepietiekamas vingrināšanas dēļ nav viegli sasniegt vienmēr vesela cilvēka dzīvības spēkus, tāpat attiecīgi ilgi slimojušai dvēselei, jo viņai trūkst sākotnējā patiesās un tīrās mīlestības uz Dievu attīstīšana, ar to arī ticības un gribas. Bet, ja viņai tas pirmais trūkst, tad noteikti vēl vairāk trūkst minēto triju lietu vingrināšana. Un kādā arī pilnīgi atgrieztā baudkārā cilvēkā šo trīs dvēseles dzīvības lietu spēcīgums atpaliek, kaut gan debesīs par vienu atgriezto dvēseli ir vairāk prieks kā par 99 taisnīgiem, kuriem nekad nevajag grēku nožēlošanu. Jā, lai cilvēkā mīlestība, ticība un griba kļūtu patiesi darbīga, tad tai jau no jaunām dienām vajag tikt pareizi apmācītai, un tad pareizi vingrinātai. 12. Bet kā Man ir vara katru, lai cik smagu un ilgstošu slimību tik pilnīgi izārstēt, ka Manis izārstētais cilvēks kļūst tik stiprs, it kā kopš dzimšanas viņš nekad nebūtu slimojis, tāpat arī kāda pilnīgi atgriezta grēcinieka dvēsele arī var sasniegt tādus iekšējus spēkus, kā kāda taisnā dvēsele, kam nekad nevajadzēja nožēlot grēkus. Bet tas prasa lielas pašaizliedzības pūles. 13. Kam ir bērni, tas lai viņus šajās lietās vingrina jau no jaunām dienām, un tad viņiem būs viegli uzvarēt pasauli sevī. 14. To visu Es jums tagad dodu kā labu padomu un nevis kā likumu. Jo tu, cilvēk, zem „vajag” likuma nevari kļūt brīvs savas svētības dibinātājs. Bet kas pats savā gribā Manu tādu padomu sev uzliek kā „vajag” likumu un pēc tā rīkojas un dzīvo, tas dara labi. Vai jūs visi to arī labi sapratāt?” 42. PATIESA GRĒKU NOŽĒLOŠANA 68

1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi visdārgākais Kungs un Meistar, īsta un patiesa grēku nožēlošana tātad ir un paliek viens un vienīgs dvēseles svētības līdzeklis (sakramentus), un viss cits nav nekas, un tam nav nekāda dzīvības vērtība. To mēs visi tagad labi un skaidri saprotam. Bet ko Tu, Kungs un Meistar, saki par stingrajiem grēku nožēlotājiem maisā un pelnos? Vai pie nopietnas grēku nožēlošanas ir vajadzīgs maiss un pelni?” 2. ES teicu: „Tikpat maz vajadzīgs, cik no jūsu puses bija vajadzīgs šis jautājums, tā kā Es jums tomēr jau tāpat pietiekami skaidri rādīju iekš kā pastāv pie Manis vienīgi vērtīgā kāda grēcinieka grēku nožēlošana. Ko maisam un pelniem kādam cilvēkam jāpiedāvā viņa dvēseles svētībai? Maiss un pelni pie vecajiem tikai tika uzstādīti kā atbilstoši tēli, zem kuriem bija saprotama īsta grēku nožēlošana, jo maiss apzīmē ārējo pazemību, un pelni dvēseles patieso, iekšējo. Bet slinka maisa valkāšana un ķermeņa apkaisīšana ar pelniem nes tikpat maz svētības, kā gavēšana un miesas šaustīšana – kā arī karavīrs, kas tā vietā lai drosmīgi cīnītos, bailēs no ienaidnieka paslēpjas drošā alā, diezin vai tiek kronēts ar uzvaras vainagu. 3. Tādēļ prom ar maisu un pelniem, prom ar miesas šaustīšanu un gavēšanu, prom ar aunu upurēšanu un prom ar visiem citiem tempļa upuriem grēku piedošanas dēļ, jo Manā priekšā tiem nav ne mazākās dzīvības vērtība! Bet turpretī šurp ar stingru un nelokāmu gribu patiesai iekšējai dzīvības uzlabošanai! Šurp ar dzīvu mīlestību uz Dievu un tuvākiem, un šurp ar pilnīgu ticību Dievam un Viņa tapšanai cilvēkā Manī. Jo tikai tas svētī cilvēku un dara stipru, un pilnīgu dvēseli Manā, viņā darbojošā, garā! 4. Palieciet pie tā un māciet to arī visām citām tautām, tad jūs Man ietaupīsiet vēlākos laikos piedraudēto tiesu pār visiem pagāniem; bet jums nevajag cilvēku priekšā trīcēt un drebēt, bet gan ar labu un drosmīgu gribu atklāti pasludināt viņiem patiesības pilnīgo dievišķo nopietnību! Un ja arī jūs nespēsiet visu pagānismu īsā laikā uzvarēt, tomēr vēlākos laikos tīrā patiesība spēs daudz ko panākt. Jo tieši patiesības uzvarā pār melu valsti tieši pastāvēs lielā, jums no Manis sludinātā, tiesa, un tā nebūs nekāda cita patiesība, kā tieši tā, ko Es tagad jums šeit sludinu. 5. Tajos laikos Es atkal modināšu vīrus un pat kalpones, kas šo Mannu patiesību nodos tālāk cilvēku sirdīs tikpat tīru un skaidru, kā tagad Es Pats jums ar savu miesas muti to pasludinu, un šī patiesība būs visiem akliem pagāniem varens un nepielūdzams tiesnesis. 6. Tātad, vairs nekādus maisus un nekādus pelnus, bet gan visā pilnīgu patiesību un stingru gribu! 7. Tātad, Mani mācekļi un draugi, Es tagad runāju ar jums atklāti un nevis līdzībās, un tāpat to arī atklāti saprotiet un aptveriet caur darbību, jo zināšana vien dvēselei dod maz vai pat nemaz! Bet kas caur darbošanos patiesībai nes pareizu upuri, tas iegūs mūžīgo dzīvību. 8. Un tagad sakiet man vēlreiz, vai jūs vēl nospiež kāda tumša muļķība, un vai Manus skaidros Vārdus esat sapratuši pilnā patiesībā? Es jums to nejautāju tādēļ, ka Es to nezinātu, kā un vai jūs to visu sapratāt, bet Es jums jautāju tikai tādēļ, ka arī jums pašiem sev jājautā, kā patiesība jūsos pašos izveidojās, jo tikai tas pieder jūsu pašu dzīvībai. Un tā, jūs nu variet vēlreiz runāt!” 9. Visi kā vienā mutē sacīja: „Ak, Kungs un Meistar, mēs tagad visu labi aptvērām, ko Tu mums paskaidroji un arī saprotam teiktā un paskaidrotā pilno patiesību! Tādēļ to arī patiesi izpildīsim, pirmkārt, pie mums pašiem un, otrkārt, precīzi izskaidrosim arī citiem labas gribas cilvēkiem. Bet tomēr mūs ļoti nospiež vai šī patiesības zelta gaisma no daudzajiem ļotie akliem cilvēkiem priecīgi tiks uzņemta kā tāda, kāda tā sevī ir. Jo redzīgam noteikti vienmēr ir liels prieks par austošo dienu, bet [aklajam] diena un nakts šķiet kaut kas pilnīgi vienāds. 10. Bet tā kā tagad ir ļoti daudz garā aklu cilvēku, kas jūtas laimīgi tikai savās miesiskās ceremonijās un iedomājas grēkojam pret Dievu, kuru viņi, protams, vēl nekad nav pazinuši, ja viņiem vajadzētu kaut ko atmest no senām paražām un tādējādi seno cilvēku novilkt kā vecu, satrunējušu tērpu un uzvilkt pavisam jaunu. 69

Pages 1-8 - VA3CR
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Notlar 8
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
1 - Vienna
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Unbenannt-1 - Till Nowak
Untitled-1 - iibms
stiege (1).pdf
1.. h. - Sottas SA
AR 1. numuru - Vienotība
HB LAFEROIS (1)
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv