Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

1. Šeit mācekļi Man

1. Šeit mācekļi Man jautāja: „Kungs un Meistar! Vai no garu valsts mēs varēsim to visu arī līdzaplūkot un sajust? Un cik ilgi vēl laimīgā zeme turpinās pastāvēt līdz tās laiku pilnīgām beigām?” 2. ES teicu: „Kas attiecas uz jūsu pirmo jautājumu, tad jau pats par sevi saprotams, ka jūs to visu no debesīm ne tikai visskaidri redzēsiet, dzirdēsiet un jutīsiet, bet gan jūs kļūsiet tās galvenie vadītāji un uz visiem laikiem, - bet ne tikai uz jaunās zemes, bet gan pār visiem lielās radības cilvēkiem, tāpat kā pār visas debess, kas mūžam nekur nav ierobežota, bezgala daudzām apvienībām. 3. Tādēļ Es jums vēlreiz saku, ka neviens cilvēks to nekad nav ne redzējis, ne dzirdējis, un neviena cilvēka jūtas jebkad to nojautušas, ko Dievs sagatavojis tiem, kas Viņu patiesi mīl. 4. Es jums pat tagad varētu vēl daudz ko teikt un arī jau rādīt, bet jūs to tagad vēl nevarētu panest, bet, kad pār jums nāks visas patiesības un dzīvības gars, un jūs viņā atkalatdzimsiet, tad tas jūs vadīs un pacels visos Manas Gaismas dziļumos. Tikai tad jūs aptversiet un redzēsiet, kādus lielus Vārdus Es tagad jums un, caur jums, visiem citiem cilvēkiem runāju. 5. Bet, kas attiecas uz jūsu otru jautājumu, tad patiesi tas ir ļoti dīvains. Jo mūsu rēķināšanai nav nekāda skaitļa, ar kuru varētu noteikt zemes gadu ļoti lielo daudzumu, kas sniegsies līdz jūsu laiku beigām, un, ja pat tas būtu iespējams, tad tas tiem, kas garā mūžam turpinās dzīvot, gan ir pilnīgi lieks. 6. Es jums saku: Par kaut kādu noteiktu laiku un stundu nezina arī neviens eņģelis debesīs, to zina vienīgi Tēvs debesīs. Jo visa radība ir Viņa lielā doma, bet tā nav nekāda laika doma, bet mūžības, kā tās Visvarenais Nesējs un Turētājs! Bet Es jau tāpat nesen rādīju, ka beigās viss materiālais reiz tiks pārvērsts tīri garīgajā, bet kā pastāvīgi esošā, un nav vairs vajadzīgs par to jums vēl vairāk ko teikt. 7. Labāk skatieties un aplūkojiet brīnišķo dienas rīta dabu, un kā pastāvīgi pieaugošā Saules gaisma padzen visus zemes tvaikus un skumjas, un no tā mācieties, ka turpmāk tas garīgi būs arī jūsu darbs un jūs darītu labāk, nekā pārāk čakli apjautājoties par to, kas uz jums vēl ilgi neattiecas. 8. Par ko jums jārūpējas, to Es jums jau ļoti bieži rādīju; Par visu pārējo jums pavisam nav jārūpējas! Jā, Es jums saku, ja jūs turaties pie Manis ticībā un mīlestībā, tas ir pat nevajadzīgi un ārišķīgi, ka jūs rūpējaties par nākošo dienu, ko jūs ēdīsiet un dzersiet, un ar ko tērpsiet savu miesu! 9. Vai tirgū nevar dabūt simts zvirbuļu par vienu feniņu? Cik niecīga ir to vērtība cilvēku priekšā, un tomēr Tēvs debesīs rūpējas par viņiem, un tos labi apģērbj! Bet jūs kā cilvēki tomēr noteikti esat vairāk vērti kā zvirbuļi?! 10. Aplūkojiet šīs lauku puķes un lilijas! Zālamans visā savā greznībā nebija tik brīnišķīgi tērpts, kā ir tās. Kas tad rūpējas par viņu tērpiem? Tāpēc visas jūsu tāda veida rūpes ir veltas – un vēl veltīgākas par kādreizējām pilnīgām šīs zemes laiku beigām! – Vai jūs visi tagad Mani pilnīgi sapratāt?” 11. Visi, izņemot Jūdu Iskariotu, to apstiprināja. Viņam šķita, ka tam nav kļuvis pilnīgi skaidrs, ko Es kalnā pareģoju par pēdējo pagānu tiesu. 12. Bet Es viņam teicu: „Tad griezies pie tiem, kam tas ir kļuvis skaidrs! Ko aptver romieši un pagāni, tad tev kā jūdam un vecam māceklim, arī jau vajadzēja būt saprotamam!” 13. Uz to viņš neko vairs neteica, jo viņš labi manīja, kādēļ Es viņam devu tādu atbildi, un atkāpās. 50. ROMIEŠU PATEICĪBA MARIJAI NO MAGDALONAS 78

1. Bet, kad mēs šajā augstienē apmierināti vēl kādu laiku uzturējāmies, tad visi ieraudzīja Mariju no Magdalonas, nākam uz Lācara viesnīcu, un viņa tūlīt pie tās kalpotājiem apjautājās par Mani. Viņi viņai tomēr lika gaidīt, līdz Es atgriezīšos; bet, kad viņa drīz un viegli mūs ieraudzīja uz pakalna, viņa neļāvās atrunāties un steidzīgiem soļiem nāca pie mums augšā. 2. Kad viņa tuvojās mūsu atrašanās vietai, tad Agrikola gāja viņai pretī, draudzīgi viņu sveicināja un tad veda pie mums, kur viņa arī no citiem romiešiem tika draudzīgi sveicināta. 3. Bet viņa (Marija no Magdalonas) teica: „Es patiesi nezinu, kādēļ man šeit tiek parādīts tāds gods! Es esmu tikai grēciniece un pelnu, ka tieku no visiem cilvēkiem dziļi nicināta. Bet, ka arī es būtu cieņas vērta, sevišķi, no tādiem augstiem kungiem, kādi esat jūs, to mans saprāts neaptver. Es šeit esmu nākusi, lai vienīgi pateiktos manas dzīvības Kungam, tā kā Viņš mani atbrīvoja no miesas ļauniem gariem, bet es neesmu šeit nākusi, lai liktu sevi godāt!” 4. Agrikola teica: „Klausies, tu, mīļā Marija no Magdalēnas! Mums visiem, kas šeit atnācām no Romas, ir tev par daudz ko jāpateicas. Ja tu apmēram pirms astoņām dienām tajā vakarā mums neparādītu ceļu uz šejieni un arī neatvestu, tad mums varbūt nemaz nebūtu bijusi tā mūžam nenovērtējamā laime personīgi pazīt visas dzīvības un esamības Kungu, Viņu atzīt kā vienīgi patieso Dievu un mācīties mīlēt pār visu! Redzi, vienīgi tajā ir iemesls, kādēļ mēs esam un arī turpmāk paliksim tev pateicīgi un tādēļ par to nu tik ļoti nebrīnies, ja mēs tev tik draudzīgi nākam pretī! Mēs to par uzskatām par savu pienākumu, tādēļ, ka tu mums palīdzēji gūt nenovērtējamu laimi. 5. Mums tieši ir kāds labs valsts likums, ka tam, kas pateicoties otram cilvēkam, ir sasniedzis lielu un patiesu laimi, visu mūžu ar vārdiem un darbiem jāpaliek šim cilvēkam augstākā mērā pateicīgam arī tad, ja cilvēks, kura dēļ otrs sasniedzis lielu laimi, nezinātu, ka viņš savam līdzcilvēkam lielo laimi palīdzējis sasniegt. – Šī laime sniedzas arī uz laimi izraisītā pēcnācējiem. 6. Bet, kas ir visas materiālās laimes labumi, ko cilvēks, pateicoties otram, var sasniegt, pret šiem, tīri garīgiem, kurus mēs ieguvām šeit?! Caur tiem mēs atradām vienīgi patieso Dievu un caur Viņu paši sevi, kas mēs bijām pazuduši, un atradām patieso, mūžīgo dvēseles dzīvību. Un tas ir bezgala vairāk, nekā ja tu mums būtu palīdzējusi iegūt visas pasaules bagātības. Un tādēļ mēs tev, tādēļ, ka tu tam biji pirmā ierosinātāja, uz visiem laikiem esam parādā visu pateicību. 7. Ja tev trūktu laicīga manta, tad mēs tevi arī ķēniski atalgotu, bet tā kā tu jau tāpat esi bagātīgi apgādāta ar šīs zemes labumiem, tad mēs savu visdraudzīgāko pateicību nevaram izteikt ne ar ko citu, kā mūsu patiesiem un atklātiem vārdiem, kā tie ir izauguši mūsu sirdīs, un tu neatradīsi tādu mūsu pateicību, kā to prasa mūsu pienākums!” 8. Nu Marija no Magdalonas tāpat ļoti draudzīgā balsī teica: „Tas gan ir ļoti skaisti un pieklājīgi no jums, dižciltīgiem romiešiem, ka jūs man tāpēc esat un gribat palikt pateicīgi, tādēļ, ka es, gadījuma pēc – dabīgi, kā viegli aptverams, bez manas ziņas un gribas – jums palīdzēju gūt bezgala lielu laimi, bet tomēr man tādēļ nepienākas nekāda pateicība un gods, jo tas viss, tātad, bija Tā Kunga griba un es pati biju tikai Viņa mēms un akls darba rīks. Un tā jūs vienīgi Kungam esat parādā visu pateicību un godu!” 9. Agrikola vēlreiz teica: „Ak, tu, mīļā un daiļākā Marija no Magdalonas, mēs arī zinām, ka mums par visu jāpateicas vienīgi tikai Viņam, bet mēs domājam tā: Ja mēs gribam Kungam parādīt mūsu patieso un lielo pateicību par Viņa bezgalīgo žēlastību, ko Viņš mums nekad nedzirdētā, pārliecīgā mērā nu parāda, tad mēs tomēr nedrīkstam nicinoši pār plecu uzlūkot darba rīku, ko Viņš izlietoja mums par svētību, bet gan tā Kunga dēļ arī jāgodā. Tikai šinī ziņā mēs tevi arī godinām, vienalga, vai tu mūsu lielai dzīvības laimei biji redzīgs vai tikai akls darba rīks Visvarenā Kunga rokās, un es domāju, ka arī turpmāk tas tiks ņemts vērā. Jo, ja Kunga darba rīku nevēlētos ar pateicīgu sirdi apsveikt, kā tad būtu ar patiesu tuvākā mīlestību, ko pēc Kunga Mācības mēs esam parādā pat saviem ienaidniekiem, un noteikti vēl jo vairāk tiem, caur kuriem Kungs mums ļāva saņemt tik lielu žēlastību. 79

Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Notlar 8
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
1 - Vienna
. 1 _ ms
1 - Autodesk
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl
stiege (1).pdf