Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

10. Redzi, tu nu mūsu

10. Redzi, tu nu mūsu daiļākā un neaizmirstamā draudzene, te man ir taisnība, un es nevienam neļauju man to apstrīdēt, un, vismazāk, tev, ko Kungs izraudzīja par mūsu laimes un vada-zvaigzni, un kurai tādēļ esam parādā cieņu un patiesu mīlestību! Tādēļ atstāj mani pie manām labām tiesībām!” 11. Marija no Magdalēnas teica: „Jā, jā, šinī ziņā tev, augstais kungs, jau ir pilnīga taisnība, bet es pati tāpēc vienmēr slavēšu, godāšu un pateikšos Kungam, manai vienīgai mīlestībai, ka Viņš mani, lielu grēcinieci, padarīja par aklu un mēmu darba rīku! Bet, ja es būtu zinājusi, ka Viņš esot šeit, augšā, tad es nebūtu uzdrošinājusies tuvoties Kungam, tā kā es esmu par daudz dziļi pārliecināta par Viņa Mācības patiesību un par Viņa svēto, dievišķo būtību, un arī saprotu, ka grēciniece, kāda es biju, nekad nav un nevar kļūt cienīga tuvoties Viņa svētākai personai. 12. Bet, pirmkārt, es nezināju, ka Kungs kopā ar saviem uzticīgiem mācekļiem šeit uzturas, bet es zināju, ka šī kalna viesnīca ir viena no labākām visā Jeruzalemē. Un tādēļ, ka šī viesnīca parasti tiek no svešiniekiem apmeklēta, tad es, kad jūs uz ielas mani apturējāt un apjautājāties par labu viesnīcu, atvedu šeit, augšā, un tādēļ es pretendēju uz cilvēciska veida „paldies”, kas man pienākas kā ceļa rādītājai uz labu viesnīcu, bet par to, ka jūs šeit augstākā mērā iemantojāt Kunga žēlastību, man patiesi nenākas nekāda, lai cik niecīga pateicība, tā kā man nevarēja būt nekāds nodoms jums to šeit sagādāt, pie kam, man nevarēja būt ne jausma, ka jūs to šeit iemantosiet. Tādēļ vienīgi Kungam dodiet visu pateicību un visu godu; un tādēļ nepieminiet mani, ko es jums pat sirsnīgi lūdzu!” 13. Pēc tam Es teicu: „Klausies, tu, Mana Marija! Tu nu runāji pavisam labi un pareizi, un tev savā ziņā ir pilnīga taisnība, bet arī romiešiem ir viņu taisnība. Ka tu vienīgi Man piešķir visu godu un visu pateicību, caur to tu rādi, ka tu esi pilnīgi piepildīta no patiesas pazemības gara un tādēļ tev arī visi tavi grēki ir piedoti, bet arī romieši rāda, ka viņi ir caurstrāvoti ar tuvākā mīlestības garu un ar to negrēko pret Mani, ka viņi tevi ar pateicību atceras, jo arī tu biji tikai Manas mīlestības un Manas griba akls darbarīks. 14. Bet pie šīs izdevības Es jums visiem saku: Jums nav jāmeklē pateicība un gods pie cilvēkiem, kuriem jūs Manā Vārdā darīsiet labu, tā kā arī Es Pats pie cilvēkiem to nemeklēju, jo Tas, kas mīt Manī, ir Mans visaugstākais gods; bet, ja par Manā Vārdā parādītām augstākām labdarībām cilvēki jūs apmelos un saņems ar nepateicību, tad Es viņiem to tāpat pierēķināšu, it kā viņi Man Paša to būtu nodarījuši, jo kas Manis modinātu patiesu mācekli neciena, un viņam Manā Vārdā nav pateicīgs, tas arī Mani, Kungu un Meistaru neciena un arī nav Man pateicīgs par viņam parādīto žēlastību. 15. Jo, ja Es modinu mācekļus un praviešus, tas nenotiek vienīgi mācekļu un praviešu dēļ, bet gan visu cilvēku dēļ, un tādēļ arī mācekļiem un praviešiem jātiek uzskatītiem par tiem, kas viņi no Manis ir aicināti. Kas tad kādu mācekli vai pravieti uzņems Manā Vārdā, ar mīlestību un pateicīgu cieņu, tam Es to arī tā pierēķināšu, it kā viņš tā būtu uzņēmis Mani Pašu, un tad viņš reiz iemantos mācekļa un pravieša algu. Un šī alga patiesi nebūs niecīga! 16. Bet bēda arī tiem, neīstiem mācekļiem un praviešiem, kas līdzīgi farizejiem un augstiem priesteriem liks cilvēkiem sevi godināt, un pat ar likumu no cilvēkiem to pieprasīt. Patiesi, tiem jātiek uzskatītiem kā zagļiem un laupītājiem, un reiz visu eņģeļu priekšā kritīs lielā kaunā! Jo vairāk viņi šajā pasaulē liks sevi godāt, jo lielāku kaunu viņi reiz sajutīs. 17. Tas jums visiem labi jāievēro un jūs to arī viegli varat, jo ja jūs Manu patiesas un tīras tuvākā mīlestības bausli labi aplūkojat, tad jau veikli aptversiet, ka katram īstam un patiesam cilvēkam, viņa līdzcilvēku smirdošā augstprātība dara visvairāk sāpes!” 51. GAIDĀMĀ TIESA 80

1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs ir pilns lēnprātības un pazemības, un ar to jūs parādīsiet lielāko un patiesāko cilvēku cieņu, viens ar otru dzīvosiet un sadarbosieties mierā un klusumā. 2. Bet godkārība un augstprātība rada naidu, īgnumu, nicināšanu, dusmas, niknumu un beigās atriebību, karu un tā ļaunās sekas. Augstprātīgais un godkārīgais parasti ir arī pilns patmīlības un mantkārības, un tā kā viņš sava pasaulīgā goda paaugstināšanai visu grib iegūt tikai sev, tad tā bēdīgās sekas ir kā simtiem un tūkstošiem ap viņu, [līdz] nav nekā, un vajag dzīvot lielākā nabadzībā un postā, kā tas bija arī Noasa laikā, un vēl vairāk būs jaunā pagānisma pēdējā laikā. 3. Bet tieši šis ļaunais un pilnīgi ellišķais stāvoklis starp cilvēkiem būs tiesa, ko viņi radīs paši sev. Proti, liels nabadzīgo un apspiesto skaits beigās sacelsies pret saviem augstprātīgajiem apspiedējiem un viņus nogalinās, un beigās, caur pārāk ļauni un spēcīgi apspiestās nabadzības dusmu uguni, tie būs otrie grēku plūdi. 4. Bet tajos laikos arī dabīgā uguns daudzas vietas padarīs par tuksnešiem, jo tajos laikos cilvēki aiz pārmērīgas laicīgas mantkārības, līdzīgi ļauniem tārpiem, urbsies zemes dziļumos un tur meklēs, un arī atradīs visādus dārgumus. Bet, kad viņi nonāks pie vareniem, zemē apraktiem mūža mežu krājumiem, un tos izmantos kurināšanai, metālu kausēšanai un daudzām citām lietām, tad arī durvju priekšā būs pēdējā tiesa, ko viņi paši sev sagatavos. 5. Bet visvairāk cietīs tie, kuri dzīvos valdnieku un tolaiku vareno lielajās pilsētās. 6. Tādēļ visi vienmēr palieciet vienprātībā un pazemībā, un caur to patiesā tuvākā mīlestībā, tad starp jums neradīsies tiesa, jo tur, kur tajos laikos cilvēki dzīvos Manā kārtībā, tur arī neparādīsies pēdējā tiesa. Es jums to nu tādēļ iepriekš teicu, ka jums tas jāsaka un jāsludina arī citiem cilvēkiem, lai beigās neviens nevar aizbildināties, ka viņš neesot ticis no briesmām brīdināts!” 7. Visi teica: „Kungs un Meistar, ar Tavu palīdzību mums patiesi netrūks dedzība labai un patiesai lietai, bet uz zemes, kas ir liela un plaša, ir daudz cilvēku, un mēs nevaram nonākt visās vietās, un tā starp labo turpinās zelt ļaunais, un mēs nebūsim spējīgi to pilnībā aizkavēt.” 8. ES teicu: „Par to jūs, tāpat kā katrs Manā Vārdā patiesi labs, arī netiksiet saukti pie atbildības. Jo pietiek, ka cilvēkam patiesība tiek pasludināta; dzīve un darbība pēc tās ir katra paša lieta. Kas pēc tās dzīvos un rīkosies, tie nenonāks tiesā, bet gan iemantos mūžīgu dzīvību un kļūs svētlaimīgi.” 52. MARIJA NO MAGDALONAS UN KUNGS 1. Te Marija no Magdalonas pienāca Man tuvāk un teica: „Ak, Kungs un Meistar, vai arī es vēl varu kļūt svētlaimīga un kādreiz iegūt mūžīgo dzīvību? Jo es esmu liela grēciniece un Tavā svētā tuvumā man arvien vairāk un vairāk liekas, ka esmu pārāk necienīga Tavas arī vismazākās mīlestības!” 2. ES teicu: „Paliec arī turpmāk tīrā mīlestībā un negrēko vairs! Tās ir tavas rūpes; par visu pārējo jau Es priekš tevis rūpēšos! Es tevi atbrīvoju no taviem netīriem grēkiem, un arī teicu: Tavi grēki tev ir piedoti, jo tu nabagiem esi parādījusi daudz mīlestības un tagad arī Mani mīli pār visu. Bet kam Es saku: „Tavi grēki tev ir piedoti!” Tam tie arī patiesi ir piedoti! Bet viņš nedrīkst turpmāk vairs grēkot, jo, ja viņš no jauna atkal grēko, tad viņš atrodas kādā vēl ļaunākā stāvoklī, kā bija viņa pirmais. Bet Es pie tevis redzu nopietnu gribu vairs negrēkot, un ā tu arī paliksi Manā žēlastībā un mīlestībā. Bet kas paliek Manā žēlastībā un mīlestībā, tam sevī jau ir mūžīgā dzīvība un līdz ar to mūžīgā svētlaimība. 81

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Unbenannt-1 - Till Nowak