Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

3. Tas, ka tu esi

3. Tas, ka tu esi muitnieks, par kuriem templieši saka, ka tie tūlīt arī esot lieli grēcinieki, tas tev no Manis netiek pierēķināts par grēku, bet tas, ka tu apspied ceļiniekus un pieprasi no viņiem vairāk, kā tas nākas pēc likuma, tas ir pret tuvākā mīlestību un līdz ar to rupjš grēks, kas nevienam cilvēkam nesagādā svētību. Tādēļ maini savu rīcību, ja tu gribi būt īsts un auglīgs māceklis pēc Manas Mācības!” 4. Pavisam samulsis Muitnieks teica: „Ak, Kungs un Meistar, es tagad redzu, ka Tavu acu priekšā nekas nav noslēpts, un tādēļ es savu rīcību pilnīgi mainīšu. Bet es Tev nu vēlreiz sirsnīgi pateicos par šo Tavu mācību.” 5. ES teicu: „Bet izlabo arī nabagiem nodarītos zaudējumus, citādi tu būvē savu turpmāko mīlestību uz smilšaina pamata!” 6. Kad muitnieks to no Manis dzirdēja, viņš paklanījās un teica: „Kungs un Meistar, man netrūks tam labas gribas, bet pēc iespējas, jo lielāko daļu nepazīstu un nevaru tiem atdot pārmērīgo muitu!” 7. ES teicu: „Lai tev ir tam nopietna vēlēšanās, un dari, kas ir tavos spēkos, tad tava vēlēšanās tiks tev pierēķināta kā darbs. Bet ap Jeruzalemi ir pietiekami daudz nabadzīgo, kuriem šad un tad ir vajadzīga palīdzība; dari tiem labu un sniedz viņiem kādas dāvanas, tā tu izpirksi savas netaisnības!” 8. Pēc šiem Maniem vārdiem muitnieks vēlreiz paklanījās un svinīgi apsolījās sekot Manam padomam, un tad mēs devāmies tālāk. 9. Bet pusceļā līdz Betānijai, ceļa malā sēdēja un ubagoja akls vīrs. Bet pie viņa bija vedējs, kas aklajam teica, ka Es dodos garām. 10. Kad aklais to izdzirda, tad viņš tūlīt sāka pilnā kaklā kliegt: „Ak, Jēzus no Nācaretes, Tu patiesais cilvēku dziedniek, palīdzi man, nabaga aklajam!” 11. Bet tādēļ, ka viņš tik stipri kliedza, Mani mācekļi viņam piedraudēja un aizliedza viņam viņa stipro kliegšanu un teica, ka Es viņam arī tā varu palīdzēt, ja arī viņš tik dedzīgi nekliedz. 12. Bet Es mācekļiem aizrādīju un teicu: „Kādēļ tad jūs par to dusmojaties, ka šis aklais lūdz Mani palīdzēt? Ja jūs apgrūtina viņa kliegšana, tad taisiet ausis ciet un ļaujiet viņam lūgt Mani palīgā. Jo, ja viņš redzētu, tad viņš tā nekliegtu, bet tā kā viņš patiesi ir pilnīgi akls, tad viņš kliedz, lai Es vēlētos viņu uzklausīt, ja Es viņa kliegšanu sadzirdēšu. Bet jūs viņš nav saucis palīgā, bet gan tikai Mani, un tā viņa kliegšana attiecas tikai uz Mani un nevis uz jums, un jums par to arī nav jādusmojas, un aklajam jāraud!” 13. Tad mācekļi apklusa, un Es piegāju pie aklā un teicu: „Es šeit stāvu tavā priekšā. Ko tad tu gribi, kas Man tev jādara?” 14. Aklais teica: „Ak, labais dziedniek, Kungs un Meistar, dod man atkal manu acu gaismu, jo es dzirdēju, ka Tu vari labi dziedināt visus aklos un padarīt redzīgus! Un tā es Tevi lūdzu, lai Tu tagad arī par mani apžēlotos!” 15. ES teicu: „Vai tad tu gan nešaubīgi stingri tici, ka Es varu tev palīdzēt?” 16. Aklais teica: „Jā, Kungs un Meistar, vienīgi Tu vari man palīdzēt, ja Tu to gribi!” 17. ES teicu: „Nu tad Es gribu, ka tev atkal jāredz! Bet to Es tev arī saku, lai tu turpmāk vairs negrēko. Jo, ja tu atkal kristu savos vecos grēkos, tad tu atkal taptu akls, tādēļ ievēro labi, ko Es tev tagad teicu!” 18. Aklais Man to svinīgi apsolīja, un pēc tam Es ar pirkstiem aizskāru viņa acis, un acumirklī viņš kļuva redzīgs, un par to nezināja no lielajiem priekiem, ko darīt, un ar izstieptām rokām Man pateicās, ka Es viņam palīdzēju. 19. Pēc tam Es viņam teicu: „Tā kā tu esi kļuvis redzīgs, un citādi esi pavisam spēcīgs vīrs, tad celies augšā no šīs vietas un meklē kādā mājā darbu un pelni sev dienišķo maizi, jo slinkums parasti ir dažādu grēku un netikumu pamats un sākums!” 20. Tad redzīgs kļuvušais aklais teica: „Ak, Tu, labais dziedniek, Kungs un Meistar! Es nu ļoti labprāt gribētu tagad kalpot un strādāt, ja tikai atrastu kādu darba devēju! Es un mans pavadonis labprāt strādātu, ja kāds mūs ņemtu darbā.” 84

21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāca priekšā un sacīja: „Tad nāciet ar mums, un jūs tūliņ dabūsiet dienestu un darbu, jo mums pieder daudzi tīrumi, dārzi, pļavas un vīna kalni!” 22. Kad abi to dzirdēja, viņi kļuva ļoti priecīgi, piecēlās no savas ubagošanas vietas un pavisam apmierināti, kopā ar mums devās uz Betāniju, kur viņi veselu dienu tika labi aprūpēti. 55. LĀCARA ĪPAŠUMĀ 1. Kad mēs tuvojāmies Betānijai, tad abas Lācara māsas Mani jau no tālienes ieraudzīja un atplēstām rokām skrēja Man pretī. 2. Kad viņas atnāca pie Manis, viņas nevarēja vien beigt slavēt, kas viss labs Betānijā noticis, kamēr Es uzturējos Jeruzalemē, un kādu prieku viņiem no rīta sagādāja daudzo jauniešu ierašanās, bet tūlīt arī nožēloja, ka mīļie jaunieši, kā Rafaēls norādījis, nepalika Betānijā. 3. Bet Es viņām pateicu iemeslu, un viņas samierinājās. 4. Pie tam mēs sasniedzām pagalmu, un tūlīt devāmies mājā; tur lielā zālē Mani sagaidīja jaunieši un sveicināja kā Tēvu ar tik sirsnīgiem vārdiem, ka visi bija aizkustināti līdz asarām. 5. No šīs zāles devāmies kādā citā zālē. 6. Kad mēs atradāmies jau norādītajā zālē, un zināmā mērā iekārtojāmies atpūtai, tad Lācars lika uz galda maizi un vīnu, un aicināja mūs ar to mazliet stiprināties. Mēs to arī labprāt darījām, tā kā pēc nelielās pastaigas bijām nedaudz noguruši. Tomēr šis nogurums, patiesi, bija tikko pieminēšanas vērts; bet tā kā romieši izteica vēlēšanos tuvāk iepazīt Lācara dzimto īpašumu, kas bija ļoti plašs, tad neliela iestiprināšanās bija īsti vietā. Mēs ņēmām maizi un vīnu, pēc tam, kad es to iepriekš biju svētījis, un pavisam apmierināti ēdām un dzērām. 7. Pēc šīs miesas nelielās stiprināšanas, mēs vēlreiz devāmies ārā un šķērsojām lielāko daļu Lācara īpašumu, un romieši ļoti brīnījās par Lācara lielo bagātību. 8. Bet viņš (Lācars) teica: „Mīļie draugi, man pieder vēl trīsdesmit reiz tik daudz kā tas, ko jūs šeit tikai pavirši varējāt apskatīt! Bet visa šī lielā bagātība nedara mani tāpēc, ka es to uz šīs zemes varu saukt pilnīgi par savu, jo šodien vēl, pasaulīgu likumu priekšā, es gan esmu tās likumīgs īpašnieks, tomēr rītu Dievs aicina manu dvēseli, un tā Viņa priekšā dos norēķinus, kā un kādiem labiem darbiem viņa zemes labumus, kas viņai bija uzticēti, izlietoja! Un, redziet, tad gan dažai dvēselei būs grūti Dieva priekšā varēt dot norēķinu! Tādēļ mēs, pareizi aplūkojot šīs pasaules dzīvi, tikai uz laiku esam šo zemes labumu pārvaldnieki, lai darītu labu nabaga cilvēkiem, bet nekad īpašnieki. Jo mūžīgais, likumīgais īpašnieks ir vienīgi Kungs, bet mums ir tikai tiesības šos zemes labumus pārvaldīt trūcīgu cilvēku labumam. 9. Un tā, es arī neesmu visa tā īpašnieks, bet gan tikai vēl vienmēr vājš tā apstrādātājs un pārvaldnieks. Bet Tas, kas nu kā visaugstākais dzīvības prieks staigā starp mums, un ir patiess visas dzīvības Kungs, vienīgi Viņš ir patiesais šo un visas zemes labumu īpašnieks, un tas mums reiz tiks pierēķināts par svētību, ja Viņš mums teiks: „Jūs Manus, jums uzticētos labumus, labi pārvaldījāt!”” 10. Agrikola teica: „To, ko tu tagad domā par saviem īpašumiem un pilnā patiesībā saki, to arī es domāšu un teikšu par savējiem, un pēc iespējas arī rīkošos līdzīgi tev. Bet, ak, Kungs, mēs lūdzam Tevi jau tagad, ka Tu mums reiz neliec pārāk stingru norēķinu par mūsu rīcību ar Taviem, mums tikai aizdotiem, zemes labumiem! Jo vēlēšanās darīt laba mums nav jātrūkst, bet vai ārējie, tumšie pasaules apstākļi šad un tad nejauši un neparedzēti pārsvītro dažus mūsu labos rēķinus, tas ir ārpus mūsu varas, un Tu, ak, Kungs, esi mums līdzcietīgs tādos iespējamos gadījumos.” 85

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)