Views
6 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

11. ES teicu: „Kas

11. ES teicu: „Kas notiks pret jūsu gribu, par to rēķinu dos tie, kas šad un tad jūs traucēs jūsu ceļā. Jo Manā priekšā vienīgi to rēķini būs derīgi, kas ir rakstīti jūsu sirdīs. Bet tā kā jūs tagad esat Mani draugi, tad jūs kā tādi arī paliksiet mūžīgi! 12. Jo patiesi Es jums saku: Svētīgi esiet tie, kas tagad to redzat un dzirdat, ko visi patriarhi un pravieši ilgojas redzēt un dzirdēt! Bet toreiz vēl nebija laika. Garā viņi tagad arī to redz un dzird, un ļoti par to priecājas, bet viņu miesām tas palika apslēpts. Un arī nākošām paaudzēm tas vairāk vai mazāk būs liegts. Jums tagad ir viegli ticēt un pēc tā rīkoties, jo jūs nu esat acu un ausu liecinieki visam tam, ko uz šīs zemes vēl nekad neviena cilvēka acs nav skatījusi, un neviena cilvēka auss, dzirdējusi, bet nākamībā tikai tie būs svētlaimīgi, kuri kaut arī neredzēs un nedzirdēs, kā tagad jūs, tomēr ticēs un rīkosies pēc ticības. Bet tādēļ viņu nopelni tiks viņiem vēl augstāk pierēķināti.” 13. Mani mācekļi sacīja: „Ja Tu, ak, Kungs, nākamībā nevienam vairs nebūsi saredzams un sadzirdams, kā tad Tu paliksi pie savējiem līdz laiku beigām?” 14. ES teicu: „Tas atkal reiz bija sevišķi muļķīgs jautājums no jūsu puses! Cik daudz un liela Es esmu jau jums darījis zināmu, un rādījis, un tomēr jūs veļ tik maz saprotat no Dieva iekšējās gudrības! Es taču nevaru mūžīgi palikt šajā miesā uz šīs materiālās zemes, un Es jums jau vairākkārt esmu teicis, kas ar Mani notiks, lai jūdu grēku mērs kļūst pilns, un pār viņiem nāk viņu tiesa, un jūs vēl jautājat – tikpat kā akli dzimušie par gaismas krāsām – kā Es turpmāk palikšu pie Manējiem līdz laiku beigām! Tādēļ, ka jūs to vēl nesaprotat, tad Es gribu jums vēlreiz teikt: 15. Es palikšu pie Manējiem Garā, Vārdā un Patiesībā, un kas atradīsies lielā mīlestībā uz Mani, tie, uz acumirkļiem, arī personīgi mani redzēs, bet, kas dzīvos pēc Maniem Vārdiem un rūpīgi mēģinās izdibināt to iekšējās patiesības, ar tiem Es runāšu caur viņu siržu saprātu, un tā likšu Manus Vārdus viņu dabā, un Manā Vārdā labi audzinātiem jaunekļiem un kalponēm jāsaņem parādības, kurās viņiem tiks izskaidrota Mana būtība, debesis un mūžīgā dzīvība, kāarī atkritēju un ļauno liktenis, un tā tad Es arī palikšu pie Manējiem līdz šīs zemes laiku beigām. To visu labi saprotiet un par to Man vairs atkal nejautājiet!” 16. Ar šo Manu atbildi mācekļi palika pilnīgi apmierināti, un tad turpmāk Man par to vairs nejautāja. 56. ZEMES ĪPAŠAIS STĀVOKLIS 1. Bet, kamēr mēs vēl staigājām starp dārziem un laukiem, jau pavisam netālu no Betānijas, drīz nonācām jau zināmā Lācara iemīļotā vietā uz pakalna, lai brīvā dabā mazliet atpūstos, tā kā mēs, apskatot Lācara īpašumu, tomēr jau gandrīz trīs stundas bijām staigājuši, tad viens no romiešiem pienāca pie Manis un teica: „Kungs un Meistar, līdz šim es tikai klausījos un neesmu vēl ne vārda bildis, un tagad saku, ka viss no Tevis un arī no dīvainā eņģeļa teiktais, paskaidrotais un no mums redzētais, deva man neapstrīdamu liecību par Tavu Dievišķo personību. Bet Tu izskaidroji mums arī zvaigžņotās debesis un ar savu laipnību un Tavas svētās gribas visvarenību mūs liki tādā stāvoklī, ka mēs arī citu zemju ķermeņus varējām tikpat skaidri redzēt, kā tagad ar miesas acīm šīs zemes klajumus, un visur mēs atradām cilvēkus un daudzus citus radījumus. Jā, uz citiem zemes ķermeņiem mēs pat atradām daudz brīnišķīgākas zemes, apkārtnes un cilvēkus, un citus radījumus, arī daudz augstākā pilnībā, un viņu dzīvojamo ēku skaistums, un lielā samērība neaprakstāmi pārsniedza šīs zemes. 2. Tagad, kad es pie sevis par to visu pārdomāju, man sirdī rodas jautājums, kā un kāda iemesla dēļ Tu, ak, Kungs, tieši uz šīs, katrā salīdzinājumā nepilnīgās zemes, gribēji apvilkt šo cilvēku miesas ķermeni, kaut arī Tev šim mērķim tomēr bija iespējams izvēlēties neskaitāmas 86

miriādes brīnišķīgākas un lielākas saules pasaules. Vai Tu varētu un gribētu arī par to vēl dot mums, romiešiem, saprotamu izskaidrojumu?” 3. ES teicu: „Ak, jā, kaut gan Es jūs visus pie materiālās radības atklāšanas un tieši pie Sauļu kārtības kāda Globusa apvalkā, un pēc tam visa lielā radības cilvēka attēlojuma un skaidra izskaidrojuma, darīju uzmanīgus uz to, kā un kāpēc Es tieši šajā Zemē, un tieši šajā laikā apvilku miesīgo [formu]; bet, ja Es jums to arī atkal izskaidrotu, tad jūs tomēr pilnu iemeslu tik ilgi nesapratīsiet, līdz jūs paši garā atkalatdzimsiet. Bet, neskatoties uz to, Es jums tomēr par to var vēl dot pavisam īsu mājienu, tādēļ, ka Es iepriekš redzu, ka tieši šis punkts starp turpmākiem pasaules gudriem un teozofiem var kļūt, un arī būs, pavisam nozīmīgi un riskanti apstrīdams. Un tā vēlreiz, uzklausiet Mani! 4. Īstais iemesls, protams, ir tikai Manā gudrībā un Manā gribā, ka katram cilvēkam, tāpat kā katram siltasiņu dzīvniekam, ir sirds, no kuras ir atkarīga viņa miesīgā dzīvība, to jūs visi labi zināt, bet jūs nepazīstat sirds uzbūvi, bet Es to ļoti labi pazīstu, un tādēļ arī zinu, kas ir sirdī, caur ko tā tiek atdzīvināta. 5. Sirdī atrodas divi ļoti mazi kambarīši, kas atbilst abiem lieliem asins kambariem. Jūsu acīm abi šie kambarīši būtu saredzami kā tikko vismazākie punktiņi. Cik mazi šie punktiņi arī ir, viņi vienīgie, ar savu iekārtojumu, nosaka sirds dzīvību un caur to, visa ķermeņa, un tā neskaitāmi daudzo daļu un orgānu dzīvību. 6. Pirmais, un līdz ar to, vissvarīgākais kambarītis, atbilst tam, kas ir gara, un tātad, īstena dzīvība, un nosaucam to par apstiprinošo un, tātad, īsteno. Otro, zināmā mērā mazāk svarīgo, kaut gan dabīgai miesas dzīvībai arī pilnīgi nepieciešamo, kā matērijai atbilstošo, tātad, nosaucam par noliedzošo. Tas pats par sevi nav dzīvība, bet gan tikai dzīvības uzņemšanas trauks, ko tas ar katru sirds pukstu no apstiprinošā kambarīša it kā no jauna uzņem un tad caur asinīm izdala visam ķermenim. 7. No šīs, viegli aptveramās ainas, jūs jau nu variet secināt, kas tad ir sirds un [kam] vajag būs savas dzīvības pamatā, un kā tai jābūt apgādātai, lai tā visam ķermenim piegādātu dzīvību. Tas, ka sirdij tad vēl vajag būt ļoti daudzpusīgam un ārkārtīgi sarežģītam, un ļoti gudram organiski-mehāniskam iekārtojumam, tajā attīstās dzīvības tālākdošana, tas pats par sevi saprotams arī bez tālāka izskaidrojuma; jo kur kaut kam vajag tikt nodotam tālāk, tur šim nolūkam vajadzīgi labi ceļi un pārvietošanās līdzekļi, bet mūsu lietas apgaismošanai mums galvenokārt vajadzīgi tikai abi kambarīši, un no tiem, tikai apstiprinošais.” 57. ATBILSTĪBA STARP MIKROKOSMOSU UN MAKROKOSMOSU. KUNGA CILVĒKA TAPŠANAS UZ ŠĪS ZEMES IEMESLI. 1. (Kungs): „Redziet, kā katrs cilvēks savas īsās, miesīgās pārbaudījuma dzīves vajadzībām ir iekārtots mazumā, tāpat atbilstoši plašākos apmēros ir iekārtots viss Lielais Radības Cilvēks! 2. Padomājiet, kā tieši šis Globu[-sa] apvalks, kurā atrodas šī Zeme ar Mēnesi, Sauli un visas neskaitāmi daudzās citas Saules un zemes ķermeņi attiecas uz Lielā Radības Cilvēka sirds iekārtojumu, un, kā tieši šī Saule ar tās planētām, no kurām tā tiek ietverta, attēlo apstiprinošo dzīvības kambari, un šajā dzīvības kambarī tieši šī Zeme atbilstoši nosaka un sastāda īsteno garīgo pamatdzīvības substanci, ko gan neviens pasaules gudrais nekad nesapratīs, bet Es kā Bezgalīgais Radītājs no Sevis par to zinu, un tad arī varu jums teikt, kā šī lieta ir. 3. Bet Es kopš mūžības esmu visas dzīvības un esamības pamats, un ar to arī bezgalīgās, mūžīgās dzīvības sirdī esmu apstiprinošais dzīvības kambaris. 87

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Megrez 90 APO 8 Pages (2.25 MB) - William Optics
Nr.5 (8) / 2012.gada decembris (pdf) - Par es.gov.lv