Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

4. Ja tad Es, pēc Manas

4. Ja tad Es, pēc Manas mīlestības, gudrības un kārtības Pats nolēmu pieņemt ķermenisku cilvēcisku formu, tad saskaņā ar mūžīgo kārtību Lielajā Radības Cilvēkā, Es varēju to realizēt tikai tajā punktā, kas pilnīgi atbilst Manai pamatbūtnei, kaut arī Manis radītai. 5. Ar to gan nav teikts, ka tieši šai Zemei, uz kuras mēs nu esam, vajadzēja attēlot apstiprinošo punktu, tā nevarēja būt arī kāda cita šai saulei piederošā zeme, un tam jau arī bija nozīmēta cita zeme, bet tās iedzīvotāji izturējās vēl daudz necienīgāk kā nu šīs Zemes iedzīvotāji, un tā tika samaitāta un nopostīta kopā ar tās iedzīvotājiem. 6. Bet tā kā nu šī Zeme, kopš Ādama laikiem, tika tam izraudzīta, un uz tās Es nu pieņēmu miesīgi-cilvēcisku formu, tad tā kā tāda arī paliks visā matērijā tiesātiem gariem līdz laiku beigām, bet arī jūs Garā no Manis paliksiet pamatdzīvības izplatītāji visā bezgalībā un mūžībā, un tieši tādēļ jūs esat Mani patiesi bērni. 7. Redziet, te, nu cik iespējams īsi un skaidri, jūsu priekšā ir nolikts iemesls, kādēļ Es tikai uz šīs Zemes un ne uz vienas citas, lai cik lielas un pilnīgas zemes, aiz tīras mīlestības uz Maniem bērniem nu varu pieņemt ķermeniski cilvēcisko. 8. Bet līdzās šim galvenajam iemeslam, ir arī vēl citi iemesli, kas pēc Manas gribas mūžīgās kārtības var tikt noteikti. Vienīgi šie līdziemesli tad tomēr ir tikai patiesā pamatiemesla neizbēgamas sekas, tādēļ mums nemaz nav vajadzīgs tos pieminēt. 9. Viens šāds iemesls ir pilnīgs pazemojums un pazemošana, bez kā arī kāds augstāks gars nevar apvilkt dzīvības pārbaudījuma miesu, un tad atkal nu pāriet vai atgriezties pilnīgi brīvākā un patstāvīgā dzīvībā, un to arī attēlo šī Zeme. 10. Tas apstiprinošais dzīvības kambarītis sirdī – kas attiecas uz ķermeņa dabu – noteikti arī visa ķermeņa neredzamākā daļiņa, ir tumšs un nekad netiek apgaismots no Saules stariem, un pat no cilvēkiem, kuriem tas rada un dod dzīvību, netiek pazīts un godāts. Jā, ja par to runātu ar pasaules gudriem, tad viņi raustītu plecus un teiktu: „Kā gan kāda cilvēka vispārēja dzīvība var atkarāties no kāda tikko ieraugāma maza punktiņa?!” Bet no tā ir skaidrs, ka pat lielākie pasaules gudrie ne tuvu nezina viņu pašu dzīvības pamatu, nerunājot par citu parastu cilvēku. 11. Un tomēr katram cilvēkam, kas patiesi grib pazīt pats sevi un Dievu, vajag ieiet šajā savā niecīgākā sirds dzīvības kambarītī, pa galējākās pazemības un paklausības ceļu, un no turienes saņemto dzīvību, garīgi atkal atdot atpakaļ! Ja cilvēks to dara, tad ar to viņš dzīvības kambarīti paplašina un caur, un caur apgaismo. Bet, ja tas ir noticis, tad visa sirds un, no sirds, viss cilvēks tiek apgaismots, un viņš iepazīst pats sevi, un caur to, Dievu, tādēļ, ka viņš tikai tad var pamanīt un saskatīt kā dzīvība no Dieva ieplūst šinī kambarītī, tur sakrājas un izveido brīvu un patstāvīgu dzīvību! 12. Šinī kambarītī, tātad, mīt Dieva patiesais Gars, un, ja caur pareizu pazemību un paklausību dvēsele ieiet kambarītī, kā pareiza cilvēka mīlestība ieiet noradītā Dieva mīlestībā, tad ar to dvēsele apvienojas ar mūžīgo Dieva Garu, un tas ar radīto dvēseli, un tas tad tieši ir dvēseles atkalatdzimšana Dieva Garā. 13. Bet ko īstam cilvēkam vajag darīt, lai sevī ieietu pilnā dzīvības godībā, tam Es Pats arī nu jums visiem esmu kā patiess paraugs un patiesākais ceļa rādītājs Lielā Radības Cilvēkā, un tādēļ nācu uz šīs Zemes kā pēc Manas mūžīgās kārtības, tā – kā jau teikts – tieši atbilsts apstiprinošam sirds kambarītim, lai visā varā Debesīs un visās zemēs ieietu Manis Paša, un caur to arī jūsu lielākā godībā. 14. Es gan jau kopš mūžības visā varā un godībā biju šeit Manī pašā, bet nevienai radītai būtnei, arī kādam pilnīgākajam eņģelim, Es tomēr nebiju redzams un aptverams Dievs. Ja Es kādam, kā Abrahamam, Izakam un Jēkabam gribēju zināmā mērā būt redzams, tad tas notika caur to, ka Es kādu eņģeli tā īpaši pildīju ar Manas gribas Garu, ka tad viņš uz kādu zināmu momentu attēloja Manu personību. Bet no šī laika Es visiem cilvēkiem un eņģeļiem esmu kļuvis redzams Dievs, un esmu viņiem nodibinājis pilnīgu, mūžīgu un patstāvīgu brīvāko, un ar to, patiesāko dzīvību, un tieši tajā arī pastāv Manis paša un, tātad, arī jūsu lielākā godība. 88

15. Jo kā pat pilnīgākie eņģeļi un arī dievbijīgākie cilvēki [uz] šīs zemes, un visu citu zemju cilvēki, caur patiesu un dzīvu mīlestību uz Viņu, varētu patiesi slavināt nekad neskatīto, un tādēļ arī nekad pilnīgi neaptverto Dievu? Tā kā vienmēr nozīmēja: „Neviens nevar skatīt Dievu, un pie tam saglabāt dzīvību; jo tīra Dievība sevī ir iznīcinoša, mūžīga uguns!” Šī uguns Manī nu ir apsegta un apslāpēta caur šo Manu miesu, un nu vairs nenozīmē: „Neviens nevar Dievu skatīt un dzīvot!” bet gan „No šī laika katrs eņģelis un cilvēks varēs skatīt Dievu un dzīvot; un kas neskatīs Dievu, tam būs ļoti nožēlojama un tiesāta dzīve!” 16. Šis jums nu teiktais rādītājs, tātad, ir vēl viens blakus pamatiemesls, kādēļ Es tieši uz šīs zemes pieņēmu cilvēka miesu. 17. Bet kā jums no šī attēlojuma noteikti vajag būt skaidram, kādēļ Es uz šīs zemes un nevienas citas zemes, varēju pieņemt cilvēka ķermeni, tad jūs tikpat skaidri varēsiet secināt un saprast vēl tālāko. 18. Jūs redzējāt kā zināmais visneievērojamākais apstiprinošais sirds dzīvības kambarītis kā īstenais cilvēka pamatdzīvības princips arī vienīgais spējīgs [ietvert] gaišākās un patiesās inteliģences [spējas], un, tātad, sevī [ir] gaisma, patiesība un brīvība. Tas pats ir arī ar šīs zemes cilvēkiem. Viņi, iepretī citu zemju cilvēkiem, sākotnēji ir arī ļoti neizskatīgi, aizsegti, mazi, vāji un nevarīgi, un no citu pasauļu ķermeņu gariem arī kā nepazīti, un beigās paši sevi nepazīst, bet tieši viņu noslēptā iekšējās dzīvības dziļumā viņi no Manis ir visa Lielā Radības cilvēka pamatdzīvības punkts, un tādēļ no sevis arī var attīstīt tādas visaugstākās dzīvības spējas, kas pie citu zemju cilvēkiem notiek tikai ļoti vienpusīgi un pakārtoti. 19. Pateicoties tādām šīs zemes cilvēku augstākām un Dievam līdzīgām spējām, pie kurām pieder arī sevišķi labi artikulēta ārējā un iekšējā valoda, rakstu un rēķināšanas māksla, un vēl dažs kas cits, viņi tad arī vienīgie ir piemēroti no Deiva mutes sludinātos vārdus sadzirdēt vispirms ārējos burtos vai pārnestā nozīmē, no tā tad arī patiesi garīgā, un beidzot arī dziļākā dievišķās dzīvības nozīmē. 20. Bet šīs spējas ir kaut kas nenovērtējami liels un izcils, tāpat, kā arī apstiprinošā dzīvības kambarīša dzīvības un inteliģences spējas, kas ir visa cilvēka vērtīgāk pilnīgākā un cēlākā daļa, un arī atkal tādēļ Es varēju nākt tikai pie jums uz šīs zemes, un ne uz vienas citas zemes. 21. Redziet, tas tad atkal ir viens iemesls, kādēļ Es tikai uz šīs zemes varēju pieņemt cilvēka ķermeni! Un tajā jau pastāv galvenie iemesli Manai cilvēka tapšanai uz šīs zemes. 22. Un nu, nedaudz to pārdomājiet un izsakieties, kā jūs to sapratāt!” 58. ROMIEŠA IZPRATNE PAR KUNGA SKAIDROJUMU 1. Romietis teica: „Jā, jā, Kungs un Meistar, pēc Tava tagadējā paskaidrojuma, tas ir tieši tā, kā Tu mums to attēloji. To pietiekami aptvert mēs, protams, gan vēl ilgi nevarēsim, bet mēs tam nešaubīgi ticam, tādēļ, ka Tu kā mūžīga patiesības un pati gudrība mums rādīji, kā tas ir un vajag būt. Jo Tev, kā visu lietu Radītājam, gan vajag vislabāk zināt, kā un kādā kārtībā Tavi darbi ir radīti, un kādam mērķim viens vai otrs. Tātad, mēs šo mums, cilvēkiem, līdz šim pilnīgi aizklāto kārtību nu varam dzirdēt atklātu tikai no Tevis un ticam visam, ko Tu mums saki, jo mēs ar savu saprātu, un vēl mazāk ar saviem jutekļiem, arī nevaram pilnīgi iespiesties Tavas gudrības dziļumos. Mēs Tev pateicamies par šo ļoti lielo atklājumu. 2. Ar to, ko mēs tagad no Tevis uzzinām, Tu mums esi devis rokās arī ieroci, ar ko mēs visdrīzāk varēsim visus pasaules gudros un teozofus notriekt zemē, jo tas ir tāds pierādījums, kā neviens cits, smelts no katra cilvēka iekšējā dzīvības avota, kam tāpēc vajag stāvēt vispatiesākā atbilstības apvienībā ar visu Tavu bezgala lielo godību, tādēļ, ka cilvēks, kā Tev nu 89

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Unbenannt-1 - Till Nowak