Views
6 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

9. Bet sakiet paši, un

9. Bet sakiet paši, un par to labi padomājiet: Vai kāds tirgotājs, kas zinātu, ka par pieņemamu cenu viņš var nopirkt vislielāko, noteikti nenovērtējami vērtīgāko pērli, nebūtu lielākais nelga, ja viņš ja arī viņam tieši nebūtu tik daudz naudas, tūlīt nepārdotu savas mazāk vērtīgās mantas, un tad sev nenopirktu ļoti dārgo pērli?! Jo nenovērtējamā pērle cilvēka acīs tomēr ir neizsakāmi vairāk vērta, kā visa viņa iepriekšējā manta kopā. 10. Un, redziet, tāpat tas ir arī ar cilvēka dvēseles atkalatdzimšanas vērtību viņas pamatdzīvības garā no Manis! Vai tas nav vērts, ka taisnīgs cilvēks atsakās no visiem pasaules dārgumiem un ar visiem saviem spēkiem tiecas pēc lielākās dzīvības pērles, proti, pēc dvēseles atkalatdzimšanas pamatdzīvības garā?! Jeb vai nav labāk rūpēties par dvēseles mūžīgu dzīvību, nekā par visiem pasaules pārejošiem dārgumiem, kas iznīkst un trūd, un gandrīz nekad atkal pilnīgi neatgriežas viņu dvēseļu mūžīgā, skaidrā dzīvībā? 11. Ir gan tiesa, ka savas dzīves laikā uz šīs zemes dvēsele no fiziskā ķermeņa piesavinās sev radniecisko, apgriež to savā būtībā, un pie fiziskā ķermeņa pilnīgas atkrišanas, no ēteriskā ķermeņa atliekām piesavinās atbilstošo savam ietērpam. Bet tādēļ tas nav kādas dvēseles dzīvības dārgums, bet gan Manā kārtībā balstīta katras dvēseles dzīvības īpatnība, kas nekādā gadījumā nevar tikt pierēķināts par viņas nopelnu, tādēļ, ka tikai Es esmu par to gādājis. 12. Bet pie tam arī tas [ir] kaut kas noteikti un patiesi pieņemams, ka pie kādas tīras un pēc Manas gribas dzīvojošas dvēseles viņā ieiet vairāk no viņas laicīgās miesas, nekā pie kādas netīras un grēcīgas dvēseles; jo ja kāda šķīsta miesa jau šeit bija dvēseles rota, tad kādā apskaidrotā garīgā stāvoklī, tā noteikti ir jo vairāk. 13. Bet pat arī tas nepieder pie īstena dzīvības nopelna, bet gan arī ir dvēseles atlīdzināta pēc Manas kārtības, un tā pat tad būtu kādas dvēseles tukša muļķība, ja viņa par šiem arī viņpasaulē paliekošiem zemes dārgumiem, kas tomēr pieder pie viņas, Es vēlētos tikai acumirkli rūpēties. Jā, šīs rūpes būtu pilnīgi salīdzināmas ar tiem ļoti muļķīgiem vecākiem, kuri galvenokārt rūpējas tikai par to, vai viņu bērni mantos ļoti skaistu un pievilcīgu izskatu, un kas viņiem jādara, lai viņu vēlēšanās piepildītos, bet pie tam nepadomā, ka augšana un forma atkarīga vienīgi tikai no Dieva gribas un neviens cilvēks to nevar mainīt. 14. Tātad, katrai dvēselei ir nepieciešams vienīgi tikai viens, proti, lai viņas sirds mazā pamatdzīvības kambarītī sevī meklē un arī atrod Manu Dzīvības Valstību, viss pārējais viņai no Manis jau tāpat būs kā brīva piedeva. 15. Tādēļ Es jums jau vairākkārt teicu, ka jums nav laicīgi jārūpējas, ko un kur jūs dabūsiet ēst, un ar ko jūs ietērpsiet savu miesu, bet gan vispirms sevī meklējiet tikai Manu Valstību, un tās patiesāko taisnīgumu! Viss cits jau jums tiks dots, jo Tēvs Debesīs zina, kas jums vajadzīgs jūsu laicīgai iztikai. 16. Ja jūs šodien staigājat, ēdat un dzerat, tad jūs pagaidām jau pietiekami raizējaties par dienas pūlēm, tādēļ būtu muļķīgi darba dienā raizēties par rītdienu; kad jūs to piedzīvosiet, tad tā kopā ar sevi jau arī nesīs savas rūpes. Jo tikai tā diena, kurā pēc Mana aprēķina jūs vēl dzīvojat un strādājat, jums ir piešķirta no Manis, nākamā vēl dus Manā rokā, un nav jums vēl piešķirta pēc jūsu nodoma. Tādēļ ir muļķīgi laicīgā virzienā jau šodien rūpēties par rītdienu; jo tas tomēr atkarīgs tikai no Manis, vai Es kādam cilvēkam ļauju piedzīvot nākamo dienu vai nē. 17. Kāds mājas kungs un lielas zemes un ganāmpulka īpašnieks, lai savu laicīgo bagātību pavairotu un nodrošinātu, tā iepriekš rūpējas, ka viņš liek celt jaunus šķūņus un staļļus, un lielas un stipras labības lādes, un vēl lielākai drošībai ap savām jaunbūvēm, stipru un augstu mūri. Un, kad tas viss bija pabeigts, tad viņš teica: „Tagad manai rūpju pilnai sirdij kļūs viegli, jo tagad es turpmāk varēšu dzīvot bez rūpēm un raizēm par savu lielo īpašumu!” Bet, kad viņš sevi mierinādams, vēl tā turpināja runāt, tad kā pērkons atskanēja kāda balss un teica: „Ak, tu, zemes tukšais nelga! Ko tu nu slavē un mierini sevi, it kā tu būtu savas dvēseles un savas dzīvības kungs? Redzi, jau šonakt tava dvēsele šķirsies no tavas miesas, par kuru tu tik ļoti rūpējies. Ko tavai dvēselei gan līdzēs visas tavas lielās rūpes, pūles un darbi?!” Tad cilvēks izbijās un atzina, ka viņš vēl ir ļoti maz rūpējies par savu dvēseli, un pēc šīs vēsts tūlīt nomira. 94

18. Tagad jautājiet paši sev, kam cilvēkam pasaulē tagad noderēja viņa lielās rūpes par pasaulīgo?! Vai nebūtu bijis gudrāk, ja viņš mīļāk pareizi un labi būtu rūpējies par savu dvēseli, un sevī būtu atradis Dieva valstību, kā to sevī atrada daudzi senie vīri un pat pagāni, kā jūs to labi varat pamanīt pie septiņiem ēģiptiešiem. 19. Bet ar to Es negribu teikt, ka saskaņā ar Manu gribu, nevienam taisnīgam cilvēkam nebūtu jāveic nekādi darbi! Ak, lai tas ir tālu; jo miesīga bezdarbība ir visu lāstu radītāja un barotāja! Pretēji, katram cilvēkam jābūt ļoti čaklam un darbīgam, un sava maize jāēd sviedriem vaigā! 20. Šeit tas atkarīgs tikai no nolūka, kādā kāds cilvēks ir darbīgs un strādīgs, kā tas te ir Mans draugs un brālis Lācars, kas sevī ļoti spēcīgi un sekmīgi meklē arī Manu Valstību un tās taisnīgumu, un to arī atradīs, kā viņš un arī tu, Mans mīļais Markus, jau pa lielākai daļai to [esi] atradis. Tādēļ esi nu priecīgs un līksms; jo tu lielo pērli jau esi ieguvis, un saviem brāļiem būsi noderīgs par krietnu atbalstu. 21. Bet nu nedaudz atpūšamies, jo tur, gar ceļu, kas no rietumiem ved uz šejieni, Es redzu atgriežamies dažus tos mācekļus, kurus Es aizsūtīju no Emmas; viņi drīz būs šeit, un mēs dzirdēsim kā viņiem klājies.” 62. SEPTIŅDESMIT MĀCEKĻU ATGRIEŠANĀS PIE KUNGA 1. Mēs neilgu laiku vēl gaidījām, un pie mums pienāca no Emmas aizsūtītie mācekļi, jo no viņu gara viņiem bija norādīts, ka Es uzturos Betānijā, un nu uz jau zināmā kalna starp Saviem draugiem. 2. No sākuma atnāca tikai kādi četrdesmit, bet viņu gara mudināti, nedaudz acumirkļos pie Manis nāca arī citi, lai viņi visi Manu draugu priekšā liecinātu, ka jau nedaudz dienās pie viņiem piepildījās viss, ko aizsūtot, Es viņiem paredzēju un apsolīju. 3. Bet kopā ar viņiem atnāca arī citi visādās lietās pieredzējuši jūdi un grieķi, daži, lai Mani pārbaudītu, vai Es patiesi būtu Tas, par ko izsūtītie mācekļi Mani uzdeva. 4. Kad nu visi izsūtītie mācekļi un citi jūdi, un grieķi bija sapulcējušies ap Mani, tad viens jūds Man jautāja, teikdams: „Meistar, šie mācekļi mums no tevis atnesa labas ziņas, tavā vārdā izārstēja mūsu slimniekus un apsēstos atbrīvoja no ļauniem gariem! No tā mēs redzējām un atzinām, ka tu esi vai nu patiess pravietis, vai arī visā nopietnībā tevī slēpjas apsolītais Mesija. Bet tā kā no sūtņu vārdiem mēs tomēr nevarējām būt pilnīgā skaidrībā, tad mēs arī atnācām šeit, lai no tavas mutes dzirdētu, kā ir ar to, ko tavi sūtņi mums pasludināja. Tādēļ mūsu šeit ierašanos neuzņem nelabvēlīgi!” 5. Pēc tam Es vērsos pie klātesošiem mācekļiem un viņiem teicu: „Kas jūs dzird, tas dzird arī Mani; bet, kas jūs nicina, tas nicina arī Mani. Bet, kas nicina Mani, tas nicina arī To, kas Mani sūtīja. Bet, Kas Mani sūtīja, tas ir viens ar Mani, un ir tieši Tas, par kuru jūs sakāt, ka Viņš esot jūsu Dievs, bet jūs viņu vēl nekad nepārzināt, un tā jūs nespējat arī pazīt To, ko Viņš sūtīja. Bet Es nu jums, Mani mācekļi, saku, ka jūs visi cilvēkiem uzticami, patiesi un pareizi sludinājāt Manu Vārdu.” 6. Pēc tam tie, kādi septiņdesmit mācekļi, priecīgi tuvojās Man un teica: „Ak, Kungs, Tavā Vārdā mēs pakļāvām arī ļaunākos velnus, un par to mums bija liels prieks!” 7. Uz to Es aizklātā runā teicu: „Jā, jā, Es labi redzēju, kā zibenī no debesīm krītam sātanu (neīstā atsijāšana no patiesā), bet tas vēl nepietiek, bet gan darbība pēc patiesības, lai patiesība cilvēkos kļūst par dzīvu īpašumu. 8. Redziet, Es jums no Sevis devu varu mīt čūskas un skorpionus, un tātad arī varu pār ienaidnieku, visu varu! Tomēr par to nepriecājieties, - bet gan priecājieties par to, ka jūsu vārdi 95

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Unbenannt-1 - Till Nowak
AR 1. numuru - Vienotība