Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

nu ir rakstīti

nu ir rakstīti Debesīs, un tas nu ir arī Mans liels prieks! Tādēļ arī Es, šajā Manā cilvēka dabā slavinu Tevi, Debess un zemes Tēvu un Kungu, ka Tu to apslēpi pasaules gudriem, un to atklāji nepilngadīgiem. Jā, Tēvs, tā tas pie Tevis bija labpaticis jau kopš mūžības! 9. Es jums, pasaules gudriem, saku: Man no Tēva ir nodota visa vara Debesīs un uz zemes! Bet neviens no jums nezina, kas ir tas Dēls; to zina vienīgi Mans mūžīgais Tēvs. Un tātad neviens no jums nezina un nepazīst, kas ir Tēvs, kā tikai Dēls, un tad arī tas, kam Dēls to grib atklāt. Bet tiem, kam Dēls to grib atklāt, tam Viņš to jau arī ir atklājis, bet tiem, kas tur ielas lietas uz savu gudrību, Dēls to neatklās!” 10. Pēc tam Es pagriezos pret visiem Maniem nu šeit klātesošiem mācekļiem un tieši viņiem teicu: „Patiesi, Es jums saku: Svētītas ir tās acis, kas redz to, ko jūs redzat un redzējāt, un svētītas tās ausis, kas dzird to, ko jūs dzirdat un dzirdējāt! Jo Es jums vēlreiz saku: Ļoti daudzi pravieši un ķēniņi gribēja redzēt, ko jūs redzat, un dzirdēt, ko jūs dzirdat, un neredzēja, un arī nedzirdēja. 11. Bet nu te ir arī tādi, kas redz un dzird to, ko redzat un dzirdat jūs, bet viņi no tā tomēr neko nesadzird un arī neko nesaprot, un neaptver, jo viņi ir un paliek sirdī nocietinājušies un akli. Bet kas sirdī ir nocietinājies un akls, tas ir nocietinājies un akls arī smadzenēs un visā miesā, jo, ja jau tas, kam cilvēkā jābūt gaismai, ir tumšs, cik liela tad tieši kļūst visa cilvēka tumsa?! 12. Jūs arī zināt, ka sāls ēdienam ir pirmā un labākā garšviela, bet kur sāls pats ir aizpuvis, ar ko tad ēdienam jātiek pieliktai garšvielai? Bet jūs nu esat patiess dzīvības sāls, bet skatieties, ka arī jūs nekļūstat aizpuvuši, līdzīgi kā aizpuvuši ir kļuvuši farizeji un rakstu mācītāji, un tāpēc ar viņu aizpuvušu kļuvušo sāli cilvēkus neved mūžīgā dzīvībā, bet gan tikai nāvē!” 63. RAKSTU MĀCĪTĀJS PĀRBAUDA KUNGU 1. Bet starp tiem, kas kopā ar kādiem septiņdesmit mācekļiem bija atnākuši pie Manis Betnānijā, bija arī viens rakstu mācītājs, kuru Mani vārdi padarīja īgnu. 2. Tādēļ viņš pienāca pie Manis, ar nodomu Mani pārbaudīt, un teica: „Meistar, no tavas runas es pārliecinājos, ka tu rakstos esi labi izglītots un izsaki pareizu spriedumu, tad nu arī saki man kas man jādara, lai līdzīgi taviem mācekļiem, kļūstu svētīts?” 3. ES teicu: „Kā Dieva likums stāv rakstīts, un kā tu kā rakstu mācītājs rakstīto lasi?” 4. Rakstu mācītājs teica: „Tev jāmīl Dievu, tavu kungu no visas sirds, no visas dvēseles, no visa spēka un visa prāta, un tavu tuvāko kā sevi pašu!” 5. Uz to Es rakstu mācītājam teicu: „Tu atbildēji pilnīgi pareizi. Dari tā, tad tu dzīvosi, jo vienīgi pareizi zināt, nevienam nedod un nenes mūžīgu dzīvību! Zināšana katrā ziņā ir nepieciešama, jo bez tās tu stāvētu ceļā kā aklais bez pavadoņa, bet, ja aklais caur zināšanām ir kļuvis redzīgs, bet tad negrib iet pa ceļu uz priekšu, tad viņa gaisma viņam līdz maz vai nemaz. Kas te nezina, kas viņam jādara, un tātad arī neko nevar darīt, tas arī negrēko, ja viņš pareizo nedara; bet, kas taisnību zina un nedara – kaut gan viņš zina, kas ir pareizi – tas grēko.” 6. Pēc tam rakstu mācītājs izbrīnījies Mani uzlūkoja, gribēdams Manā priekšā attaisnoties, teica: „Meistar, es atzīstu, ka tev patiesība ir labi zināma, un es arī zinu, ka patiesai, Dievam patīkamai dzīvei nepietiek vienīgi tikai ar likumu zināšanu, bet gan vajag pēc tā dzīvoties un rīkoties! Dievu pār visu mīlēt noteikti var tikai caur to, ka precīzi paklausa visām Viņa pavēlēm. Bet, ja tuvāko jāmīl kā sevi pašu, tad iepriekš tomēr vajag zināt, kas tad īstenībā ir tas tuvākais, kuru jāmīl kā sevi pašu. Ko man jāuzskata kā savu tuvāko?” 96

7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi ir brīnums, ka tu kā rakstu mācītājs nezini, kas ir tavs tuvākais! Es gribu tev atstāstīt kādu atgadījumu, no kura tev jākļūst skaidrs, kuru tu uzskati kā savu tuvāko. 8. Bija kāds cilvēks, kas dienesta darīšanā no Jeruzalemes gāja lejā uz Jēriku. Bet ceļā viņam uzbruka laupītāji. Viņi viņu līdz ādai izģērba, pie tam gandrīz līdz nāvei piekāva, ar laupījumu aizgāja un cilvēku atstāja guļam pusē mirušu. 9. Bet nejauši notika, ka kāds priesteris no Jeruzalemes gāja lejā pa to pašu ielu. Viņš redzēja ceļā guļam cilvēku, kuram laupītāji bija nodarījuši ļaunu, bet pavisam vienaldzīgi gāja garām. Tāpat drīz pēc priestera nāca kāds levīts, un darīja kā priesteris. 10. Drīz pēc tam tajā pat vietā pienāca arī kāds samarietis, un kad viņš redzēja guļošo cilvēku, viņš iežēlojās par pusē nosistā nelaimi. Viņš piegāja pie viņa, pārsēja viņa ievainojumus, lēja tajos eļļu un vīnus, pacēla viņu uz sava nastu nesēja dzīvnieka, un aizveda kādā viesnīcā, un pats viņu cauru dienu un nakti kopa. Kad viņš nākamā rītā redzēja, ka pēc pareizas kopšanas, ievainotam kļūst labāk, viņš pasauca saimnieku, deva viņam divus grašus un teica: „Tā kā man ir steidzami darījumi, tad es nu aizceļoju, bet tu viņu kop līdz es pēc dažām dienām atkal atgriezīšos. Ko tev vajadzētu vairāk, to es tev tad uzticami atlīdzināšu!” Tad viņš aizceļoja, un, kad viņš pēc dažām dienām atgriezās, viņš cilvēku, par kuru bija iežēlojies, atrada labi apkoptu un tiktāl izdziedinātu, ka viņš varēja viņu aizvest atpakaļ uz Jeruzalemi. Vēlreiz saimniekam samaksāja divus grašus, un bez tam vēl izdziedināto apģērba. 11. Ko tu domā? Kurš no tiem trim bija tuvākais tam, kas bija kritis laupītāju rokās?” 12. Tad rakstu mācītājs teica: „Acīmredzami tas, kas viņam izrādīja žēlsirdību.” 13. ES teicu: „Labi, tad ej un dari tāpat! Katrs cilvēks kam kaut kur ir vajadzīga tava palīdzība, ir tavs tuvākais, un, ja tu viņam palīdzi, [tad] arī tu esi viņa tuvākais. Un, ja tu viņam palīdzēji, tad tu viņu kā savu tuvāko arī mīlēji kā sevi pašu; jo patiesa tuvākā mīlestība pastāv tieši tajā, ka jūs saviem līdzcilvēkiem darāt visu to, ko saprātīgā kārtā varat vēlēties, ko nepieciešamības gadījumā, arī viņi vēlētos jums darīt. – Vai nu tu zini, kas ir tavs tuvākais?” 14. Tad rakstu mācītājs vairs neiedrošinājās Man ko tālāk jautāt, atkāpās atpakaļ un saviem biedriem teica: „Patiesi, šajā Galilietī atrodas varens patiesības gars! Ir pūļu vērts viņu uzklausīt.” 15. Bet pēc tam viens no mācekļiem teica: „Bet vēl vairāk ir pūļu vērts tā dzīvot un rīkoties, kā Viņš māca; jo Viņš ir tas Kungs, un Viņam Sevī ir visa vara pār dzīvību un nāvi. Kad dara pēc Viņa Mācības, tad no Viņa mantos dzīvību!” 16. Rakstu mācītājs teica: „Ja viņš ir jūdu Mesija, tad tev ir pilnīga taisnība, bet ja viņš tas ir, un viņam pieder visa vara un spēks debesīs un uz zemes, tad viņš to var teikt augstajiem priesteriem; ja viņi pretojas to pieņemt un ticēt, tad lai viņš viņus soda ar uguni no debesīm, kā Dievs reiz sodīja Sudomu un Gomonu!” 17. Māceklis teica: „Tu runā pēc cilvēku gudrības, bet mēs runājam pēc Viņa Gara gudrības! Bet mēs no Viņa jau zinām, ko visu Viņš vēl darīs un pazīstam Viņa varu, un esam liecinieki visam, ko Viņš Jeruzalemē darīja un mācīja, un tā arī mēs varam runāt, un mēs zinām, pie kā mēs esam, un kas viss vēl notiks. 18. Vai visi augstie priesteri pie debesīm neredzēja zīmes, kas viņiem skaidri norādīja, kas viņu stūrgalvībā viņiem sagaidāms?! Bet tas uz viņiem neatstāja nekādu iespaidu, izņemot naidu pret Viņu, un nu viņi vēl vairāk tīko un notur sapulci pēc sapulces, kā viņi varētu Viņu sagūstīt un nonāvēt! Bet viņš tomēr brīvi staigā visā Jūdu zemē un nebaidās no Saviem daudziem ienaidniekiem, kas sevi iedomājas ļoti varenus. Ja Viņš nebūtu visa spēka un varas Kungs Debesīs un uz zemes, tad Viņš jau sen būtu aizmucis no zemes. Bet tā kā Viņš labi zina, kāds viņam ir spēks un vara, tad viņš Savu ienaidnieku priekšā nebēg, bet gan bez nedrošības un bailēm iet templī, ļaudis māca par Dieva Valstības atnākšanu uz zemes, un ar visu Savas runas ausmu piedraud farizejiem un jūdiem. Kas cits, kā tikai Viņš kā visa spēka un varas Kungs 97

Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Notlar 8
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
1 - Vienna
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
. 1 _ ms
1 - Autodesk
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl
stiege (1).pdf