Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

gan uzdrošinātos to

gan uzdrošinātos to darīt?! Bet tas tomēr katram saprātīgam būs vairāk kā pietiekams pierādījums, ka tikai Viņš un neviens vairs cits ir patiesais Mesija un ar to - Kungs! 19. Mēs redzējām Viņa darbus un Viņa brīnumzīmes, un dzirdējām Viņa vārdu mūžīgo patiesību, un tādēļ arī dzīvi Viņam ticam; jūs redzējāt un dzirdējāt to pašu, un tomēr neticat, ka Viņš ir tas apsolītais. 20. Kur gan var būt meklējams jūsu neticības cēlonis? Redziet, iemesls ir jūsu sirds aklumā un stūrgalvībā. Jūs tomēr esat rakstu mācītāji un no rakstiem zināt, zem kādām zīmēm un notikumiem Mesija nāks šajā pasaulē. Nu, pie Viņa tas viss tagad uz matu saskan. Bet, ja neapstrīdami ir tā, kā jūs vēl varat šaubīties un gaidīt kādu citu?! 21. Jā, savā aklumā jūs gan gaidīsiet kādu citu, bet tas nenāks līdz pasaules un laiku beigām! Tā pirms pāris dienām Betānijā un arī citās vietās jūs dzirdējāt mūs runājam, un mēs jums izskaidrojām rakstus, kaut gan mēs, kā vienkārši cilvēki, nekad nemācījāmies lasīt un rakstīt, un jūsu acu priekšā, cilvēku labumam veicām zīmes, ka jūs par tām bijāt ļoti pārsteigti; bet es nu jums jautāju, no kā tad mums ir tādas brīnumainas spējas, jeb kādā skolā mēs to visu gan varējām iemācīties? 22. Ak, ja kaut kur pasaulē būtu kāda tāda skola, tad jūs par to noteikti zinātu, un savam labumam jau būtu arī apmeklējuši! Bet tāda skola pasaulē nepastāv, izņemot vienīgi zem šī Kunga un Meistara kopš mūžības, kas, gan arī tērpts ar miesu un asinīm, kā redzams cilvēks staigā starp mums, bet Savā Garā ir tieši Tas, caur kura mīlestību, gudrību, vārdu un gribu ir radītas visas debesis, šī zeme un viss, kas uz tās. 23. Kas no Viņa tagad nemācās, tad to arī nemanto, un, [pat] ja arī viņš apmeklētu visas augstas gudrības skolas. 24. Kas no Viņa neiemācās, tas arī nenāk mūžīgā dzīvībā un pie Viņa, jo stāv rakstīts: „Tajā laikā, visi, kas gribēs, tiks no Dieva mācīti; Tēva Gars viņus audzinās!” Un kas tad netiek vilkts no Tēva, tad nenonāk pie Dēla, kurā mājo Tēvs, kuru jūs nepazīstat, un vēl nekad neesat pazinuši, kādēļ jūs arī nepazīstat Dēlu un kas Viņš ir, kā Viņš Pats to tev teica. 25. Bet mēs nu pazīstam Dēlu un Tēvu Viņā, tā kā Viņš Pats mums to atklāja, un Viņš mums to atklāja tādēļ, ka mēs Viņam tūlīt ticējām. Bet Viņš mums arī atklāti teica un rādīja, kas Viņš ir. Bet jūs neticējāt, un vēl neticat, tādēļ arī paliksiet jūsu grēku naktī un mirsiet tās nāvē! 26. Ievērojiet to; jo mēs kā nu Viņa patiesi liecinieki jums to teicām jau Betlemē, - kad jūs mums piedraudējāt, un nebaidījāmies jūsu priekšā, un nu vēlreiz bez kādām bailēm jums nu sakām Viņa klātbūtnē, lai Viņš Pats var jums pārtulkot, vai mēs jums sakām patiesību vai ne? 27. Jūs gan sekojāt mums uz šejieni, ka gribot dzirdēt patiesību no Viņa Paša mutes, bet īstenībā jūs tikai tādēļ kopā ar mums atceļojāt, lai pārbaudītu Kunga Dieva godību. Bet Viņš jums rādīja, cik tas ir neprātīgi, ka kāds vājš, mirstīgs cilvēks pārbauda dzīvības un nāves Kungu, un tādēļ jūs apklusāt un neko tālāk vairs nemēģinājāt. Tādēļ jūs šeit darīsiet vislabāk, ja jūs šo svēto vietu tūlīt atstājat un atgriežaties jūsu senā grēku perēklī, lai jums neatgadās kas ļaunāks, kā jau atgadījās.” 64. RAKSTU MĀCĪTĀJU GRŪTĪBAS 1. Šī mācekļa ļoti trāpīgā runa rakstu mācītājam, kā arī viņa biedriem, bija ļoti nepatīkama, un tādēļ viņi pienāca pie Manis un Man jautāja, teikdami: „Meistar, vai tu saviem mācekļiem devi tiesības ar mums tā runāt? Ja mēs tūlīt nespējam ticēt tam, kam tic viņi, bet gan kā zinātnieki meklējam vēl visādus citus pierādījumus, tad tas uz viņiem noteikti attiecas maz vai nemaz! Ja viņi nāk mums pretī kā tagad, tad mums beigās arī neatliek nekas cits, kā arī viņus 98

sagaidīt tā, kā viņi nāk mums pretī! Bet, ja viņiem no tevis ir tiesības pret mums, zinātniekiem, tā izturēties, tad viņi ar mums maz ko panāks!” 2. ES teicu: „Katru vārdu, ko kāds māceklis jums teica, Es viņam liku mutē, un, tātad, caur viņa muti ar jums runāju Pats. Ar to arī jūsu jautājums ir pilnīgi atbildēts un jums rāda, no kā Maniem mācekļiem ir Tiesības Tā ar jums runāt. Bet jūs tikai nekad nespējat uzklausīt patiesību, un turat godā tukšus glaimus un lišķību; tādēļ Mana runa jums liekas barga un rupja, un jūs sadusmo. 3. Bet Es jums saku: Kas, kā jūs, reiz atrodas uz nepareiza pamata, un arī nepareizi māca, un par to no akliem cilvēkiem vēl pieprasa lielu godu, tā, ka savā aklumā viņš pats sevi tur par ko lielu, tam gaiša patiesība vienmēr liekas cietsirdīga un viņa iedomāto godu aizskaroša, un viņu sadusmo, bet Es jums saku, ka tāds cilvēks, ja savā nepatiesībā caur gaismas pilnāko patiesību negrib ļaut sevi pazemot, nekad arī neieies patiesībā, bet gan savā tumsā vienmēr liks sevi godāt, bet tad arī tajā nogrims. 4. Reiz bija kāds cilvēks, kas patiesi bija daudz lasījis par visādiem ceļiem un ielām, un viņa zināšanu dēļ, cilvēku cienīja un cilvēks arī augstu vērtēja šo godu. Bet, kaut gan viņš daudz zināja par ceļiem un ielām pasaulē, tad tomēr nekad nebija ceļojis pa viņam, no romiešu un grieķu rakstiem, zināmiem ceļiem. 5. Bet atgadījās, ka kāds ķēnišķīgs cilvēks, kam priekšā bija tāls ceļojums, par labu zeltu šo ceļus zinošo cilvēku nolīga par vedēju, kaut gan viņam bija arī kāds cits vedējs, kas gan nebija tik mācīts kā viņš, bet jau daudz bija ceļojis, un tādēļ viņam bija zināmi daudzi ceļi un ielas. 6. Bet, tā kā viņš devās ceļojumā dziļi Ēģiptē, kurā ķēnišķais dažās dienās gribēja sasniegt seno pilsētu Memphisu, viņš apspriedās ar ceļu zinātājiem, kā uz turieni doties pa taisnāko un drošāko ceļu. Vecie ceļojumu un ceļu zinātāji ieteica, ka būtu jāiet pa ceļu gar upi, ja arī tas būtu nedaudz garāks. Bet izglītotais teica: „Jūs neko nezināt, un, ko jūs zinājāt, to jūs nu jau sen vairs nezināt, vienīgi es esmu studējis ēģiptiešu, grieķu un romiešu ceļus, un man tie visi ir labi zināmi. Es šeit iesaku, ka tiek izmantots tas taisnais ceļš caur tuksnesi, un tā mēs Memphisu varam sasniegt trīs dienas ātrāk, kā, ja mēs dodamies prom pa upi.” 7. Ķēnišķajam šis priekšlikums patika, un viņš ceļu zinātāju norīkoja par ceļvedi. 8. Ar lielām grūtībām karavāna jau dienām ilgi devās caur tuksnesi, un tai jau sāka pietrūkt ūdens un pārtika. 9. Tad ķēnišķais vēlreiz pasauca vedējus un ceļu zinātājam piedraudēja, ja viņš caur savu stūrgalvību būtu karavānu uzvedis uz nepareizā ceļa. 10. Tad arī vecie pavadoņi teica: „Kungs, ja mēs negriežamies atpakaļ un neejam pret austrumiem, bet gan joprojām ceļojam pret rietumiem, mēs visi arī aiziesim bojā!” 11. Bet mācītais ceļvedis vēl gribēja pierādīt, ka viņam ir taisnība, tā kā viņam bija ļoti svarīgs viņa pasaules gods. 12. Bet ķēnišķais pavēlēja atgriezties ceļa sākumā. Visi paklausīja un trijās dienās atkal laimīgi sasniedza upi, un pēc septiņām dienām seno pilsētu. 13. Ko gan karavānai palīdzēja šis iedomīgais un godkārīgais pasaules zināšanu zinātājs? Ja karavāna būtu viņam sekojusi, tad tā acīmredzami būtu gājusi bojā, bet arī tādēļ, ka tā viņam sekoja tikai dažas dienas, tā nonāca pie mērķa daudz vēlāk un vairāk nogurusi. 14. Bet, kad karaliskais nonāca Memfisā, tad viņš iedomīgajam ceļu zinātājam teica: „Tu savu uzdevumu izpildīji slikti, tāpēc turpmāk tev jābūt pēdējam un niecīgākajam starp maniem kalpiem! Savā pazemībā caur pieredzi tev vajag kļūt gudram un noderīgam, citādi tu nepelni uzslavu, bet gan taisnīgu sodu!” 15. Un ko ķēnišķais teica iedomīgajam rakstu zinātājam, to Es saku arī jums, rakstu un Dieva zinātniekiem. Arī jūs savā godkārībā, tā vietā, lai cilvēkus vestu iekšējās dzīvības ausmā, jūs viņus vedāt tikai skumjā rietā; un, ja jums to saka, tad jūs kļūstat dusmu un naida pilni, tādēļ, ka savās galvās gan nesat rakstu mirušos burtus, bet dzīvinošo garu, kas tajos slēpjas, jūs vēl nekad nepazināt, tādēļ, ka jūsu sirdis vienmēr bija pilnas augstprātības un pasaulīguma, un 99

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv