Views
3 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

varētu stāstīt vēl

varētu stāstīt vēl daudzus; bet acumirklī tam vēl nav pienācis laiks. Varētu nu domāt, ka šis Cilvēks ir Sātana algotnis, ja Viņa vārdi, Mācība un laipni nopietnie mudinājumi nemācītu ko labāku. 20. Es tev atklāti uzticami un patiesi saku: Viņa darbi ir neaprakstāmi brīnumaini, bet pret Viņa runas un mācības brīnumaino varu tie pazūd kā tukšas blakuslietas! Tu te dzirdi patiesības, par kurām nekad nav sapņojis neviens pravietis! Viņš tev cilvēka dzīvību attēlo tādā veidā, ka pēc tam nevienam cilvēkam nevar būt ne niecīgākās šaubas, vai viņa dvēsele ir mirstīga vai nemirstīga. Nemirstība tev tiek attēlota tik rokām aptveramā veidā, ka tu ne mirkli nevari šaubīties, ka pēc miesas nāves, caur viņā mājojošo dievišķo garu, dvēselei ir mūžīga dzīvība. 21. Īsi, šis Jēzus te ir cilvēks ar tik neparastām spējām, ka ar labāko sirdsapziņu vajag teikt: Kopš Ādama tāds cilvēks uz zemes vēl nekad nav dzīvojis. Viņam paklausa visi elementi, miljardi garu vienmēr ir gatavi Viņam pakalpot un tā arī no vairākiem Viņa mācekļiem uzzināju, ka Savā ceļojumā no Ziharas uz Kanām Galilejā, gaišākā pusdienas laikā Viņš acumirklī Sauli padarīja totāli tumšu, bet tad dažus acumirkļus pēc tam lika tai mirdzēt tikpat gaiši, kā iepriekš! 22. Tā Rohans un vairāki simti liecinieku, kurus mēs izjautājām, mums stāstīja, ka Ziharā divas vecas, sabrukušas pilis, Jāzepa un Benjamiņa māja un vecā Jesaja pils, kas tagad pieder bagātajam tirgotājam Jairutam, uz Viņa Vārdu acumirklī tika tā atjaunotas, ka visi turienes celtnieki pavisam atklāti atzīst, ka pie visa čakluma abu piļu šāda atjaunošana, ja viņi dabīgā ceļā pārņemtu to atkalatjaunošanu, būtu, mazākais, pilnu desmit gadu darbs. Bet pie tam ļoti plašās celtnes vienā acumirklī ne tikai stāvēja pašas par sevi pabeigtas no stiprākā būvmateriāla, bet gan iekārtotas ar visu iekšējo iekārtu, un tas tik mērķtiecīgi un vienlaicīgi tik ļoti skaista veida, ka tā ko, kā izejošu no celtnieku rokām, uz šīs zemes nekur vairs nevar ieraudzīt. 23. Tāpat kāds grieķis no Kanām Samarijā — viņa vārds ir Filopolds — man atstāstīja gandrīz neticamas lietas, kurām man tomēr vajadzēja ticēt, jo viņš man pieveda tūkstoti liecinieku. 24. Bet pēc maniem uzskatiem, ja viens cilvēks veic šādas lietas, tad es viņu turu par vairāk nekā kādu cilvēku, vairāk kā lielāko pravieti. Protams, pirms pāris dienām, jūrā zvejojot, kas arī bija saucams par pilnīgi brīnumainu, — Viņš teica, ka to varētu paveikt katrs cilvēks, ja viņam būtu stingra, pilnīgi nešaubīga ticība. Bet te es domāju, ka šāda ticība būtu tikpat brīnumaina, kā pats lielākais brīnums; jo šāda ticība var būt tikai sevī skaidri apzinātu spēju, kas sevī ieslēdz katru iedomājamu izdošanos, gaišas sekas. 25. Kas pazīst savus spēkus, tam arī vajag tiem tik tālu uzticēties, cik viņš pēc daudzām pieredzēm jau sen ir skaidrībā, par kādas lietas vai vispār kāda darba reālu efektivitāti. Bet ja cilvēkam sava ticība par izdošanos būtu jāpalielina pāri saviem viņa apzinātiem spēkiem, tad, pēc maniem uzskatiem, tādu ticību tūlīt sāks pavadīt šaubas, it kā viņš savā priekšā ierauga kādu pārāk smagu nastu un skaidri apzinās, ka sevī ne tuvu nejūt pietiekami spēka tā pieveikšanai. 26. Piemēram, ja es uz ielas savā priekšā redzu guļam vairāku pfundu smagu akmeni, kas stāv man ceļā, tad es gan ne mirkli nešaubīšos, ka es šo akmeni, ja tikai es to gribu, varu no ceļa novākt; bet ja uz ceļa guļ varbūt simttūkstoš pfundu smags klints bluķis, te es ticu, ka ar nešaubīgi ticību būs pavisam izmisīgi grūti. Lai cik stipri es savu gribu nesasprindzinātu, tad, domājams, tas neko nelīdzēs, jo man totāli vajag trūkt subjektīvai pārliecībai, ka man ar manu spēku, kas var pieveikt augstākais, divsimts pfundu, es varu kļūt arī simttūkstoš pfundu meistars. 27. Bet tagad šim Jēzum, kā kādam Dievam, viss ir iespējams! Viņa gribai kalns ir tikpat maz, kā saules puteklītis! Kā avis savam ganam, Viņam paklausa zeme, gaiss, vējš, uguns un ūdens, un zibens. Viņš vada tūkstošreiz noteiktāk, kā labākais šāvējs sava loka bultu. — Bet kas no tā izriet? Es nu tevi kā mūsu priekšnieku lūdzu par to mums darīt zināmas tavas domas!” 88. Šhivara domas par templi. 1. PRIEKŠNIEKS saka: “Ja tas viss ir tā, ko es tieši nepašaubu, tad kādā neaptveramā kārtā viņam tūlīt vajag stāvēt ciešākā savienībā ar Jehovas Garu, it kā līdzīgi Mozum vai Elijam, kurš pēdējais arī varēja no debesīm izsaukt uguni, kas viņam paklausīja. Varbūt viņš varēja veikt arī daudz ko citu brīnumainu, kas te nav ticis pierakstīts, bet par ko gan vēl min tautas teikas, kurām, protams, var dāvāt maz ticības, bet vispār tajās tomēr varētu būt daudz patiesības. 2. Tā Elija, ja atmiņa mani neviļ, reiz pie kādas izdevības uz kāda kaujas lauka esot atdzīvinājis un 102

apgādājis ar miesu un asinīm veselu kaudzi ģindeņu. Tāpat pie kādas citas izdevības viņš uz veseliem trim gadiem lika izsīkt visiem lielās Eifratas galvenajiem avotiem un pie tam pavēlējis mākoņiem pie debesīm neparādīties trīs gadus. Tikai tad, kad cilvēki patiesi nožēloja grēkus, viņš upes avotus atkal atvēra un pavēlēja mākoņiem, lai tie parādās pie debesjuma un izkaltušajai zemei dod ūdeni. Un tā vēl daudz ko stāsta par šo dīvaināko no visiem praviešiem, kas gan ar laiku varētu būt ļoti sagrozīts, un saka, ka tieši šis Elija pirms pasaules beigām vēlreiz atgriezīsies, lai caur lielām zīmēm atgrieztu cilvēkus pie grēku nožēlošanas, pie kam zināms, ka šis mīklainais pravietis nekad nav nomiris, bet ugunīgos ratos ir uzbraucis debesīs. Tādēļ ļoti viegli var būt, ka šis Jēzus ir lielā pravieša gara nesējs un tādēļ kā ciešākā savienībā ar Jehovu stāvošs, tagad veic tādas lietas, kas varētu būt iespējamas tikai Dievam. 3. ŠHIVARS saka: “Tavi uzskati pavisam nav slikti, un es tev gandrīz varētu piekrist, ja es tieši pie šī Jēzus ar paša acīm nebūtu redzējis tik daudzas lietas, kas visu Eliju bezgala tālu atstāj aiz sevis. Tu te, protams, vari prasīt un teikt: Kādas tad? Bet man vajadzētu tev atklāti atzīties, ka man, lai to aprakstītu, pilnīgi pietrūktu vārdu; jo to pašam vajag dzirdēt, redzēt un sajust, citādi to pavisam nevar stādīties priekšā. Un tādēļ es, tāpat kā vairāki tūkstoši, uzskatu, ka šis Jēzus pilnīgi ir apsolītais Mesija. Jo es katram jautāju, vai tas, ja Viņam vēl būtu jānāk kādā citā laikā, darītu lielākas zīmes? Turklāt pēc hronikas, kas sniedzas līdz Jāzepa vectēvam, Viņš taisnākā līnijā ir cēlies no Dāvida (Mat. Ev. 1. nod. 1.-7.) Jakins bija Elihuda tēvs, Elihuds Elezara tēvs, Elezars Natana tēvs, tas Jēkaba tēvs, Jēkabs bija Jāzepa tēvs un tas — mūsu Jēzus tēvs. Ej pēc šīs hronikas tālāk atpakaļ, un tu taisnā līnijā vari atgriezties pie Dāvida; bet stāv rakstīts, ka Mesija celsies no Dāvida un katrs viņu pazīs pēc Viņa darbiem. 4. Pēc maniem uzskatiem šim Jēzum nu netrūkst nekas; izcelsme ir autentiski noteikta un darbi, kā šie, arī ir pārliecīgā pilnībā, tādēļ es patiesi nezinu, kas mums būtu jātraucē viņu pieņemt kā To, kas viņš acīmredzami ir? 5. Ka varaskārajam templim tas nebūs parocīgi, tas tak gan ar rokām aptverams; bet te mums vairs nav jāvadās pēc tempļa, kas pēc maniem uzskatiem ir pilnīgi miris un turpmāk vairs nevar dot nekādu aizsardzību, ne kādu gudrību un vēl mazāk kādu paliekošu iztiku, — izņemot, ja mēs par kādu amatu tam iepriekš dodam tik daudz, ka no tā desmit cilvēki pavisam labi varētu dzīvot simts gadus. 6. Parēķini tikai summu, kuru tu ar zeltu un sudrabu esi templim samaksājis par priekšnieka amatu, un tu viegli atradīsi, ka ar to naudu tev ļoti viegli, un tas ķeizariski, būtu pieticis simts gadiem! Bet ja tu no romiešiem tiec apspiests un templī pret to meklē aizsardzību, tad te ne tikai neviens nevarēs to sagādāt, bet arī negribēs, un tevi atraidīs, augstākais, ar dažām riekšavām sudraba monētu un ar divdomīgiem mierinājumiem, apmēram tāda veida, kā slavenais Delfu orākuls — protams, vienmēr par daudz zelta un sudraba — jautātāju apkalpo tā, ka orākulam vienmēr ir taisnība, vai jautātājam atgadās kas labs vai ļauns. 7. Paldies Dievam, es pazīstu visas tagadējās tempļa nelietības un tādēļ, iespējams, rupji, to vienmēr piekrāpju. Jo, draugs, kas šajā laikā negrib tikt uz visrupjāko no tempļa pievilts, tam vajag gudri pūlēties, cik tikai vienmēr iespējams, pašam templi pievilt! Jeb vai tu domā, ka ar godīgu un taisnu dabu un izskatu templī ko panāksi? Ak, ar to lai neviens nelielās! Bet ej ar īsti viltīgu seju un sirdi, un es tev galvoju, ka tu pēc vēlēšanās templi locīsi kā auklu. 8. Es vēl ļoti labi varu atcerēties zināmo Baru, kas te bija apgraizīts grieķis. Viņam jau vajadzēja piederēt lielam īpašumam, jo viņam bija daudz pērļu un dimantu. Šim cilvēkam bija ļoti viltīgs izskats, viņš runāja maz un, ko viņš runāja, tas, kā es saucos Šhivars, tomēr bija visslīpētākie meli. Bet viņš prasīja tikai tūkstoti pfundu zelta un par to deva kādu pergamenta rulli, kura vērtība bija, augstākais pus statera. Augstais priesteris gan ļoti raustīja plecus, bet Bars savieba tādu seju, kādu otru reizi dzīvē es tikko varētu ieraudzīt, un pie tam pavisam ironiski teica: “Hm, aut casar — aut nihil (vai nu ķeizars — vai nekas!), uz ko augstais priesteris — Dievs zina, kāda iemesla dēļ — kļuva pavisam bāls, tūlīt lika Baram izsniegt tūkstoti pfundu zelta, no kura templis nekad vairs nedabūja atpakaļ ne par mata smagumu; jo tikai pēc kāda gada noskaidrojās, ka šis Bars nebija nekas cits, kā visviltīgākais krāpnieks, kas bija svaidīts ar visām Sātana burvju ziedēm, lai arī augstajam priesterim izbaidītu tūkstoti pfundu zelta. 9. Bet līdztekus templī ļoti bieži nāk arī pavisam godīgi jūdi, kuri pret labām ķīlām templī gribētu aizņemties zeltu; viņi nesaņem neko, jo viņi rīkojas pārāk godīgi, un viņiem arī ir pārāk taisnīgs izskats! — un tādēļ man arī ir stingrs princips: ja negribi tikt no tempļa apkrāpts, vajag piekrāpt templi! Un tā es arī mūžam nejautāšu templim, vai Jēzus ir apsolītais Mesija, bet gan Viņš man tas ir, arī bez tempļa! 103

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
2 Les Émirats Arabes Unis - CIC
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...