Views
8 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

iegūt mums cilvēkus,

iegūt mums cilvēkus, kas mums ticēs arī bez slepkavības rīkiem pret mūsu miesas dzīvību, ka mēs esam tas, kas mēs esam!” 11. Bet pēc šiem Jēzus vārdiem arī tūlīt notika aizceļošana; jo Viņš teica: “Ejam, jo tagad Es to gribu un tādēļ arī redzu, ka un kur pret Mani jau atrodas seši simti tādu Eroda slepkavības apustuļu un, proti, jau ļoti tuvu; bet tādēļ arī tūlīt dodamies prom no šejienes!” Ar to tad visi Viņa un Jāņa mācekļi devās ceļā Ziharas virzienā un nu jau atradīsies uz jūras!” 92. Kunga žēlastība pret cilvēci. 1. Tad PRIEKŠNIEKS saka: “Ak, nu tai lietai ir pavisam cits izskats! Te viņš ne tuvu neaizceļoja aiz bailēm, bet aiz tīras gudrības, lai labi pelnīta soda dēļ Erodam nogrieztu katru izdevību, lai viņš nu tādēļ nevar kļūt vēl sliktāks, bet viegli arī ne labāks! Ak, te viņš darīja ļoti labi, un par to es viņu varu tikai slavēt! 2. Bet šis Erods arī vārda īstajā nozīmē ir cilvēks, kuru neviens cilvēks tā īsti nepazīst, kā ar viņu ir. Pa pusei viņš ir viens labs, šur un tur pār mēru labdarīgs cilvēks, bet tūlīt pēc tam pa pusei atkal pirmā ranga velns! Šodien sava veida sirds laipnības un augstsirdības uzplūdā viņš tev izsaka uzslavējamākos apsolījumus un tad arī tam, kas pie viņa nāk drīz pēc apsolījuma, to tad arī izpilda. Bet bēdas tam, kas viņam tos atgādinātu otrā dienā; tas no visa apsolītā ne tikai neko nesaņem, bet gan viņš tiek noraidīts tik jūtamā un ļauni apvainojošā veidā, ka otrai reizei viņam noteikti zudīs visa drosme jebkad atkal viņam tuvoties un apsolījumu atgādināt. 3. Tādēļ ar viņu nekad nav slēdzama nekāda sevišķa draudzīga savienība; jo kas to noteikti netur — tas ir Erods! Un mūsu cienījamais dziednieks Jēzus to noteikti zinās tikpat labi, kā kāds no mums, un tādēļ pamatoti ir aizmucis; jo ja Erods arī simtkārt būtu pārliecinājies, ka Jēzus ir neievainojams, tad tas Erodam tomēr tikpat kā neko nepierādītu. Tas, kas notika šodien, tas rītu viņam pavisam nav nekāds pierādījums; jo šim cilvēkam vai nu nav nekāda atmiņa, vai arī viņš dzīvo pēc tādiem principiem, ar kuriem var pastāvēt tikai viņš, bet līdzās viņam vairs nevar pastāvēt neviens cilvēks. 4. Bet ka viņš vispār ir viltīgs lapsa, par to gan nav vajadzīgs nekāds tālāks pierādījums. Jo viņš prot mākslu izspiest nodokļus, tāpat kā romiešiem aplikt parādā nomas naudu. Bet es zinu, kā viņš to dara; bet par to kādu citu reizi! 5. Bet es tomēr no jauna vēlētos uzzināt, vai mūsu dziednieks Jēzus tomēr vēlreiz atkal nenāks uz Nācareti. Vai viņš jums visiem par to neko neteica?” 6. BORUSS saka: “Nekā noteikta gan nē; bet es ceru, ka ziemu Viņš pavadīs pie mums! Protams, ir arī iespējams, ka ziemu viņš pavadīs Sidonā vai arī Tirā, bet tad jau mēs no Viņa saņemsim ziņu un laicīgi dosimies uz turieni.” 7. Pavisam noskumusi, māte MARIJA saka: “Viņš gan atnāks šeit, bet noteikti atkal tikai uz pāris dienām!” 8. PRIEKŠNIEKS saka: “Ak, mīļā māte, neņem to pie sirds; jo viņš neaizmirsīs ne mūs un noteikti vēl daudz mazāk tevi!” 9. MĀTE saka: “To Viņš nedarīs, bet man tomēr ir skumji, ka man vajag redzēt un pieredzēt, ka tie ļaunie, aklie cilvēki stūrgalvīgi neatzīst Viņa mūžam lielākās labdarības, vajā Viņu un gandrīz it visur pret Viņu izturas ar lielāko nepateicību!” 10. PRIEKŠNIEKS saka: “Redzi, mīļā māt, cilvēki reiz ir tādi, kādi viņi ir, un savās bēdās Dāvids ne velti izsaucās: “Ak, cik ļoti nevērtīga ir visa cilvēku palīdzība, jo viņi apspiestiem nevar palīdzēt! Vispār tas vēl vienmēr bija visu no Dieva ar augstākām, noslēpumainām spējām apdāvināto lielo cilvēku bēdīgais liktenis, ka viņi no zemes tārpiem no cilvēkiem vienmēr ir tikuši vajāti, kā mazās bezdelīgas pārgalvīgi vajā vareno ērgli. Jo pie visas viņu niecības mazie cilvēki tomēr grib būt lieli un tādēļ nevar panest, ja uzstājas kāds patiesi liels vīrs, pie kura viņiem pārāk acīmredzami vajag redzēt viņu pilnīgākās niecības mēru! 11. Aplūko lielos praviešus! Kāds bija viņu zemes liktenis? Kopš dzimšanas vienmēr nabadzība, visādi defekti, trūkums, nenovīdība, vajāšana un beidzot vardarbīga nāve no savtīgo zemes tārpu rokām! Kādēļ Dievs to tā vienmēr grib, tā man kopš bērnības ir bijusi mīkla; bet pieredze mums vienmēr māca, ka tas tā diemžēl vienmēr bija, un mēs pret to varam tikpat maz ko uzsākt, kā pret ziemas apgrūtinoši īso dienu. Dievs to lietu reiz tā ir iekārtojis, un mēs to nevaram mainīt, bet, cerams, kādreiz citā dzīvē 108

tas ies labāk! 12. Pēc tā, ko es par viņu esmu dzirdējis, tavam dievišķajam dēlam gan vairāk kā pietiekamā pilnībā būtu vara ar vienu sitienu darīt galu visiem pasaules cilvēku nedarbiem, bet, ka viņš to nedara, mēs viegli varam redzēt no tā, ka viņš labāk bēg no zemes tārpa Eroda, nekā viņš ar vienu roku viņu iznīcināšu! Viņš, kas to viegli varētu, to nedara, un mēs to nevaram izdarīt, — un tā zināmi sliktā lieta vienmēr paliek! Ja viņš reiz atnāk šeit, es ar viņu šajā ziņā gribu pavisam nopietni parunāt!” 13. BORUSS saka: “Bet tas nesīs maz labuma. Jo es pats biju liecinieks, kādus valsts virspavēlnieks, kas pie tam vēl ir ķeizara tēvocis, šajā pasaules uzlabošanas ziņā Viņam deva visādus priekšlikumus un piedāvājumus, bet te viss bija veltīgi! Rokām aptverami skaidri Viņš parādīja, kas ir cilvēce un kā bez kādām sevišķām tiesām un sodiem to ir iespējams vadīt un virzīt, ja tikai caur tīru pamācību un viņas pašas brīvu noteikšanu tā grib sasniegt tās kādreizējo, no Dieva likto mūžīgo mērķi! Valsts pārvaldniekam, tāpat kā mums visiem, vajadzēja atzīt Viņa pilnīgāko, nešaubīgāko taisnību, un tā pilnīgi izpalika vairākkārt ierosinātā sišana ar atvēzienu; un tā es tev jau iepriekš varu apgalvot, ka ar tavu nodomāto sarunu divatā būs tāpat.” 93. Boruss runā par cilvēka būtību. 1. PRIEKŠNIEKS saka: “To mēs redzēsim; jo, aplūkojot no laicīgu attiecību viedokļa, cilvēce vēl vienmēr ir kļuvusi sliktāka, nevis labāka! Kas ir Mozus un visi lielie pravieši! Es jums saku: Tā dēvētā labākā sabiedrībā par to smejas un tur par gan dievbijīgām, bet cilvēku garam veltīgām pasakām un kāda Pitagora un Aristoteļa mācību stāda debesu augsti pāri visiem praviešiem! Dzīvs pierādījums tam ir tas, ka Jehovas iestādījums, cik pamatu pamatā tas arī ir cēls un patiess, pie cilvēkiem tomēr nepavisam nesasniedz mērķi, ko tas pēc viņa teksta grib sasniegt. 2. Ko līdz visas atklāsmes, ja uz visiem laikiem netiek doti pārliecinoši līdzekļi, vienīgi caur kuriem cilvēkus ir iespējams uzturēt vienmēr vienādā respektā dievišķo atklāsmju priekšā? Kādiem vecākiem būtu tikai jāpamēģina savus bērnus izaudzināt bez žagariem, un mēs tikai pārāk drīz piedzīvotu, kāds respekts būs nepilngadīgajiem bērniem pret viņu vecāku lai cik gudrām un labām pamācībām. 3. Tādēļ es neko neturu no visām mācībām un pat likumiem, ja tie tiek nodoti cilvēkiem bez žagariem un zobeniem; jo pamatā cilvēks ir slikts un uz labo viņam vajag tikt iegūtam tikai ar žagariem!” 4. BORUSS saka: “Šajā ziņā es ar tevi esmu pilnīgi vienisprātis! Bet ir tomēr liels “Bet”, ko tu iepazīsi tikai tad, kad tu par to reiz tiksi pamācīts no Viņa personīgās mutes! 5. Redzi, ja mūsu priekšā mums ir kāds mehānisks priekšmets, ar kuru tiek paveikts kāds darbs, tad sākumā mēs brīnāmies; bet, ja mēs ar priekšmetu iepazīsimies tuvāk, tad mēs tūlīt tajā atklāsim daudz trūkumu, un mums tūlīt uzmāksies vēlēšanās šo priekšmetu no redzamajiem trūkumiem atbrīvot. Tā mēs par to dodam meistaram rīkojumu un viņam šo un to sakām. 6. Bet meistars smīnēs un katrā ziņā mums teiks: “Mīļie draugi, tas jau būtu labi, bet tomēr tas neiet; jo mašīna te vadās pēc ļoti daudziem punktiem! Kas to lika uzbūvēt, tas to pasūtīja pēc savas vajadzības. Šai vajadzībai tai var būt tikai noteikts ierīkojums un te katra piedeva būtu acīmredzama mašīnas salaušana. Mašīnai ir vajadzīgs pieveikt tikai zināmu spēku un tādēļ tai nedrīkst būt lielāks spēks, nekā tas tai ir nepieciešams zināmajam mērķim. Ja tai liktu aust ar lielāku spēku, tad audējam ar katru sitienu tiktu sarauts viņa pavediens un tādā veidā nekad neiegūtu ne olekti auduma. Tādēļ tam uzdevumam, kādam mašīna atbilst, tai vajag būt tieši tādam iekārtojumam, kāds tai ir un katrs vairāk ir mašīnas trūkums. Ak, ja caur ilgu lietošanu mašīna reiz tiek nolietota, tikai tad ir laiks mašīnu likt atpakaļ tādā stāvoklī, kādā tā bija sākumā, lai tā atkal var atbilst savam nolūkam. 7. Redzi, tā mūs noraidīs gudrais meistars un beigās mums abiem vajadzēs teikt: Meistaram ir taisnība; jo katram meistaram savu lietu acīmredzami vajag saprast labāk, nekā to varētu pāris pseidomeistari, kādi mēs te esam! Un šajā ziņā mēs no Jēzus tā Kunga varētu saņemt kādu apmēram līdzīgu atbildi, ja mēs Viņam jautātu, kā tas ir iespējams, ka līdzās dievišķai gudrībai cilvēki tomēr var kļūt tik velnišķīgi slikti. 8. Ko gan mēs zinām par cilvēka iekšējo iekārtojumu un īpašībām? Mēs bieži spējam nolādēt, kur Kungs vēl pilnīgi svētī! Jo mēs pilnīgi nesaprotam ne labo, ne slikto. 9. Katram, lai cik labam cilvēkam, viņa dabā vairāk vai mazāk ir kaut kas no egoisma. Pēc šīs savas īpašības viņš tad arī vienmēr ir savu līdz cilvēku tiesnesis un vienmēr vispirms un vismīļāk viņiem pie- 109

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
2 - BECI
Drums 2
Arduino 2
2 - Sven
2 PIECE
DP_2012(2)
2 - EVITA
Ness - Part 2
20 1 2 - Valkyrie
1 2 - Arsenal Noticias
Page 2 FK-LIGHTPLANES
View slides Part 2
/ 2
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Stretnutie s dôchodcami 2
Latín-2 - Vicens Vives
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
+ Vietnam 31+2 jours - Vacances Sinorama