Views
8 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

ēķina par trūkumu to,

ēķina par trūkumu to, kas viņu rīcībā nesaskan ar pašu idejām. Bet, tā kā katrs cilvēks pats tāpat domā nedaudz egoistiski, tad uz zemes iepretī saviem līdzcilvēkiem parādās aplami spriedumi. Šie nepareizie spriedumi izsauc vairāk savstarpēju neapmierinātību, pamazām dusmas, nenovīdību un līdzīgas morāli negatīvas īpašības. 10. Tādēļ kas cits ir vainīgs pie tā, ka cilvēki paliek sliktāki, kā tieši paši cilvēki? Arī dzīvības mašīna ar laiku nolietojas, tādēļ laiku pa laikam tai no tās godājamā meistara vajag atkal no jauna tikt uzlabotai vai šad tad pat no pamatiem no jauna izveidotai! 11. Un šķiet, pēc vairāk nekā gadu tūkstoti, šādas totālas uzlabošanas laiks nu ir atkal klāt. Pēc tam uz kādu laiku cilvēki atkal būs labākā pusē. Bet ilgāk kā uz divtūkstoš gadiem uzlabotie cilvēki vēlreiz neturēsies pie labā un mēs viņpasaulē būsim asredzīgi liecinieki, ka ies tā, kā es tev esmu teicis!” 12. PRIEKŠNIEKS saka: “Nu, es tevi apsveicu! Tu esi tava meistara cienīgs māceklis! Es nu jau redzu, ka pagaidām patiesā gudrībā es ar tevi nevaru mēroties spēkiem. Bet es pielietošu visas pūles, lai mana mīļā drauga Šhivara tuvumā reiz nonāktu tiktāl, ka varēsim ar tevi vest sarunas par līdzīgām lietām; jo ar tagadējo tempļa gudrību man te nepietiek — kas tieši nav nekāds brīnums; tā ka tagadējā tempļa gudrība arī nav pārāk plaša!” 94. Kunga draugu kopējā dzīve Nācaretē. 1. Kad priekšnieks smaidīdams šo piezīmi bija izteicis, drīz pilsētas pilsoņi ienesa kādu slimnieku, kas jau daudzus gadus cieta no vājprāta. Bet, tā kā viņš bija nabadzīgs, tad viņa tuvinieki neiedrošinājās griezties pie kāda ārsta pēc palīdzības un arī pie Manis vest viņi neiedrošinājās, jo vairāki pilsoņi izplatīja ļaunas baumas: Kas no Manis ļautos dziedināties, tas savu dvēseli norakstītu Belcebulam. Gandrīz līdzīgi slikta slava bija arī Borusam, par kuru teica, ka viņš šādus velna stiķus esot iemācījies no Manis! 2. Tādēļ, kad BORUSS ieraudzīja viņam jau pazīstamo slimnieku un viņa viņu iekšā nesošos plānprātīgos draugus, viņš viņiem teica: “Nu, kā tad jums ir ienācis prātā vest šo slimnieku pie manis? Ko tad viņš jums nodarījis, ka jūs tagad gribat viņu izdot velnam?” 3. ABI saka: “Kungs, mēs esam vesti pie prāta un tādēļ viņu nododam tev!” 4. BORUSS saka: “Kas tad jūs veda pie prāta?” 5. ABI saka: “Kungs, tieši tie, kas kā ar ķēdēm piesietus mūs ilgu laiku mācīja un uzturēja šādā muļķībā!” 6. BORUSS, mazliet smaidīdams, saka: “Saprotu, saprotu! Bet kas man ar šo vājprātīgo nu jāuzsāk? Jo jūsu lielās muļķības dēļ slimība viņā ir nostiprinājusies un tagad jūsu vājā ticība radīs grūtības šim cilvēkam palīdzēt.” 7. ABI saka: “Kungs, ja mums nebūtu ticības, mēs slimnieku nebūtu pie tevis atnesuši.” 8. BORUSS saka: “Nu labi, tad redzam, ko cilvēkā spēj Dieva spēks!” — Te Boruss ar atsegtu galvu pienāk pie slimā un skaļi saka: “Jēzus tā Kunga kopš Mūžības vārdā, es gribu, ka tu paliec vesels, un te esi vesels un turpmāk staigā brīvs!” 9. Šajā acumirklī plānprātīgais tapa pilnīgi vesels un deva Dievam godu, ka viņš cilvēkam devis tādu spēku. 10. Bet Boruss pats līdzi skaļi slavēja Dievu, izdziedināto, tāpat kā abus viņa draugus, bagātīgi apdāvināja un tūlīt lika abiem un izdziedinātajam dot ēst un dzert no tā, kas te bija klāts uz viesu galdiem. 11. Te pie Borusa pienāca PRIEKŠNIEKS un teica: “Patiesi, to es tevī nebūtu meklējis! Ka Jēzus vārdā ir kāds sevišķs spēks, kura priekšā, kā es pilnā mērā pārliecinājos, izmisīgs respekts ir pat pazemes varām, to es šodien sinagogā redzēju, bet ka šī vārda priekšā vajag liekties pat miesas slimībām, kāda veida tās arī ir, to manas acis redzēja tikai šeit. Patiesi, aiz šī Jēzus vajag slēpties vēl daudz kam vairāk, kā tikai Elijas veidīgam pravietim; jo, cik es zinu, caur Elijas vārdu vēl nekad nav ticis izdziedināts neviens slimnieks! Mani mīļie draugi, par šo vārdu mēs viens ar otru vēl daudz runāsim!” 12. Pēc šiem vārdiem PRIEKŠNIEKS devās pie izdziedinātā un viņam jautāja, vai viņš nu sevi jūt kā pilnīgi izdziedinātu!?” 13. IZDZIEDINĀTAIS atbild: “Tik vesels, kāds es nu esmu tagad, es iepriekš nekad nebiju visā manā dzīvē, un man jau ir piecdesmit gadu, un tas it kā tomēr nozīmē būt izdziedinātam?!” 14. Priekšnieks uzslavē viņu un dod viņam skaistu zelta gabalu. 15. Bet IZDZIEDINĀTAIS to atraida, teikdams: “Šeit Nācaretē ir vēl daudzi nabagāki — dod to vi- 110

ņiem! Tagad es varu strādāt!” 16. PRIEKŠNIEKS saka: “Tas nozīmē būt patiesi nesavtīgam! Patiesi, to es tevī nebūtu meklējis! Nu, es šeit Nācaretē un visā Galilejā esmu sinagogu priekšnieks un rezidēšu šeit, un nevis Kapernaumā, tādēļ, ja pār tevi jebkad nāktu kādas bēdas, tu mani labi atradīsi.” 17. IZDZIEDINĀTAIS saka: “Labu cilvēku ir nedaudz, un tā katram nabadzīgam vajag atcerēties tos nedaudzos un, ja ir trūkums, iet pie viņiem! Es tev pateicos par šo piedāvājumu un, ja es nokļūšu tādā stāvoklī, es iešu pie tevis.” 18. Pēc šiem vārdiem tie trīs, izdziedinātais un abi viņa pavadoņi, pieceļas, patiecas Borusam un priekšniekam un tad pavisam labā garastāvoklī dodas uz mājām. Viņu īrētās mājvietas atradās dažus simts soļus ārpus pilsētas, līdzīgi Manai mājai, kas, kā zināms, arī atradās ārpus pilsētas, bet tieši pie pretējās izejas. 19. Par šo notikumu Borusa mājā vēl daudz tiek runāts, un sabiedrība šķiras tikai pēc pusnakts; bet Māte Marija uz kādu laiku paliek Borusa mājā, kur viņa ir labi aprūpēta un iepriecināta. Bet visu mājas dzīvi aprūpē abi Mani vecākie brāļi, kas ir palikuši mājās, un Boruss viņiem sagādā visu, kas tikai viņiem vienmēr ir vajadzīgs. Un tā Mani draugi Nācaretē Manā personīgā prombūtnē dzīvo lielākā vienprātībā un nodarbināti ar Mani, Manu Mācību un Maniem darbiem, kurus viņi paši pieredzēja. 20. Bet jaunais priekšnieks ar saasinātāko vērīgumu visu pārbauda, bet vienmēr tiek pārliecināts par pretējo; jo arī viņš piederēja pie tiem cilvēkiem, kuri nākamā dienā pavisam pavirši izturas pret to, ko viņi ir apsolījuši, un tā Šhivaram un Rohanam katru dienu bija jaunas grūtības ar citādi labo cilvēku, kam vienmēr bija būt un rīkoties stingri taisnīgi, bet pie tam vienmēr šurp un turp svārstījās starp visādiem taisnīguma un netaisnīguma principiem; jo viņš vienmēr jautāja, kas īstenībā ir taisnīgums. 21. Un ja arī viņam simts reizes uz pirkstiem pierādīja, ka īstais taisnīgums nevar pastāvēt nekur citur, kā vienīgi tajā, ka cilvēks dzīvo pēc Dieva baušļiem, tad šodien viņš to pavisam labi saprata, bet jau nākamajā dienā uz to atrada tik daudzus uz prāta pamatiem dibinātus iebildumus, ka Šhivaram nereti bija ļoti grūti visus priekšnieka iebildumus atspēkot. Un Šhivars nu saprata, kādēļ Es viņam teicu, ka viņam uz priekšnieku vienmēr jāskatās modri, jo viņam vēl ilgi nevarēs pilnīgi uzticēties. 22. Bet visvairāk priekšnieku tomēr nodarbināja Mana Vārda vara. Ja viņš arī vairākkārt bija nepanesams, tad Šhivars visvieglāk viņu saveda kārtībā ar Manu Vārdu. Bet Boruss tomēr vienmēr ņēma viņu aizbildniecībā un vienmēr uz dažām dienām panāca, ka viņš stingri ticēja Manam Vārdam. 23. Ar šo ir vispārēji pierādīts, ko pēc Manas aizceļošanas darīja nācarieši, un tā atkal pārejam pie Manis paša un tā, ko pēc Manas aizceļošanas Es tālāk darīju un mācīju un uz kurieni un kā Es devos ceļā. 95. Jēzus brīnumaini izdziedina slimniekus un paēdina aptuveni piectūkstoš cilvēkus. (Mateja Ev. 14:13–14) 1. Kad Es, kā jau darīts zināms, dzirdēju par atnākušajiem Jāņa mācekļiem — ko Man pavisam noteikti vajadzēja zināt jau iepriekš, citādi Es no rīta visu lielo sabiedrību īstā laikā nebūtu aizsūtījis prom no Manis —, Es te tūlīt atstāju Nācareti un ar divpadsmit mācekļiem devos uz Sibaru pie jūras un tur tūlīt iekāpu kuģī un braucu uz apvidu augšup Betaboras. Kuģī mācekļi paši man pastāstīja, ko viņi visu dienu mācījuši un darījuši, par ko Es viņus tad arī uzslavēju. 2. Bet kad mēs sasniedzām nodomāto galamērķi, tad es mācekļiem liku kuģī uzkavēties vieniem, izkāpu krastā un, tikai pāris mācekļu pavadīts, gāju tuksnesī, lai izmeklētu un noteiktu vietu, kur Es dažas dienas varētu uzkavēties un būtu drošs no zināmajiem Eroda vajātājiem. 3. Bet mūsu kuģim noteiktā attālumā sekoja arī dažas mazākas laivas un caur to viegli uzzināja Manu atrašanās vietu, un to jo vieglāk tādēļ, ka Man pavisam nebija nodoms pilnīgi paslēpties no palīdzību meklējošajiem cilvēkiem. 4. Tādēļ arī nepagāja ne diena, kad no visām pilsētām, tirgiem un ciemiem jau saplūda daudz ļaužu, līdzās jau agrākajiem skaitā vairāk kā astoņsimts mācekļiem, kuri Man pirms tam piebiedrojās pilsētās un tirgos un iepriekšējās dienas rītā no Manis bija tikuši aicināti doties uz viņu mājām. (Mt. 14:13) 5. No viņiem daži bija no Kānām Galilejā un no Kānām Samarijā, daži no Jesairas, daži no Kisas un Ziharas, no Kapernaumas, Horācijas, Cēzarijas, Genecaretes un Betaboras, un viņi izpauda par Mani vēl daudzās citās vietās, tā ka no visiem šiem tirgiem un pilsētām, daļa pa jūru, pie Manis nāca ļoti 111

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf