Views
4 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

12.

12. NATANAELS saka: “Bet brāli Jēkab, tomēr neslavē mani vienmēr, kad es šad un tad kaut ko saku! Kungs vislabāk zina, kā ir ar mani un manu vājo gudrību; jo, ja tajā kas būtu, tad es līdzīgi tev jau sen būtu kļuvis vēstnesis, bet tā es vēl vienmēr esmu tikai skolnieks, jo Kungs gan zinās, kā man vēl trūkst. Man gan ir poētisks, bet tādēļ vēl ne tuvu kāds pravietisks gars. Te aplūko jauno brāli Jāni, viņš ir pravietis jau kopš šūpuļa! Kungs to zina un tādēļ ir viņu padarījis par Savu slepeno rakstītāju!” 13. JĀNIS saka: “Ak, pavisam nē! Kas tad pēc tam būtu brālis Matejs?” 14. NATANAELS saka: “Viņš ir Kunga atklāts rakstītājs — un tikai tu viņa slepens rakstītājs!” 15. JĀNIS saka: “Var gan būt! Un ja tas tā ir, tad Kungs to tā grib un mums to vajag pieņemt tā, kā Kungs mums to dod!” 16. JŪDA IZSKARIOTS ņurd starpā: “Jādomā, turpmāk jums vairs nedos neko! Smilšu pulkstenis ir jau notecējis četras reizes, kamēr mēs te vēl atrodamies starp gaisu un ūdeni, kas nozīmē tik daudz, kā starp dzīvību un nāvi, un es vēl vienmēr neredzu kādu laivu, kas mums sekotu!” 17. JĀNIS saka: “Tas arī nav svarīgi; jo Viņš mums neteica noteiktu laiku, kad Viņš mums sekos.” 18. JŪDA saka: “Tam Viņam patiesi būs savs gudrs iemesls! Mēs to saprotam!” 19. JĀNIS saka: “Draugs, saki tu man tomēr reiz pavisam atklāti, vai tad tu pēc visa tā, ko tu tomēr ar sava paša acīm esi redzējis un ar sava paša ausīm dzirdējis un noteikti ar visiem saviem jutekļiem jutis un sajutis, vēl netici, ka mūsu Kungs Jēzus, tik noteikti, kā mani sauc Jānis, ir patiess Dievs un ka bezgalīgajās Debesīs un uz šīs Zemes Viņam pieder vara radīt un vadīt! Es lūdzu tevi, lai tu man saki atklātu vārdu!” 97. Jūda slavē esejiešu brīnumus. 1. JŪDA saka: “Ja es bez kādām pārdomām tam tūlīt ticētu, man vajadzētu būt tik vājam, kā tu un vairāki no jums! Vēl ir tikko pusgads, kā mēs esam pie Viņa, un esam daudz ko dzirdējuši un redzējuši, kas ir nenoliedzami ārkārtējs un brīnumains, un jums, kas jūs esat pavisam vienkārši cilvēki un vēl nekad neko citu neesat redzējuši un dzirdējuši, kā šo, par mums viesiem, protams, debesu augsti pārāko Jēzu, katrā ziņā vajag Viņam piedēvēt pilnīgu dievišķību. Jums pavisam noteikti pietiek ar šiem Viņa darbiem un runām bet pie manis tā lieta ir pavisam citāda, jo es esmu daudz ceļojis un šur un tur redzējis un dzirdējis daudz ko citu brīnumainu! Ejiet pie esejiešiem un paskatieties, kādus darbus viņi veic, un es deru — jūs viņus visus turētu par tīriem dieviem, līdzīgi kā romieši un grieķi un kuri viņiem pat ziedo bagātīgus upurus, jo viņi domā, ka viņi esot dievi. 2. Redziet, visu to, ko dara mūsu Jēzus, un šur un tur vēl ārkārtējāku, jūs tikpat labi varat redzēt pie esejiešiem. Bet, ja uz zemes ir vēl daudzi cilvēki, kas izdara to, ko izdara mūsu Meistars Jēzus, tad man tomēr neiespējami saprast, kādēļ mums īstenībā kā nepašaubāmi patiesu Viņam jāpiedēvē totālās dievības pirmtiesību monopolu. 3. Jā, ja Viņš būtu vienīgais uz Zemes, kuram paklausa elementi, tad ar ticību viņa dievišķībai būtu viegli; bet, tā kā pēc manas pārāk dzīvās pieredzes uz mīļās Zemes ir vairāki šādi cilvēki, kuri uz miesas nes svārkus bez šuves, tad mūsu Jēzum vajag izdarīt vēl daudz vairāk, lai mēs Viņam piedēvējam dievības pirmtiesības monopolu, un tad varam teikt un nešaubīgi ticēt: Tas ir Jehova, kāds Viņš kopš mūžības te bija! 4. Jūs pamodināšanu no nāves, ēdiena un dzēriena pēkšņu pavairošanu, ēku atjaunošanu un zīmju veikšanu ar Mēnesi un Sauli turat par Dieva brīnumu! Bet tas vēl ilgi nav pietiekami, lai pierādītu šāda, to veikt spējīga cilvēka dievišķību; jo to un līdzīgu es vairākkārt esmu redzējis pie esejiešiem. Slimnieku izdziedināšana tur tiek piekopta tikai tā starp citu; bet es pats biju liecinieks, ka esejiešu priekšnieks ierakstīja Mēnesī trijās valodās! Tā arī es biju liecinieks, ka viņš reiz gaišā dienā totāli aptumšoja Sauli! Viņš izdarīja savus aprēķinus un pēc tam mums teica: Vienā stundā es cilvēkiem gribu nest postu; uz vairākiem acumirkļiem pilnīgi aptumšošu Sauli un uz visas Zemes jākļūst tumšs!” 5. Mēs, pārējie, bijām ļoti pārsteigti par šo, ne pārāk patīkamo apsolījumu un ar saspringtām bailēm gaidījām apsolīto nelaimi, kāda ar katru acumirkli kļuva ticamāka, jo pēc šī vēstījuma pamazām sāka kļūt tumšāks un tumšāks! Kad smiltis bija gandrīz iztecējušas PRIEKŠNIEKS izstiepa savas rokas un lēnā patosā teica: “Es tā gribu! Saule, kļūsti tumša!” Te Saule satumsa un uz Zemes bija tik tumšs kā nakts laikā. Pēc dažiem acumirkļiem un pa lielākai daļai caur mūsu dedzīgām lūgšanām pierunāts, viņš atkal izstiepa savas rokas, kuru pirksti izskatījās kā kvēlojoši, un Saulei teica: “Cilvēkiem pietiek posta; 114

tādēļ pamazām atkal aizdedzies un apgaismo un sasildi zemeslodi! Un redziet, pēc šīs pavēles Saule atkal kļuva mirdzoša un pēc pusstundas bija klāt ar visu tās siltumu un spēku. 6. Tā netālu no esejiešu lielās dzīvojamās pils, viņu lielajā un augstiem mūriem iežogotajā dārzā atradās ievērojami augsts kalns, kas bija divas reizes augstāks par kādu pili. Es katru gadu četras reizes ar visādiem traukiem gāju pie esejiešiem. Reiz VIENS NO ESEJIEŠIEM man teica: “Ja tu atkal gribi redzēt mūsu priekšnieka gribas varas lielu brīnumdarbu, ka arī kalniem vajag pakļauties viņa pavēlei, tad šodien paliec šeit; redzi tur tas kalns mums ir ceļā! Šodien tu to vēl redzi kā kalnu un rīt tu tajā vietā ieraudzīsi greznu pili!” 7. Es uzmanīgi aplūkoju kalnu, kas stāvēja tikko četrsimts soļus atstatu no dzīvojamās pils, un manas aci mani nekrāpa, tās bija kaila; tikai šur un tur ar trūcīgu sūnu un nelieliem krūmājiem apaugusi klints. Te es smiedamies esejietim teicu: “Ja tas nopietnībā ir klints bluķis, par ko es nešaubos, tad jūsu priekšniekam vajag piemist īsti dievišķam spēkam, ja viņš no šī marmora kalna vienā naktī spētu radīt pili!” 8. Uz to ESEJIETIS teica: “Vai tu it kā šaubies, ka kalns ir milzīgs akmens klucis? Ja tu šaubies, tad nāc ar mani un pārliecinies!” Bet es teicu: “Draugs, ko redz manas asās acis, to man ar rokām nekad nevajag aptaustīt; jo uz četrsimts soļiem es atšķiru mazākos priekšmetus!” Esejietis teica: “Nu tad labi, paliec šeit, un es producēšu daudzas brīnumainas parādības! — Es vēl tagad nevaru pietiekami nobrīnīties, ko visu es tur esmu redzējis! 9. Esejietis mani ieveda kādā lielā tumšā kambarī, kurā uz īpašām līķu gultām mētājās, mazākais, simts līķu, un pārāk labi pazīstamā līķu smaka man tikai pārāk skaidri teica, ka tie tur plašajā rindā izmētātie līķi vairs nebija nekādi dzīvi cilvēki. Kamēr mēs staigājām apkārt ap daudzajiem līķiem un šur un tur tos arī aptaustījām, četri nesēji atnesa klāt vēl divus mirušos, nolika tos vēl tukšajās gultās un pēc tam kambari atstāja. 10. Es manam vedējam jautāju, vai tik daudzu mirušo klātbūtnē viņam nav nekādu baiļu. Un viņš atbildēja: “Kādēļ tad? Cik ilgi viņi ir miruši, viņi mums neko nevar nodarīt, un, kad es tos atkal atsaucu dzīvībā, viņi man tikai pateiksies par to, ka es viņus no noteiktas un drošas nāves atkal esmu pamodinājis dzīvībai! Redzi, starp tiem ir vīri, sievas un jaunavas! Tikai žēl, ka šoreiz starp viņiem nav neviena bērniņa! Bet esi stingrs un neizbīsties, kad uz manu vārdu visi piecelsies no gultas vietām!” 11. Es smuki tuvu nostājos pie izejas durvīm, lai vajadzības gadījumā ātri tiktu ārā. 12. Bet esejietis pacēla rokas un spēcīgā balsī sauca: “Pamostieties visi, jūs mirušie, turpiniet dzīvot un ar jūsu dzīvajām rokām godīgi nopelniet jūsu maizi! Bet pirmām kārtām dodiet godu augstajam Dieva garam tādēļ, ka Viņš mums, cilvēkiem, ir mācījis tādu gudrību un spēku. 13. Pēc šiem esejieša vārdiem visi mirušie piecēlās un no sirds pateicās esejietim par atmodināšanu un bija pilnīgi veseli un pilni draudzības! Viņš tāpat ļoti draudzīgi viņus apsveica un tad viņus atlaida. 14. Tā tak tomēr arī būs mirušo atmodināšana, ja simt divi līķi pēkšņi atkal tiek atsaukti dzīvē!? — Pēc tam es brīnumvīram jautāju, vai tā kas gadā notiek vairākas reizes. Un viņš teica: “Tas notiek reizi katru nedēļu. Bet priekšnieks var pilnīgi atdzīvināt arī skeletus pavisam bez miesas, ka tie pēc tam pilnīgi tā dzīvo, kā tie, kurus es šeit esmu atmodinājis. Bet tāds spēks man vēl ilgi nepiemīt!” 15. Tad viņš mani ieveda kādā citā, vēl tumšākā kambarī un rādīja man daudzus skeletus, kas tāpat rindā nolikti, gulēja uz soliem. Nespodra gaisma šo briesmīgo kambari apgaismoja tikai nedaudz; bet skeletus varēja saskatīt pavisam pietiekami. 16. Kādu laiku mēs aplūkojām šos ļoti nedzīvos ģindeņus. Te ienāca ļoti nopietna izskata priekšnieks un manam vedējam jautāja, vai līķu atkalatdzīvināšana viņam esot pilnīgi izdevusies. Uz to viņš ar vislielāko godbijību atbildēja: “Jā, augstais, gudrākais meistar!” Pēc tam priekšnieks teica: “Nu, tad visu ievēro; es šī svešinieks klātbūtnē nu gribu arī tevi iesvaidīt, ka nākotnē tev jāvar atmodināt arī bezmiesas mirušo kaulus. Pieej un ar abu roku īkšķiem un vidējiem pirkstiem aptausti tikai skeletu krūtis un galvas kausus, tad lēni skaiti līdz septiņi, un tad skaļi sauc: Aptiniet sevi ar miesu un ādu un lai no sienām šeit iespiežas dzīvības uguns un atdzīvina jūs par krietniem cilvēkiem!” 17. Mans vedējs acumirklī tā darīja un pēc viņa pēdējā vārda pilnā nopietnībā izšāvās spēcīga un tīra liesma, un iepriekšējie skeleti, skaitā arī pie simts, no kuriem vairs nebija atklājamas ne pēdas, nu stāvēja mūsu priekšā kā pilnīgi cilvēki, pilni dzīvības un kustību, sveicināja mūs un pateicās priekšniekam par šo parādīto žēlastību. Viņš viņus izsūtīja ārā svaigā gaisā, kas viņiem nu būtu pirmām kārtām nepieciešams. 115

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
2 Les Émirats Arabes Unis - CIC