Views
9 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

un tās tev pasniegs

un tās tev pasniegs rokām aptveramākos tā nenozīmīguma pierādījumus! 7. Kur ir brīnumainākais Derības Šķirsts, virs kura liesmas kolonnas izskatā dusēja Dievs? Jā, ja tu esi romietis un par to templim upurē nedaudz zelta un sudraba, tad tu vari dabūt redzēt naftas liesmas kolonnu; bet no brīnumainā Derības šķirsta vairs nav sastopamas ne pēdas! 8. Tādēļ pēc mana neautoritatīvā sprieduma, ar katru Dieva Mācību un katru atklāsmi nekā nav! Savā tapšanas stadijā tā varēja būt lai cik tīra, bet cilvēku rokās tā pārāk drīz tiek pārveidota, ka sākotnējai izskatās tikpat maz līdzīga, kā kādam simtgadīgam sirmgalvim ir līdzība ar to, kā viņš izskatījās kā jaunpiedzimis bērns. Laisku cilvēku dažādās kaislībās un vajadzībās tīro pārvērš netīrā; un kā liela, nekad neuzvarama šīs patiesības liecība mūsu priekšā stāv visu laiku un visu tautu vēsture, kura ne no viena nevar tikt noliegta. 9. Skaties tālāk, draugs, kaut gan es sevi nekad nevēlētos tik tālu pārvērtēt, ka es iedomātos spēt būt Tev skolotājs, nemaz nerunājot par tavām slepeno dabas spēku noteikti visdziļākajām zināšanām — es tomēr ticu, ka labākā cilvēciskā ziņā arī es nedaudz saprotu un kā arī tev līdzīgu cilvēku noteikts draugs, es tev iesaku vairāk kā no sērgas izvairīties no lielākām apdzīvotām vietām, kur dziļākos dzīvības pamatos cilvēce jau ir pārāk samaitāta, citādi Zemes virsma pārāk ilgi netiks mīta Tavām svētību nesošām kājām! 10. Tava Paša Dieva mācību neuztici farizejiem un rakstu mācītājiem un reti apmeklē tās vietas, pār kurām Erods izpilda savu nomas kundzību, tad Tu nabaga cilvēcei vēl ilgi varēsi darīt labu. bet ja Tu visu to neievērosi, tad Tu diemžēl pārāk drīz dabūsi Jāņa rūgto likteni! Jo Es no pamatiem varu zināt, cik neparakstāmi slikti tagad ir pasaules cilvēki! Izņem šodien Romas valdīšanai no rokām zobenu un atcel nospiedošos likumus, un nākamā dienā tu redzēsi cilvēkus savā starpā izturamies vēl ļaunāk, nekā liels bars tīģeru, lāču, vilku un hiēnu! Vīri kļūs par velniem un sievas par fūrijām.” 107. Kungs kapteinim dod mājienu par Savu būtību un Savu misiju. 1. ES saku: “Tu Man esi īsti mīļš vīrs un draugs, un tas, ko tu teici, diemžēl ir pārāk patiesi. Ja Es būtu tāda veida cilvēks, kādi ir zemes cilvēki, tad Es tavam padomam arī tūlīt būtu sekojis, jo tavās krūtīs pukst krietna vīra sirds! Bet Es esmu pavisam citāds cilvēks un citāda būtne, par kādu tu Mani turi! Redzi, visām debess un šīs Zemes varām vajag Man paklausīt un tātad Man ne no kā nav jābaidās. Pie Manis gan rūgti un sāpīgi tiek piepildīti raksti, bet ne pēc šīs pasaules gribas, bet gan pēc Tēva gribas debesīs, bet kas nu ir Manī, kā kopš mūžības Es Viņā! Bet tādēļ Mana vara pār Debesīm un Zemi necietīs ne niecīgāko zaudējumu. Jo, ja Es to gribētu, tad šī Zeme ar visu, kas ir tajā un uz tās elpo, dzīvo un darbojas, ātrākā acumirklī pārvērstos niecīgākos putekļos; bet, tās kā Mans pamatprincips saucas “uzturēšana”, tad tas nenotiks. 2. Var notikt, ka tempļa dusmu un skaudīgās nenovīdības dēļ tieku apsūdzēts kā tautu musinātājs un Dieva zaimotājs un tādēļ tieku piesists krustā; bet tas viss nesalauzīs manu varu un līdz šīs pasaules beigām ne mazākā mērā nekaitēs Manai Mācībai. 3. Īstenie pasaules cilvēki ar laiku ar Manu Mācību gan izdarīs to, ko ēģiptieši, izdarīja ar pirmmācību, kuru saņēma no Ādama un viņa pirmajiem pēcnācējiem; bet līdzās šādai elkdievībai te būs vēl daudzi, kas Manu Mācību uzturēs, un viņiem tā piederēs tikpat tīra, kāda tā tagad nāk no Manas mutes, un ar to viņiem vienmēr būs vara, kas caur dzīvi ticību Manam Vārdam viņiem tiek piešķirta laicīgi un viņpasaulē mūžīgi! Tā arī Es esmu Kungs un tādēļ nebaidos nekādus kungus un nekādus viņu likumus.” 4. KAPTEINIS saka: “Kungs, te ar nedaudz vārdiem ir pateikts daudz! Pēc tā, ko Tu šeit esi paveicis, es gandrīz varētu ticēt, ka Tev tā kas drīkstētu būt iespējams, kaut gan līdzīgs izdziedināšanas — tikai ne tik ļoti plašā mērā — man nav pavisam svešas; jo ir zināma lieta, kā ārkārtējām parādībām uz kāda cilvēkā miesīgu, kā arī dvēselisku veselību, pēc tā, kāds ir viņa temperaments, ir izšķirošs iespaids. 5. Bet ar to visā īstumā es Tev gribu teikt tikai to, ka Tavs dziedināšanas veids, cik ārkārtējs tas arī ir un cik daudz tas mums uzliek par pienākumu Tev pateikties, man tomēr nevar radīt pilnīgi pārliecību, ka tādēļ Tev varētu piederēt katra cita debess un zemes vara! Es Tev šo iespējamību negribu apstrīdēt, — pie Dieva jābūt iespējamām visām lietām — bet, bet draugs, starp iespējamību un īstenību ir liela aiza! Ja es Tevi iepazītu tuvāk, es varbūt arī kļūtu ticībā stiprāks. 6. Bet tagad, mīļākais, dārgākais draugs, es Tevi lūdzu, neņem ļaunā manu varbūt mazliet par daudz pašpārliecināto runu; jo es tikai runāju, kā es to saprotu, nevis it kā aiz ļaunas, bet noteikti labas sirds. 126

Bet nu mani sauc amata pienākumi, kuriem man vajag sekot; bet rīt es visu dienu esmu Tavā rīcībā!” 7. ES saku: “Ja tu gribi palikt, tu vari arī palikt, jo tavs dienests tavā vārdā ir nokārtots!” 8. KAPTEINIS saka: “Ir gan jau kļuvis diezgan tumšs, bet Mēness būtu jau nakts; bet es tūlīt atkal būšu šeit, man tikai vispirms vajag ieskriet lēģerī un redzēt, vai nakts sardze ir labi sadalīta un nostādīta.” 9. Ar šiem vārdiem kapteinis steidzīgi atstāj istabu, un Ebabs viņu slavē kā komandantu, kuram varētu būt maz līdzīgu, un ka Ģenaceretē to sev var pieskaitīt par lielu laimi, ka tai ir kāds labs, visās lietās pieredzējis, taisnīgs un savā sfērā ārkārtīgi gudrs militārists. 10. Es saku: “Tas katrā ziņā ir par lielu apkaunojumu daudziem jūdiem, kuriem ir Dieva Vārds un Dieva baušļi, un kuru sirdis tomēr ir pilnas melu un pilnas krāpšanu, ķildu, dusmu, laulības pārkāpšanu un visādu izvirtību. Tādēļ arī notiks pēc Daniela izteiciena, ka jūdiem Dāvida apsolītā zeme tiks atņemta un tiks dota pagāniem, un Hagara dēlu pēcnācēji valdīs pār Izaka pēcnācējiem, kaut gan šajā laikā visa zemes svētība iziet no jūdu cilts. 11. EBABS saka: “Meistar, kā dziednieks Tu esi labāks, nekā pravietis. Vispār es vēl vienmēr nevaru aptvert, kādēļ pravieši bez izņēmuma nepārtraukti izsaka tikai sliktu, bet nekad kaut ko labu! Vai tam tā vajag būt, jeb vai pravieši tic, ka caur to uztur viņu misteriozo cieņu, ja viņi cilvēkiem nepavēsta neko citu, kā vienu Dieva sodu pēc otra? 12. Mīļais diženais Meistar, no Tavām runām es manīju, ka līdzās brīnumdziedniekam tu esi vēl kas cits, tieši pravietis, līdzīgs kādam no četriem lielajiem praviešiem, un tā Tu gan varētu man dot kādu izskaidrojumu par praviešu dīvaino būtību! Kā teikts, pravieši man vienmēr ir bijuši mīkla, un tā es no Tevis par viņiem vēlētos uzzināt ko tuvāk.” 103. Kāda pravieša attiecības pret Dievu un cilvēkiem. 1. ES saku: “Kāds pravietis ir tieši tāds pavisam vienkāršs dabīgs cilvēks ar visām vājībām kā tu; bet, tās kā viņam ir saprātīga sirds, kurā stipras saknes nevar dzīt ne dusmas, ne atriebība, ne nenovīdība, ne lepnība, ne laulības pārkāpšana un visādas izvirtības, tad dievišķais Gars attīra viņa sirdi no dažādiem pasaulīgiem sārņiem un, kad viņa sirds tā ir iztīrīta, tad šādā sirdī dievišķs gars lej gaismu no Debesīm. 2. Tā ka pravietis viegli pazīst, ka tā ir gaisma no Debesīm, kas vienmēr izsakās skaidri sadzirdamos vārdos, tad nobriedušais pravietis ar savas mutes balsi tikai skaļi atkārto to, ko skaidri un saprotami dzird — un tas tad ir pilnīgi patiess pravietojums, it kā Pats Dievs ar Savu muti būtu runājis uz cilvēkiem. 4. Bet tādēļ Dieva priekšā šāds pravietis ne par matu nav vairāk, kā katrs cits cilvēks, kam šīs spējas pilnīgi trūkst. Jo pravietim tad aiz paša gribas arī vajag darīt to, ko viņš savā sirdī dzird — un tas tad ir pilnīgi patiess pravietojums, it kā pats Dievs ar Savu muti būtu runājis uz cilvēkiem, citādi pār viņu tikpat labi nāk tiesa, kā pār katru, kas Dieva gribu dzird, bet pēc tās nedara — un te vienam pravietim ir sliktāk, nekā kādam citam cilvēkam. Jo kāds cits savas dvēseles vājumā un naktī grūti tic tam, ko pravietis viņam teica; bet pravietim pašam nav nekāda aizbildinājuma, tāpat arī tam nē, kas te ticēja un tomēr aiz mīlestības uz pasauli un tās dārgumiem nedarīja to, ko pravietis pavēlēja viņam darīt. 5. Bet tomēr kāda pravieša alga reiz būs lielāka, nekā kāda cita cilvēka; jo vienam pravietim vienmēr vajag nest septiņkārt tik daudz, kā kādam citam cilvēkam. Katrs, kā labie, tā sliktie, ar kuriem kāds pravietis reiz ir runājis, viņpasaulē tiks nodoti viņam, un viņš Manā Vārdā tiesās viņus par katru vārdu, kuru viņš veltīgi uz viņiem ir runājis! 6. Bet kas patiesu pravieti Manā Vārdā un pravieša vārdā uzņem un apgādā viņu un ir viņa draugs, tas reiz arī saņem pravieša algu. Un kas kādu pravieti atbalsta, ka pravietim viņa smagajā darbā klājas vieglāk, tas arī saņems pravieša algu; jo viņpasaulē pravieša draugs stāvēs līdzās pravietim uz tās pašas pakāpes un tātad tiesās pravietim padotos garus un vienmēr valdīs pār viņiem un viņa valstībai mūžam nebūs beigu! 7. Bet bēdas tiem, kas pasaules dēļ pamet pravieti vai šur un tur vienā vai otrā viņu pat tur aizdomās! Un vāl vairāk bēdas kāda pravieša vajātājam, jo tas diezin vai mūžam jebkad uzlūkos Dievu! Bet kas pie kāda pravieša liek rokas, tam jātiek sodītam ar mūžīgām ugunīm zemākā ellē. Jo viena pravieša sirds ir Dieva un tāpat viņa rokas, kājas, acis un ausis! Kur ir viens pravietis, tur ir arī Dievs, tādēļ viņa mājvietā jums jāienāk ar dziļāko godbijību, jo vieta, kur viņš stāv, ir svēta. Tam jātiek sirdī ievērotam 127

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf