Views
7 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

to sastapsi vai nu kā

to sastapsi vai nu kā debesis, vai elli. 7. Jo nekur nav kādas īpaši radītas debesis, ne kaut kur īpaši radīta elle, bet gan tas viss nāk no cilvēka sirds; un tā katrs cilvēks pēc tā, vai viņš dara labu vai ļaunu, sirdī sev sagādā vai nu debesis, vai elli, un kā viņš tic, grib un rīkojas, tā arī viņš pēc savas ticības dzīvos, izejot no tā, kā tika barota un pārgāja darbībā viņa griba. 8. Bet katrs lai pārbauda savas sirds tieksmes, un viņš viegli uzzinās, kāda gara pilna ir viņa sirds. Ja viņa sirds tieksmes un tās mīlestība dodas ārā pasaulē un sevī jūt ilgas pasaulē kļūt kaut kam lielam un ievērojamam, — tad augstprātīgajai kļuvušai sirdij ir nepatika pret nabaga cilvēci un tā sevī jūt dziņu vēlēties valdīt pār citiem, bez kā no Dieva ir valdīšanai izvēlēts un svaidīts. Tad tādā sirdī jau atrodas elles sēkla, kas, ja tā netiek apkarota un noslāpēta, pēc miesas nāves cilvēkam acīmredzami nesagatavo neko citu, kā elli. 9. Bet ja cilvēka sirds ir pilna pazemības, un ja tā jūtas laimīga būt niecīgākai starp cilvēkiem, visiem kalpot, aiz mīlestības uz brāļiem un māsām pašam sevi pavisam neievērot, visās labās, brāļiem tā kā tā derīgās lietās, priekšniekiem labprāt paklausīt, un ja viņš Dievu mīl vairāk par visu, tad dievišķā sēkla sirdī izaug par patiesām, mūžam dzīvām Debesīm, un cilvēkam, kas savā sirdī jau pilnībā nes visas debesis, pilnas patiesas ticības, tīrākās cerības un mīlestības, tad arī pēc miesas nāves neiespējami nokļūt kur citur, kā Dieva Debesu Valstībā, kuru viņš visā pilnībā jau sen nesa sirdī! — ja tu to labi apsver, tad tu viegli aptversi, kāda tad īstenībā ir tā lieta ar Debesu Valstību, tāpat kā ar elli.” 10. FAUSTS saka: “Mīļais, augsti gudrais Kungs, Meistar un Draugs! Patiesi, Tavi vārdi gan skanēja ļoti gudri; bet šoreiz es tos visā dziļumā nespēju aptvert! Ka te debess un elle zināmā veidā var būt kopā vienā vietā, tā ka viena otrai acīmredzami vajadzētu izspiesties cauri, tā man kā vēl ļoti materiāli domājošam cilvēkam ir neiespējama lieta! Bet ka beigās no manas sirds jāuzzied bezgala laimīgai vai nelaimīgai bezgalībai, man ir vēl neaptveramāk, nekā viss pārējais! Tādēļ man jau vajag tevi lūgt, lai Tu man par to gribētu dot vēl aptveramāku paskaidrojumu; jo citādi pie visas gara gaismas gaišākā pusdienas laikā es no šejienes uz mājām eju akls!” 9. Kungs ar piemēriem rāda debesu un elles būtību. 1. ES saku: “Tad labi ievēro: jo Man ir svarīgi, ka tu uz mājām dodies redzīgs! 2. Redzi, vienā mājā dzīvo divi cilvēki. Viens ir apmierināts ar visu, ko ar sviedriem vaigā ar Dieva svētību izdabūjis no zemes. Apmierināts un priecīgs viņš bauda sava čakluma trūcīgo ražu un viņa lielākais prieks ir savu ar pūlēm iegūto krājumu dalīt ar vēl nabagākiem brāļiem. Ja pie viņa nāk kāds izsalkušais, tad viņam ir prieks, ka var viņu paēdināt un ar dusmīgu sirdi nejautā par viņa nabadzības iemesliem, un viņam neaizliedz drīkstēt nākt atkal, ja viņu it kā atkal mocītu izsalkums. 3. Viņš nekurn par laicīgiem valsts iekārtojumiem un ja viņam tika atņemtas kādas nodevas, tad viņš ar Hioba vārdiem vienmēr saka: “Kungs! Tu man esi devis, viss ir Tavs! To, ko tu devi, Tu vienmēr vari atkal ņemt; lai vienmēr notiek tikai Tava svētā griba!” 4. Īsi, nekas šo cilvēku nevar traucēt viņa priekā, tāpat kā arī viņa mīlestībā un uzticībā uz Dievu, tāpat kā no tās viņa mīlestībā uz laicīgiem brāļiem un māsām. Dusmas, skaudība, strīdi, naids un augstprātība viņam ir sveši jēdzieni. 5. Bet toties viņa brālis ir neapmierinātākais cilvēks. Viņš netic nekādam Dievam un saka: “Dievs ir tukšs jēdziens, caur ko cilvēki apzīmē šīs zemes varoņu augstāko pakāpi. Tikai dumjākais cilvēks trūkumā var būt laimīgs, līdzīgi kā laimīgi ir nesaprātīgi dzīvnieki, ja tikai viņi trūcīgi var dabūt to, ko prasa viņu mēmās un trulās dabas dziņas. Bet cilvēks, kas pacēlies augstu pāri pār dzīvniecisko, tam vairs nevajag apmierināties ar vienkāršo cūku barību, nevajag ar paša, kam labākam paredzētām rokām, rakņāties pa zemi — ko piederas darīt tikai dzīvniekiem un vergiem —, bet gan vajag ķerties pie zobena, pacelties līdz varenam karavadonim, un caur triumfa vārtiem ieiet lielās pasaules pilsētās, kuras ir iekarojis, zemei vajag drebēt zem zirga pakaviem, kas, mirdzēdams zeltā un dārgakmeņos, lepni nes varenā karapulka kungu. 6. Ar šādiem uzskatiem šāds cilvēks tad nolād savu nabadzīgo esamību un domā par līdzekļiem, kā sev sagādāt lielus dārgumus un bagātības, lai ar to palīdzību realizētu savas varaskārās idejas. 7. Savu apmierināto brāli viņš nicina un katrs vēl nabadzīgāks viņam ir pretīgs. No līdzcietības pie viņa nav ne miņas; viņam tā ir gļēvu vergu un sabiedrības padibeņu smieklīga īpašība. Cilvēkam pie- 12

deras tikai augstsirdība, — bet tā tik reti, cik iespējams! Ja pie viņa nāk nabags, tad viņš viņam uzbrūk ar visādiem lamu vārdiem un saka: “Atkāpies no manis, tu slinkais bestija, tu rijīgais nezvērs ar cilvēka skrandainu masku! Strādā, bestija, ja tu gribi rīt! Ej pie manas miesas muļķīgā brāļa, bet nekad pie mana cēlā gara; viņš, pats kā vienkāršs nastu nesējs dzīvnieks strādā sev līdzīgiem un ir līdzcietīgs kā sabiedrības mērkaķis! Es esmu tikai augstsirdīgs — un šoreiz tev vēl dāvinu tavu nelietīgākā zemes tārpa dzīvību.” 8. Redzi nu, šie abi brāļi, viena tēva un vienas mātes bērni, dzīvo kopā vienā mājā. Pirmais ir eņģelis, otrais gandrīz pilnīgs velns. Pirmajam nabadzīgā būda ir debesis, otram tā pati būda bez kādām izmaiņām ir vistīrākā elle, pilna rūgtāko moku. Vai tu nu redzi, ka debesis un elle var būt kopā vienā vietā?! 9. Protams, tu domāsi: “Nu kas tad ir? Ļauj varaskārajam iegūt troni, un viņš būs pavisam noderīgs aizsargāt tautu un kaut ienaidniekus!” Ak jā, tas gan varētu būt iespējams! Bet kur ir mēraukla, kas viņam rakstītu priekšā, cik tālu viņam saviem varaskārajiem plāniem jāseko? Ko viņš darīs ar cilvēkiem, kuri nevēlēsies dziļi klanīties viņa priekšā? — Redzi, viņš liks viņus spīdzināt iespējami mokošākā veidā, un cilvēka dzīvība viņam būs tikpat mazsvarīga kā samīts zāles stiebrs. — Bet kas tad ir šāds cilvēks? — Redzi, tas ir Sātans. 10. Ir gan vajadzīgi valdnieki un karavadoņi; bet saproti, viņiem tiem vajag būt izvēlētiem un aicinātiem no Dieva un nākamībai no sen svaidītu ķēniņu pēcnācējiem. Tad viņi ir aicināti; bet bēda katram citam, kas pamet savu nabaga būdu un caur visādiem līdzekļiem steidzas iekarot valdnieka zizli! Patiesi, viņam būtu bijis labāk nekad nebūt tikušam dzemdētam! 11. Bet Es te gribu dot vēl vienu līdzību par debesu valstību: Tā pilnīgi līdzinās labai augsnei, kurā līdzās ērkšķu krūmiem aug un nogatavojas cēlie vīnogulāji, — un tomēr tiem ir viena un tā pati labā augsne. Starpība ir vienīgi tās izlietošanā: vīna stāds to pārvērš labā, bet ērkšķu krūms — ļaunā, nederīgā un nevienam cilvēkam nebaudāmā. 12. Tāpat debesis vēl ir arī līdzīgas augļu kokam, kas nes labus augļus., Zem tā bagātīgi svētītiem zariem nāk ļaudis, kas grib šos augļus baudīt. Te daži ir saprātīgi; viņi ar pateicību bauda tikai tik daudz, cik prasa viņu vajadzība. Bet citi, tā kā viņiem augļi labi garšo, nekā negrib atstāt kokā, bet aiz skaudības, lai pieticīgie vēl reiz kaut ko neatrastu, ēd tik ilgi, līdz pēdējais ābols ir apēsts. Bet pēc tam viņi saslimst un viņiem vajag mirt, kamēr pieticīgākie pēc augļu mērenas baudīšanas jūtas ļoti labi un spēcināti! Un tomēr abas partijas ēd no viena koka! — 14. Tāpat debesis līdzinās arī labam vīnam, kas atturīgo spēcina, bet nesātīgo grūž postā un nonāvē; un tā viens un tas pats vīns vienam būs debesis un otram tīrākā elle, — un tomēr tas tika ņemts no vienas un tās pašas mucas! — 15. Saki man, draugs, vai tagad tu saproti, kas te ir tās debesis un kas tā elle!” 10. Kārtības likums. 1. FAUSTS saka: “Kungs, nu man kļūst gaišs! Visā bezgalībā ir tikai viens Dievs, viens spēks un viens mūžīgas kārtības likums. Kurš cilvēks šo likumu apgūst, tam viss un visur ir debesis; bet kas aiz sava paša brīvas gribas šim likumam grib pretoties, tam viss ir elle, mokas un ciešanas.” 2. ES saku: “Jā, tā tas ir! — Uguns ir ļoti noderīgs elements; kas to kārtīgi, gudri un mērķtiecīgi izmanto, tam tas sagādā neaprakstāmu labumu. Tas būtu pārāk plaši, šeit uzskaitīt visas tās priekšrocības, kuras cilvēkam sagādā pareiza, gudra un mērķtiecīga uguns izmantošana. Bet ja kāds ļoti neprātīgi un varbūt tikai izpriecai vēlētos uguni izmantot tik vieglprātīgi, ka viņš to aizdedzinātu uz mājas jumtiem vai biezos mežos, te viens tas uguns visu iznīcinās un nopostīs! 3. Ja ziemā ir auksti, tad katrs labprāt iet pie kamīna un ar lielu prieku sildās pie sprēgājošas uguns, kas kamīnu pilda ar karstām liesmām; bet kas iekristu ugunī, to tā nonāvētu un pazudinātu! 4. Bet Es tev saku vēl ko: Šīs pasaules cilvēkiem, lai kļūtu par patiesiem Dieva bērniem, vajag tikt vestiem caur ūdeni un uguni. Debesis savā pirmbūtībā ir ūdens un uguns; kas nav radniecisks ūdenim, tiek no ūdens nonāvēts, un kas pats nav uguns, nevar ugunī pastāvēt.” 5. FAUSTS saka: “Kungs, to es jau atkal nesaprotu! Kā tas jāsaprot? Kā vienlaicīgi var kļūt par ūdeni un uguni? Jo, kā zināms, ūdens un uguns savstarpēji ir naidīgākie elementi: viens izposta un iznīcina otru. Ja uguns ir spēcīga un tajā ielej ūdeni, tad ūdens ātri pārvēršas par tvaikiem un gaisu; bet ja ūdens 13

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 2. GR
 • Page 3 and 4: Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2.
 • Page 5 and 6: 9. ES saku: “Tur galda galā, sē
 • Page 7 and 8: ērnam jo mazāk drīkst dot vīra
 • Page 9 and 10: 6. Fausts saviem kalpotājiem tūl
 • Page 11: 5. Ar līdz paņemtiem sarakstiem F
 • Page 15 and 16: 10. Es ar Maniem mācekļiem nu dod
 • Page 17 and 18: pirmās dzīvības nesēju, jo es p
 • Page 19 and 20: neizdabūs no manis “Nē”! Bet
 • Page 21 and 22: un mazo praviešu darbus; bet ka Vi
 • Page 23 and 24: jākļūst sniega baltiem, un, ja t
 • Page 25 and 26: pie Jairusa? Vai mums par to it kā
 • Page 27 and 28: pieredzes! Tādēļ no šīm muļķ
 • Page 29 and 30: ga pravietis un veic zīmes un liet
 • Page 31 and 32: ne caur ko netiek piespiests, tad v
 • Page 33 and 34: cits cēlonis. Šāds ārsts gan š
 • Page 35 and 36: pēc izpratnes ir brīvs likums gar
 • Page 37 and 38: 4. Vai viss, kas mūs ik dienu apņ
 • Page 39 and 40: mums no paša rīta vajag turp noie
 • Page 41 and 42: 16. Gaidi uz To Kungu un nenovērsi
 • Page 43 and 44: 17. Kad ROHANS to dzirdēja, viņš
 • Page 45 and 46: dievišķās kārtības. 6. Tādēj
 • Page 47 and 48: 13. ES saku: “Redzi, tas ir pavis
 • Page 49 and 50: šanās un visas ticības te tomēr
 • Page 51 and 52: 14. ES saku: “Nu jā, viņiem jau
 • Page 53 and 54: pret to viņu skaistumu, kad viņu
 • Page 55 and 56: svaru un pērlēm un dārgakmeņiem
 • Page 57 and 58: 12. Tādēļ vēlreiz teikts: Esi p
 • Page 59 and 60: gribat palikt par nelgām un kā t
 • Page 61 and 62: Dievs. Te gan Dievs būtu aušīgs
 • Page 63 and 64:

  8. Bet tā, izņemot mūs, iesvaid

 • Page 65 and 66:

  54. Eņģeļu padoms atgrieztajiem

 • Page 67 and 68:

  et pavadot laiku visādās pacilāj

 • Page 69 and 70:

  lielākā veidā tu vari sastapt ar

 • Page 71 and 72:

  11. Vajag būt auksti un silti, lai

 • Page 73 and 74:

  var ieiet Dieva Valstībā!” 7. K

 • Page 75 and 76:

  izd.). Viņiem nav nekādas seviš

 • Page 77 and 78:

  Tu Pats cilvēkiem dod spēcīgus b

 • Page 79 and 80:

  22. ES saku: “Ticiet un dariet, k

 • Page 81 and 82:

  sībām drīzumā varēja no viņa

 • Page 83 and 84:

  Tādēļ palieciet; jo Mozus nav va

 • Page 85 and 86:

  ūtu lielākā muļķība, un mēs

 • Page 87 and 88:

  no Dieva Gara un šādā sabiedrīb

 • Page 89 and 90:

  saka: “Es slavēju jūsu lielo un

 • Page 91 and 92:

  un viens Kungs un Tēvs. Vienīgi V

 • Page 93 and 94:

  mums garšo pavisam labi. 4. Pēc t

 • Page 95 and 96:

  nieks viņam tūlīt asi uzbrūk. 2

 • Page 97 and 98:

  citādi nedaudz gados mēs varam li

 • Page 99 and 100:

  nevari redzēt un ar viņu runāt

 • Page 101 and 102:

  ēdamzālē ienāk Boruss, visus sv

 • Page 103 and 104:

  apgādājis ar miesu un asinīm ves

 • Page 105 and 106:

  drebēja zāles pīlāri, teica:

 • Page 107 and 108:

  91. Jēzus draugi pie Borusa 1. Š

 • Page 109 and 110:

  tas ies labāk! 12. Pēc tā, ko es

 • Page 111 and 112:

  ņiem! Tagad es varu strādāt!”

 • Page 113 and 114:

  98. Mācekļi vētrainajā jūrā.

 • Page 115 and 116:

  tādēļ pamazām atkal aizdedzies

 • Page 117 and 118:

  Bartolomejs!” 9. JŪDA, krāpšan

 • Page 119 and 120:

  siem laikiem. Tiem klosterī no man

 • Page 121 and 122:

  5. Redziet, te jūras dibenā jau g

 • Page 123 and 124:

  104. Kungs svētī Ebaba ģimeni un

 • Page 125 and 126:

  10. Un augšā minētais kapteinis

 • Page 127 and 128:

  Bet nu mani sauc amata pienākumi,

 • Page 129 and 130:

  2. Ebabs nāca pie Manis un lūdza

 • Page 131 and 132:

  muļķīgi un pilnīgi neprātīgi,

 • Page 133 and 134:

  12. Es nevaru redzēt nevienu nosku

 • Page 135 and 136:

  116. Jēzus Mācībai jākļūst ko

 • Page 137 and 138:

  mušam Nācaretē? Šis cilvēks, p

 • Page 139 and 140:

  26. PRIEKŠNIEKS saka: “Kungs, ja

 • Page 141 and 142:

  et tomēr ārkārtīgi cieņas piln

 • Page 143 and 144:

  uzalemes vajadzēja iet uz Nācaret

 • Page 145 and 146:

  vēks un visus, kas te meklēja pal

 • Page 147 and 148:

  atriebtos tam, kas viņus ir apvain

 • Page 149 and 150:

  128. Saruna starp templiešiem un e

 • Page 151 and 152:

  aicina pie galda un tāpat pie gald

 • Page 153 and 154:

  131. Rīts Galvas kalna virsotnē.

 • Page 155 and 156:

  nedaudz viņiem ļāvu varu, tad vi

 • Page 157 and 158:

  pārbaudījumu par to pārliecināt

 • Page 159 and 160:

  gan neko nav zaudējis, bet tomēr

 • Page 161 and 162:

  mana āriene to cilvēkiem, šķiet

 • Page 163 and 164:

  no mazākām. Bet līdzās šai zon

 • Page 165 and 166:

  caur savu gribu spēj visu, par to

 • Page 167 and 168:

  9. ES saku: “Paskaties nedaudz ap

 • Page 169 and 170:

  un ieliekam savā priekšautā un r

 • Page 171 and 172:

  6. ES saku: “Tas ir pavisam labi

 • Page 173 and 174:

  11. Tas ir tas patiesais Sabata mie

 • Page 175 and 176:

  ne tikai mums, bet gan visai mūž

 • Page 177 and 178:

  11. SĀTANS saka: “Es to nevaru!

 • Page 179 and 180:

  acu priekšā ir tas, kas te ir sap

 • Page 181 and 182:

  un pēc tā gan to tūlīt arī izp

 • Page 183 and 184:

  dī arī ikdienas, citādi tie ir u

 • Page 185 and 186:

  uz Cebulonu un Horāciju, viņi to

 • Page 187 and 188:

  šo lielo jūru vajadzēja notikt,

 • Page 189 and 190:

  mās kartes nav, tad vai nu jūs sa

 • Page 191 and 192:

  gās grūtības, stingri pēc tā d

 • Page 193 and 194:

  aptvērusi un dzīvi sapratusi. Bet

 • Page 195 and 196:

  omiešu tērpu un zobenu, un tad ju

 • Page 197 and 198:

  Gan arī pasaules bērnu sāpes tie

 • Page 199 and 200:

  ņiem arī nebija neviena, kas te b

 • Page 201 and 202:

  Jēzus Cezarijas Filipijas novadā.

 • Page 203 and 204:

  nenovērtējamu žēlastību? Ak, T

 • Page 205 and 206:

  2. Ak, līksmojiet, bet pie tam ar

 • Page 207 and 208:

  teikts, ja Tu gribi tikt aizgādāt

 • Page 209 and 210:

  tā, tā tomēr ir pavisam izmisīg

 • Page 211 and 212:

  vīm, kādas jebkad mūsu jūrā ti

 • Page 213 and 214:

  15. MARKUS saka: “Jā, te Tev atk

 • Page 215 and 216:

  kas tikai vienmēr ir labs, patiess

 • Page 217 and 218:

  kā kārtībā, tā kā kopš tā l

 • Page 219 and 220:

  Tādas, brāļi, ir manas neautorit

 • Page 221 and 222:

  atliku uz gandrīz veselu stundu. 1

 • Page 223 and 224:

  mas romietes.” 5. KirenijS saka:

 • Page 225 and 226:

  izmisušās sejas, grimases, kurām

 • Page 227 and 228:

  sim. Labāk runā tu ar brīnišķo

 • Page 229 and 230:

  iemestu. 8. Mēs, cilvēki, esam tr

 • Page 231 and 232:

  dīt vienu jautājumu, un saki man,

 • Page 233 and 234:

  lai ar to barotos, to tikai sev pā

 • Page 235 and 236:

  pirmais starp saviem biedriem, un v

 • Page 237 and 238:

  ko dzirdu, ak, te tad es tūlīt la

 • Page 239 and 240:

  6. Bet muitniekam ir vienalga, vai

 • Page 241 and 242:

  neko negrib dzirdēt un šādu tic

 • Page 243 and 244:

  jauni pētītāji, kas veco pārbau

 • Page 245 and 246:

  tikai ar to, kas te attiecas tikai

 • Page 247 and 248:

  217. Cilvēka garīgā attīstība.

 • Page 249 and 250:

  5. ja Mozus te runā: “Sākumā D

 • Page 251 and 252:

  pašas dievišķās kārtības ceļ

 • Page 253 and 254:

  vēku pilnīgā dvēsele nebūtu no

 • Page 255 and 256:

  7. Bet, ja dvēsele savu miesu un c

 • Page 257 and 258:

  3. ES saku: “Arī tas tavām uztv

 • Page 259 and 260:

  nedaudz vairāk eļļas, lai man š

 • Page 261 and 262:

  Dieva stingra griba, kas mūžam at

 • Page 263 and 264:

  sniegtai palīdzībai!” 10. ES sa

 • Page 265 and 266:

  4. MARKUSS teica: “Jā, Kungs, es

 • Page 267 and 268:

  izturēšanos jūs no tempļa varē

 • Page 269 and 270:

  piespiestās Romas likuma neievēro

 • Page 271 and 272:

  ausīm tā skan kā skaistākā un

 • Page 273 and 274:

  te eņģelis jaunajam farizejam jau

 • Page 275 and 276:

  * * * Otrās grāmatas beigas. 275

 • Page 277 and 278:

  48. Jairusa mantojuma lietas. . . .

 • Page 279 and 280:

  152. Uz kalna parādās Sātans. ..

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...