Views
6 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

Vienlaicīgi sāka riet

Vienlaicīgi sāka riet Ebaba kaimiņa, kas bija kāds grieķis, suņi, un EBABS teica: “Ak vai, nu pieteiktie viesi jau būs klāt!” 2. ES saku: “Vēl nē! Tie ir slimie (Mat. Ev. 14., 35.), bet vairs nebūs ilgi, un šeit ieradīsies arī pieteiktie! Slimajiem tomēr jāgaida līdz rītam; jo šai dienai ir tikuši izdziedināti pietiekami. Bet tomēr ej ārā, un visus, kas šeit atnāk, liec ievest kādā viesnīcā; bet tiem, kuri ir izsalkuši un izslāpuši, dod kaut ko ēst un dzert!” 3. Pēc šiem Maniem vārdiem Ebabs ar saviem pieaicinātajiem mājas kalpiem tūlīt dodas savas mājas lielajā pagalmā un to atrod gandrīz pilnu visādiem slimniekiem, starp tiem daudzus grieķus, romiešus un ēģiptiešus. Viņi visi vēlējās nākt pie Manis, lai Es viņus izdziedinātu un padarītu veselus. 4. Bet Ebabs viņiem ierāda viesnīcu un liek viņus apgādāt katru pēc viņa vajadzības. Pēc šī darba viņš atkal nāca mūsu mājā un teica: “Visa slava Tam Kungam! Šādai dienai viņi būtu aprūpēti un Man radīja maz pūles un darba; ja tikai pieteiktie neģēļi no Jeruzalemes būtu apgādājami līdzīgā mērā! Bet te tik viegli nebūs!” 5. Kamēr Ebabas, kas šurpnākošo farizeju un rakstu mācītāju dēļ bija uzstādījis un izlicis sardzi, pusē žēlodamies savā nodabā vēl fantazēja, zālē jau ienāca kalpotājs un par šausmām Ebabam pavēstīja pieteikto ierašanos. Ebabas steidzās ārā, lai viņus saņemtu un viņa divas sievas un meitas Ebabam seko, lai viņu atbalstītu, un Ebaba dēli dara to pašu; tikai mīļā Jara paliek pie Manis. 6. Bet KAPTEINIS, kas arī sēdēja Man līdzās, runāja: “Ja es būtu Ebaba vietā, es ļoti labi zinātu, kas nu būtu darāms! Es maniem kalpiem pavēlētu, lai viņi šos zeļļus pamatīgi noper! Ko viņi viņam varētu padarīt? Un šāda uzņemšana noteikti nebūtu pirmā, kas viņiem šur un tur jau ir tikusi piešķirta! Es gribētu ar viņiem izrēķināties pavisam īsi! Un, ja viņiem būtu šeit jāienāk, tad es viņus katrā ziņā tā iznerrotu, ka viņiem pie tam jādreb pie miesas un dvēseles, it kā viņus būtu sagrābis mēra drudzis. Es viņiem jautāšu, uz kā pavēli viņu dziļā nakts stundā drīkst tuvoties vietai, kur atrodas romiešu komanda; es viņiem rādīšu, ka te katram apvidus komandantam ir tiesības sagūstīt katru, kāda amata un konfesijas tas arī nav, un ja tas nespēj derīgi attaisnoties, tad tūlīt arī nodot bargai tiesai! Es pie viņiem to faktiski nepielietošu, bet es tomēr gribu viņu ļaunām galvām iedzīt paniskas bailes, ka viņiem baiļu sviedriem jānolīst līdz papēžiem! 7. ES saku: “Draugs, dari, ko tu gribi, no Manis tev netiks likti nekādi šķēršļi! Bet ja tu gribi šeit rīkoties, tev nu vajag iet ārā un pieaicināt dažus tavus zemākos virsniekus ar viņiem to nokārtot!” 8. KAPTEINIS saka: “Ak Kungs, ļauj tikai man rūpēties, jo es visur protu izmantot manus likumus un manas tiesības.” 9. Pēc šiem vārdiem viņš tūlīt liek pasaukt savu kalpotāju, kas pagalma stāv sardzē. Tas steidzīgi ienāk zālē un lūdz kapteinim pavēli. 10. Bet KAPTEINIS viņam teica: “Liec skrējējam tūlīt doties uz nometni, un apakšvirsniekam man tūlīt šeit jāatsūta trīsdesmit vīri! Ej! — Pēc šiem vārdiem sargs acumirklī atstāj zāli un pēc desmit minūtēm kopā ar apakšvirsnieku zālē ienāk trīsdesmit vīri un no farizejiem, kas uz ielas vēl atpūšas un liek sevi slavināt un cildināt, netiek pamanīti. Apakšvirsnieks jautā kapteinim, kas te nu notiks. 11. KAPTEINIS saka: “Pagaidām nekas sevišķs! Te tikai vajag uzturēt respektu, kas jāievēro svešiniekiem. Ja romiešu nometnes likumi viņiem būtu sveši, tad mēs viņiem tos piekodināsim. Tāpēc izturieties šeit mierīgi un nopietni un uzmaniet katru manu mājienu! Lai tā notiek!” 12. Drīz pēc tam Ebabs plaši atver zāles durvis, un ienāk ap divdesmit farizeju un rakstu mācītāju. Pats par sevi saprotams, ka tiem divdesmit bija līdz daudz pavadoņu un nastu ēzeļu un zirgu, kas nesa viņus un viņu daudzos ceļojuma saiņus. Par pavadoņiem, dzīvniekiem un nastām vajadzēja tikt gādātam. Kad farizeji un rakstu mācītāji visi bija zālē, viņi tūlīt nopētīja sabiedrību un saimniekam jautāja, ko te dara romiešu karavīri. 13. EBABS saka: “Būs dzirdējuši, ka jūs šeit atnāksiet, un nāca, lai jums parādītu pienācīgu cieņu!” 14. KĀDS FARIZEJS saka: “Tas pavisam neizskatās pēc romiešiem! — Bet lai nu ir kā ir, mēs esam izsalkuši un izslāpuši, tādēļ liec nest ēdienus un dzērienus!” 15. Ebabas tūlīt liek darboties visu mājinieku, izņemot Manu Jaru, rokām un kājām, un nedaudz acumirkļos liels galds ir uz labāko apgādāts. 16. FARIZEJI nomazgā rokas un tad ķeras klāt. Īsā laikā viss ir apēsts un izdzerti ap sešdesmit kausu vīna. Bet vīns viņus dara runīgus, un viņi sāk par visu ko apjautāties drīz uzrāda viņu šeit atnākšanas iemeslu un apjautājas par Mani, teikdami: “Vai jūs šeit neko nezināt par kādu klaidoni, kuram jābūt dzi- 136

mušam Nācaretē? Šis cilvēks, pēc profesijas it kā namdaris, dzen nedzirdētas burvestības, izplata kādu jaunu Dieva mācību, slimos padara veselus, aizdzen garus un tautu kūda pret templi un ķeizaru. Viņa dēļ mēs esam ceļā uz Nācareti, lai tur to lietu izmeklētu. Bet, tā kā viņš savus ļaunos darbus dara visā Galilejā, tad jūs šeit par viņu varbūt gan varētu zināt ko tuvāk!” 118. Scēna starp kapteini un templiešiem. 1. Te uzstājas KAPTENIS un saka: “Vīru, par kuru jūs apjautājāties, es pazīstu ļoti labi un zinu visus Viņa darbus, arī tos, kurus tikko pirms pāris nedēļām viņš paveica Kisā, kur caur savu dievišķi pravietisko garu tieši Viņš tiesas pārstāvim Faustam atklāja, ka ķeizariskā nomas nauda un citi dārgumi, nākdami no Pointus un Mazāzijas, visviltīgākā veidā no jums līdzīgiem tikuši atņemti romiešu nogādātāju karavānai, kas valsts virspavēlniekam Kirenijam sagādāja lielas nepatikšanas un visai Galilejā, jā, pat visai jūdu valstij, draudēja ar lielākām briesmām. 2. Valsts virspavēlniekam, visai jūdu zemei un jums pašiem tikai šim Jēzum jāpateicas, ka jūs vēl dzīvojat! Jo ja no jums līdzīgiem nolaupītā nauda caur Jēzu nebūtu atradusies, tad visa zeme būtu tikusi izlaupīta un nepietiktu visas Indijas dārgumu, lai šo noziegumu izpirktu. Bet ka tas jums un jums līdzīgiem visā jūdu zemē beidzās labi, par to jums jāpateicas vienīgi Jēzum, lielākajam, gudrākajam un varenākajam pravietim, un tādēļ tas no jums ir augstākā mērā slikti un netaisnīgi, ka jūs tīkojat vajāt tādu vīru, kuram jums jāpateicas par jūsu dzīvībām un esamību! 3. Bet tas, ko jūs tikko teicāt, ka jūs dodaties uz Nācareti, lai sagūstītu Jēzu un pārbaudītu kā kādu lielāko noziedznieku, tas Viņš ir vismazāk! Viņš nekūda nevienu cilvēku pat ne pret jums un vismazāk pret ķeizaru, citādi man labi pazīstamais Kirenijs slepenībā nebūtu Viņa draugs! 4. Bet tagad, mani tempļa kungi, par kaut ko citu! Jūs it kā tomēr zināsiet, ka šeit Ģeneceretē jau kopš vairākiem gadiem atrodas romiešu militāra nometne; un tādēļ katram, cilvēkam bez izņēmuma, kāda stāvokļa un no kādas zemes viņš arī ir, ja viņš ar veselu ādu netraucēts grib iziet cauri nometnes apvidum, vajag būt klāt uzticamam, no romiešu priekšniecības parakstītam dokumentam. Es jums lūdzu šādu dokumentu uzrādīt jo vairāk tādēļ, ka jūs šeit esat atnākuši nakts laikā, bez kā man kā šīs apdzīvotās vietas, kā arī visa apvidus priekšniekam un pavēlniekam vajadzētu jūs apcietināt, rīt atklāti nopērt un beidzot sasaistītus sūtīt atpakaļ uz Jeruzalemi. Tātad esiet tik labi un uzrādiet man prasītās ceļojuma apliecības!” 5. FARIZEJI saka: “Kungs, es kā priekšnieks no Jeruzalemes pats esmu dzīva ceļojuma apliecība visiem un nekāda cita mums nav vajadzīga! Jo tikpat labi, kā tu esi kungs, es arī tas esmu, un ar ķeizarisku privilēģiju visā Izraēlā varu ceļot dienu un nakti. Mēs esam no Dieva svaidīti — un bēda tam, kas pie mums liktu savas rokas!” 6. KAPTEINIS saka: “Ķeizariskā privilēģija der tikai tur, kur nav nometnes vieta, bet vietās, kur atrodas kāda atklāta militāra nometne, ķeizariskā privilēģija nav spēkā!” 7. PRIEKŠNIEKS saka: “Šāds likums mums vēl nekad nav ticis darīts zināms, un tātad mēs to arī nevarējām ievērot, jo tik dumji mēs neesam, ka kādā ceļojumā nevēlētos sevi apgādāt ar visu, kas ir nepieciešams mūsu drošībai. Bet ja šeit tas ir vajadzīgs, tad mēs arī tūlīt uz Jeruzalemi nosūtām sūtni un rīt līdz šim laikam tu pieprasītos ceļojuma dokumentus vari dabūt uz rokām.” 8. KAPTEINIS saka: “Tas nav vajadzīgs, jo tas atkarīgs no manis — vai ticēt jūsu izteicieniem, vai nē. Bet es jūs stingri novērošu; tikko es tikai niecīgākā mērā manu kaut ko tādu, kas man liktos aizdomīgs, te jūs acumirklī esat mani gūstekņi. Tagad un tik ilgi, cik jūs šeit uzturēsieties, jums būs stingra sardze, no kuras pēc simts sudraba grašu samaksāšanas jūs tad arī tiksiet pavadīti līdz šī apvidus robežai; bet, ja jums būtu klāt prasītais dokuments, jūs no visām maksām būtu brīvi.” 9. PRIEKŠNIEKS saka: “To par mums samaksās viesnīcas kungs, tā kā kādā ceļojumā mēs nekad nedrīkstam ņemt līdz naudu; jo zeme ir Dieva un mēs esam Tā kalpi, un mums no Dieva ir tiesības, visu zemi dēvēt par mūsu un visur ievākt ražu, arī, kur mēs neesam sējuši! Jo katrs jūds zina, ka viss, kas viņam ir, ir viņam tikai no mums aizdota lieta, kuru mēs no viņa vienmēr varam paņemt atpakaļ. Šī pavisam vienkāršā iemesla dēļ mēs arī visā Izraēlā nekur nevaram nākt kā svešinieki, bet gan vienīgi kā kungi un pēc no Dieva dotām tiesībām esam katras mājas un katras zemes, un katras naudas un citu dārgumu vienīgie īpašnieki; un tādēļ mēs Ebabam pavisam labi varam pavēlēt, ka viņš par mums tos simts grašus samaksā, jo viņš tos ir ņēmis no mūsu zemes! Un ja viņš to nedarītu, tad mēs visu šo viņa 137

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf