Views
8 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

valsts, ka viņi

valsts, ka viņi atslābs viņi sliktajā darbībā, mazākais to nežēlīgumā; bet viņu vecajai ļaunajai ādai iepriekš vajag tikt krietni noģērētai! Dixi (Es esmu runājis — izd.)! 9. ES saku: “Tu gan vari darīt, ko gribi, un Es tev neteikšu: “Nedari to!” Jo tu esi viens no Maniem gudrākajiem draugiem, kādus Es kaut kur esmu sastapis. Tev patiesi visos tavos vārdos un rīcībā ir pareizs takts; bet es tev saku, tas viss šai ļaunajai sugai nepalīdzēs, bet gan viņus padarīs vēl ļaunākus un pie tam vēl blēdīgākus. Jo kas reiz ir Sātana, tie tādi ir pilnīgi, un šad un tad ar vārdiem viņus vēl drīzāk var pievērst kam labākam, kā to nu ir darījuši Mani mācekļi un kā tas ir noticis Nācaretē, kur priekšnieks kopā ar farizejiem un rakstu mācītājiem ir iepazīstināti ar Manu Mācību. Bet daudzkārt arī nekas nav darāms, un tikpat maz ar tavu veidu! Jo ja ar žagaru tu izdzen vienu velnu, tad viena vietā iekšā ieceļo desmit citi, no kuriem katrs ir ļaunāks, kā iepriekšējais viens.” 10. KAPTEINIS saka: “Tik patiesi, kā es saucos Jūlijs, es ātrāk nevienu nelikšu šaustīt, pirms uz to netikšu spiests caur ārkārtējāko nepieciešamību; bet, ja tikšu piespiests, tad bēdas tiem zeļļiem.” 11. Es saku: “Te tev atkal ir pilnīga taisnība! Pacietību vajag izstiept tik ilgi un plaši, cik iespējams; bet, ja galējākā robeža reiz ir sasniegta, tad arī nozīmē, bez kādas tālākas atlikšanas un bez kādas tālākas saudzības cirst ar visiem zibeņiem un pērkoniem, citādi grēcinieki nāk uz domām, ka ar viņiem joko un spēlējas kā ar maziem bērniem!” 12. KAPTEINIS JŪLIJS saka: “Pilnīgi mans pamatprincips! Kamēr es kādu sodu, te vajag daudz; bet, ja kāds nelabojams mani uz to piespiež, te viņš arī manīs, ka ir ticis no manis sodīts! — Bet tagad es domāju, tās pāris stundiņas vēl nedaudz atpūšamies; jo sāk jau aust gaisma!” 13. ES saku: “Jā, darām to šeit, katrs savā vietiņā!” 14. Pēc tam viss ir kluss un pār katra acīm nolaižas gan īss, bet medus salds miedziņš. Un kad pēc tam pamostas, katrs ir tik spēcināts, it kā cauru nakti mīkstā nakts guļā būtu labi gulējis un sapņojis. 122. Liela slimnieku izdziedināšana caur pieskaršanos Kunga tērpam. (Mateja Ev. 14:36) 1. Visi ir pārsteigti par šādu atspirdzinošu miegu, kamēr Saule jau sāk apgaismot kalnu galotnes. Ebabs tūlīt norīko savas sievas, lai viņas rūpētos par svaigām un labi pagatavotām brokastīm, un sievas un vecākās meitas steidzas un tūlīt sagatavo bagātīgas un labas brokastis, ko viņas viegli var darīt, jo viņu ēdienu kambari bija pilni no apakšas līdz augšai. 2. Ēdamzālē farizeji savu galdu jau ir pilnīgi okupējuši, tā ka pie viņu galda citādi neviens nevarēja dabūt vietu; un Ebabs arī tūlīt lika viņiem klāt brokastis, pastāvošas no maizes, vīna dažām ceptām zivīm un medus. Tikai, kad viņi bija galā, Ebabs lika klāt kādu citu galdu, paredzētu Man, Maniem mācekļiem, kapteinim, Ebabam, viņa sievām un bērniem. 3. Bet, pirms Es ienācu zālē, es caur Ebabu lielajā viesu istabā liku pasaukt visus uz Mani gaidošos slimniekus un viņiem teikt, ka viņiem tikai būtu jāaizskar Mans tērps, un viņi tūlīt kļūt veseli. 4. Pēc tam Es kopā ar kapteini, Maniem mācekļiem un mazo Jaru, kas no Manis neatkāpās ne soli, ienācu ēdamzālē un sēdos pie galda, bez kā Man ienākot uzskatīju kādu farizeju vai pat sveicināju, kas viņiem likās ļoti svarīgi. 5. Kad Es, kapteinis un mācekļi jau sēdējām pie galda, te arī ēdamzālē jau ienāca divsimt slimnieku un lūdza Mani, lai viņi drīkstētu pieskarties Mana tērpa vīlei. Un Es viņiem atļāvu to darīt, kamēr Es ar mācekļiem un pārējiem baudījām brokastis. Te drīz visi, kas bija slimi, spiedās pie Manis un no ārpuses ieskārās Manam tērpam, un visi, kas to aizskāra, tapa veseli. (Mt. 14:36) 6. Bet aiz dažu slimnieku mugurām slēpās tie pār mēru greizsirdīgie FARIZEJI UN RAKSTU MĀ- CĪTĀJI un slepeni viņiem teica: “Nepieskarieties šīs nācarieša, kuru jau pazīstam, tērpam, un jūs tomēr kļūsiet veseli!” — Un kas te ļāvās no farizejiem pierunāties un Manam tērpam nepieskārās, tie nekļuva veseli. 7. Bet, tā kā viņi to manīja, viņi atkal nāca pie Manis un lūdza Mani, vai viņi drīkstētu pieskarties Manam tērpam. Bet Es viņiem to aizliedzu un teicu: “Vai jūs šeit esat atnākuši Manis dēļ, vai to farizeju dēļ, kuri jūs atrunāja pieskarties Manam tērpam? Tie, kuriem jūs esat ticējuši, tiem arī jums jāpalīdz; ejiet pie viņiem!” 8. Farizeji, dabīgi, pavisam viegli to dzirdēja un no dusmām jau kļuva pavisam sarkani. Drīz pēc tam viņi pienāca pie Manis, un viņu PRIEKŠNIEKS Man teica: “Tātad tu esi tas, kura dēļ mums no Je- 142

uzalemes vajadzēja iet uz Nācareti?” 9. Es uz šādu viņa jautājumu priekšniekam neko neatbildu, tikai KAPTEINIS, kas pie galda sēdēja Man līdzās — tas nozīmē, pie Manas labās rokas, pērkona balsī saka: “Jā, tas ir Tas, Kura seju uzskatīt jūs, nožēlojamie, mūžam neesat vērti! Kādēļ jūs šo nabagus atrunājāt pieskarties Viņa tērpam, lai arī viņi, kā viņu biedri, būtu kļuvuši veseli? Jūs, nožēlojamie suņi, vai tad jūs nopietni uz pasaules nezināt darīt neko citu, kā, kur vien tikai rodas kāda izdevība, cilvēkus padarīt nelaimīgus?!” 10. Te Es kapteinim devu mājienu, lai viņš nedaudz savaldītos, citādi iznāktu nepatīkama sadursme. 11. Un kapteinis gan savaldījās, bet tomēr stingri pastāvēja uz to, lai priekšnieks min iemeslu, kādēļ viņš dažus slimniekus atturēja pieskarties dievišķā Meistara tērpam, lai viņi, tāpat kā pārējie, arī būtu kļuvuši veseli. 12. Te PRIEKŠNIEKS, nedaudz apmulsis, saka: “Caur to mēs tikai gribējām iegūt drošu pārliecību, vai patiesi tikai tie kļūtu veseli, kas pieskartos tērpam. Bet tagad mēs esam pārliecināti, ka patiesi tikai tie ir kļuvuši veseli, kas ir pieskārušies meistara tērpam, un mēs nu tālāk vairs viņiem neliedzam darīt to, kas viņus var padarīt veselus. 13. Te tie vēl SLIMIE pieceļas un saka: “Ak, ja mēs nebūtu tik slimi, nožēlojami un vāji, tad mēs jums par jūsu eksperimentu pie mums, vai mēs kļūtu veseli arī, nepieskaroties dievišķā dziednieka tērpam, dotu jums nu tādu algu, par kuru jūs varētu domāt mūžību ilgi; bet atlikts nav atcelts! Ar Dieva palīdzību arī mēs reiz kļūsim veseli un kaut kur jau satiksimies; tad jūs varat piesargāties, ko visu mēs ar jums uzsāksim.” 14. Bet Es slimniekiem saku: “Atriebība lai ir tālu no jūsu sirdīm! Ja jūs gribat, lai Es arī jūs izdziedinu, tad no savām sirdīm padzeniet visas dusmas un atriebību!” 15. Te VĒL SLIMIE saka: “Meistar, tev par prieku mēs darām visu, ko vien tu vienmēr spēj no mums prasīt; bet nu arī mūs, plānprātīgos, atbrīvo no mūsu ciešanām!” 16. ES saku: “Tad nāciet un pieskarieties Manam tērpam!” 17. Te pienāk tie vēl slimie, aizskar Mana virstērpa vīli, un visi pēkšņi kļūst pilnīgi veseli. 18. Un KAPTEINIS, augstākā mērā satraukts, saka: “Nu, jūs aklie pareģi, no jūsu tā dēvētās svētās Dieva pilsētas, vai nu jūs esat pārliecinājušies, ka vīrs, par kuru jūs tik briesmīgi slikti esiet informēti un kuru jūs esat devušies sameklēt un sagūstīt, ir tas “sliktais cilvēks”, kā jūs man viņu vakar aprakstījāt?” 19. PRIEKŠNEIKS UN FARIZEJI saka: “Tas, ka no viņa iziet kāds ārkārtējs dziedniecisks spēks, par to mēs esam vairāk kā pārliecināti; bet no tā vēl ilgi neizriet, ka viņš to veica ar kāda dievišķa veida spēku; jo mēs pie viņa un pie tiem, kas ar viņu ir kopā pie galda, pamanījām, ka viņi netur vecajo rakstus, un kur tā ir, tur par kādu dievišķību vēl ilgi nevar būt nekāda runa.” 20. KAPTEINIS saka: “To es nesaprotu; par to runājiet ar Viņu pašu!” 123. Kungs un priekšnieks. (Mateja Ev. 15:1–9) 1. Tikai pēc tam PRIEKŠNIEKS nostājas Manā priekšā un jautā Man (Mt. 15:1) “Meistar, kas ir tie, kas kopā ar Tevi sēž pie galda?” 2. ES saku: “Tie ir Mani mācekļi!” 3. PRIEKŠNIEKS tālāk jautā: “Kādēļ šie Tavi mācekļi pārkāpj vecajo likumus? Kad viņi ēd maizi, viņi nemazgā rokas!” (Mt. 15:2) 4. Tikai tad Es pieceļos, skarbi nostājos viņiem pretī un nopietnā balsī saku: “Kādēļ tad jūs savu likumu dēļ pārkāpjat Dieva baušļus? (Mt. 15:3) Dievs ir pavēlējis: “Godā savu tēvu un māti! Bet kas tēvu vai māti nolād, tam būs mirt!” (Mt. 15:4) Bet jūs dēlu un meitu mācāt, ka viņiem viņu vecākiem jāsaka: “Ja es priekš tevis, tu tēvs vai māte, templī upurēju, tad tas tev ir derīgāk, nekā pēc senas parašas es tevi nepārtraukti godinu.” Un šādam dēlam un šādai meitai jūs sakāt: “Tā Tu esi darījis labi!” (Mt. 15:5) — Bet kādas tam ir sekas? Redziet! Caur to notiek, ka tagad gandrīz neviens vairs neciena savu tēvu un māti. Tā jūs savu likumu dēļ esat atcēluši Dieva baušļus. (Mat. Ev. 15., 6) Kas jums tam deva tiesības? Tāpēc, ka jūs vēl nekad neesat Dievam ticējuši, tad jūs tā gan varat darīt; jo kas ir garīgi miris, tam vairs nav sirdsapziņas.” 6. Te atkal uzstājas KAPTEINIS un saka: “Ak tā tas ir? O, to man vajag sev pavisam sevišķi atzīmēt! Tādi Dieva kalpi jūs esat? Tātad tādēļ jūs nevarat paciest mūsu meistara un Dziednieka noteikti tīri dievišķo? Jūsu Dievs tātad vispirms ir tikai jūsu vēders un tā dēļ jūsu zelta un sudraba maisi! Nu, nu, tagad 143

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf