Views
8 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

es jūs pazīstu pavisam

es jūs pazīstu pavisam smalki! Tagad tikai apspriežaties tālāk viens ar otru.” 6. PRIEKŠNIEKS saka: “Mēs esam Dieva kalpi pēc Ārona kārtības!” 7. ES saku: “Ak jūs nožēlojamie nelieši! Jesaja par jums rakstīja un pareģoja (Mt. 15:7) “Šī tauta Man tuvojas ar savu muti un godā Mani ar savām lūpām, bet tas viss ir tālu no Manis! (Mt. 15:8) Bet viņi veltīgi Man kalpo, kamēr viņi tautai māca tādu mācību, kas nav nekas cits, kā cilvēku likumi!”(Mat. Ev. 15., 9) 8. PRIEKŠNEIKS saka: “Mūsu likumu dēļ mēs neatcēlām Dieva baušļus!” 9. ES saku: “Es jums to jau rādīju pie viena Dieva baušļa, vai jūs gribat dzirdēt, kā jūs minat putekļos arī visus pārējos Dieva baušļus un debesu augsti pāri tiem liekat jūsu likumus?” 10. PRIEKŠNIEKS saka: “Tautas dēļ atstāj to, jo te ir daudz ļaužu!” 11. KAPTEINIS saka: “Tad tautas priekšā dodiet Meistaram liecību, ka Viņš pilnīgi pareizi dzīvo un darbojas pēc Dieva likumiem!” 12. PRIEKŠNEIKS saka: “To mēs tagad nevaram darīt; tas var notikt tikai no tempļa caur svaidīto augsto priesteri!” 13. Uz to KAPTEINIS saka: “Pie mums, romiešiem, tas nozīmē “Ars longa, vita brevis!” (Māksla ir ilga, dzīve īsa!” — izd.), jeb aiz zināmiem iemesliem grib to lietu atlikt uz tā saucamo garo solu, lai neko nedarītu; bet es tautas priekšā bez aplinkiem jums saku, ka tādam meistaram, kāds ir Jēzus no Nācaretes, arī jūsu labākā liecība vēl būtu daudz par nožēlojamu un sliktu! Ja tikai jūs mājās jūsu kolēģiem iedrošinātos par Jēzu dot kādu nepareizu ziņojumu, tad es tajā pat acumirklī nosūtīšu ziņu ķeizaram Romā un ar simts lieciniekiem viņam būs sīki pierādīts, kā jūs un jūsu kolēģi uz jūsu pavēli izdarījās slaveno nodokļu nolaupīšanu. Pēc tam būs grūti atrast vietu, kur tas reiz ir stāvējis! To labi ievērojiet! Jo ko kāds romietis reiz ir teicis, to viņš tur, un ja par to arī ietu bojā debesis un zeme! Pereat mundus, fiat jus! (Lai pasaule iet bojā, bet taisnība notiek!” — izd.) — Vai jūs mani sapratāt?” 124. Jūlija asā runa par Kunga svētību. 1. Pēc šīs kapteiņa Jūlija runas farizeji pavisam apmulsuši atkāpjas un savā starpā apspriežas, kas te būtu ieteicams. Vieni domā, ka tomēr jādod no kapteiņa prasītā liecība par Mani. 2. Bet PRIEKŠNEIKS saka: “Kā mēs to varam, ja viņš nicina un min kājām tempļa likumus? Bet ja mēs to darām tikai šķietami, tad tas mums neko nelīdz. Savā laikā no mums dotā liecība tiktu mums likta priekšā un pār mums nāktu visa vaina un sods. Labāk izturamies tā, kā kapteinis no mums grib, ja tad arī kas notiktu, tad mums ir labs pamats attaisnoties mūsu visaugstāko priekšā!” — Ar šo lēmumu visi farizeji un rakstu mācītāji drīz apmierinās, beigās pilnīgi apklust un vairs nerunā ne vārda. 3. Te Es, pilns nopietnības, pieceļos, vēršos pie priekšnieka un viņam saku: “Tātad jūsu Dievu aizmirsušos cilvēku likumu neievērošanas dēļ, tu nevari un negribi dot Man liecību un to aiz bailēm par tavu nožēlojamo miesu? Ak, ja tu man būtu devis liecību, cik laimīgs tu būtu kļuvis laicīgi un mūžīgi; bet nu tas ir galā! Cilvēka Dēlam no tevis nekad nebūs vajadzīga liecība, jo Viņa vārdi un Viņa darbi Viņam dod patiesu liecību! Lai tu un tavi pavadoņi redz, ka Cilvēka Dēlam nav bailes no cilvēkiem, tad Es visas tautas priekšā tagad tev teikšu, ka no jūsu likumu turēšanas nekā nav un ka tie, kas pēc jūsu prāta tos ievēro, Dieva priekšā dara lielu grēku!” 4. PRIEKŠNIEKS saka: “To tu nedari; citādi tev varēti iziet ļauni!” 5. KAPTEINIS saka: “Jā, viņš to darīs, un viņam nekas ļauns nenotiks! ievērojiet to, jūs nožēlojamie naudas nelieši! Te jūs esat manā varā; tikai viena man aizdomīga kustība no jūsu puses, un es lieku jūs sacirst gabalos un iemest jūrā drakoniem par barību, tika patiesi, kā es tieku dēvēts Jūlijs! te aplūkojiet reiz šos neliešus! Vēsture rāda, ka jau vairāk kā trīssimts gadus templieši nevienam cilvēkam nav darījuši nekā laba. Un ja šad un tad starp viņiem bija kāda cēla dvēsele, tad ar viņu darīja tā, kā vēl tikko pirms trīsdesmit gadiem jūs darījāt ar dievbijīgo, krietno Cahariju; un ja starp jūsu ticības biedriem paceļas kāds cilvēks, pilns patiesības, godīguma un dieva spēka un nabaga cilvēkus apber ar visāda veida labdarībām, tad šie nelieši jau ir te, lai Viņu pazudinātu. Ak, šim jūsu nožēlojamajam amatam drīz jātiek izbeigtam! 6. Redziet, šis patiesais Dieva Vīrs nāca šai apvidū, kas ir pasaulē pazīstams kā veselībai kaitīgs. Visā apvidū šeit atradās vairāki tūkstoši slimnieku — vietēji un svešinieki — pat mani karavīri vairāk kā puse gulēja ar apgrūtinošu ļaunu drudzi, daudzi jau vairāk neka gadu! te šeit nāca šis tīrais Dieva cil- 144

vēks un visus, kas te meklēja palīdzību, izdziedināja. vai šādam cilvēkam nebūtu jāuzceļ altāris, Viņam kā kādam Dievam jāupurē un jānes viss iedomājamais gods un svaidīšana? bet ko labu jūs tam cilvēkam parādījāt, kad jūs šeit atnācāt? Ebaba ēdienu kambaris drīz būs ap simts grašu nevērtīgāks! 7. Un aiz pateicības, ka jūs līdzīgi vilkiem visur par velti rijat, jūs šeit gribat mums pazudināt mūsu lielāko labdari! Cilvēkam, kuram vienīgajam jums jāpateicas, ka Kirenijs Āzijā tūlīt nesasauca kopā visus spēkus un līdz pamatam nelika sagraut jūsu pretīgo laupītāju un netiklības perēkli! Nē, tas ir pārāk ļauni, ja padomā par jūsu nelietību! lai netiktu izpaustas jūsu krāpšanas, kuras par dārgu naudu jūs pārdodat tautai kā dievišķas lietas, jūs ar visu sātana viltību pat tiecaties novākt jūsu lielāko draugu un labdari, ja jūs pie viņa nojaustu kādu augstāku gaismu! sakiet paši, vai jūs neesat daudz sliktāki, kā pats Sātans? 8. Te KAPTEINIS vēršas pie Manis un teica: “Kungs un meistar no Dieva skolas, droši māci mums patiesību un kas turpmāk tautai darāms attiecībā uz cilvēku likumiem! Es zinu to, ka tev paklausa debesis un Zeme un visi elementi, un tu ar tavas mutes vieglāko dvesmu vari šos neliešus izkaisīt tik noteikti kā pelavas gaisā, kā tu noteikti spēj pavēlēt jūrai, ka tā mūs nesa, it kā tā būtu cieta kā zeme; un tomēr es, kā tikai vājš cilvēks pret Tevi esmu Tavā rīcībā ar visu manu varu, kas pavisam nav nenozīmīga, — līdz pēdējam vīram un līdz pēdējam asins pilienam! Šiem nožēlojamajiem jāiepazīst Geneceretes apvidus.” 9. Stipri drebošā balsī PRIEKŠNIEKS saka: “kapteiņa kungs! bet kur tev ir kāds pierādījums pret mums, ka mēs tikai tādēļ esam šeit atnākuši, lai pazudinātu šo cilvēku? Mēs gan esam atnākuši viņu izpētīt un pārbaudīt, ko tomēr neiespējami mums ņemt ļaunā; bet pie Dieva par pazudināšanu te tak nevar būt ne runas! tev tagad ir viegli runāt, jo tev jau bija pietiekami laika viņu iepazīt caur viņa darbiem un runām, bet, izņemot šīsdienas brīnumaino izdziedināšanu, mēs vēl maz esam dzirdējuši un redzējuši, izņemot tavus pavisam ne humānos draudus un tad, kā zināmā mērā šajā lietā vēl pilnīgiem svešiniekiem, mums tak tomēr arī jābūt atļauts šo brīnumvīru nedaudz iepazīt. 10. ka mēs, templieši, jau stāvam uz ļoti nedroša pamata, tas mums noteikti nav nekas svešs; bet, neskatoties uz to, tas tomēr ir labāks, nekā nekāds, un valstij tik ilgi vajag to aizstāvēt, līdz Dievam patiks radīt kādu pamatīgāku pamatu! Tādēļ es tevi lūdzu, mums tādēļ tūlīt nedraudēt ar zobenu, ja mēs ar brīnumaino Jēzu apmaināmies pāris vārdiem! Viņam nu jādara, ko viņš grib un jāmāca un jāsprediķo, lai arī mēs par to uzzinām ko labāku, nekā ko tikai no daudziem, noteikti nepareiziem ziņojumiem, esam dzirdējuši. ja mēs redzēsim, ka tajā lietā kas ir, tad arī mēs sevī spriedīsim citādi, kā varējām spriest līdz šim! Jo tik ļoti dumji mēs neesam, un mūsu sirdis vēl vienmēr ir spējīgas kāda pareiza sprieduma!” 11. KAPTEINIS saka: “Liegšanās dot prasīto liecību nerunā par labu jūsu siržu taisnīgumam, tieši pretēji! “Ex trunco non yuidon merkuris” (No kāda bluķa vēl nekad nav iznācis Dievs!” — izd.) bet mēs redzēsim!” 125. Trīs dokumenti. (Mateja Ev. 15:10–14) 1. Te es tūlīt sasaucu kopā visus ļaudis, kas šeit pa daļai sastāvēja no izdziedinātajiem un pa daļai no diezgan daudziem pilsētas iedzīvotājiem, kas šajā dienā kā priekšsabatā te svētīja svētku dienu. 2. Kad ļaudis boja kopā un zāle bija gandrīz pārpildīta, Es ļaudīm teicu: “Klausieties un mani labi dzirdiet! (Mt. 15:10) kas ieiet mutē, tas cilvēku neapgāna, bet kas no mutes iziet, tas cilvēku sagāna. (Mt. 15:11) Ēst maizi ar nemazgātām rokām, tas nevienu cilvēku neapgāna. te Es jums visiem un tātad uz mūžību atceļu tādus cilvēku likumus!” — te visi ļaudis sāka gavilēt un slavēja Mani. 3. Bet te pie manis pienāca arī MĀCEKĻI un man jautāja teikdami: “vai tu labi manīji, cik briesmīgi farizeji sadusmojās, kad viņi dzirdēja Tevi izsakām šos vārdus?”(Mt. 15:12) 4. ES skaļi mācekļiem saku: “Visi dēsti, kurus nav dēstījis mans debesu Tēvs, tiks izrauti ar saknēm! (Mt. 15:13) — Atmetiet viņus! Viņi ir akli aklo vedēji. bet kur viens aklais ved otru aklo, tur tak abi noteikti iekrīt bedrē! (Mt. 15:14) Viņi var dusmoties, cik viņi grib; jo viņu tēvs ir cits, nekā mūsējais. Mūsu Tēvs ir augšā — un viņējo lejā!” 5. Kad farizeji to dzirdēja, te viņi no dusmām kļuva zaļi, dzelteni un uguns sarkani; un PRIEKŠ- NIEKS drebošā balsī saka: “Tagad mēs esam dzirdējuši pietiekami! Viņš zaimoja Dievu un mūs! Nu mēs zinām, ar ko mums darīšana, un kas ir šis Jēzus no Nācaretes! Tādēļ ļaujiet mums doties prom no 145

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf