Views
5 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

mīlestība uz

mīlestība uz cilvēkiem! Bet kam ir mīlestība kā tev, tas ar Mani var darīt, ko viņš grib! Jo šāda mīlestība tieši ir Mans Gars cilvēka sirdī! Un kas šādu mīlestību prasa un grib, tas iziet no dievišķas kārtības visiem dziļumiem, un tādēļ tu ar tavu sirdi jau vari Mani turēt tā skaisti ciet, un Es no tavas sirds mūžam nešķiršos! 4. Tomēr tas nav atkarīgs no Manas redzamās personas, bet gan vienīgi no Mana gara. Redzi, ko es daru, to nedara Mana persona, bet gan vienīgi tikai Mans gars; bet tomēr tev par prieku Es šeit dažas dienas uzkavēšos — jo rīt ir Sabats un parīt pēcsabats. Šīs abas dienas Es šeit vēl uzturēšos, bet tad es došos tālāk, un, proti, uz Sidonu un Tiru, — bet tad Es jau atkal nākšu un pusi ziemas varbūt pavadīšu pie jums.” 5. Pavisam sajūsmināta, MAZĀ saka: “Ak, tādēļ Dievam, tam svētam Tēvam, visa slava! Tagad es jau esmu apmierināta!” 6. Visi apbrīnoja divpadsmit gadus veco meitenīti un brīnījās par viņas prātu, un VIENS VECS VĪRS teica: “Ak, tā ir sevišķa Dieva žēlastība! Šajā maigajā ādā slēpjas Dieva eņģelis! Izskats un gars par to liecina.” 7. CITS saka: “Jā gan, meitenīte skaita tikai divpadsmit un vēl kādu pusgadu, bet viņa izskatās kā sešpadsmit gadus veca jaunava! Viņas ķermenis ir pilnīgi izveidojies, un viņas dvēsele neļauj vēlēties ko vairāk! Viņai patiesi galva un sirds ir pareizā vietā! Laimīgs ir tas, kas viņu reiz vedīs mājā kā sievu!” 8. JARA to dzird un saka: “Sirdij, kas mīl Dievu, nav vajadzīga kāda savtīga līgavaiņa mīlestība; jo viņa kā līgava jau ir ievesta Dieva mājā. Es protu cilvēkus mīlēt viņu bēdās un katrā dienas un nakts stundā darīt labu nabagiem; bet kāda jauna vīra zināmo mīlestību es nepazīstu un nekad arī neiepazīšu, — izņemot, ja viņa sirds, līdzīgi manējai, ir pilna vienīgi tīrākās mīlestības uz Dievu!” 9. Kāds cits VECS JŪDS saka: “Ei, ei, meitenīte! Tava runa gan sakn labi, it kā tā nāktu no kāda eņģeļa mutes; bet tomēr arī tu sastāvi no miesas un asinīm, un kad jau reiz nāks tavi gadi, tad tu jau redzēsi, vai miesai un asinīm cilvēkiem nekas nav sakāms!” 10. JARA saka: “Ka cilvēks nav nekāds Dievs, to es jau zinu kopš maniem agrākiem gadiem, bet caur savu patiesu mīlestību uz Dievu, cilvēks ar dieva noteiktu palīdzību var kļūt savas miesas un asins meistars. Bet kam palīdz Dievs, tam viņš palīdz pilnīgi, un ne pa pusei! Tas, ko jūs šodien paši pieredzējāt pie jūsu slimajām miesām un asinīm, tā bija Dieva palīdzība!” — Pēc šiem Jaras vārdiem vecie apklust, un neviens vairs neiedrošinās viņai ne vārda iebilst. 11. Bet Es, satverdams viņu aiz rokas, Jarai saku: “Tu to darījis labi! Tu jau runā kā kāds īsts pravietis!” 12. Mīļi smiedamās, JARA paklusi Man saka: “Pravietim ir viegli runāt, ja ir pie Tevis un Tu kādam liec vārdus sirdī un mutē! Ja es būtu runājusi no sevis, te, protams, klajā būtu nākušas daudzas muļķības!” 13. Arī tā pusbalsī Es saku: “Varētu gan būt, Mana vismīļotā Jara! Bet no šī brīža tu vienmēr spēsi tik gudri runāt, tikai tad, kad tu kļūsi vecāka, tev reiz nevajag it kā kļūt Man neuzticīgai.” 14. JARA saka: “Kungs, ja tas būtu iespējams, tad liec man labāk mirt!” 15. Es saku: “Nu, nu, tam gan it kā jābūt neiespējamam!?” 16. JARA, cieši Mani satverdama un spiezdama pie savām krūtīm, saka: “Jā, tā kam vajag palikt mūžam neiespējamam! Tad vajadzētu tikai kļūt vājprātīgai, ja pfundu tīrākā zelta dotu pret pfundu smirdošāko trūdu!” 17. ES saku: “Tātad tomēr arī tu kaut ko turi no zelta?” 18. JARA saka: “Jā, visu no dvēseles zelta! Bet laicīgo zeltu es pievedu tikai piemēra dēļ.” 19. ES saku: “Nu, nu, Es jau tevi sapratu; bet tieši tādēļ, ka tu Man esi tik ļoti mīļa, tad man vajag tevi arī nedaudz paķircināt!” 20. JARA saka: “Ak, ķircini tikai mani, tādēļ es Tevi tomēr nemīlēšu mazāk! Jo es jau sen zinu, ka Dieva cilvēkus, kurus Viņš sevišķi mīl, piemeklē ar visādām ciešanām! Ja Tu, ak Kungs, mani tā īsti sāksi ķircināt, tikai tad es Tev būšu tā pavisam mīļa!” 21. ES saku: “Ak tu mans mīļotais bērns, tādu tīrāko sirdi, kāda ir tavējā, Dievs nekad neķircina; bet tikai tādas, kas Dievu gan ļoti mīl, bet pie tam šad un tad koķetā arī ar pasauli; tad caur visādām ķircināšanām Dievs tādiem no sirdīm izdzen pasaules mīlestību, lai tiem sirdis kļūst pilnīgi tīras. — Vai tu mani saproti?” 22. JARA saka: “Ak Kungs, tu mans sirds medus, to es saprotu pavisam labi!” 148

128. Saruna starp templiešiem un esejiešim (Mateja Ev. 15:15–20) 1. Beidzot atkal reiz, tā vairāk sev, runā PĒTERIS un saka: “Es nesaprotu, kā šai meitenītei ar saprašanu vienmēr iet tik ātri. Es tomēr esmu tik vecs un tak jau daudz ko esmu pieredzējis, bet ar tik ļoti ātru saprašanu man pavisam neiet. Tā es tāpat īsti nesaprotu, ko Viņš domāja ar līdzību: “Kas ieiet mutē, tas cilvēku nesagāna, bet gan tas, kas no mutes iziet!” Ja kādam cilvēkam vajag vemt vai arī viņš klepo un tad izspļauj, kā tam viņu jāapgāna? Mozus par to tak neko nav pieminējis!” 2. Arī pārējie MĀCEKĻKI saka: “Te tev iet kā mums; jo arī mēs to nevaram aptvert! Ej un visu mūsu vārdā jautā Viņam, kā līdzība ir saprotama?” 3. Tikai tad PĒTERIS pienāca pie Manis un man jautāja, teikdams: “Kungs, iztulko mums līdzību par “mutē ieiet un iziet”, mēs visi to nesaprota,!” (Mt. 15:15). 4. ES saku: “Vai tad arī jūs vēl esat tik nesaprātīgi?” (Mt. 15:16). Cik ilgi tad Man vēl vajadzēs jūs paciest? Vai tad jūs vēl neievērojāt, ka viss, kas ieiet mutē, nonāk vēderā un caur dabīgu ceļu no turienes tiek izmests? (Mt. 15:17) bet kas no mutes iziet, tas nāk no sirds, un tas sagāna cilvēku! (Mt. 15:18) Jo no sirds nāk ļaunas domas: slepkavība, laulības pārkāpšana, izvirtība, zādzība, viltus liecība un zaimi. (Mt. 15:19) 5. Tās ir lietas, kas cilvēku sagāna; bet ēst maizi ar nemazgātām rokām, tas cilvēku neapgāna (Mt. 15:20) Vai nu jūs to saprotat?” 6. MĀCEKĻI saka: “Jā, Kungs, mēs Tev pateicamies par šo svēto gaismu!” 7. ES saku Matejam rakstītājam: “Tātad ar nedaudz vārdiem, bet skaidri un kodolīgi atzīmē ēdināšanu tuksnesī, pēc tam šeit atnākšanu naktī un kas pie tam ārkārtējs noticis un tūlīt pēc tam, kas notika šodien! Visu citu, kas te ir noticis, pagaidām atstāj; bet turpmāk vēl daudz kas var tikt papildināts, — bet tas ir būtiski Evaņģēlijam.” 8. Pēc tam mācekļi atkal dodas viņu istabā, kur viņus ar nepacietību jau gaida tie daži atgrieztie farizeji un rakstu mācītāji kopā ar abiem esejiešiem. Dabīgi, viņi tūlīt tiek sīki iztaujāti, kā ir izgājis ar Jeruzalemes farizjejem un rakstu mācītājiem. Un mācekļi viņiem visu sīki izstāsta. Te FARIZEJI, RAKS- TU MĀCĪTĀJI un ABI ESEJIEŠI saka: “Nē, pie tādām zīmēm un liecībām vēl stūrgalvīgi palikt ļaunākā dumjībā, te patiesi vajadzīgs daudz tumsas un blēdīguma! Un ko viņiem līdz visa viņu viltība? Tagad caur trim iesniegtiem dokumentiem viņi ir sasaistīti tādā veidā, ka savas domes nedrīkst uzticēt pat viens otram! Bet viņi tomēr ir vērši un āži!” 9. ESEJIEŠI saka: “Tā lieta ar Jēzu ir tika Saules gaiša, cik tikai kas var būt Saules gaišs, un tomēr šāda nedzirdēta blēdība! Kas attiecas uz pasaulīgu prātu, tad mēs tomēr esam tik izglītoti, cik vien tikai var būt izglītoti, ja ir izgājis visas persiešu un ēģiptiešu skolas un mazā pirkstiņā ir grieķu zemes gudrie un arī senie jūdi; bet mēs šeit abstrahējam visus nedzirdētos brīnumdarbus un tikai sakām: kas attiecas uz viņa rumu un no tās izejošo dziļāko gudrību, no kuras citādi uz zemes vēl nekad nebija sastopams ne pēdas, tad tā mums ir vairāk kā pierādījums, ka šis Jēzus ir vispilnīgākais Dievs. Bet nu vēl nāk klāt viņa tāda veida darbi, par kādiem gan neviens cilvēks nekad nav sapņojis, darbi, kuri var būt iespējami vienīgi tikai dievam, kurā apvienoti visi pasaules un visu zvaigžņu, Saules un Mēness spēki, un kas mums, protams, neizskaidrojamā veidā caur brīnumaini visvarenu gribu uztur to esamību! 10. Mēs redzam, ka pie Viņa griba, vārds un pabeigts darbs sakrīt kopā tieši vienā. Un uz Viņa mājienu atveras debesis un pievilcīgāko ētera būtņu neskaitāmi pulki stāv gatavi viņam kalpot. Viņš tām pavēl, un tukšākie ēdienu kambari pārpilni gardāko ēdienu un visas tukšās mucas un krūzes pilnas lieliskākā vīna! Jā, vai tad tas gan nopietnībā nav nekas?” 11. Viņš pavēl jūrai, un tā dara cietu savu līdzenumu, bez kā tādēļ kļūst ledus, un cilvēki staigā pa tās citādi katram cilvēkam nāvi nesošo virsmu kā pa marmora pamatu! Un tas viss tiem tumsoņiem ir ticis rādīts un neticami stāstīts, pie tam viņi šorīt ar pašu acīm, muti iepletuši, redzēja vairāku cilvēku brīnumainu izdziedināšanu, un pie tam tomēr ir palikuši cietāki kā kāda klints, pret kuru kopš tūkstošiem gadu, mazākais, simtstūkstoš zibeņi katru gadu ir pārbaudījuši savu iznīcinošo spēku! Brāļi, te tad tomēr cilvēkā izbeidzas viss cilvēciskais! Te ir vai nu ļauns dzīvnieks, vai visā nopietnībā velns! — Sakiet, brāļi, vai mums ir taisnība, vai nē! 12. FARIZEJI UN RAKSTU MĀCĪTĀJI saka: “Vēl vairāk, kā pilnīgi pareizi un patiesi! Jo ja pie šādām parādībām vēl var palikt ciets un nelokāms, tad ir eventuāls velns!” 149

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
2 Les Émirats Arabes Unis - CIC