Views
4 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

ir varenāks par uguni,

ir varenāks par uguni, tad tas, tikko tiek ar ūdeni apliets, tad tas ūdenī nodziest. Bet ja nu, lai līdzinātos debesīm, vienlaicīgi jābūt ūdenim un ugunij, te beigās tā vai tā vajadzētu izbeigties!? Kā tad izskatītos ar mūžīgās dzīvības stāvokli?” 6. ES saku: “Ak, pavisam labi! Abus pareizā attiecībā, — un tad nepārtraukti viens otru rada un uztur! Jo redzi, ja zemē un ap zemi nebūtu nekāda uguns, tad nebūtu arī ūdens; bet ja zemē un ap zemi nebūtu ūdens, tad nebūtu arī uguns, — jo te nepārtraukti viens rada otru.” 7. FAUSTS jautā: “Kā tad tā? Kā tas var būt? “ 8. ES saku: “Atņem zemei visu uguni, no kuras ceļas viss siltums, un visa zeme kļūs dimantcieta ledus pika, uz kuras nevarētu pastāvēt nekāda dzīvība! Bet tad atņem zemei visu ūdeni, un tā pārāk drīz kļūs par nederīgiem putekļiem! Jo bez ūdens arī nekāda uguns nenoturēs to, kas uz zemes tik ļoti nepieciešams jaunveidošanai; bet kur vairs nenotiek nekāda atkārtošanās vai jaunveidošana, tur ir iegriezusies nāve un trūdēšana. 9. Aplūko kādu koku, kas zaudēja savu sulu, un tu pamanīsi, ka koks īsā laikā satrūdēs un caur to ies bojā. Vai tu to saproti?” 10. FAUSTS saka: “Jā, Kungs, tagad mēs visi arī to saprotam un atzīstam, ka Tu esi pilns dievišķa Gara un Pats esi visu lietu Radītājs. Jo kurš cilvēks no sevis var izdibināt, kā iekārtota visa radība un zem kādiem likumiem tā pastāv. Tas var būt skaidrs un visos dziļumos zināms tikai Tam, kas Sevī nes Garu, caur kuru ir tikušas radītas visas lietas un tagad kā tās vienmēr pastāv. Par visām man parādītām garīga un materiāla veida labdarībām es Tev varu tikai no sirds, kas pilna augstākās mīlestības pret Tevi, pateikties! Jo ko citu es, nabaga vājš, grēcīgs cilvēks varu darīt bezgalības Kungam?” 11. Es saku: “Tev ir taisnība; bet pagaidām visu, ko tu zini un šeit esi redzējis un piedzīvojis, paturi pie sevis, pirms laika nevienam neizpaud un savā laicīgi laimīgā laikā neaizmirsti nabadzīgos! Jo ko vien tu kādreiz Manā Vārdā darīsi nabagiem, to tu būsi darījis Man, un debesīt tev tiks atlīdzināts. — Bet tagad, jo mēs nu esam pabeiguši visu, kas te Kisā bija darāms un nokārtojams, gatavojamies ceļā uz Nacareti.” 11. Kunga un Viņa mācekļu aizceļošana uz Nācareti. (Mateja ev. 13:53) 1. FAUSTS saka: “Te man vajag pavēlēt likt nest manas lietas uz kuģiem?” 2. ES saku: “Viss jau ir noticis! Tā kā ar taviem kuģiem nepietika, tad Barams un Kisjons tam nolūkam aizdeva divus viņu lielos kuģus un tā aizbraukšanai viss ir labākā kārtībā. 3. FAUSTS saka: “Tas tā noteikti ir un es par to nemaz vairs neesmu pārsteigts; jo kas Visvarenajam vēl būtu jābūt neiespējams?!” 4. Bet nu pie Manis pienāk Jonaels un Jairuts ar Arhielu un Man par visu pateicas. Kad viņi ar daudziem pateicības vārdiem no Manis šķiras un dodas ceļā uz Ziharu, tad viņiem arī nāk pretī no Manis viņiem iepriekš zināma darītās delegācija, sveicina viņus ar lielu godu un Jonaelam pie kājām liek sevišķu lūgumu, ka lai viņš vēlētos atkal pieņemt virspriestera amatu; un abi, Jonaels un Jairuts, atceras to, ko Es viņiem iepriekš darīju zināmu. 5. Bet mēs, — kad Es pabeidzu otrreizējo līdzību par Debesu Valstību (Mat. Ev. 13., 53) un atlaidu zihariešus un ar solījumu, ka drīz viņus atkal apmeklēšu, atvadījos arī no Kisjona, kas šoreiz pēc Mana padoma palika mājās un arī Faustu nepavadīja, — mēs tad ap divas stundas pirms pusdienlaika devāmies uz lielo kuģi un kopā ar Faustu, kas ar savu jauno sievu arī ņēma vietu Manā kuģī, braucām uz kuģa piestātni netālu no Kapernaumas, kas bija piestātne gan šai pilsētai, gan arī Nācaretei, kas, kā zināms, neatradās tālu no Kapernaumas. 6. Kad mēs bijām piestājuši krastā un nokāpuši no kuģa, te FAUSTS runāja: “Kungs, es kopā ar Tevi došos uz Nācareti un Tavai mātei un brāļiem viņu māju atkal atdošu par īpašumu.” 7. ES saku: “Arī tas jau ir noticis un arī tu mājās un tavā lielajā īpašumā visu atradīsi labākajā kārtībā; jo līdz šim mans Arhiels visus tavus darījumus ir nokārtojis. Bet ej uz Kapernaumu un, kad tev nāks pretī virsnieks Jairuss — kas katrā ziņā tā būs — un tev žēlosies par savām bēdām, tad saki viņam, ka Es nu kādu laiku uzturēšos Nācaretē! Ja viņš kaut ko grib, tad viņš var nākt pie Manis, bet arī tikai pilnīgi viens!” 8. FAUSTS saka: “Vai arī es drīkstētu viņu pavadīt?” 9. ES saku: “Ak jā, bet tikai tu viens!” — Ar šiem vārdiem mēs šķiramies. 14

10. Es ar Maniem mācekļiem nu dodos uz Nācareti, Manu laicīgo tēvzemi, un Fausts tūlīt liek nākt daudziem nesējiem, saiņotājiem un vedējiem ar ratiem, ar kuru palīdzību viņš savā mājā Kapernaumā nogādā līdzatvestos dārgumus. Ka tas, ka virstiesnesi redz ierodamies ar tik daudz mantām, līdzās brīnumskaistai sievai, saceļ lielu ievērību, tam tikko vajag tikt pieminētam; bet ka virstiesnesim nāk pretī daudzējādā ziņā arī vietējo farizeju priekšnieks Jairuss, to vēl vieglāk var iedomāties — jo arī viņš dažu ko zināja par divpadsmit farizeju došanos uz Jeruzalemi un arī, ka viņu dēļ Fausts ir ticis aicināts uz Kisu. 11. FAUSTS viņu sveicināja ar visu cieņu un viņam teica: “Viens godīgais tika izglābts un ķīlas, kuras šie farizeji slepenībā netaisnīgi izspieda no nabaga jūdiem, līdz pēdējam stateram viņiem ir tikušas atdotas atpakaļ, un par viņu daudzveidīgām nedzirdētām krāpšanām un laupīšanām tie vienpadsmit bauda viņu labi pelnīto sodu. Būtu pārāk plaši tev atstāstīt visu, ko tie vienpadsmit ir darījuši, bet, ja tev reiz ir laiks, tad nāc nu pats, daudzos aktos palasi, un tev mati celsies stāvus! — Bet tagad par ko citu! Kā tad izskatās ar tavu mīļo meitu? Vai viņa ir vēl ir dzīva vai nomirusi?” 12. Ļoti noskumis un tūlīt sākdams raudāt, JAIRUSS saka: “Ak draugs, kādēļ tu man to atgādini? — Diemžēl, diemžēl viņa man ir nomirusi; jo neviens ārsts nevarēja viņai plaīdzēt! Vienīgi ārsts Boruss no Nācaretes teica, ka viņš gan varētu palīdzēt, bet tādēļ negrib to darīt, ka es pret viņa draugu Jēzu, kas bija viņa Meistars, pārāk daudz un bargi esmu nogrēkojis. Un tā mana par visu mīļākā meita ir nomirusi. Tas bija sirdi plosoši, ka mirēja sauca Jēzu, lai Viņš viņai palīdzētu un ka viņa man vēl mirdama teica bargus vārdus par to, ka es pret Jēzu, nabaga cietējas cilvēces lielāko labdari, tik ļoti esmu nogrēkojis, ka viņai tādēļ nu neatsaucami vajag mirt. Es jau tāpat darīju visu, lai Jēzu atrastu, ka Viņš viņai palīdzētu! Bet Jēzus manus sūtņus negribēja uzklausīt, kaut gan es tūkstoti reizes esmu rūgti nožēlojis, ka es pret viņu esmu nogrēkojis! Bet tagad viss ir galā. Viņa jau četras dienas guļ kapā un ož kā mēris! Jehova, esi tagad žēlīgs un līdzcietīgs viņas skaistajai dvēselei!” 13. FAUSTS saka: “Draugs! Man gan tevis no visas sirds ir žēl; bet es tev arī saku, ka visvarenais Kungs Jēzus atrodas Nācaretē. Pēc manas nu daudzējādās pieredzes Viņam neviena lieta nav neiespējama! Kā būtu, ja tu pats pie viņa noietu? Es tev saku, viņam ir pietiekami varas tavu meitu no kapa saukt dzīvībā un tev viņu atkal atdot! 14. JAIRUSS saka: “Ja arī pēdējam vairs nav jābūt iespējamam, tad es tomēr gribu doties pie Viņa un tūkstoti reizes lūgt piedošanu, ka es Viņu, protams, tikai piespiests un ne labprātīgi, esmu apvainojis un skumdinājis!” 15. FAUSTS saka: “Labi, tad kopā ar mani ejam tur; mēs Viņu sastapsim Nācaretē un, proti, viņa mātes mājā. Bet pēc viņa izteiciena mūs neviens nedrīkst pavadīt!” — Jairuss, aplaimojošas cerības pārņemts, tūlīt piekrīt Fausta priekšlikumam. Abi tūlīt liek seglot ātri skrejošus zirgēzeļus un cik iespējams, ātri jāj uz Nācareti. Viņi nonāk Nācaretē vēl pāris stundas pirms Saules rieta, zirgus atstāj kādā viesnīcā un tad kājām dodas uz Manas mātes mājām un tur sastop Mani kopā ar Borusu, kas bija viens no pirmajiem, kas atvērtām rokām Nācaretē nāca Man pretī; jo viņš saņēma ziņu, ka šajā dienā Es ieradīšos Nācaretē. 16. Kad nu Fausts ar Jairusu ienāca istabā, te pēdējais sāka raudāt, nokrita ceļos Manā priekšā un skaļi lūdza Mani, lai Es viņam piedotu viņa lielo nepateicības grēku, kuru viņš pret Mani nogrēkojis. 17. Bet Es viņam saku: “Piecelies! Tavs pārkāpums tev ir piedots, bet otru reizi vairs negrēko! — Kur tava meita guļ aprakta?” 18. JAIRUSS saka: “Kungs, Tu zini, ka netālu no šejienes šīs zemes bērniem es esmu licis iekārtot skolu, apgādātu ar mazu lūgšanas namu. Šajā lūgšanas namā es sev esmu licis iebūvēt kapenes; bet, tā kā meita nomira pirms manis, tad es liku viņu tur nonest un likt jaunajā kapenē, kurā neviens mirušais nekad iepriekš nav ticis likts. Šīs kapenes no šejienes atrodas tikai tikko divtūkstoš soļu attālumā. Ja Tu, ak Kungs, vēlētos viņu apskatīt, tas tad mani darītu pār mēru svētlaimīgu, jo citādi es esmu līdz nāvei noskumis!” 19. ES saku: “Nu, tad ved mani tur, — bet, izņemot tevi un Faustu neviens nedrīkst Man sekot!” 20. Bet apustuļi jautāja vai arī viņi nedrīkstētu būt klāt. 21. ES saku: “Šoreiz neviens cits, izņemot abus minētos!” 22. BORUSS saka: “Kungs, Tu zini, ka es varu būt mēms kā zivs; kā būtu, ja es kā ārsts jūs pavadītu?” 23. ES saku: “Paliek pie Mana pirmā izteiciena; vienīgi mēs trīs un citādi neviens!” 15

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 2. GR
 • Page 3 and 4: Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2.
 • Page 5 and 6: 9. ES saku: “Tur galda galā, sē
 • Page 7 and 8: ērnam jo mazāk drīkst dot vīra
 • Page 9 and 10: 6. Fausts saviem kalpotājiem tūl
 • Page 11 and 12: 5. Ar līdz paņemtiem sarakstiem F
 • Page 13: deras tikai augstsirdība, — bet
 • Page 17 and 18: pirmās dzīvības nesēju, jo es p
 • Page 19 and 20: neizdabūs no manis “Nē”! Bet
 • Page 21 and 22: un mazo praviešu darbus; bet ka Vi
 • Page 23 and 24: jākļūst sniega baltiem, un, ja t
 • Page 25 and 26: pie Jairusa? Vai mums par to it kā
 • Page 27 and 28: pieredzes! Tādēļ no šīm muļķ
 • Page 29 and 30: ga pravietis un veic zīmes un liet
 • Page 31 and 32: ne caur ko netiek piespiests, tad v
 • Page 33 and 34: cits cēlonis. Šāds ārsts gan š
 • Page 35 and 36: pēc izpratnes ir brīvs likums gar
 • Page 37 and 38: 4. Vai viss, kas mūs ik dienu apņ
 • Page 39 and 40: mums no paša rīta vajag turp noie
 • Page 41 and 42: 16. Gaidi uz To Kungu un nenovērsi
 • Page 43 and 44: 17. Kad ROHANS to dzirdēja, viņš
 • Page 45 and 46: dievišķās kārtības. 6. Tādēj
 • Page 47 and 48: 13. ES saku: “Redzi, tas ir pavis
 • Page 49 and 50: šanās un visas ticības te tomēr
 • Page 51 and 52: 14. ES saku: “Nu jā, viņiem jau
 • Page 53 and 54: pret to viņu skaistumu, kad viņu
 • Page 55 and 56: svaru un pērlēm un dārgakmeņiem
 • Page 57 and 58: 12. Tādēļ vēlreiz teikts: Esi p
 • Page 59 and 60: gribat palikt par nelgām un kā t
 • Page 61 and 62: Dievs. Te gan Dievs būtu aušīgs
 • Page 63 and 64: 8. Bet tā, izņemot mūs, iesvaid
 • Page 65 and 66:

  54. Eņģeļu padoms atgrieztajiem

 • Page 67 and 68:

  et pavadot laiku visādās pacilāj

 • Page 69 and 70:

  lielākā veidā tu vari sastapt ar

 • Page 71 and 72:

  11. Vajag būt auksti un silti, lai

 • Page 73 and 74:

  var ieiet Dieva Valstībā!” 7. K

 • Page 75 and 76:

  izd.). Viņiem nav nekādas seviš

 • Page 77 and 78:

  Tu Pats cilvēkiem dod spēcīgus b

 • Page 79 and 80:

  22. ES saku: “Ticiet un dariet, k

 • Page 81 and 82:

  sībām drīzumā varēja no viņa

 • Page 83 and 84:

  Tādēļ palieciet; jo Mozus nav va

 • Page 85 and 86:

  ūtu lielākā muļķība, un mēs

 • Page 87 and 88:

  no Dieva Gara un šādā sabiedrīb

 • Page 89 and 90:

  saka: “Es slavēju jūsu lielo un

 • Page 91 and 92:

  un viens Kungs un Tēvs. Vienīgi V

 • Page 93 and 94:

  mums garšo pavisam labi. 4. Pēc t

 • Page 95 and 96:

  nieks viņam tūlīt asi uzbrūk. 2

 • Page 97 and 98:

  citādi nedaudz gados mēs varam li

 • Page 99 and 100:

  nevari redzēt un ar viņu runāt

 • Page 101 and 102:

  ēdamzālē ienāk Boruss, visus sv

 • Page 103 and 104:

  apgādājis ar miesu un asinīm ves

 • Page 105 and 106:

  drebēja zāles pīlāri, teica:

 • Page 107 and 108:

  91. Jēzus draugi pie Borusa 1. Š

 • Page 109 and 110:

  tas ies labāk! 12. Pēc tā, ko es

 • Page 111 and 112:

  ņiem! Tagad es varu strādāt!”

 • Page 113 and 114:

  98. Mācekļi vētrainajā jūrā.

 • Page 115 and 116:

  tādēļ pamazām atkal aizdedzies

 • Page 117 and 118:

  Bartolomejs!” 9. JŪDA, krāpšan

 • Page 119 and 120:

  siem laikiem. Tiem klosterī no man

 • Page 121 and 122:

  5. Redziet, te jūras dibenā jau g

 • Page 123 and 124:

  104. Kungs svētī Ebaba ģimeni un

 • Page 125 and 126:

  10. Un augšā minētais kapteinis

 • Page 127 and 128:

  Bet nu mani sauc amata pienākumi,

 • Page 129 and 130:

  2. Ebabs nāca pie Manis un lūdza

 • Page 131 and 132:

  muļķīgi un pilnīgi neprātīgi,

 • Page 133 and 134:

  12. Es nevaru redzēt nevienu nosku

 • Page 135 and 136:

  116. Jēzus Mācībai jākļūst ko

 • Page 137 and 138:

  mušam Nācaretē? Šis cilvēks, p

 • Page 139 and 140:

  26. PRIEKŠNIEKS saka: “Kungs, ja

 • Page 141 and 142:

  et tomēr ārkārtīgi cieņas piln

 • Page 143 and 144:

  uzalemes vajadzēja iet uz Nācaret

 • Page 145 and 146:

  vēks un visus, kas te meklēja pal

 • Page 147 and 148:

  atriebtos tam, kas viņus ir apvain

 • Page 149 and 150:

  128. Saruna starp templiešiem un e

 • Page 151 and 152:

  aicina pie galda un tāpat pie gald

 • Page 153 and 154:

  131. Rīts Galvas kalna virsotnē.

 • Page 155 and 156:

  nedaudz viņiem ļāvu varu, tad vi

 • Page 157 and 158:

  pārbaudījumu par to pārliecināt

 • Page 159 and 160:

  gan neko nav zaudējis, bet tomēr

 • Page 161 and 162:

  mana āriene to cilvēkiem, šķiet

 • Page 163 and 164:

  no mazākām. Bet līdzās šai zon

 • Page 165 and 166:

  caur savu gribu spēj visu, par to

 • Page 167 and 168:

  9. ES saku: “Paskaties nedaudz ap

 • Page 169 and 170:

  un ieliekam savā priekšautā un r

 • Page 171 and 172:

  6. ES saku: “Tas ir pavisam labi

 • Page 173 and 174:

  11. Tas ir tas patiesais Sabata mie

 • Page 175 and 176:

  ne tikai mums, bet gan visai mūž

 • Page 177 and 178:

  11. SĀTANS saka: “Es to nevaru!

 • Page 179 and 180:

  acu priekšā ir tas, kas te ir sap

 • Page 181 and 182:

  un pēc tā gan to tūlīt arī izp

 • Page 183 and 184:

  dī arī ikdienas, citādi tie ir u

 • Page 185 and 186:

  uz Cebulonu un Horāciju, viņi to

 • Page 187 and 188:

  šo lielo jūru vajadzēja notikt,

 • Page 189 and 190:

  mās kartes nav, tad vai nu jūs sa

 • Page 191 and 192:

  gās grūtības, stingri pēc tā d

 • Page 193 and 194:

  aptvērusi un dzīvi sapratusi. Bet

 • Page 195 and 196:

  omiešu tērpu un zobenu, un tad ju

 • Page 197 and 198:

  Gan arī pasaules bērnu sāpes tie

 • Page 199 and 200:

  ņiem arī nebija neviena, kas te b

 • Page 201 and 202:

  Jēzus Cezarijas Filipijas novadā.

 • Page 203 and 204:

  nenovērtējamu žēlastību? Ak, T

 • Page 205 and 206:

  2. Ak, līksmojiet, bet pie tam ar

 • Page 207 and 208:

  teikts, ja Tu gribi tikt aizgādāt

 • Page 209 and 210:

  tā, tā tomēr ir pavisam izmisīg

 • Page 211 and 212:

  vīm, kādas jebkad mūsu jūrā ti

 • Page 213 and 214:

  15. MARKUS saka: “Jā, te Tev atk

 • Page 215 and 216:

  kas tikai vienmēr ir labs, patiess

 • Page 217 and 218:

  kā kārtībā, tā kā kopš tā l

 • Page 219 and 220:

  Tādas, brāļi, ir manas neautorit

 • Page 221 and 222:

  atliku uz gandrīz veselu stundu. 1

 • Page 223 and 224:

  mas romietes.” 5. KirenijS saka:

 • Page 225 and 226:

  izmisušās sejas, grimases, kurām

 • Page 227 and 228:

  sim. Labāk runā tu ar brīnišķo

 • Page 229 and 230:

  iemestu. 8. Mēs, cilvēki, esam tr

 • Page 231 and 232:

  dīt vienu jautājumu, un saki man,

 • Page 233 and 234:

  lai ar to barotos, to tikai sev pā

 • Page 235 and 236:

  pirmais starp saviem biedriem, un v

 • Page 237 and 238:

  ko dzirdu, ak, te tad es tūlīt la

 • Page 239 and 240:

  6. Bet muitniekam ir vienalga, vai

 • Page 241 and 242:

  neko negrib dzirdēt un šādu tic

 • Page 243 and 244:

  jauni pētītāji, kas veco pārbau

 • Page 245 and 246:

  tikai ar to, kas te attiecas tikai

 • Page 247 and 248:

  217. Cilvēka garīgā attīstība.

 • Page 249 and 250:

  5. ja Mozus te runā: “Sākumā D

 • Page 251 and 252:

  pašas dievišķās kārtības ceļ

 • Page 253 and 254:

  vēku pilnīgā dvēsele nebūtu no

 • Page 255 and 256:

  7. Bet, ja dvēsele savu miesu un c

 • Page 257 and 258:

  3. ES saku: “Arī tas tavām uztv

 • Page 259 and 260:

  nedaudz vairāk eļļas, lai man š

 • Page 261 and 262:

  Dieva stingra griba, kas mūžam at

 • Page 263 and 264:

  sniegtai palīdzībai!” 10. ES sa

 • Page 265 and 266:

  4. MARKUSS teica: “Jā, Kungs, es

 • Page 267 and 268:

  izturēšanos jūs no tempļa varē

 • Page 269 and 270:

  piespiestās Romas likuma neievēro

 • Page 271 and 272:

  ausīm tā skan kā skaistākā un

 • Page 273 and 274:

  te eņģelis jaunajam farizejam jau

 • Page 275 and 276:

  * * * Otrās grāmatas beigas. 275

 • Page 277 and 278:

  48. Jairusa mantojuma lietas. . . .

 • Page 279 and 280:

  152. Uz kalna parādās Sātans. ..

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
2 Les Émirats Arabes Unis - CIC