Views
8 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

uz debesīm tiks

uz debesīm tiks staigāts no nedaudziem; jo cilvēkam grūtākais ir pašaizliedzība!” 6. ES saku: “Neraizējies, labošanas skola tiks izplatīta lielā plašumā no šejienes līdz viņpasaulei! — Bet mūsu sarunas laikā mūsu sabiedrība kopā ar mūsu kapteini ir iemigusi. Ko mēs nu darīsim?” 7. JARA saka: “Kungs, Tu jau to zināsi vislabāk!” 8. ES saku: “Jā gan, te ir taisnība! Tādēļ Es arī liku viņiem iemigt, un tas, ko tu redzēsi īstenībā, viņiem jāredz sapnī. Redzi, drīz tu redzēsi atvērtas debesis, un mums kalpos visi eņģeļi! Rīt šim kalnam pret austrumiem jādabū viegli uzkāpjama nogāze, un mēs visi no šejienes varēsim doties lejā uz Genecereti pa jaunu, dabīgu ceļu. Tādēļ nu labi novēro ainu, kas parādīsies tavā priekšā!” 9. Pēc šiem maniem vārdiem Jara pacēla savas acis augšup un kādu laiku skatījās gaiši zvaigžņotajās debesīs. Kad pēc ilgākas skatīšanās nekas negribēja parādīties, tad viņai raksturīgajā mīļajā balsī viņam Man saka: “Kungs, Tu mana dzīvība, Tu mana mīlestība, vēl vienmēr nekad negrib parādīties! Kā tad izskatīsies, lai es pie kādām šur vai tur notiekošām parādībām varu zināt, vai tas pieder pie Tevis iepriekš teiktā, vai nē?” 10. ES saku: “Mana mīļā Jara, tev vajag lūkoties augšā daudz vairāk ar tavas sirds, nekā ar tavas galvas acīm, tad brīnišķīgākā gaismā tev drīz sāks parādīties brīnumainas lietas! Pamēģini tikai reiz, un tu tūlīt pārliecināsies, ka Man vienmēr ir taisnība un Es runāju pilnīgāko patiesību!” 11. Pēc šiem Maniem pārliecinošiem vārdiem Jara nu paceļ augšup vairāk savu dabu, nekā savas acis, un redzi, tūlīt atveras visas debesis un brīnišķā spožumā NESKAITĀMI DIEVA EŅĢEĻU PULKI nolaižas lejā uz Zemi un dzied: “Sniedziet jūs, debesis, visu žēlastību taisnīgiem uz šīs zemes! Jo svēts ir tas, kas nostājies uz tās par svētību tiem, kuri ir pakrituši, pirms vēl dziļajā bezgalībā Dieva žēlastības gaismā mirdzētu saule! 12. Viņš paceļ Savus bērnus, kurus dzemdējis Sātans, un dara viņus par savas mīlestības bērniem! 13. Tādēļ vienīgi Viņam viss gods, visa slava un viss cildinājums; jo viss, ko Viņš dara, ir labi darīts, un Viņa kārtība ir mīlestība, apvienota ar augstāko gudrību. Tādēļ vienīgi viņš ir svēts, pāri visam svēts, un Viņa Vārda priekšā visiem vajag liekt ceļus debesīs un uz Zemes un zem zemes. Āmen. 134. Galilejas jūras pacelšana. 1. Kad JARA dzird šo dziedāšanu, viņa pavisam aizgrābta saka: “Kungs, to patiesi ir grūti izšķirt, kas te ir skaistāks un brīnišķīgāks, vai dziedājums, vārdi vai brīnišķīgā tūkstoškrāsainā gaisma, vai šo neskaitāmo ēterisko dziedātāju brīnumskaistie stāvi! Ak, tikai tagad man ir priekšstats, kas īstenībā ir Dieva debesis! Ak, tagad es tūlīt vēlētos mirt un tad pāriet pie šiem skaistajiem dziedātājiem! Bet ja Tev, ak Kungs, tas ir patīkami, saki man tomēr, kas sevī tomēr ir šie brīnišķīgie dziedātāji. Vai viņi patiesi ir tas, kas viņi šķietas esam, jeb vai viņi ir no Tevis tikai šim acumirklim jaunradītas būtnes?” 2. ES saku: “Tie ir eņģeļi un tika radīti vēl bezgala agrāk, pirms vēl bija sastopamas kaut kādas pēdas no kādas materiālas radības. Pasauc tikai kādu, un tu pārliecināsies, ka viņš, kā visi viņam līdzīgie, ir augsti pilnīgas patiesas būtnes! Un Man vēl vajag tev piezīmēt, ka, lai cik viegli un ēteriski viņi arī izskatās, tomēr katrā no viņiem mājo tik liels spēks un vara, ka mazākais un vājākais no viņiem vienā acumirklī varētu tā iznīcināt visu zemi, ka no tās nepaliktu pāri ne visniecīgākais puteklītis. Tā kā tu to nu zini, tad pasauc kādu no viņiem un liec viņam kādu pārbaudījumu!” 3. JARA saka: “Kungs, to gan neiedrošinos; jo, lai cik neparakstāmi skaisti viņi arī ir, tad man viņu priekšā tomēr ir nelielas bailes!” 4. ES saku: “Bet bērniņ, vai tad Es pirms tam tev neizskaidroju, kas ir bailes? Redzi, tādēļ tu nedrīksti baidīties, citādi man vajadzētu domāt, ka tavā sirdī arī vēl mājo kas pasaulīgs. Ja tu esi pie tā Kunga, Kura vārda priekšā visas šīs būtnes liec ceļus, no kurienes tad jānāk tavām bailēm?” 5. JARA saka: “Tas, protams, ir pārāk patiesi; bet šādas nekad nejaustas ainas neparastam skatam no pamatiem jāsatricina nabaga vājās meitenītes sirdi! Bet nu es jau saņemšos, un Tu redzēsi, ka tava Jara var būt arī bez bailēm!” 6. Pēc šiem vārdiem viņa tūlīt pamāja vienam tuvākam EŅĢELIM, un tas lidinādamies acumirklī nāca pie viņas un maigākā un mīlīgākā balsī viņai jautāja: “Jara, tu mana Dieva, mana Kunga kopš mūžības brīnišķā, tīrākā meita, ko tava mīļākā, tīrā sirds vēlas no manis?” 7. Nedaudz samulsusi no šī debesu sūtņa spožuma un majestātiskuma, JARA saka: “Jā, jā, pareizi, Kungs, kuru tu šeit redzi, man saka, ka katrs no jums ir tik ļoti brīnumvarens un lai es vēlētos caur kādu 156

pārbaudījumu par to pārliecināties; bet kāds pārbaudījums man tev jāuzdod, kur es neko nezinu, kātikai to, ko es tagad nedaudzās dienās no Kunga esmu dzirdējusi?!” 8. EŅĢELIS saka: “Klausies, tu skaistais debesus zieds, te es tev kunga vārdā tūlīt palīdzēšu! Redzi tur lejā ļoti dziļo un plašo Galilejas jūru! Kā tad būtu, ja es to izceļu no tās plašā un dziļā baseina un tad lielas bumbas izskatā to it kā uz veselu stundu paceļu gaisā tava auguma un acu priekšā?” 9. JARA saka: “Tas gan būtu milzīgi brīnumaini; bet kur pa to laiku nonāktu mīļās zivis un beigās daudzie kuģi, daļa no kuriem atpūšas krastā un arī tie, kas peld jūrā?” 10. EŅĢELIS saka: “Tās būs manas rūpes, ka tādēļ nevienai zivij un nevienam kuģim netiek nodarīts nekāds zaudējums! Ja tu piedāvāto pārbaudījumu vēlies, ierosinātais darbs acumirklī lidināsies tavā priekšā!” 11. JARA saka: “Jā, ja pie tam nevienai būtnei netiek nodarīts kāds zaudējums, tad tu gan vari to izvest!” 12. EŅĢELIS saka: “Apskaties visapkārt! Jūra ir sausa un viss tās ūdens līdz pēdējam pilienam nu brīvi šūpojas gaiša, tavām acīm labi aplūkojams!” 13. Jara gribēja paskatīties lejā dziļumā, bet ar pieri tūlīt atdūrās pret ūdens bumbas, kas brīvi lidinājās gaisā cieši līdzās klints sienai un kuras diametrs bija gandrīz četrtūkstoš asu, auksto, slapjo sienu. Kad viņa to ieraudzīja, viņa pavisam nedroši jautāja, bet kā, Dieva dēļ, vienā tikko iedomājami īsākā acumirklī tev tā kas bija iespējams? Un vai jūra patiesi ir pavisam bez ūdens?” 14. EŅĢELIS saka: “Jara, nāc man līdz un pārliecinies!” 15. JARA saka: “Kā tas būs iespējams?” 16. EŅĢELIS saka: “Ja man bija iespējams vienā acumirklī izcelt smago ūdens masu, tad man gan arī būs iespējams ātrākā acumirklī tevi nonest līdz jūras dziļākam pamatam un tad tikpat ātri atkal atpakaļ! Bet tai vajag būt tavai gribai, citādi es neko nevaru darīt; jo dzirkstelīti cilvēciskās gribas brīvības mēs visi respektējam vairāk, kā visu mūsu mums no Dieva dāvāto spēku un varu! Tādēļ vispirms tev vajag gribēt, un es pēc tā rīkošos!” 17. JARA saka: “Nu tad labi, tātad pārliecini mani!” 18. Šajā acumirklī viņa atradās uz pavisam sausās jūras dziļākā pamata, un eņģelis pacēla no zemes skaistāko pērļu gliemežnīcu un deva to Jarai par piemiņu un par pamācību pārējiem, kuri miesā gan cieši gulēja, bet to visu dabūja redzēt sapnī. 19. Kad Jara tikko gliemežnīcu bija ielikusi viņas priekšauta ērtajā kabatā, EŅĢELIS viņai jautā: “Vai nu tu tici, ka viss šīs jūras ūdens nu atrodas virs mums lidojošajā lieljā bumbā un ka tās plašā gultne nu ir pavisam sausa?” 20. JARA saka: “Ak jā, es tev to arī tāpat būtu ticējusi! Bet nu nes mani ātri augšā pie Kunga; jo bez Viņa es nākamā acumirklī nomirstu!” 21. Tikko pēdējais vārds bija izteikts, mīļā Jara atkal stāvēja līdzās Man uz kalna virsotnes; un es viņai jautāju, kā viņa to novērtē. 22. JARA saka: “Kungs, ka tev ir iespējamas visas lietas, to zinu pārāk labi; bet kā Tava griba un caur tavu gribu šāda vara var mājot arī eņģeļa gribā, tas pašam eņģelim būs nezināms, nerunājot par to, ka es Tev par to varētu dot kādu pamatojumu. Tas ir augstākā mērā brīnumaini; bet aptvert es to nevaru!” 23. ES saku: “Tu esi atbildējusi pavisam labi un pareizi; bet ar laiku tu savas pašas sirdī atradīsi, kā Dievam šādas lietas ir iespējamas, — bet kā tev patīk tas eņģelis?” 135. Jaras mīlestības pārbaudījums. 1. JARA saka: “Viņš gan ir viens neparakstāmi skaists cilvēks, tā kā viņš izskatās tieši tā, kā kāds cilvēks; bet līdzās Tev, ak Kungs, visi eņģeļi un debesis ar visu to gaismu un to skaistumu ir tikpat kā nekas! Jo viss viņu skaistums esi tikai vienīgi Tu Pats! Es tomēr nevienu citu nevarētu mīlēt!” 2. ES saku: “Bet vai tad Es, kā tu Mani šeit redzi, gan esmu vēl skaistāks, kā šis eņģelis? Redzi, manas rupjās, sastrādātās rokas, Man no saules tveices diezgan stipri iedegusī āda un mans vecums tomēr nav nekas pievilcīgs, Turpretī šis eņģelis ir apbruņots ar visu, kas tikai debesīs spēj un var tikt dēvēts par skaistu!” 3. JARA saka: “Kungs, āriene man nav nekas, ja iekšiene pilnīgi nelīdzinās tavai sirdij, jo vienīgi tu esi tas Kungs!” 157

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf