Views
8 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

8. ES saku: “Tas tev

8. ES saku: “Tas tev tūlīt jāredz! Paskaties, tur debess ziemeļu daļā stāv viena nedaudz sārtas gaismas zvaigzne. Ietver to tavas dabas acīs kā iepriekšējo, un arī tavas miesas acis vērs uz to, un tajā zvaigznē tu saskatīsi skaistāko atbildi uz tavu jautājumu!” 9. JARA tā tūlīt dara un pēc nedaudz acumirkļiem saka: “Ak Kungs, Tu visvarenais debesu un visu pasauļu radītājs, tā ir kāda vēl daudz lielāka pasaule, kāda bija iepriekšējā, un ar kādu brīnišķu gaismu tā ir apņemta! Bet gaisma ir gaiši sārtā krāsā, pārejoša nedaudz zeltdzeltenā, kamēr iepriekšējās pasaules gaisma bija tīri balta. bet nu arī šīs pasaules gaisma kļūst nepanesami spēcīga! — Ak, nu jau es esmu uz šīs apdzīvotās pasaules virsmas. Ak, te ir tik neparakstāmi brīnišķi! Kāda daudzveidība! Zemi, maigi nolaideni kalni ieslēdz brīnišķīgākās auglīgākās ielejas. Ielejās redz sava veida būdas, kuras gan pastāv tikai no jumta, kas labā kārtībā balstās uz kā rubīns mirdzošām kolonnām. Bet uz klana mugurām šādas būdas bez pārtraukuma stiepjas nepārskatāmās rindās un, cik milzīgi tālu manas acis nu sniedzas, tad tomēr es neredzu neko citu, un te viena tāda būda ir tik līdzīga otrai, kā cilvēkiem viena acs līdzinās otrai. Kā es manu, visi garenie, ieapaļie jumti balstās uz it kā septiņu vīru augstā rubīna kolonnām; bet arī te viena kolonna ir kā pārējās! No cilvēkiem un citām dzīvām būtnēm līdz šim nekas vēl nav atklājams. Bet tomēr arī viņiem vajag te būt, — jo par to vēsta šīs ļoti plašās zemes ārkārtējā kultūra. 10. Bet dīvaini ir tas, ka šajā citādi tik ļoti brīnišķajā pasaulē viss ir vienāds! Viens augļu koks izskatās uz mata līdzīgs otram, un viena puķe otrai! Viss ir likts rindās, un neko nevar atrast ārpus šīs kārtības. 11. Tas viss gan izskatās brīnumaini un piešķir draudzīgu izskatu, bet ar laiku šādai vienveidībai mūsu veida cilvēkiem tad tomēr vajag likties diezgan garlaicīgai! Bet nu es esmu sasniegusi vienu šādu būdu un redzi, tajā ir pavisam mūsu veida cilvēki! Viens stāv uz paaugstinājuma un sprediķo, un vairāki citi šo sprediķi klausās ar lielāko godbijību. 12. Te, līdzās stāvošajā būdā pie labi klāta galda es redzu ēdam vairākus ļoti krokotos tērpos tērptus cilvēkus; bet apkārt ēdošajiem stāv tik daudzi, kurus, šķiet, moka izsalkums, un viņi nedabū neko ēst! Ak, bet te trešajā būdā es redzu dažas brīnumskaistas meičas! Viņas stāv pilnīgi kailas un, šurp un turp staigādamas, uzjautrinās ar dažiem ļoti maz runājošiem vīriem. Bet aizmugurē stāv daudzi, šķiet, ļoti baudkāri jaunekļi un dod skaistajām meitām zīmes nākt arī pie viņiem un arī ar viņiem nedaudz uzjautrināties. Bet jaunekļi netiek uzklausīti un, šķiet, par to nav pārāk priecīgi. 13. Ak, tas tomēr ir dīvaini iekārtots. Cik viena būda ārēji uz mata līdzinās otrai, tik dažādas tajās šķiet esam cilvēku nodarbošanās. Un tas tomēr arī ir ļoti dīvaini!? Bet ja šajā milzīgi lielajā pasaulē visur izskatās kā šajā no manis aplūkotajā apvidū, tad man mūsu mazā zeme ir mīļāka — izņemot ļaunos cilvēkus!” 14. ES saku: “Viss tas, ko tu redzi, ir tikai mazs skolas un vingrinājumu nams pašaizliedzībā un sevis paša pārvarēšanā. Staigā nu tālāk, un tavām dabas acīm tev tūlīt tiks rādīts kas cits. 15. Jara tā dara, un drīz tā iekliedzas, ka cieši gulošie gandrīz būtu pamodušies, ja Mana griba viņus atkal nebūtu iegremdējusi miegā. 16. Es jautāju Jarai, kas tad noticis, ka viņa tik skaļi iekliedzās. 17. JARA saka: “Ak Kungs, šī greznība, šis majestātiskums atkal pārsniedz visu, ko kāda cilvēka prāts var aptvert! Te viena pils tik liela un augsta kā uz Zemes augstākais un lielākais klans! Mūri ir no tīriem dārgiem dārgakmeņiem. No ārpuses šo milzīgo pili grezno tūkstotis un vēlreiz tūkstotis zelta trepes un galerijas, kas savā augstākajā virsotnē noslēdzas pilnīgā smailē. Apkārt šai pilij rotājas krāšņākie dārzi, kur lielā daudzveidībā piedāvā acīm vienmēr jaunus pārsteigumus. Bet dārzā ir arī ļoti skaisti ezeri, kur, jādomā, izpriecām, apkārt peld ļoti daudzi brīnumaini mākslas darbi, bet ne no viena netiek vadīti un vēl jo mazāk ievēroti. 18. Kungs, ko gan tas viss nozīmē? Kas ir šīs milzīgās pils iedzīvotāji un kam kalpo pa skaistajiem ezeriem apkārt peldošie visāda veida mākslas darbi?” 139. Skats zvaigžņu pasauļu kārtībā. 1. Es saku: “Redzi, šī pilsēta tajā apvidū, kuru tu jau redzēji, ir kāda virsskolotāja mājvieta. Visas tās skolas būdas stāv zem viņa uzraudzības un tie ezeros apkārt peldošie priekšmeti zināmā laikā tiks izmantoti tālāki apmācībai augstākā gudrībā. Bet kāda šeit ir mājvieta, tādas tikai šīs gaismas pasaules viduszonā ir vēl daudzas simttūkstošas, līdzās daudzām vēl lielākām pilsētām, no kurām tu nu redzi kādu 162

no mazākām. Bet līdzās šai zonai šajā pasaulē ir septiņdesmit sešas blakus zonas, un katrai ir pavisam īpašs iekārtojums. Šī pasaule, tāpat kā iepriekšējā, īstenībā ir divas saules, līdzīgas mūsējai, kas Zemes dienā dod gaismu, bet ar atšķirību, ka no tevis vispirms redzētā ir ap tūkstots reizes lielāka, nekā mūsu Zemes Saule un tā, kuru tu tieši tagad aplūko, ir ap četras reizes lielāka, nekā mūsējā! Bet pati mūsu saule ir tūkstoš reiz tūkstots reižu lielāka, nekā visa šī Zeme. 2. Bet šīs zemes cilvēkiem vēl ir pavisam maldīgs uzskats par šo Zemi un par Sauli, par Mēnesi un visām zvaigznēm. Bet kad viņi reiz pratīs labāk rēķināt, tad viņi arī sasniegs labāku priekšstatu par pasaules ķermeņiem bezgalīgajā radības telpā. 3. Bet to tu vari zināt, ka ap katru šādu sauli dažādos attālumos riņķo ļoti daudzas šādas Zemes, kā ir šī, uz kuras mēs stāvam un ka vairākām šādām zemēm ir vēl blakus zemes, kas ap tām riņķo kā patstāvīgi pavadoņi, tāpat kā Mēness ap mūsu zemi! Bet cik daudzas īstenas Zemes tiek no kādas saules apgādātas, tik daudzām katru šādu sauli, apriņķojošu Zemju atbilstošām zonām, tad tieši ir kāda sava saule, ar izņēmumu Vidus saules, kas ir noteikta Zemes Saules uzturēšanai un vadīšanai un ir tūkstots reiz tūkstoš reižu lielāka, kā desmit reiz tūkstoš reiz tūkstotis tādas saules, no kurām tu nu divas esi redzējusi. 4. Kāda šāda vidussaule vairs nav zonā, bet gan uz tās virsmas. 4. Kāda šāda vidussule vairs nav zonā, bet gan uz tās virsmas sadalīta tikpat daudzās sfērās, cik daudzas atsevišķas zemes saules tai aprūpējamas; un te tad katrai kādai Zemes saulei atbilstoša telpas virsma ir tūkstots līdz desmittūkstoš reizes lielāka, nekā katras atsevišķas zemes Saules, kopā ar vidšam tai apkārt riņķojošām Zemēm, virsma. Bet ap kādu vidussauli riņķo, mazākais, tūkstots reiz tūkstots Zemessaules. 5. Bet tad vēl ir Vidussaules, ap kurām vēlreiz griežas tūkstots reiz tūkstots tikko pieminētās vidussaules ar visām to zemessaulēm, un atkal vidussaules, ap kurām riņķo otrās klases vidussaules, un beidzot viens kopējs Pasaules Vidus ķermenis, kas ir kādas Vidussaules neizmērojamos dziļumos un kam nav nekāda cita griešanās, kā ap paša asi. Šis Vidus ķermenis arī ir vienas saule, bet tā ir tik liela, ka visas neskaitāmās zemes saules, pirmās, otrās un trešās kārtības Vidussaules un visas zemes un mēneši, kas riņķo ap neskaitāmi daudzām Zemes saulēm, līdzās daudziem tūkstošiem lielākām un mazākām komētām, kas kā topošas Zemes mainīgos lokos lauž sev ceļu ap zemessaulēm, neveidotu ne simttūkstošo daļiņu no tās Ķermeņa satura ja šī minētā Galvenā Vidussaule būtu tukša lode un augšā minētie neskaitāmie pasaules ķermeņi atrastos tajā. — Jara, vai no teiktā tu vari ko aptvert?” 6. JARA saka: “Kungs, kas šādu lielumu spēj aptvert?! Priekšāstādīties es to nu, protams, varu; bet pie tam man pilnīgi reibst! Es nu arī šo sauli krietni apskatīju, bet tomēr nezinu, kā tad man sev jāatbild uz jautājumu par Zemes nenobriedušo tautu esamību lielajā Viņpasaulē.” 7. ES saku: “Nu, tad pagaidām novērs savas acis no skatītās saules un tad uzklausi mani!” 8. JARA saka: “Kungs, tas jau ir noticis!” 140. Viņpasaules attīstības periodi. 1. Es saku: “Tā klausies manī! — Redzi, visi šādi nenobrieduši cilvēki pa lielākai daļai nonāk šajā no tevis nu skatītajā saulē un plašajās skolās tiek apmācīti visās lietās, kas attiecas uz dzīvību. Tāpat agri nomirušie bērniņi tiek apmācīti un izaudzināti lieli mūsu saules vidusjoslā — bet vairāk saules garīgā daļā. 2. Nenobriedušās dvēseles no tevis skatītā saulē atkal saņem miesu, tomēr bez piedzimšanas, un tad tās kopā ar dvēselei pašas kļūst garīgas un var pāriet tīri garīgajā. Bet kā šādas dvēseles no šejienes uz turieni tiek nogādātas un no kā, to tu pie pirmās saules apceļošanas pieredzēji pati pie sevis. Un šīs eņģelis, kas nu vēl stāv mums līdzās, ir vadītājs un pavēlnieks pār visām pasaulēm un Saulēm, par kurām Es iepriekš tev runāju. No tā tu redzi, kāda viņam dāvāta vara un kāda gudrība. 3. Bet visiem šiem neskaitāmi daudzajiem eņģeļiem, kurus tu plašās rindās redzi ap sevi, ir līdzīgs darbs; jo mūžīgos dziļumos ir vēl cilvēka prātam neaptverami daudzi šādi Saules pasauļu novadi kopā ar kādu līdzīgu, iepriekš aprakstītu galveno vidus sauli, un katrs šāds Saules novads tiek pārvaldīts no kāda no šiem eņģeļiem. Tu nu gan redzi daudzus eņģeļus, bet tā nav ne desmit reizes simttūkstošā daļa tikai no lielajiem eņģeļiem pārvaldītājiem, nerunājot par mazākiem eņģeļiem, kuriem ir uzticēta atsevišķu sauļu un zemju un mazāku pasaules novadu sevišķa uzraudzība un vadība. Un redzi, man Manā 163

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf