Views
7 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

12.

12. Sāras otrreizējā pamodināšana no nāves. 1. Pēc tam neviens vairs neuzdrošinājās jautāt un lūgt, un mēs ejam uz kapenēm. Es aplūkoju jau ļoti spēcīgi smakojošo līķi un Jairusam jautāju, vai viņš tagad domā vai pat tic, ka viņa meita ir šķietami mirusi? 2. JAIRUSS saka: “Kungs, savā sirdī es tā kaut kam neticēju arī pirmo reizi un pārāk labi zināju, ka mana mīļākā meita Sāra bija pilnīgi mirusi. Uz nepatieso liecību pret Tevi es tiku pievilkts aiz matiem, un, ja es laipno liecību nebūtu parakstījis, tad tu būtu ticis vajāts vēl daudz ļaunāk, ko es pilnīgākā nopietnībā nekad negribēju! Bet, tā kā es ļauno liecību parakstīju, tad Tevī nu vairāk redzēja tikai kādu laisku klaidoni, kas šur un tur gan ļaudis izdziedina un grib sev Izraēlā uzdot kā kādu Dieva modinātu pravieti — vai pat kā Pašu solīto Mesiju, no Kura visa tagadējā pār mēru labi un bagāti dzīvojošā priesterība visvairāk baidās, jo stāv rakstīts, ka, ja pēc Melkisedeka kārtības no mūžības uz Zemi nāks Augstais Priesteris, tad ar visiem pārējiem priesteriem būs pilnīgi beigas un tad jaunais Melkisedeks ar saviem eņģeļiem mūžīgi valdīs pār visām zemes ciltīm. 3. Es tev saku: “Visi virspriesteri un visi zemākie priesteri nebaidās ne uguns, ne lielās vētras, kas brāzās gar alu, kurā bija paslēpies lielais pravietis Elija, bet viņi baidās no maigas vēsmas virs lielā pravieša alas, jo pravieši vienmēr saka, ka pēc Melkisedeka kārtības Mesija nāks naktī pavisam klusu kā kāds zaglis un viņiem atņems visu, ko viņi līdz šim sev ieguvuši. — Tādēļ neviens priesteris negrib piedzīvot Dieva kopš mūžības Svaidītā atnākšanu, bet gan to pavirzīt cik iespējams, tālākā nākotnē. 4. Bet, tā kā visa, sevišķi vecā priesterība Tavu ārkārtējo darbu un Mācības dēļ, nešaubīgi Tevī ko tādu ierauga, tad arī viņi dara visu, lai tevi — ja iespējams — pazudinātu. Ja tas nebūtu iespējams, ja Tu pilnā mērā būtu Tas, par ko viņi tevi tur, tad viņi pēc tam par viņu ļaunajām pūlēm maisā un pelnos nožēlos grēkus un ar lielu drebēšanu sagaidīs visspēcīgo sitienu, caur kuru viņi kopš seniem laikiem baidās un vienmēr ir baidījušies visu pazaudēt, citādi viņi gandrīz visus praviešus nebūtu nomētājuši ar akmeņiem. Redzi, tas ir iemesls, kādēļ es Tevi labāk pasludināju par kādu klaidoni, nekā par to, kas Tu noteikti esi! Jo cilvēki savus mirušos nekas nevar atsaukt dzīvē; to spēj tikai Dieva Gars, kas pēc mana uzskata pilnā mērā mājo un darbojas Tevī.” 5. ES saku: “Tā kā Es slepeni labi zināju, kāda iemesla dēļ tu īstenībā Mani noliedzi, tad tavās lielajās bēdās es atkal nācu pie Tevis, lai tev palīdzētu uz ilgu laiku. Bet tas arī ir iemesls, kādēļ, izņemot jūs abus, Es citādi nevienu neņēmu līdz. Bet kad būs pienācis laiks, tad arī viņiem jāuzzina iemesls. — Bet nu tev jāredz Dieva vara un diženums!” 6. Te Es noliecos pie kapa, kurā, lina audumā ievīstīta, gulēja jaunā Sāra, un Jairusam teicu: “Redzi, ir iestājusies nakts un lampiņa kapā dod ļoti mazu gaismiņu! Es pie šīs skolas un lūgšanas nama sarga un liec sev iedot lielāku uguni, jo, kad viņai atkal tiks atdota dzīvība, lai izkāptu no kapa, viņai, dabīgi, vajag redzēt.” 7. JAIRUSS saka: “Ak Kungs, vai tas gan varētu būt iespējams? Pie viņas jau stipri iestājusies trūdēšana. Bet es ticu, ka pie Dieva viss ir iespējams, un es tūlīt būšu klāt ar spēcīgāku gaismu!” 8. Jairuss nu steidzas pēc spēcīgākas uguns, bet viņš to tik ātri nevar dabūt, jo mājas sargam uguns ir izdzisusi un uguns iegūšanai ar divu piemērotu koku berzēšanu bija vajadzīgs diezgan ilgs laiks, lai uguns iedegtos. 9. Bet, tikko Jairuss bija ārā pa durvīm, Es Sāru pamodināju un izcēlu no kapa. 10. PAMODINĀTĀ, vēl vienmēr nedaudz miegaina, Man jautā: “Jehovas vārdā! Kur es nu esmu? Kas ar mani notika? Es tikko atrados skaistā dārzā kopā ar daudzām rotaļu biedrenēm un pēkšņi es esmu pārcelta šaurās telpās tumšajā kambarī!” 11. ES saku: “Sāra, esi priecīga un mierīga! Jo redzi, Es, tavs Jēzus, kas vēl tikko pirms pāris nedēļām tevi pirmo reizi no nāves pamodināja dzīvei, esmu tevi atkal pamodinājis no nāves un nu tev devu stingru dzīvību! No šī laika tevi vairs nav jāmoka nekādām slimībām un kad pēc daudziem gadiem nāks tavs laiks, Es Pats, nākdams no debesīm, tevi aizvedīšu un ievedīšu Manā valstībā, kurai mūžam nebūs beigu!” 12. Kad SĀRA izdzird Manu balsi, tikai tad viņa pilnīgi pamostas un ar mīlestības pilnāko draudzīgāko balsi man saka: “Ak, Tu vienīgais manas jaunās dzīvības un sirds mīļotais! Es zināju, ka tam, kas vienīgi Tevi mīl pār visu, no nāves nav jābaidās. Es kļuvu slima aiz varenas mīlestības uz Tevi, manas 16

pirmās dzīvības nesēju, jo es par Tevi neko vairs nevarēju uzzināt, uz kurieni Tu esi aizgājis; un ja ar karsti mīlošu sirdi es jautāju, kur Tu esi, tad, lai caur acīmredzamāko manas dabas nonāvēšanu mani nonāvētu, man teica, ka tu esot apcietināts un kā valsts noziedznieks ticis nodots bargai tiesai. Tas salauza sirdi manās krūtīs; drīz es ļoti saslimu un otro reizi nomiru! — Ak, bet cik bezgala laimīga es nu atkal esmu, ka man atkal esi Tu, Tu mana vienīgā un augstākā mīlestība! 13. Uz nāves gultas es teicu: “Ja mans vienīgais Jēzus ir dzīvs, tad Viņš mani neatstās satrūdēt aukstajā kapā! Un redzi, ir noticis tas, ko mana sirds man teica. Es atkal pilnīgi dzīvoju, un tas mana mīļotā Jēzus rokās. Bet no šī laika nekam vairs nav jāspēj mani šķirt no Tavas dievišķās klātbūtnes! Kurp vien Tu dodies, es gribu Tev sekot kā Tava niecīgākā kalpone.” 14. Kamēr vēl Sāra Man tā atklāj savu sirdi, beidzot kapa kambarim tuvojas Jairuss ar degošu sveci. Bet Es viņai saku: “Redzi, nāk tavs tēvs Jairuss! Tādēļ paslēpies aiz Fausta muguras, lai viņš tevi tūlīt neierauga, kas būtu kaitīgi viņa veselībai! Bet kad Es tevi saukšu, tad ar priecīgu un līksmu seju iznāc priekšā, un tad šāds skats viņam nebūs bīstams.” — Sāra tūlīt seko šim padomam un tajā brīdī, kad Sāra bija labi paslēpusies aiz Fausta muguras, kambarī ienāk Jairuss. 15. Jairuss atvainojas, ka tik ilgi aizkavējis pasūtīto gaismu. 16.Bet ES saku: “Tas nekas! Jo pāri par iespējamo neviens nevar nogrēkoties, un kas reiz ir miris, nepilnā ceturtdaļstundā nekļūs vairāk miris, bet gan drīzāk dzīvāks, ja vēl ir kādi nosacījumi dzīvībai!” 17. JAIRUSS saka: “Nu, Kungs, ja arī viens nabaga grēcinieks iedrošinās Tevi lūgt, tad parādi Savu žēlastību ne man, necienīgajam, bet gan noteikti Tevi pār visu mīlošajai Sārai!” 18. ES saku: “Bet te es tev saku vienu noteikumu un iemeslu, ka Es viņu nekad neuzmodinātu tev, bet gan tīri tikai Man! No šī brīža viņa sekos Man — un ne tev; bet, ja laiku pa laikam arī tu gribi Man sekot, te tev jābūt tavas meitas tuvumā!” 19. JAIRUSS saka: “Lai notiek viss, ko Tu gribi, ja tikai manu vienīgo bērnu varētu atkal atsaukt atpakaļ dzīvē!” 20. ES saku: “Nu, tad apgaismo atvērto kapu!” 21. Jairuss nopūzdamies pieiet pie kapa malas un skatās un neredz neko citu, kā vienā kaudzē samestus linu audumus, galvassegas un saites. Kad VIŅŠ mirušo meitu neierauga, viņš noskumst un Man jautā, teikdams: “Kungs, kas tad te ir noticis? Smaka gan vēl ir te, bet citādi nekas! Vai kāds līķi ir nozadzis? Bet kādēļ tad viņš neņēma arī līķa autus un saites?” 22. “Jo tagad dzīvajai tie vairs nav vajadzīgi!” 23. Aiz sajūsmas, kas pēkšņi uzvarēja viņa sāpes, JAIRUSS iesaucas: “Kā?! — Kas?! Kur tad ir atkal dzīvā Sāra?” 24. ES saucu: “Sāra! Nāc šurp!” 25. Nu brīnumskaistā SĀRA, kas stāv aiz Fausta muguras, pēkšņi iznāk priekšā un pavisam veselīgā un skaļā balsī saka: “Te es esmu, pilnīgi dzīva un vesela! Bet nu piederoša ne vairs tev, bet gan vienīgi Jēzum tam Kungam! Jo mana sirds mīlestība uz Jēzu, Kungu pār dzīvību un nāvi, kuru pūlējās man pierakstīt par rupjāko grēku, šī mīlestība manu vājo miesu nonāvēja otro reizi! Bet šī varenā mīlestība tai nu atkal atdeva dzīvību! Un redzi, tēvs Jairus, tu mani sauc par meitu, kur tu man tikai reizi esi devis dzīvību! Kas nu man ir Tas un es Viņam, kas man ir devis dzīvību divas reizes? Kurš no jums abiem nu ir vairāk mans īstais tēvs? 26. JAIRUSS saka: “Tev ir taisnība! Acīmredzami Tas, kas tev pilnīgu dzīvību atdevis divas reizes, un te es nekad nevaru tavai mīlestībai pretoties. No šī brīža nu pilnīgi seko savai sirdij un laiku pa laikam arī es sekošu tev kopā ar tavu mīlestību! Vai tu, kas uz šīs zemes man biji viss un tagad pēc Kunga Jēzus esi viss, esi ar to mierā?” 27. SĀRA saka: “Jā, tēvs Jairus, ar to es esmu pilnīgi mierā!” 28. ES saku: “Un arī Es! Bet nu dodamies Manā mājā. Tur mūs gaida labas vakariņas un manai meitai Sārai pirmām kārtām vajadzīgs spēcinājums. Tādēļ ātri dodamies prom no šejienes!” 13. Scēna starp Jairusu un viņa sievu. 1. Jairuss nu aizklāj kapu, aiz mums labi aizslēdz durvis, caur kurām varēja nonākt kapenes mazajā istabiņā un beidzot pie kapa, un tad iet kopā ar mums. 2. Tā kā pieaugošais mēness vakaru nedaudz apgaismoja, tad sargs drīz pamanīja Jairusa meitiņu, 17

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 2. GR
 • Page 3 and 4: Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2.
 • Page 5 and 6: 9. ES saku: “Tur galda galā, sē
 • Page 7 and 8: ērnam jo mazāk drīkst dot vīra
 • Page 9 and 10: 6. Fausts saviem kalpotājiem tūl
 • Page 11 and 12: 5. Ar līdz paņemtiem sarakstiem F
 • Page 13 and 14: deras tikai augstsirdība, — bet
 • Page 15: 10. Es ar Maniem mācekļiem nu dod
 • Page 19 and 20: neizdabūs no manis “Nē”! Bet
 • Page 21 and 22: un mazo praviešu darbus; bet ka Vi
 • Page 23 and 24: jākļūst sniega baltiem, un, ja t
 • Page 25 and 26: pie Jairusa? Vai mums par to it kā
 • Page 27 and 28: pieredzes! Tādēļ no šīm muļķ
 • Page 29 and 30: ga pravietis un veic zīmes un liet
 • Page 31 and 32: ne caur ko netiek piespiests, tad v
 • Page 33 and 34: cits cēlonis. Šāds ārsts gan š
 • Page 35 and 36: pēc izpratnes ir brīvs likums gar
 • Page 37 and 38: 4. Vai viss, kas mūs ik dienu apņ
 • Page 39 and 40: mums no paša rīta vajag turp noie
 • Page 41 and 42: 16. Gaidi uz To Kungu un nenovērsi
 • Page 43 and 44: 17. Kad ROHANS to dzirdēja, viņš
 • Page 45 and 46: dievišķās kārtības. 6. Tādēj
 • Page 47 and 48: 13. ES saku: “Redzi, tas ir pavis
 • Page 49 and 50: šanās un visas ticības te tomēr
 • Page 51 and 52: 14. ES saku: “Nu jā, viņiem jau
 • Page 53 and 54: pret to viņu skaistumu, kad viņu
 • Page 55 and 56: svaru un pērlēm un dārgakmeņiem
 • Page 57 and 58: 12. Tādēļ vēlreiz teikts: Esi p
 • Page 59 and 60: gribat palikt par nelgām un kā t
 • Page 61 and 62: Dievs. Te gan Dievs būtu aušīgs
 • Page 63 and 64: 8. Bet tā, izņemot mūs, iesvaid
 • Page 65 and 66: 54. Eņģeļu padoms atgrieztajiem
 • Page 67 and 68:

  et pavadot laiku visādās pacilāj

 • Page 69 and 70:

  lielākā veidā tu vari sastapt ar

 • Page 71 and 72:

  11. Vajag būt auksti un silti, lai

 • Page 73 and 74:

  var ieiet Dieva Valstībā!” 7. K

 • Page 75 and 76:

  izd.). Viņiem nav nekādas seviš

 • Page 77 and 78:

  Tu Pats cilvēkiem dod spēcīgus b

 • Page 79 and 80:

  22. ES saku: “Ticiet un dariet, k

 • Page 81 and 82:

  sībām drīzumā varēja no viņa

 • Page 83 and 84:

  Tādēļ palieciet; jo Mozus nav va

 • Page 85 and 86:

  ūtu lielākā muļķība, un mēs

 • Page 87 and 88:

  no Dieva Gara un šādā sabiedrīb

 • Page 89 and 90:

  saka: “Es slavēju jūsu lielo un

 • Page 91 and 92:

  un viens Kungs un Tēvs. Vienīgi V

 • Page 93 and 94:

  mums garšo pavisam labi. 4. Pēc t

 • Page 95 and 96:

  nieks viņam tūlīt asi uzbrūk. 2

 • Page 97 and 98:

  citādi nedaudz gados mēs varam li

 • Page 99 and 100:

  nevari redzēt un ar viņu runāt

 • Page 101 and 102:

  ēdamzālē ienāk Boruss, visus sv

 • Page 103 and 104:

  apgādājis ar miesu un asinīm ves

 • Page 105 and 106:

  drebēja zāles pīlāri, teica:

 • Page 107 and 108:

  91. Jēzus draugi pie Borusa 1. Š

 • Page 109 and 110:

  tas ies labāk! 12. Pēc tā, ko es

 • Page 111 and 112:

  ņiem! Tagad es varu strādāt!”

 • Page 113 and 114:

  98. Mācekļi vētrainajā jūrā.

 • Page 115 and 116:

  tādēļ pamazām atkal aizdedzies

 • Page 117 and 118:

  Bartolomejs!” 9. JŪDA, krāpšan

 • Page 119 and 120:

  siem laikiem. Tiem klosterī no man

 • Page 121 and 122:

  5. Redziet, te jūras dibenā jau g

 • Page 123 and 124:

  104. Kungs svētī Ebaba ģimeni un

 • Page 125 and 126:

  10. Un augšā minētais kapteinis

 • Page 127 and 128:

  Bet nu mani sauc amata pienākumi,

 • Page 129 and 130:

  2. Ebabs nāca pie Manis un lūdza

 • Page 131 and 132:

  muļķīgi un pilnīgi neprātīgi,

 • Page 133 and 134:

  12. Es nevaru redzēt nevienu nosku

 • Page 135 and 136:

  116. Jēzus Mācībai jākļūst ko

 • Page 137 and 138:

  mušam Nācaretē? Šis cilvēks, p

 • Page 139 and 140:

  26. PRIEKŠNIEKS saka: “Kungs, ja

 • Page 141 and 142:

  et tomēr ārkārtīgi cieņas piln

 • Page 143 and 144:

  uzalemes vajadzēja iet uz Nācaret

 • Page 145 and 146:

  vēks un visus, kas te meklēja pal

 • Page 147 and 148:

  atriebtos tam, kas viņus ir apvain

 • Page 149 and 150:

  128. Saruna starp templiešiem un e

 • Page 151 and 152:

  aicina pie galda un tāpat pie gald

 • Page 153 and 154:

  131. Rīts Galvas kalna virsotnē.

 • Page 155 and 156:

  nedaudz viņiem ļāvu varu, tad vi

 • Page 157 and 158:

  pārbaudījumu par to pārliecināt

 • Page 159 and 160:

  gan neko nav zaudējis, bet tomēr

 • Page 161 and 162:

  mana āriene to cilvēkiem, šķiet

 • Page 163 and 164:

  no mazākām. Bet līdzās šai zon

 • Page 165 and 166:

  caur savu gribu spēj visu, par to

 • Page 167 and 168:

  9. ES saku: “Paskaties nedaudz ap

 • Page 169 and 170:

  un ieliekam savā priekšautā un r

 • Page 171 and 172:

  6. ES saku: “Tas ir pavisam labi

 • Page 173 and 174:

  11. Tas ir tas patiesais Sabata mie

 • Page 175 and 176:

  ne tikai mums, bet gan visai mūž

 • Page 177 and 178:

  11. SĀTANS saka: “Es to nevaru!

 • Page 179 and 180:

  acu priekšā ir tas, kas te ir sap

 • Page 181 and 182:

  un pēc tā gan to tūlīt arī izp

 • Page 183 and 184:

  dī arī ikdienas, citādi tie ir u

 • Page 185 and 186:

  uz Cebulonu un Horāciju, viņi to

 • Page 187 and 188:

  šo lielo jūru vajadzēja notikt,

 • Page 189 and 190:

  mās kartes nav, tad vai nu jūs sa

 • Page 191 and 192:

  gās grūtības, stingri pēc tā d

 • Page 193 and 194:

  aptvērusi un dzīvi sapratusi. Bet

 • Page 195 and 196:

  omiešu tērpu un zobenu, un tad ju

 • Page 197 and 198:

  Gan arī pasaules bērnu sāpes tie

 • Page 199 and 200:

  ņiem arī nebija neviena, kas te b

 • Page 201 and 202:

  Jēzus Cezarijas Filipijas novadā.

 • Page 203 and 204:

  nenovērtējamu žēlastību? Ak, T

 • Page 205 and 206:

  2. Ak, līksmojiet, bet pie tam ar

 • Page 207 and 208:

  teikts, ja Tu gribi tikt aizgādāt

 • Page 209 and 210:

  tā, tā tomēr ir pavisam izmisīg

 • Page 211 and 212:

  vīm, kādas jebkad mūsu jūrā ti

 • Page 213 and 214:

  15. MARKUS saka: “Jā, te Tev atk

 • Page 215 and 216:

  kas tikai vienmēr ir labs, patiess

 • Page 217 and 218:

  kā kārtībā, tā kā kopš tā l

 • Page 219 and 220:

  Tādas, brāļi, ir manas neautorit

 • Page 221 and 222:

  atliku uz gandrīz veselu stundu. 1

 • Page 223 and 224:

  mas romietes.” 5. KirenijS saka:

 • Page 225 and 226:

  izmisušās sejas, grimases, kurām

 • Page 227 and 228:

  sim. Labāk runā tu ar brīnišķo

 • Page 229 and 230:

  iemestu. 8. Mēs, cilvēki, esam tr

 • Page 231 and 232:

  dīt vienu jautājumu, un saki man,

 • Page 233 and 234:

  lai ar to barotos, to tikai sev pā

 • Page 235 and 236:

  pirmais starp saviem biedriem, un v

 • Page 237 and 238:

  ko dzirdu, ak, te tad es tūlīt la

 • Page 239 and 240:

  6. Bet muitniekam ir vienalga, vai

 • Page 241 and 242:

  neko negrib dzirdēt un šādu tic

 • Page 243 and 244:

  jauni pētītāji, kas veco pārbau

 • Page 245 and 246:

  tikai ar to, kas te attiecas tikai

 • Page 247 and 248:

  217. Cilvēka garīgā attīstība.

 • Page 249 and 250:

  5. ja Mozus te runā: “Sākumā D

 • Page 251 and 252:

  pašas dievišķās kārtības ceļ

 • Page 253 and 254:

  vēku pilnīgā dvēsele nebūtu no

 • Page 255 and 256:

  7. Bet, ja dvēsele savu miesu un c

 • Page 257 and 258:

  3. ES saku: “Arī tas tavām uztv

 • Page 259 and 260:

  nedaudz vairāk eļļas, lai man š

 • Page 261 and 262:

  Dieva stingra griba, kas mūžam at

 • Page 263 and 264:

  sniegtai palīdzībai!” 10. ES sa

 • Page 265 and 266:

  4. MARKUSS teica: “Jā, Kungs, es

 • Page 267 and 268:

  izturēšanos jūs no tempļa varē

 • Page 269 and 270:

  piespiestās Romas likuma neievēro

 • Page 271 and 272:

  ausīm tā skan kā skaistākā un

 • Page 273 and 274:

  te eņģelis jaunajam farizejam jau

 • Page 275 and 276:

  * * * Otrās grāmatas beigas. 275

 • Page 277 and 278:

  48. Jairusa mantojuma lietas. . . .

 • Page 279 and 280:

  152. Uz kalna parādās Sātans. ..

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf