Views
8 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

sies un tādēļ

sies un tādēļ zinātu, bet gan es sevī dzīvi jūtu, ka tas, ko Dāvida pravietiskais gars pirms gadu simtiem ir pareģojis, tagad mūsu acu priekšā ir pilnīgi piepildījies. 9. Vai jūs neredzējāt, ka viņš, par kuru Dāvids runā un kas šeit ir miesīgs, staigā starp mums, staigāja pa jūru, it kā tā būtu sausa zeme, un vai jūs neredzējāt, ka Viņš nu nedaudz dienās tikai caur Savu vārdu izdziedināja tūkstošiem slimnieku, kas slimoja ar dažādām slimībām? Aklie ieguva viņu redzi, kurlie viņu dzirdi, spitālīgie kļuva tīri, nolēmētie un kroplie taisni! Un te skaties šo mūsu priekšā esošo kalnu; cik ļoti viena nakts top pārveidoja! Kas var kalnus pārvietot un jūru izcelt no tās pamatiem? Kas ir Tas, kam paklausa visi eņģeļi un visi elementi?! Redziet, te Viņš miesīgi stāv mūsu priekšā; Dāvids domāja Viņu! 10. Viņam mums līksmojot jāsit plaukstas caur patiesiem, īstiem tuvākā mīlestības darbiem un viņam mums jāgavilē pretī ar tīrām balsīm bez krāpšanas, bez neīstuma un bez viltības! Jo bēdas tam, kas vēlētos viņam uzgavilēt ar netīrām melu balsīm! Jo cik laipns un maigs Viņš ir taisnīgiem, tikpat briesmīgs viņš ir tiem, kas savās sirdis slēpj melus, nepatiesīgumu un krāpšanu, kā tas stāv rakstīts: “Briesmīgi ir tas, krist Dieva rokās; jo Dievs ir visvarens valdnieks pār visu zemi, neviens no viņa nekur nevar paslēpties!” 11. Bet Viņš ne vienmēr tā staigās starp mums, bet gan drīz atkal uzbrauks savās mūžīgajās Debesīs, un, proti, ar mūžīgas patiesības priecīgu balsi, caur kuru viņš ir radījis jaunu Zemi un jaunas Debesis visai mūžību mūžībai; un viņš ir un būs tas Kungs un Viņa bazūnu gaišā skaņa, kas te ir uz Zemes runāts Vārds, garīgi un materiāli tiks sludināts visai radībai uz zemes un zemē un uz visām zvaigznēm un pāri visām zvaigznēm. 13. Tātad pēc Dāvida aicinājuma Viņam mums jādzied slavas dziesma; jo Viņš ir mūsu Dievs un mūsu vienīgais valdnieks mūžīgi! 14. Bet, tā kā mēs zinām, kas viņš ir, tad mums Viņu jāgodā un jācildina ar tīrām un gudrām sirdīm un ne pēc liekulīgo farizeju veida, kas kādam neīstam Jehovam tuvojas ar viņu lūpām, bet pie tam aizslēdz savas sirdis šī patiesā un dzīvā Jehovas priekšā un no Viņa attālinās. 15. Bet viņš ir ne tikai mūsu Dieva un valdnieks, bet gan arī pagānu un visas zemes; jo Viņš vienīgais pāri visiem cilvēkiem un pāri visai bezgalīgajai radībai sēž uz mūžīgā, Viņa neierobežotās varas un diženuma krēsla. Viņa priekšā vajag sapulcēties visiem zemes firstiem, kā viņu tautām viņu priekšā; jo Viņš ir vienīgais Āabrama, Izaka un Jēkaba Dievs. Viņš vienīgais caur Sevi ir pacelts pār visu, arī pār šīs mūsu plašās zemes visiem varenajiem! 16. Tas, ka Viņš nāca pie mums, tā ir pat eņģeļiem nepatverama žēlastība; bet, kad Viņš nāca, viņš nenāca, iepriekš nepasludināts; jo par to pareģoja visi pravieši. Bet daudzi no pareģojumiem vienmēr pieaugošas cilvēka siržu cietsirdības dēļ vairs nevarēja tikt no cilvēkiem saprasti. Bet tagad viņš pats, par Kuru pareģoja pravieši, ir atnācis, un Viņš pats Sevi atklāj visiem cilvēkiem, kam te ir laba griba. 17. Bet tiem, kuriem ir ļauna un augstprātīga sirds, Viņš nevar būt citāds, kā briesmīgs! Jo visuvarenais mūžīgais taisnīgums ir nepielūdzamākais un neatvairāmākais tiesnesis ļaunumam! Līdzīgi kā ļoti jūtīgi svari, ja vienā pusē uzliek tikai vienu matu, jau manāmi uzrāda smagumu, tāpat Viņa, kas ir šeit, priekšā nevar pastāvēt nekāda, lai cik niecīga, sirds viltība, aplamība, ļaunums, netaisnīgums un nekāda cita rupjība! Tādēļ viņam vajag būt briesmīgam katram grēciniekam, kura krūtīs ir cietsirdīga, nocietināta un ļauna sirds. — Vai nu jūs saprotat Dāvida četrdesmit septīto psalmu?” 159. Par ienaidnieka mīlestību. 1. KUĢA KALPU MEISTARS saka: “Brīnišķīgā meitenīte! Kas tev deva šādu gudrību? Patiesi, tu esi gudrāka, nekā Ābrams, Īzaks un Jēkabs!” 2. JARA saka: “Es jums tak tikko rādīju, kas ir tas, kas ir starp mums; bet ja nepastrīdami tā, kā jūs spējat man vēl jautāt un teikt, no kurienes man ir šāda gudrība, jeb kas man to ir devis? Te visu mūsu priekšā stāv visu labo dāvanu lielais, svētais Devējs! Vienīgi Viņš ir gudrs un vienīgi viņš ir pilnīgi labs! kas savā sirdī viņu mīl un tic, ka Viņš no Sevis kopš mūžības ir Kungs Jehova Ceobats, tā sirdī Viņš dos savu mūžīgo gaismu un tad visā cilvēkā kļūs gaišs; un šāds cilvēks tad kļūs caur un caur pilns patiesas dievišķas gudrības. — Ja jums ir kāds saprāts, tad nu jums vajag būt skaidram, kā ar mums nu visiem ir. 3. KUĢA KALPU MEISTARS saka: “Jā, jā, tu vismīlotais eņģelīti! Mēs to nu gan saprotam, un tā tas gan būs, kā tu mums esi izskaidrojusi; bet tie, kas vakar vakar;ā no mums prasīja, lai pārvedam viņus 184

uz Cebulonu un Horāciju, viņi to nepieņems un tādēļ vēl mazāk aptvers! Mēs esam pavisam vienkārši cilvēki un pie mums tikko vajadzīgs brīnums, lai mēs ticētu, bet pie viņiem kāds brīnums nesīs vēl sliktākus augļus, nekā nekāds brīnums!” 4. JARA saka: “Bet tādēļ arī viņš viņiem būs briesmīgs! Jo Vējš Viņa Vārdu iznesīs pār visu Zemi! Bēdas tam, kas to dzirdēs, aptvers un beigās tomēr aizmetīs!” 5. ES kalpiem saku: “Nu, kā jums patīk šīs Manas meitas saprāts?” 6. KALPI saka: “Kungs un Meistar! Ja Tu nopietnībā esi tas, kam tev pēc šī vismīļākā eņģeļa no meitenes gudrākās runas jābūt, tad tas vairs nav nekāds brīnums, ka šī meitenīte ir tik gudra; jo kas Bileama laikā spēja ēzelim tā atraisīt mēli, ka tas Bileamam varēja pareģot, tam tas vajag būt vēl vieglāk, četrpadsmitgadīgas meitenes valodā veiklo mēli darīt spējīgu pareģot! 7. Mēs nu visi ticam, ka Tu esi tas, par ko mūsu acu un ausu priekšā šī meitenīte tevi nosauca, un tam vairs nav vajadzīgs nekāds jauns brīnums! Bet ja Tu, ak kungs, tas esi, tad uzlūko mūsu vājumu un pārvērt to taisnīgā spēkā, lai caur to mēs vienmēr varam aizsargāties no gaismas un patiesības ienaidniekiem! Jo patiesi ir bēdīgi, ka mums, jūdiem, gaismu un patiesību tagad vajag meklēt pie pagāniem Jeruzaleme, tā vietā, lai visiem cilvēkiem būtu gaišākais spīdeklis, ir kļuvusi rupjākās nakts un tumsas purvs un senā, tīrā jūdu gara slepkavu bedre; un ja mēs nu gribam gaismu un patiesību, mums to vajag iet meklēt Sidonā un Tirā pie grieķiem un romiešiem! Tādēļ, kungs un meistar, tā kā tev visas lietas ir iespējamas, tad dod mums gaismu un spēku, ka mēs ieraugām patiesību un tad to varam aizsargāt no ienaidniekiem!” 8. ES saku: “Lai miers ar jums un starp jums! Neviens lai neiedomājas būt pārāks par citiem! Jūs visi esat vienādi brāļi; bet kas sevi uzskata par niecīgāko un grib būt visu citu kalps un kalpotājs, tas starp visiem tomēr ir lielākais un augstākais! Bet ja Es jūs tīkoju par kalpiem, tad jūs visā patiesībā arī esat mana vara. Un tā katrs kalps ir sava kungs spēks, — bet tādēļ kungs ir kapa taisnīgums! Mīliet viens otru, dariet labu saviem ienaidniekiem, svētījiet tos, kas jūs lād un aizlūdziet par tiem, kas jūs nolād! Ļaunu atlīdziniet ar labu, un jūsu naudu neaizdodiet tiem, kas jums to var atdot ar augstiem procentiem, tad jūsos pilnībā būs Dieva svētība un žēlastība! No tā tad visā drīzumā jums tiks gaisma, patiesība un visa vara un spēks; jo kā jūs mērat, tā atkal jums tiks atmērīts!” 9. VIENS ZEMĀKS KALPS saka: “Kungs, mēs redzam un jūtam to, ka tava Mācība ir patiesa un īsta; bet mēs arī jūtam, ka to būs grūti turēt! Noteikti ir ļoti slavējami un debešķīgi skaisti, darīt labu tiem, kas te mums cenšas vienmēr nodarīt ļaunu, bet kas var bieži pārāk apkaunojošam ļaunumam nākt pretī ar vienmēr vienādu pacietību? Un liels jautājums, vai caur to vēl vairāk neatbalstītu cilvēku ļauno gribu, nekā, ja par viņu ļauniem darbiem viņus soda. Ja zagļus un slepkavas par viņu ļaunajiem darbiem vēl atalgotu, tad Zemes virsū drīz staigātu maz cilvēku! Tādēļ ienaidniekiem vienmēr vajag pretoties un ap savu māju uzcelt ērkšķainu nocietinājumu, lai ienaidniekam uz visiem laikiem pāriet prieks kādam kaitēt. Tā ienaidnieka prāts noteikti drīzāk būs noskaņots draudzīgumam, nekā, ja par kādu nodarītu ļaunu darbu viņam bez tam vēl parādītu kādu labdarību!” 10. ES saku: “Jā, jā, tas gan ir cilvēciski labi domāts, bet no kā dievišķa tur tomēr nav ne pēdas. Cilvēku, kas tevi dara ļaunu, caur sodu tu gan atbaidīsi, ka tik viegli viņš atkal nemēģinās tev nodarīt ļaunu, — bet draugs viņš tev tādēļ nekļūs! Bet ja tu par kādu ļaunumu, ko viņš tev ir nodarījis, īstā laikā, ja viņš nonāk kādā nelaimē, viņam parādi kādu labdarību, tad viņš sapratīs savu grēku, ko tev nodarījis, to dziļi nožēlos un no tā brīža kļūs tavs dedzīgākais draugs! 11. Un tā par viņa ļauno darbu viņam parādītā labdarība viņu uz visiem laikiem padarīs labāku; bet par to pārciestais sods viņu padarīs par tavu vēl seškārt lielāku ienaidnieku! 12. Ja pirmais, pret tevi nodarītais grēks cēlās it kā tikai vairāk caur sava veida nebēdnību un no ļauna prieka, tad otrais grēks pret tevi tiks nodarīts aiz dusmām un atriebības! Tādēļ es jums vēlreiz saku: Dariet to, ko Es jums pirmīt esmu teicis, tad jums visā pilnībā būs Dieva žēlastība un Viņa svētība! 13. Kas no Manis patiesi grib tikt svētīts, tam vajag Manu Vārdu, kurā mājo visa žēlastība, visa gaisma, visa patiesība un visa vara, arī patiesi pieņemt, — citādi būtu neiespējami viņam sniegt kādu žēlastību. 14. Bet ņemiet visi piemēru no manis; jo es no visas sirds esmu maigs un pazemīgs un ar katru man ir lielākā pacietība! Vai Saule vienādā mērā nespīd pār labiem un ļauniem, pār taisnīgiem un netaisnīgiem, un vai auglīgais lietus tikpat labi nelīst uz grēcinieka lauka kā uz taisnīgā lauka. Tādēļ visā esiet pilnīgi, cik pilnīgs ir Tēvs debesīs, un jums no debesīm pārpilnībā būs žēlastība un visa svētība! — Vai 185

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf