Views
9 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

kas baltā tērpā

kas baltā tērpā pavisam spirgta iet Man līdzās. Šausmu pārņemts, VIŅŠ jautā Jairusam: “Kas tad tas! Ko es redzu?! Vai tad viņa arī šoreiz bija šķietami mirusi?” 3. JAIRUSS saka: “Lai nu ir kā ir! Tev te nekas nav, ko jautāt, bet gan jāklusē pie visu, ko tu redzi, citādi tu zaudētu dienestu! Bet dziļi paturi prātā un domā un aptver, ka Dievam ir iespējamas visas lietas. Bet tam vajadzīga pilnīga ticība un dzīva paļāvība! — Vai tu to saprati?” 4. SARGS saka: “Jā, augsti cienītais kungs!” 5. Uz to JAIRUSS saka: “Turpmāk pirmām kārtām atmet tādus man godu parādošus izteicienus un runā ar mani kā ar tavu brāli! Bet tagad, tā kā tev nekāds līķis vairs nav sargājams, steidzies uz Kapernaumu un tur nevienam nestāsti, ko tu te esi redzējis, arī manai sievai nē! Bet saki, lai viņa, ja tas ir iespējams, tūlīt kopā ar tevi dodas uz Nācareti un tur Jāzepa mājā; jo Man ar viņu ir pārrunājamas ļoti svarīgas lietas. Ņemiet pāris lētus zirgēzeļus, lai jūs ātrāk varat nonākt Nācaretē namdara mājās!” 6. Sargs, kam pašam pieder straujš ēzelis, dzīvnieku ātri apseglo un ar to steidzas uz Kapernaumu, un tur Jairusa sievai nodod Jairusa vēstījumu. Noskumusī sieva ātri pieceļas un seko sūtnim. Ēzeļi skrien labi, un nepilnas stundas laikā abi ir Nācaretē manas miesas mātes Marijas mājā, kas nu atkal ir pavisam priecīga, ka veco Jāzepa māju viņa atkal var dēvēt par savu. Kad nu istabā ienāk Jairusa sieva, kas mūs atrod baudām labas vakariņas, kuras šoreiz apgādāja draugs Boruss, viņa tūlīt ierauga viņas Sāru, kas pavisam priecīga un spirgta un pie tam ļoti laba izskata līdzās Man ar lielu apetīti bauda ar sāli, eļļu un nedaudz vīna etiķi pārlietu bezasaku zivi. 7. SIEVA tikko tic savām acīm un pēc kāda laika, uzsizdama Jairusam uz pleca, saka: “Jairus, šeit stāv tava noskumusī sieva, pie kuras tu sūtīji sūtni ar uzdevumu, ka tev ar mani pārrunājamas svarīgas lietas! Bet es tūlīt ieraugu svarīgāko par svarīgāko! Saki man, vīrs, vai es sapņoju, vai arī tā ir īstenība? Vai meitene, kas sēž pie Jēzus un tik ļoti labi izskatās, nav mūsu mirušās, ļoti mīļās meitas Sāras dzīvākais attēls? — Ak, Jehova, kādēļ Tu man atņēmi Sāru?” 8. JAIRUSS, pats pavisam aizkustināts, savai sievai saka: “Esi mierīga , mana vienmēr vienādi mīļotā sieva! Šī meitene ne tikai uz mata izskatās līdzīga mūsu vismīļajai Sārai, bet gan pilnā nopietnībā tā ir viņa pati! Dievišķā gara pilnais Kungs Jēzus viņu atmodināja otro reizi, kā Viņš pirms nedaudz nedēļām to pamodināja no nāves pirmo reiz. Tas, ka viņa nu tik ļoti labi izskatās, to dara Viņa neaptveramais acīmredzamākais Dieva spēks; bet nu netraucē viņai ēst, jo nu viņa jau ilgi ir gavējusi!” 9. SIEVA, aiz pārsteiguma un prieka tikko varēdama saņemties, saka: “Saki nu man, tu gudrais meistar Izraēlā, par ko tu nu turi šo Jēzu? Man aizvien vairāk un vairāk liekas, ka Viņš, neskatoties uz Viņa zemo izcelšanos, tomēr ir apsolītais mesija. Jo šādus darbus nekad nav veicis neviens pravietis, nerunājot par cilvēku!” 10. JAIRUSS saka: “Jā, jā, tā tas ir! Bet par to jāievēro dziļākā klusēšana, pie kam Viņš Pats tā grib; jo, ja tas kļūt par daudz zināms, tad mums uz kakla tūlīt būtu visa Roma un Jeruzaleme, un, ja Viņš nestātos pretī ar Savu dievišķo spēku, tad ar mums visiem izskatītos ļauni! Tādēļ, sieva, esi klusa kā cietokšņa mūris! Lai ar savu parādīšanos nenodotu dievišķo Meistaru un lai paliekoši nostiprinās viņas veselība, Sārai, mazākais, pilnu gadu jāpaliek vai nu zem Viņa paša, vai, mazākais zem Viņa mīļās, ļoti gudrās mātes Marijas uzraudzības un vadības, un mēs laiku pa laikam viņu tikai apciemosim. Pamatu pamatā mums abiem uz viņu arī vairs nav nekādu sevišķu tiesību; jo caur mūsu mēmo baudu mēs viņai devām tikai ļoti nožēlojamu, slimību pilnu dzīvību, un, kad mēs viņu radījām, mēs nezinājām, kas no mūsu akta iznāks. Mums tika dota šī dievišķā Sāra, kura no Dieva gan tika apgādāta ar visveselīgāko dvēseli, bet no mums ar vāju, slimu miesu! Divas reizes viņa mums ir nomirusi un uz šis zemes mums būtu palikusi uz mūžu zaudēta! Bet Viņš viņai abas reizes deva jaunu, veselīgu dzīvību! Tādēļ ir jautājums, kas nu vairāk ir viņas tēvs un viņas māte — Viņš vai mēs abi, nabaga grēcinieki!” 11. SĀRAS MĀTE saka: “Jā, tu esi gudrs, zini likumu un visus praviešus; tādēļ tev visās lietās vienmēr ir taisnība, bet man jau tā ir pārdebesīga svētlaime, ka viņa atkal ir dzīva un mums ir tā lielā laime viņu šad un tad redzēt un ar viņu runāt.” 12. JAIRUSS saka: “Tagad esam klusi, jo mielasts ir galā un varbūt Viņš ko runās. “ 13. Bet Es pasaucu Faustu un viņam saku: “Draugs un brāli, Man ir ļoti žēl, ka šonakt tu nevari pie Manis pārnakšņot, bet mājās tevi gaida lieli darbi, un tā uz pāris dienām man vajag tevi atlaist. Bet pēc pāris dienām nāc atkal šeit. Ja par Mani iznāktu kāda runa, te tu zini, kas tev būs sakāms!” 14. FAUSTS saka: “Kungs, te Tu pazīsti mani labāk, nekā es pats sevi. Tādēļ Tu vari uz mani labi paļauties; jo dzimis romietis nav vāja niedre, ka vējš ar to dzen tukšu spēli. Ja es saku jā, tad arī nāve 18

neizdabūs no manis “Nē”! Bet nu es eju; mans zirgs vēl ir apseglots, un nepilnā stundā es jau esmu vietā. Mans lielākais draugs Jēzu, Tavā Vārdā darbs, kas gaida uz mani, gan gūs labu iznākumu. Es pilnīgi paļaujos uz Tavu mīlestību, gudrību un varu!” Ar šiem vārdiem Fausts atvadās un steidzīgi iziet pa durvīm. 15. Pēc tam pie Manis pienāk Sāras māte un aizkustinātu sirdi Man pateicas, atzīdama, cik viņa ir ļoti necienīga šādas nedzirdētas žēlastības. 16. Bet ES viņu mierinu un Sārai saku: “Mana meitiņa, skat, šeit ir tava māte!” 17. Tikai tagad Sāra ātri pieceļas un ļoti draudzīgi sveicina māti, bet tūlīt piemetina, ka tagad viņa paliks pie Manis, jo viņa Mani par daudz mīl, lai varētu no manis šķirties! Māte, kā arī priekšnieks mīļo meitiņu par to ļoti slavē, — bet vienlaicīgi arī vēlas, lai viņa viņus pavisam neaizmirstu! Un Sāra abiem dod uzticamāko apliecinājumu, ka tagad viņa viņus mīl vēl vairāk, nekā agrāk. Ar to abi arī ir ļoti apmierināti, nomierinās un apmīļo viņu meitu. 14. Par cilvēciskas un dievišķas varas starpību. 1. Bet nu pie Manis pienāk grieķis FiloPOLDS no Kānas Samarijā un saka: “Kungs, es pie Tevis nu jau esmu vairāk nekā trīs dienas un vēl nevarēju iegūt ne acumirkli, lai ar Tevi pārrunātu to, ka pēc Tavas pavēles visu esmu nokārtojis pēc Tavas gribas un ka caur manu sprediķi, kuru es viņiem noturēju pēc Tavas aiziešanas no Kānām, visi nu ir pārgājuši ticībā Tev. Šķiet, tagad Tev ir laiks; tad vēlies arī mani nedaudz uzklausīt!” 2. ES saku: “Mans ļoti dārgais draugs Filopold! Tu gan vari pieņemt, ka Es tev jau sen attiecībā uz Kānām būtu šo un to jautājis, ja Es sīki nezinātu visu, kā tās lietas stāv? — Te aplūko visus Manus brāļus! Cik daudz es ar viņiem runāju! Ārēji daudzas dienas neviena vārda, bet tādēļ jo biežāk iekšēji garīgi caur viņu sirdīm; un redzi, te neviens nepieceļas, lai Man jautātu: “Kungs, kādēļ Tu ar mani nerunā?” Es tev saku, kā Es jau sen visiem esmu teicis: Es neņemu tādēļ mācekļus, ka Man ar viņiem jāpļāpā par neko un atkal neko, bet gan, lai viņi klausās Manu Mācību un ir liecinieki Maniem darbiem! Jo, ko viņi zina, to es zinu jau sen iepriekš, un ko viņi īpaši grib zināt, to nepieciešamības gadījumā Es viņiem daru zināmu caur viņu sirdīm. Un ja tā, te jautā sev pats, kam te maniem svaidītiem mācekļiem vēl būtu vajadzīga kāda dienišķa ārēja saruna! Bet tagad arī tu esi Mans māceklis, un tādēļ tev Manā skolā jābūt mierā ar tādu kārtību. 3. Bet ar citiem cilvēkiem, kuri nav Mani tuvākie mācekļi, Man, protams, vajag pārmīt ārējus vārdus; jo viņu ļoti pasaulīgajās sirdīs viņi tos nedzirdētu un vēl mazāk saprastu. Bet tomēr Es arī ar saviem mācekļiem, kad to prasa laiks un apstākļi, runāju ārēji; bet tas notiek ne mācekļu dēļ, bet gan to dēļ, kuri nav mācekļi! — Saki Man, vai tu to esi aptvēris? 4. FiloPOLDS saka: “Jā, Kungs. Nu Tava žēlastība man ir tik skaidra kā saule gaišākā pusdienas laikā, un es tev pateicos par šo Tavu vismīlestības draudzīgāko izskaidrojumu! Bet Kungs, kad es nu aplūkoju šo brīnišķīgi skaisto Sāru, kas ar savu ārkārtējo skaistumu varētu mēroties ar katru eņģeli debesīs, tad man liekas gandrīz neiespējami, ka viņa jebkad kādu sekundi būtu gulējusi kapā! Jo šādu dzīvības spirgtumu es vēl nekad neesmu sastapis! Un tomēr tā ir patiesība, ka Tu viņu divas reizes esi pamodinājis no nāves! Nu manā sirdī ir varena dziņa no Tevis uzzināt, kā tev var būt iespējams ko tādu paveikt?” 5. Neskaļi es viņam saku: “Es domāju, ka Kānā tu esi pietiekami uzzinājis, Kas Es esmu?! Bet, ja tu to zini, tad tomēr rodas ļoti liels jautājums, kā tu vari jautāt, kā Es kādu nomirušu cilvēku atkal varētu atdzīvināt! Vai tad Saule, Mēness un visas zvaigznes, tāpat kā Zeme nav izcēlušies no Manis un vai Es šo zemi neesmu licis apdzīvot neskaitāmām dzīvām radībām? Bet ja Es sākumā varēju viņām dot esamību un patstāvīgu dzīvību, kā Man jābūt neiespējami ar vienu meitenīti darīt to, kas Man no mūžības uz mūžību bija iespējams ar neskaitāmām būtnēm? bet ja tu to zini un par to ne eņģeļa esi ticis pamācīts, kā tu tad vēl spēj jautāt? 6. Redzi, pat katrs akmens, pret kuru tu ar savām kājām ļoti spēcīgi vari piedauzīties, tiek uzturēts tikai ar Manu gribu; ja Es to vienu acumirkli izlaistu no Manas visu aptverošās un uzturošās gribas, tad tajā pat acumirklī tas pilnīgi izzustu. 7. Tu gan akmeni vari sadauzīt, ar spēcīgu uguni pat vari pilnīgi izšķīdināt kādā gaisa veidā, kā to māca slepena aptiekāru māksla, bet tas ar akmeni un katru citu matēriju tikai tādēļ var notikt, ka cilvēku labumam un derīgumam Es to pielaižu. Ja Es to nepielaistu, tad tu pat mazāko akmentiņu varētu 19

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 2. GR
 • Page 3 and 4: Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2.
 • Page 5 and 6: 9. ES saku: “Tur galda galā, sē
 • Page 7 and 8: ērnam jo mazāk drīkst dot vīra
 • Page 9 and 10: 6. Fausts saviem kalpotājiem tūl
 • Page 11 and 12: 5. Ar līdz paņemtiem sarakstiem F
 • Page 13 and 14: deras tikai augstsirdība, — bet
 • Page 15 and 16: 10. Es ar Maniem mācekļiem nu dod
 • Page 17: pirmās dzīvības nesēju, jo es p
 • Page 21 and 22: un mazo praviešu darbus; bet ka Vi
 • Page 23 and 24: jākļūst sniega baltiem, un, ja t
 • Page 25 and 26: pie Jairusa? Vai mums par to it kā
 • Page 27 and 28: pieredzes! Tādēļ no šīm muļķ
 • Page 29 and 30: ga pravietis un veic zīmes un liet
 • Page 31 and 32: ne caur ko netiek piespiests, tad v
 • Page 33 and 34: cits cēlonis. Šāds ārsts gan š
 • Page 35 and 36: pēc izpratnes ir brīvs likums gar
 • Page 37 and 38: 4. Vai viss, kas mūs ik dienu apņ
 • Page 39 and 40: mums no paša rīta vajag turp noie
 • Page 41 and 42: 16. Gaidi uz To Kungu un nenovērsi
 • Page 43 and 44: 17. Kad ROHANS to dzirdēja, viņš
 • Page 45 and 46: dievišķās kārtības. 6. Tādēj
 • Page 47 and 48: 13. ES saku: “Redzi, tas ir pavis
 • Page 49 and 50: šanās un visas ticības te tomēr
 • Page 51 and 52: 14. ES saku: “Nu jā, viņiem jau
 • Page 53 and 54: pret to viņu skaistumu, kad viņu
 • Page 55 and 56: svaru un pērlēm un dārgakmeņiem
 • Page 57 and 58: 12. Tādēļ vēlreiz teikts: Esi p
 • Page 59 and 60: gribat palikt par nelgām un kā t
 • Page 61 and 62: Dievs. Te gan Dievs būtu aušīgs
 • Page 63 and 64: 8. Bet tā, izņemot mūs, iesvaid
 • Page 65 and 66: 54. Eņģeļu padoms atgrieztajiem
 • Page 67 and 68: et pavadot laiku visādās pacilāj
 • Page 69 and 70:

  lielākā veidā tu vari sastapt ar

 • Page 71 and 72:

  11. Vajag būt auksti un silti, lai

 • Page 73 and 74:

  var ieiet Dieva Valstībā!” 7. K

 • Page 75 and 76:

  izd.). Viņiem nav nekādas seviš

 • Page 77 and 78:

  Tu Pats cilvēkiem dod spēcīgus b

 • Page 79 and 80:

  22. ES saku: “Ticiet un dariet, k

 • Page 81 and 82:

  sībām drīzumā varēja no viņa

 • Page 83 and 84:

  Tādēļ palieciet; jo Mozus nav va

 • Page 85 and 86:

  ūtu lielākā muļķība, un mēs

 • Page 87 and 88:

  no Dieva Gara un šādā sabiedrīb

 • Page 89 and 90:

  saka: “Es slavēju jūsu lielo un

 • Page 91 and 92:

  un viens Kungs un Tēvs. Vienīgi V

 • Page 93 and 94:

  mums garšo pavisam labi. 4. Pēc t

 • Page 95 and 96:

  nieks viņam tūlīt asi uzbrūk. 2

 • Page 97 and 98:

  citādi nedaudz gados mēs varam li

 • Page 99 and 100:

  nevari redzēt un ar viņu runāt

 • Page 101 and 102:

  ēdamzālē ienāk Boruss, visus sv

 • Page 103 and 104:

  apgādājis ar miesu un asinīm ves

 • Page 105 and 106:

  drebēja zāles pīlāri, teica:

 • Page 107 and 108:

  91. Jēzus draugi pie Borusa 1. Š

 • Page 109 and 110:

  tas ies labāk! 12. Pēc tā, ko es

 • Page 111 and 112:

  ņiem! Tagad es varu strādāt!”

 • Page 113 and 114:

  98. Mācekļi vētrainajā jūrā.

 • Page 115 and 116:

  tādēļ pamazām atkal aizdedzies

 • Page 117 and 118:

  Bartolomejs!” 9. JŪDA, krāpšan

 • Page 119 and 120:

  siem laikiem. Tiem klosterī no man

 • Page 121 and 122:

  5. Redziet, te jūras dibenā jau g

 • Page 123 and 124:

  104. Kungs svētī Ebaba ģimeni un

 • Page 125 and 126:

  10. Un augšā minētais kapteinis

 • Page 127 and 128:

  Bet nu mani sauc amata pienākumi,

 • Page 129 and 130:

  2. Ebabs nāca pie Manis un lūdza

 • Page 131 and 132:

  muļķīgi un pilnīgi neprātīgi,

 • Page 133 and 134:

  12. Es nevaru redzēt nevienu nosku

 • Page 135 and 136:

  116. Jēzus Mācībai jākļūst ko

 • Page 137 and 138:

  mušam Nācaretē? Šis cilvēks, p

 • Page 139 and 140:

  26. PRIEKŠNIEKS saka: “Kungs, ja

 • Page 141 and 142:

  et tomēr ārkārtīgi cieņas piln

 • Page 143 and 144:

  uzalemes vajadzēja iet uz Nācaret

 • Page 145 and 146:

  vēks un visus, kas te meklēja pal

 • Page 147 and 148:

  atriebtos tam, kas viņus ir apvain

 • Page 149 and 150:

  128. Saruna starp templiešiem un e

 • Page 151 and 152:

  aicina pie galda un tāpat pie gald

 • Page 153 and 154:

  131. Rīts Galvas kalna virsotnē.

 • Page 155 and 156:

  nedaudz viņiem ļāvu varu, tad vi

 • Page 157 and 158:

  pārbaudījumu par to pārliecināt

 • Page 159 and 160:

  gan neko nav zaudējis, bet tomēr

 • Page 161 and 162:

  mana āriene to cilvēkiem, šķiet

 • Page 163 and 164:

  no mazākām. Bet līdzās šai zon

 • Page 165 and 166:

  caur savu gribu spēj visu, par to

 • Page 167 and 168:

  9. ES saku: “Paskaties nedaudz ap

 • Page 169 and 170:

  un ieliekam savā priekšautā un r

 • Page 171 and 172:

  6. ES saku: “Tas ir pavisam labi

 • Page 173 and 174:

  11. Tas ir tas patiesais Sabata mie

 • Page 175 and 176:

  ne tikai mums, bet gan visai mūž

 • Page 177 and 178:

  11. SĀTANS saka: “Es to nevaru!

 • Page 179 and 180:

  acu priekšā ir tas, kas te ir sap

 • Page 181 and 182:

  un pēc tā gan to tūlīt arī izp

 • Page 183 and 184:

  dī arī ikdienas, citādi tie ir u

 • Page 185 and 186:

  uz Cebulonu un Horāciju, viņi to

 • Page 187 and 188:

  šo lielo jūru vajadzēja notikt,

 • Page 189 and 190:

  mās kartes nav, tad vai nu jūs sa

 • Page 191 and 192:

  gās grūtības, stingri pēc tā d

 • Page 193 and 194:

  aptvērusi un dzīvi sapratusi. Bet

 • Page 195 and 196:

  omiešu tērpu un zobenu, un tad ju

 • Page 197 and 198:

  Gan arī pasaules bērnu sāpes tie

 • Page 199 and 200:

  ņiem arī nebija neviena, kas te b

 • Page 201 and 202:

  Jēzus Cezarijas Filipijas novadā.

 • Page 203 and 204:

  nenovērtējamu žēlastību? Ak, T

 • Page 205 and 206:

  2. Ak, līksmojiet, bet pie tam ar

 • Page 207 and 208:

  teikts, ja Tu gribi tikt aizgādāt

 • Page 209 and 210:

  tā, tā tomēr ir pavisam izmisīg

 • Page 211 and 212:

  vīm, kādas jebkad mūsu jūrā ti

 • Page 213 and 214:

  15. MARKUS saka: “Jā, te Tev atk

 • Page 215 and 216:

  kas tikai vienmēr ir labs, patiess

 • Page 217 and 218:

  kā kārtībā, tā kā kopš tā l

 • Page 219 and 220:

  Tādas, brāļi, ir manas neautorit

 • Page 221 and 222:

  atliku uz gandrīz veselu stundu. 1

 • Page 223 and 224:

  mas romietes.” 5. KirenijS saka:

 • Page 225 and 226:

  izmisušās sejas, grimases, kurām

 • Page 227 and 228:

  sim. Labāk runā tu ar brīnišķo

 • Page 229 and 230:

  iemestu. 8. Mēs, cilvēki, esam tr

 • Page 231 and 232:

  dīt vienu jautājumu, un saki man,

 • Page 233 and 234:

  lai ar to barotos, to tikai sev pā

 • Page 235 and 236:

  pirmais starp saviem biedriem, un v

 • Page 237 and 238:

  ko dzirdu, ak, te tad es tūlīt la

 • Page 239 and 240:

  6. Bet muitniekam ir vienalga, vai

 • Page 241 and 242:

  neko negrib dzirdēt un šādu tic

 • Page 243 and 244:

  jauni pētītāji, kas veco pārbau

 • Page 245 and 246:

  tikai ar to, kas te attiecas tikai

 • Page 247 and 248:

  217. Cilvēka garīgā attīstība.

 • Page 249 and 250:

  5. ja Mozus te runā: “Sākumā D

 • Page 251 and 252:

  pašas dievišķās kārtības ceļ

 • Page 253 and 254:

  vēku pilnīgā dvēsele nebūtu no

 • Page 255 and 256:

  7. Bet, ja dvēsele savu miesu un c

 • Page 257 and 258:

  3. ES saku: “Arī tas tavām uztv

 • Page 259 and 260:

  nedaudz vairāk eļļas, lai man š

 • Page 261 and 262:

  Dieva stingra griba, kas mūžam at

 • Page 263 and 264:

  sniegtai palīdzībai!” 10. ES sa

 • Page 265 and 266:

  4. MARKUSS teica: “Jā, Kungs, es

 • Page 267 and 268:

  izturēšanos jūs no tempļa varē

 • Page 269 and 270:

  piespiestās Romas likuma neievēro

 • Page 271 and 272:

  ausīm tā skan kā skaistākā un

 • Page 273 and 274:

  te eņģelis jaunajam farizejam jau

 • Page 275 and 276:

  * * * Otrās grāmatas beigas. 275

 • Page 277 and 278:

  48. Jairusa mantojuma lietas. . . .

 • Page 279 and 280:

  152. Uz kalna parādās Sātans. ..

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
2 - BECI
Drums 2
Arduino 2
2 - Sven
2 PIECE
DP_2012(2)
2 - EVITA
Page 2 FK-LIGHTPLANES
View slides Part 2
Ness - Part 2
20 1 2 - Valkyrie
1 2 - Arsenal Noticias
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
/ 2
Latín-2 - Vicens Vives
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Stretnutie s dôchodcami 2
+ Vietnam 31+2 jours - Vacances Sinorama