Views
7 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

šeit man pietiek ar no

šeit man pietiek ar no tevis pasniegto; tā man patiesi ļoti labi garšoja. Es to būtu varējis apēst arī lēnām, līdzīgi kā tu; bet te tu būtu nākusi uz domām, ka es jau esmu pilnīgi laicīgs cilvēks, — un tas tev nebūtu labi, jo tādā veidā tu varētu iemīlēties manā personā, resp., formā! Bet pie izdevības es tev nu rādīju, ka es vēl neesmu nekāds pilnīgs zemes cilvēks, un tas tevi atbaida, un pie tam tu viegli paliec tavās, un es — manās sliedēs. Tu no manis jau piedzīvosi vēl vairākas šādas nebēdnīgas lietas; ja es gribu, es varu būt arī īsti nelabs, bet te manam sliktumam vienmēr ir kāds gudrs pamats.” 6. JARA saka: “Bet tas man no tevis nepatīk, ja tu it kā tikai caur kādu sliktu rīcību gribi sasniegt kaut kādu labu mērķi! Uzskati šeit Kungu, kas vienīgais ir mana mīlestība; Viņš arī bez kādām sliktām rīcībām sasniedz tikai patiesi labus mērķus! Kādēļ tu nē? Es domāju, un savas domas neļauju sev atņemt, ka sliktais vienmēr atkal rada slikto. Un tikai labais atkal labo. Kas caur sliktu pie manis grib sasniegt ko labu, tas vareni maldās, — un lai tas būtu tūkstoškārtīgs eņģelis. To es tev saku, lai tu pie manis nenāc ar ko sliktu, citādi tu vari man netuvoties! Es esmu tikai vāja meitenīte, jā, tārpiņš tavā priekšā; bet tomēr manā sirdī mājo dieva mīlestība, un tā nepanes neko, kaut arī tikai šķietami sliktu. — Vai tu, mans mīļais Rafael, to saproti?” 7. RAFAELS saka: “Ak jā, tas jau vēl ir saprotams, un tādēļ es to arī labi saprotu; bet ka tu mani ar manu pagaidu sliktumu neesi sapratusi, tas skaidri izriet no tā, ka tu mani par to esi norājusi. Kad tu reiz mani sapratīsi, tad tu uz mani nedusmosies! Bet lai tu redzi, ka debesu sliktais ir arī spožs tikums, to es tev aptverami gribu paskaidrot caur īsu piemēru. 8. Redzi, mums, debesu gariem, ir tāla redze; tavas domas nesniedzas tik tālu, cik mēs ar vienu skatu lielākā skaidrībā caurskatām! Te tad ļoti bieži notiek, ka šur un tur, sevišķi uz šīs Zemes, cilvēki bieži kļūst pārgalvīgi ļauni. Mēs vienu cilvēku simts reizes pasargājam no kādām lielā briesmām, bet viņam niez un viņu no jauna dzen doties atpakaļ tajās pat briesmās. Ja tas viss tomēr nelīdz, tad mēs beigās pielaižam, ka cilvēks aiz pārgalvības atkal dodas briesmās, un tad mēs viņam ļaujam tā īsti stingri atdauzīties, ka viņš nereti uz ilgāku laiku neko vairs neapjauž. Un caur rūgto pieredzi viņš tad arī kļūst gudrs, atmet savas pārgalvības un bieži ļauno neprātu un tad kā no sevis kļūst labojies cilvēks. 9. Tā vecāki savus bērnus ļoti bieži nevar vien pietiekami un iedarbīgi brīdināt no visādām blēņām, kas bieži var kļūt ļoti bīstamas; te mēs nākam ar mūsu debesu sliktumu un darām, ka šādi bērni pie viņu aizliegtām spēlēm tiek ļoti jūtami ievainoti, jā, dažkārt pat pieļaujam nonākt līdz tam, ka vienam otram bērnam, kā atbaidošu piemēru pārējiem, viņa nepaklausību vajag pat samaksāt ar nāvi. Caur to bērni tiek sabaidīti un beidzot aizliegto bīstamo spēļu priekšā sajūt lielas bailes un pie tām vairs neatgriežas. Tad pie viņiem iedarbīgi piepildās izteiciens: “Apdedzinājies bērns baidās no uguns!” 10. Pirms dažiem gadiem es jau arī pie tevis izvedu vienu līdzīgu debesu sliktumu, un tas tev izdarīja ļoti labu pakalpojumu, tādēļ pēc tam tu esi kļuvusi viens patiesi dievbijīgs bērns! — Nu, ko tu tagad saki par manu sliktumu?” 166. Par mīlestību, lēnprātību un pacietību. 1. Nedaudz samulsusi, JARA klusi saka: “Nu jā, ja tā, tad tev, protams, vajag būt taisnība; ja tu man to būtu teicis agrāk, tad es noteikti nebūtu tev iebildusi. Ja pie zināmas cilvēku gribas brīvība neaizskaramības, caur visādiem iespējami maigiem līdzekļiem nekas nav panākams, tad, protams, nekas vairs neatliek, kā pielietot kādu sliktu līdzekli. Nu, nu, mēs jau vēl sapratīsimies, tikai tev tūlīt nevajag kļūt tik straujam! Maigā runas veidā tu man ļoti patīc, bet, kad tavi vārdi kļūst pārāk dedzīgi, tad pat tīrākā patiesība no tavas mutes nav patīkami uzklausīt. 2. Tātad es domāju tā, ka turpmāk visiem, lai cik pilnīgiem gariem, būtu jācenšas tā runāt, kā te runā visu garu, Sauļu, pasauļu un cilvēku radītājs! Lai cik nopietnās lietās, Kunga runa te vienmēr skan tik maigi, cik te maiga ir aitas vilna, un viņa vārdi plūst kā piens un medus. bet tālab tad katram skolotājam un vadonim vajadzētu vadīties pēc Viņa; jo pēc mana sprieduma kādā maigā runas tonī tomēr vienmēr atrodas lielākais spēks! Kas te kliedz un strauji runā, tas bieži aizvaino, kur patiesībā viņš gribēja svētīt. Uzskati vienmēr vienādi draudzīgo Kunga seju pret draugiem un ienaidniekiem! Kas var brīnīties, ka slimie kļūst veseli, kad Viņš viņus tikai uzskata?! Tātad, mans mīļais Rafael, arī tev runā un darbībā būt tādam pret mani un katru, tad katrs tavs solis uz šīs zemes būs pilns svētības!” 3. Pēc tam Es piespiežu Jaru pie Manām krūtīm un visiem šeit klātesošiem saku: “Līdz šim viņa ir Mana pilnīgākā mācekle, pie kuras Es patiesi varu sūtīt skolā Manus eņģeļus; jo viņa Mani ir visdziļāk 192

aptvērusi un dzīvi sapratusi. Bet tādēļ viņai arī pilnīgākā mērā pieder mana mīlestība! 4. Patiesi, kad jūs iesiet un tautām mācīsiet manā Vārdā, tad atcerieties vārdus, kurus šī ļoti maigā un mīļā meitenīte nu teica manam eņģelim, un jūsu soļi tiks pavadīti ar visu svētību! Esiet pacietīgi un visā pilni lēnprātības, tad jūs cilvēku sirdīs bērsiet pilnīgāko svētību! Bet manam eņģelim Rafaelam vajadzēja tā runāt, lai ar to manu vismīļo Jaru pavedinātu izteikt pamācību! Bet vispār viņš ir tikpat maigs, kā maigi atvēsināts vakara gaiss un tik mīksts, kā kādas aitas mīkstākā vilna.” 5. Šos vārdus visi labi ievēroja un tiem pilnīgi piekrita. Tikai KAPTEINIS piezīmēja un teica: “Tas viss ir dievišķi tīri un patiesi; Bet ja es ar saviem karavīriem runātu tik pārāk maigi, tad ar to es atstātu sliktu iespaidu, un karavīri mani tikko uzklausītu! Bet kad es sāku tā īsti zibeņot un pērkoņot, te tad viss iet labi un noteikti!” 6. Bet te arī nav tik daudz runa par runas ārējo, kā daudz vairāk par iekšējo patieso lēnīgumu. Kur tas ir absolūti nepieciešams, gudri pielietot debesu sliktumu, tur dari to, jo visas gudrības īstenais likums ir: “Būt gudram līdzīgi čūskai un pie tam tomēr maigam kā balodim!” 7. Ļoti draudzīgu seju KAPTEINIS saka: “Kungs, tagad man ir viss; tātad kāda taisnīga rīcība ir taisnīga cauri visām Debesīm! Bet pie tam vajag prast rēķināt, lai iedomātā gudrība nepārrēķinās, un te pēc Eiklīda mākslas es domāju, kā kāds noteikts gudrības lielums pieskaita klāt līdzīgu mīlestības, pacietības un lēnprātības lielumu, un caur to tiks dabūts nekļūdīgs rezultāts!” 8. ES saku: “Jā, jā, tā būs rēķināts vislabāk, un svētītais rezultāts ir pilnīgi drošs, un tajā būs pilnīgs attaisnojums visam taisnīgumam un katrai tiesai! Tas ir pamats, uz kura var celt; bet kur pamata nav, tur arī nekāda ēka nav ceļama. Tātad, pirms jūs gribat celt, visur lieciet tādu pamatu, un jūsu pūles nebūs veltīgas!” 9. Jūs esat no Dieva, un tādēļ arī jums visā jābūt līdzīgiem Dievam! Bet Dievs radīšanā nesteidzas. Vispirms top sēkla, pēc tam asns. Tikai no asna izaug koks; bet tas vispirms izdzen pumpurus, tad lapas, tad ziedus un tikai beigās labi garšojošus augļus, kuros no jauna ir nolikta pirmssēkla, un tā nobriest auglī, lai vairotos tālāk. 10. Bet kā tas mazumā notiek ar stādu, tāpat tas arī notiek ar kādu veselu pasauli. Saule nepaceļas virs apvāršņa, iepriekš nepieteikta, un kādai vētrai pa priekšu vienmēr iet sūtņi, kas brīdina un kas vienmēr ir labi pazīstami. 11. Ja Pats Dievs stingri un ar lielāko pacietību visās lietās līdz galam ievēro šādu kārtību, tad gan arī jūs, kā Mani patiesie mācekļi, man visā tajā sekosiet, ko Es jums esmu rādījis un kādam nolūkam Es jums esmu ierīkojis ceļu, lai jūs nenomaldāties pašu taisītā ceļā! Vai jūs visi to esat labi sapratuši?” 12. KAPTEINIS saka: “Kungs, es no savas puses visu esmu labi sapratis un ticu, ka starp mums gan vairs neatrodas neviens, kas šo vairāk kā saules gaišo patiesību no debesīm nebūtu sapratis. Tādēļ vienīgi Tev visa pateicība un gods!” 13. ES saku: “Tu gan domā, ka visi klātesošie Manus vārdus ir sapratuši?! Jā, viņi tos saprata, arī tas viens saprata — ar savām smadzenēm, bet ne ar savu sirdi!” 14. Pērc šiem vārdiem visi apmulsa un mācekļi Man jautāja, kurš ir tas, kuru Es domāju. 15. Bet ES teicu: “Vēl nav pienācis laiks to pavēstīt; bet kad tas laiks pienāks, jūs šos Manus vārdus atcerēsieties. bet kuram no jums ir kāds pieņēmums, tas to lai patur savā sirdī, jo nevienam kokam nav jātiek nocirstam pirms laika!” 16. Pēc šiem Maniem vārdiem mācekļi labi saprata, ka Es esmu domājis Jūdu Iskariotu; bet viņi klusēja un ne ar vienu zīmi neizpauda viņu pamatoto minējumu. 17. Bet Matejs un Jānis man jautāja, vai viņi cilvēku labumam drīkstētu pierakstīt šo Manu brīnišķo mācību. 18. ES saku: “Pagaidām jūs mīlestības, lēnprātības un pacietības mācību gan varat atzīmēt uz atsevišķas lapas, — bet ne pie galvenā grāmatās jau rakstītā. Jo Es par to runāšu vēl vairākkārt un jums jau norādīšu, kad tas būs pierakstāms. — Bet nu atpūšamies un no jauna vingrināmies iekšējā sevis aplūkošanā, kas te ir patiesa Sabata svinēšana Dievā!” 19. Pēc šiem manis teiktiem vārdiem mājā viss kļuva kluss, un mēs tā sēdējām ap trim stundām. 20. Bet pēc šī laika Es teicu: “Nu Sabats ir izpildīts, un mēs nu arī saviem locekļiem varam piešķirt nepieciešamo mieru!” — Tad visi devās pie miesas atpūtas, un bija jau diezgan vēls rīts, kas mēs pametām savas guļas vietas. 193

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
2 - BECI
Drums 2
2 - EVITA
2 PIECE
DP_2012(2)
Arduino 2
2 - Sven
Ness - Part 2
20 1 2 - Valkyrie
1 2 - Arsenal Noticias
/ 2
Page 2 FK-LIGHTPLANES
View slides Part 2
Latín-2 - Vicens Vives
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Stretnutie s dôchodcami 2
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Untitled-2 - Luis Vidal + Architects