Views
3 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

izkustināt no vietas

izkustināt no vietas tikpat maz kā kādu kalnu. Tu vari arī akmeni uzmest gaisā un pēc tava spēka un mešanas veiklības tas uzlidos diezgan ievērojamā augstumā; bet, kad tas ir sasniedzis zināmu, mešanas spēkam atbilstošu augstumu, tad tas tūlīt atkal kritīs atpakaļ uz zemes. Un redzi, tas viss ir Mana griba un Mans pieļāvums līdz zināmai pakāpei, kas nozīmē: “Līdz šejienei un ne tālāk!” 8. Akmens sviediens tev pavisam aptverami rāda, cik tālu sniedzas cilvēka spēks un griba. Daži acumirkļi, — un cilvēka vājā griba tiek no Manis satverta un atlikta atpakaļ Manā no mūžības noteiktā kārtībā, kas caur visu mūžīgo bezgalību nosvērta līdz saules puteklīša smagumam! Bet, ja tas viss atkarājas tikai no Manas gribas un pieļāvuma, kā tad Man it kā nevarētu būt iespējams varēt atkal atdzīvināt nomirušu meitenīti? 9. Bet izej ārā un atnes Man vienu malkas gabalu un akmeni, un Es gribu tev rādīt, ka caur Tēva spēku Mani Man ir iespējamas visas lietas!” 10. Filopolds tūlīt ienes vienu akmeni un malkas gabalu. Un, vēl vienmēr neskaļi runājot, ES viņam saku: “Redzi, Es akmeni paceļu un lieku to brīvā gaisā, un redzi, tas nekrīt lejā! Bet pacenties to no šī stāvokļa izkustināt!” Filopolds to mēģina, bet akmens ne par matu neļaujas pārbīdīties. 11. Bet Es saku: “Bet nu es pielaidīšu, ka tu pēc patikas varēsi akmeni pārbīdīt; bet, ja tu to atlaidīsi vaļā, tad tas tūlīt atkal ieņems šo vietu un vai pēc nelielas vibrācijas, vai pēkšņi stingri turēsies šajā dotajā vietā!” 12. FiloPOLDS saka: “Kungs, nedari šo pārbaudi; jo man pietiek ar Tavu svēto Vārdu!” 13. ES saku: “Nu labi, bet es nu gribu, ka šis akmens pazūd un šis koks zaļo un pēc sava veida dod lapas, ziedus un augļus!” — pēc tam akmens kļūst neredzams, un satrunējušais koks kļūst svaigs, zaļo, tūlīt dzen lapas, ziedus un beigās gatavus augļus, un, proti, dažas vīģes, jo koka zars kādreiz piederēja vīģes kokam. 14. Visi Man un Filopoldam sāk piegriezt vērību; lielākā daļa mācekļu jau snauda, bet Jairuss un viņa sieva nevarēja vien pietiekami noskatīties viņu meitā. Bet Es un Filopolds mūsu eksperimentu izvedām uz neliela nomaļus stāvoša galda zem jau diezgan vājas gaismas lampas apgaismojuma un tādēļ no simtiem netikām ievēroti; tomēr, kad Filopolds diezgan skaļi sāka brīnīties, tad, protams, daudzi tam drīz pievērsa uzmanību. Bet Es viņiem pavēlēju palikt mierā, un viss bija atkal mierīgi. 15. Es nu atkal akmenim pavēlēju, lai tas ir, un tas atkal gulēja uz galda, bet vīģes koka zaru ar augļiem es atstāju, un no rīta Mana Sāra ar lielu apetīti augļus apēda. 16. Bet tad Es jautāju Filopoldam, vai nu viņš ir skaidrībā, un viņš dziļi apklanījās un teica: “Kungs, tagad man viss ir skaidrs!” 15. Filopolda liecība par Jēzus dievišķību. 1. tad arī Filopolds, kā Es pavēlēju, devās pie miera. Bet, dabīgi, viņam nebija tieši sevišķi labs miegs, jo viņa prātus pārāk aizņēma dienas piedzīvojumi, pie kam arī dusas vieta nebija tieši laba. Jo ķīlu ņēmēji, izņemot nedaudz salmu, gandrīz visu bija paņēmuši, un tādēļ mēs ienācām burtiski tukšā mājā. Sāras atkalatmodināšanas laikā Boruss, Mani brāļi un daudzi citi mācekļi bija ļoti pūlējušies, lai atbilstošā daudzumā mājā sagādātu guļas vietas, galdus, solus un virtuves un galda piederumus; bet kādiem simts cilvēkiem, no kuriem daudzi pārlaida nakti ārā un citās mājās, īsā laikā dabīgā ceļā, protams, nebija iespējams sagādāt arī tikai nepieciešamāko. 2. Un tā Es pats šo nakti pavadīju uz sola ar nedaudz salmiem zem galvas — un Filopolds pavisam bez salmiem uz grīdas. Tādēļ arī no rīta viņš bija kājās viens no pirmajiem; un, kad Jairuss, kuram ar viņa sievu un meitu Sāru bija diezgan labas guļas vietas uz salmiem, viņam jautāja, kā viņš uz grīdas ir gulējis, FiloPOLDS teica: 3. “Kā to pieļauj grīdas īpašības! Bet viss atkarīgs no paraduma; gada laikā miesa ar to noteikti vairāk iedraudzētos, nekā vienā naktī.” 4. JAIRUSS saka: “Ja tu man tomēr būtu ko teicis! Mums salmu bija daudz!” 5. FiloPOLDS saka: “Te aplūko Kungu, Kuram paklausa visas debesis un visas pasaules un visi eņģeļi izpilda Viņa gribu! Viņa dusas vieta nav ne par matu labāka, kāda te bija manējā!” 6. JAIRUSS, kurā vēl slēpjas krietna porcija farizejiskuma, saka: “Draugs, vai tu te varbūt tomēr nesaki mazliet par daudz? Nav gan noliedzams, ka šis Jēzus pilns dievišķa gara vairāk, kā jebkad šī Gara bija kādā citā pravietī, — jo Viņa darbi debesīs augsti pārsniedz visus Mozus, Elijas un visu citu lielo 20

un mazo praviešu darbus; bet ka Viņā tieši jābūt visai dievības pilnībai, tas man tomēr liekas nedaudz pārdrošs pieņēmums! Arī pravieši caur dievišķo garu, kura viņi bija pārņemti, pamodināja nomirušos, tikai viņi nekad to neiedrošinājās pierakstīt sev, bet gan vienmēr tikai Dievam. Jo, ja viņi veiksmi būtu pierakstījuši sev, tad viņi Dieva priekšā būtu kļuvuši par rupjiem grēciniekiem un Dievs Garu viņiem būtu atņēmis. Bet Jēzus visu dara kā no sevis un kā Kungs, — un tas runā par labu tavam pārdrošajam pieņēmumam, un zināmā mērā es tavām domām piekrītu; bet, kā saka: ar visu uzmanību! Jo tas varētu būt mums no augšas dots pārbaudījums, kurā mums vajag pierādīt, vai mēs gan ticam vienīgi vienam Dievam! Bet, ja Jēzū visā nopietnībā mājotu dievība, te, protams, mums zem katriem noteikumiem vajadzētu Viņa liecību pieņemt kā mūžam patiesu! — Kādās domās tu nu esi?” 7. FiloPOLDS saka: “Es pilnīgi ticu pēdējam un Viņa liecība par Dievības pilnību viņš ir pilnīgi patiesa! 8. Šajā mūsu brīnumdarbu pilnajā laikā tā lieta ir grūti izskaidrojama, tā ka vienmēr var teikt: “Es tur un tur esmu redzējis magus, kuri patiesi veica ārkārtējus darbus, un arī seni pravieši pamodināja mirušos, — jā, viens pat veselu kaudzi miroņu kaulus esot ietērpis miesās un atdzīvinājis, un tā brīnumdarbi vēl ne tuvu nav nekāds pierādījums, pēc kura kādu brīnumdari jāslavē kā Dievu! 9. Bet ar Jēzu, to Kungu, ir pavisam citādi! Pie visiem praviešiem pirms brīnumdarba vispirms vajadzēja būt lūgšanām un gavēšanai, līdz Dievs viņus uzskatīja par cienīgiem, caur viņiem pielaist kādu brīnumdarbu; magiem vajag būt kādam brīnumzizlim un daudzām citām zīmēm un formulām un pie tam viņiem vēl bija klāt daudzas ziedes, eļļas, zāles, ūdens, metāls, akmens, augi un saknes, kuru apslēptos spēkus viņi labi pazina un izmantoja savā darbā, — bet kur jebkad kāds kaut ko tādu ir redzējis pie Jēzus!? Ne pēdas no lūgšanām un gavēšanas, mazākais, pa to neilgo laiku, kurā man bija tā žēlastība Viņu pazīt; par kādu brīnumzāli un visiem citiem maģiskiem līdzekļiem pie Viņa vēl mazāk kas sastopams! 10. Pie kam visi pravieši kā viens tā otrs runāja un rakstīja vienmēr vienādas noslēpumainās līdzības, un kas nebija no viņu skolas, tam nebija iespējams viņus saprast! Es gan esmu grieķis, bet tādēļ man jūsu raksti nav sveši, uz zinu Mozu un visus jūsu praviešus! Kas viņus pilnīgi saprot, tam patiesi vajag būt dzimušam no sevišķiem vecākiem! 11. Bet Jēzus apslēptākās lietas izsaka tādā skaidrībā, ka tās nereti vajag aptvert pat bērnam! Viņš izskaidroja radīšanu, un es jau gandrīz ticēju, ka pats varētu radīt kādu pasauli! Kur tad ir tas pravietis un kur tas visu burvju Meistars, kurš tā runātu, kā Jēzus?! 12. Kas jebkad kaut zilbi ir sapratis no tā, ko pie savas darbības runā mags? Viņu runās valda tumšākā nakts un praviešu runās šur un tur gan uzaust maza gaismiņa, bet pie viņu vājās gaismas tomēr neviens nepazīst, kas ir tas, ko redz sev priekšā stāvam trīsdesmit soļu attālumā! Bet te viss ir Saules gaismā gaišākā pusdienas laikā! Viss, ko Viņš runā, ir dziļākā patiesība un tomēr skaidrs un gaišs gandrīz katra cilvēka saprātam; un ko Viņš grib, tas acumirklī notiek! 13. Bet ja ar Jēzu patiesi uz mata tas tā ir, tad es patiesi nezinu, kāda iemesla dēļ man vēl būtu jāšaubās Viņu atzīt kā nenoliedzamu debess un zemes Kungu. 14. Skaties te uz galda! Šis ļoti svaigais vīģes koka zars ar daudziem pilnīgi gataviem augļiem, ko Viņš vakar man deva, kamēr jūs jau gulējāt, ir dzīvs izskaidrojums uz manu jautājumu, kā Viņam tomēr ir iespējams pamodināt pilnīgi nomirušu. Viņš man prasīja jau satrunējušu, tātad pilnīgi mirušu zaru. Es atnesu to, kas man pirmais pagadījās pie rokas. Viņš satrunējušajam kokam pat nepieskārās, bet gan tikai tam pavēlēja, un satrunējušais koks sāka zaļot, uzziedēt, — un te tev ir nogatavojušies augļi! Ņem un dod tos visumīļajai Sārai, tie viņu atspirdzinās.” 16. Kungs dodas uz sinagogu. (Mateja Ev. 13:54) 1. Jairuss pamodina Sāru, kura jau tāpat sāk mosties, un pasniedz viņai augļiem pilno zaru, par kuru viņai ir liels prieks. Viņa tūlīt arī iekož pilnīgi gatavajā un medus saldajā auglī un tos visus apēd. Kad viņa visus ir apēdusi, Es uz sava sola pamostos. 2. SĀRA gan ir pirmā, kura Mani apsveic ar vissirsnīgāko rīta sveicienu, un Es viņai jautāju, kā viņai vīģes ir garšojušas. Un, pilna prieka, viņa saka: :”Kungs, tās bija debešķīgi labas un saldas kā medus! Tavs draugs Filopolds man tās deva Tavā vārdā, un es tās visas apēdu; jo tās bija pārāk labas! Tu tās noteikti sagādāji man!?” 21

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 2. GR
 • Page 3 and 4: Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2.
 • Page 5 and 6: 9. ES saku: “Tur galda galā, sē
 • Page 7 and 8: ērnam jo mazāk drīkst dot vīra
 • Page 9 and 10: 6. Fausts saviem kalpotājiem tūl
 • Page 11 and 12: 5. Ar līdz paņemtiem sarakstiem F
 • Page 13 and 14: deras tikai augstsirdība, — bet
 • Page 15 and 16: 10. Es ar Maniem mācekļiem nu dod
 • Page 17 and 18: pirmās dzīvības nesēju, jo es p
 • Page 19: neizdabūs no manis “Nē”! Bet
 • Page 23 and 24: jākļūst sniega baltiem, un, ja t
 • Page 25 and 26: pie Jairusa? Vai mums par to it kā
 • Page 27 and 28: pieredzes! Tādēļ no šīm muļķ
 • Page 29 and 30: ga pravietis un veic zīmes un liet
 • Page 31 and 32: ne caur ko netiek piespiests, tad v
 • Page 33 and 34: cits cēlonis. Šāds ārsts gan š
 • Page 35 and 36: pēc izpratnes ir brīvs likums gar
 • Page 37 and 38: 4. Vai viss, kas mūs ik dienu apņ
 • Page 39 and 40: mums no paša rīta vajag turp noie
 • Page 41 and 42: 16. Gaidi uz To Kungu un nenovērsi
 • Page 43 and 44: 17. Kad ROHANS to dzirdēja, viņš
 • Page 45 and 46: dievišķās kārtības. 6. Tādēj
 • Page 47 and 48: 13. ES saku: “Redzi, tas ir pavis
 • Page 49 and 50: šanās un visas ticības te tomēr
 • Page 51 and 52: 14. ES saku: “Nu jā, viņiem jau
 • Page 53 and 54: pret to viņu skaistumu, kad viņu
 • Page 55 and 56: svaru un pērlēm un dārgakmeņiem
 • Page 57 and 58: 12. Tādēļ vēlreiz teikts: Esi p
 • Page 59 and 60: gribat palikt par nelgām un kā t
 • Page 61 and 62: Dievs. Te gan Dievs būtu aušīgs
 • Page 63 and 64: 8. Bet tā, izņemot mūs, iesvaid
 • Page 65 and 66: 54. Eņģeļu padoms atgrieztajiem
 • Page 67 and 68: et pavadot laiku visādās pacilāj
 • Page 69 and 70: lielākā veidā tu vari sastapt ar
 • Page 71 and 72:

  11. Vajag būt auksti un silti, lai

 • Page 73 and 74:

  var ieiet Dieva Valstībā!” 7. K

 • Page 75 and 76:

  izd.). Viņiem nav nekādas seviš

 • Page 77 and 78:

  Tu Pats cilvēkiem dod spēcīgus b

 • Page 79 and 80:

  22. ES saku: “Ticiet un dariet, k

 • Page 81 and 82:

  sībām drīzumā varēja no viņa

 • Page 83 and 84:

  Tādēļ palieciet; jo Mozus nav va

 • Page 85 and 86:

  ūtu lielākā muļķība, un mēs

 • Page 87 and 88:

  no Dieva Gara un šādā sabiedrīb

 • Page 89 and 90:

  saka: “Es slavēju jūsu lielo un

 • Page 91 and 92:

  un viens Kungs un Tēvs. Vienīgi V

 • Page 93 and 94:

  mums garšo pavisam labi. 4. Pēc t

 • Page 95 and 96:

  nieks viņam tūlīt asi uzbrūk. 2

 • Page 97 and 98:

  citādi nedaudz gados mēs varam li

 • Page 99 and 100:

  nevari redzēt un ar viņu runāt

 • Page 101 and 102:

  ēdamzālē ienāk Boruss, visus sv

 • Page 103 and 104:

  apgādājis ar miesu un asinīm ves

 • Page 105 and 106:

  drebēja zāles pīlāri, teica:

 • Page 107 and 108:

  91. Jēzus draugi pie Borusa 1. Š

 • Page 109 and 110:

  tas ies labāk! 12. Pēc tā, ko es

 • Page 111 and 112:

  ņiem! Tagad es varu strādāt!”

 • Page 113 and 114:

  98. Mācekļi vētrainajā jūrā.

 • Page 115 and 116:

  tādēļ pamazām atkal aizdedzies

 • Page 117 and 118:

  Bartolomejs!” 9. JŪDA, krāpšan

 • Page 119 and 120:

  siem laikiem. Tiem klosterī no man

 • Page 121 and 122:

  5. Redziet, te jūras dibenā jau g

 • Page 123 and 124:

  104. Kungs svētī Ebaba ģimeni un

 • Page 125 and 126:

  10. Un augšā minētais kapteinis

 • Page 127 and 128:

  Bet nu mani sauc amata pienākumi,

 • Page 129 and 130:

  2. Ebabs nāca pie Manis un lūdza

 • Page 131 and 132:

  muļķīgi un pilnīgi neprātīgi,

 • Page 133 and 134:

  12. Es nevaru redzēt nevienu nosku

 • Page 135 and 136:

  116. Jēzus Mācībai jākļūst ko

 • Page 137 and 138:

  mušam Nācaretē? Šis cilvēks, p

 • Page 139 and 140:

  26. PRIEKŠNIEKS saka: “Kungs, ja

 • Page 141 and 142:

  et tomēr ārkārtīgi cieņas piln

 • Page 143 and 144:

  uzalemes vajadzēja iet uz Nācaret

 • Page 145 and 146:

  vēks un visus, kas te meklēja pal

 • Page 147 and 148:

  atriebtos tam, kas viņus ir apvain

 • Page 149 and 150:

  128. Saruna starp templiešiem un e

 • Page 151 and 152:

  aicina pie galda un tāpat pie gald

 • Page 153 and 154:

  131. Rīts Galvas kalna virsotnē.

 • Page 155 and 156:

  nedaudz viņiem ļāvu varu, tad vi

 • Page 157 and 158:

  pārbaudījumu par to pārliecināt

 • Page 159 and 160:

  gan neko nav zaudējis, bet tomēr

 • Page 161 and 162:

  mana āriene to cilvēkiem, šķiet

 • Page 163 and 164:

  no mazākām. Bet līdzās šai zon

 • Page 165 and 166:

  caur savu gribu spēj visu, par to

 • Page 167 and 168:

  9. ES saku: “Paskaties nedaudz ap

 • Page 169 and 170:

  un ieliekam savā priekšautā un r

 • Page 171 and 172:

  6. ES saku: “Tas ir pavisam labi

 • Page 173 and 174:

  11. Tas ir tas patiesais Sabata mie

 • Page 175 and 176:

  ne tikai mums, bet gan visai mūž

 • Page 177 and 178:

  11. SĀTANS saka: “Es to nevaru!

 • Page 179 and 180:

  acu priekšā ir tas, kas te ir sap

 • Page 181 and 182:

  un pēc tā gan to tūlīt arī izp

 • Page 183 and 184:

  dī arī ikdienas, citādi tie ir u

 • Page 185 and 186:

  uz Cebulonu un Horāciju, viņi to

 • Page 187 and 188:

  šo lielo jūru vajadzēja notikt,

 • Page 189 and 190:

  mās kartes nav, tad vai nu jūs sa

 • Page 191 and 192:

  gās grūtības, stingri pēc tā d

 • Page 193 and 194:

  aptvērusi un dzīvi sapratusi. Bet

 • Page 195 and 196:

  omiešu tērpu un zobenu, un tad ju

 • Page 197 and 198:

  Gan arī pasaules bērnu sāpes tie

 • Page 199 and 200:

  ņiem arī nebija neviena, kas te b

 • Page 201 and 202:

  Jēzus Cezarijas Filipijas novadā.

 • Page 203 and 204:

  nenovērtējamu žēlastību? Ak, T

 • Page 205 and 206:

  2. Ak, līksmojiet, bet pie tam ar

 • Page 207 and 208:

  teikts, ja Tu gribi tikt aizgādāt

 • Page 209 and 210:

  tā, tā tomēr ir pavisam izmisīg

 • Page 211 and 212:

  vīm, kādas jebkad mūsu jūrā ti

 • Page 213 and 214:

  15. MARKUS saka: “Jā, te Tev atk

 • Page 215 and 216:

  kas tikai vienmēr ir labs, patiess

 • Page 217 and 218:

  kā kārtībā, tā kā kopš tā l

 • Page 219 and 220:

  Tādas, brāļi, ir manas neautorit

 • Page 221 and 222:

  atliku uz gandrīz veselu stundu. 1

 • Page 223 and 224:

  mas romietes.” 5. KirenijS saka:

 • Page 225 and 226:

  izmisušās sejas, grimases, kurām

 • Page 227 and 228:

  sim. Labāk runā tu ar brīnišķo

 • Page 229 and 230:

  iemestu. 8. Mēs, cilvēki, esam tr

 • Page 231 and 232:

  dīt vienu jautājumu, un saki man,

 • Page 233 and 234:

  lai ar to barotos, to tikai sev pā

 • Page 235 and 236:

  pirmais starp saviem biedriem, un v

 • Page 237 and 238:

  ko dzirdu, ak, te tad es tūlīt la

 • Page 239 and 240:

  6. Bet muitniekam ir vienalga, vai

 • Page 241 and 242:

  neko negrib dzirdēt un šādu tic

 • Page 243 and 244:

  jauni pētītāji, kas veco pārbau

 • Page 245 and 246:

  tikai ar to, kas te attiecas tikai

 • Page 247 and 248:

  217. Cilvēka garīgā attīstība.

 • Page 249 and 250:

  5. ja Mozus te runā: “Sākumā D

 • Page 251 and 252:

  pašas dievišķās kārtības ceļ

 • Page 253 and 254:

  vēku pilnīgā dvēsele nebūtu no

 • Page 255 and 256:

  7. Bet, ja dvēsele savu miesu un c

 • Page 257 and 258:

  3. ES saku: “Arī tas tavām uztv

 • Page 259 and 260:

  nedaudz vairāk eļļas, lai man š

 • Page 261 and 262:

  Dieva stingra griba, kas mūžam at

 • Page 263 and 264:

  sniegtai palīdzībai!” 10. ES sa

 • Page 265 and 266:

  4. MARKUSS teica: “Jā, Kungs, es

 • Page 267 and 268:

  izturēšanos jūs no tempļa varē

 • Page 269 and 270:

  piespiestās Romas likuma neievēro

 • Page 271 and 272:

  ausīm tā skan kā skaistākā un

 • Page 273 and 274:

  te eņģelis jaunajam farizejam jau

 • Page 275 and 276:

  * * * Otrās grāmatas beigas. 275

 • Page 277 and 278:

  48. Jairusa mantojuma lietas. . . .

 • Page 279 and 280:

  152. Uz kalna parādās Sātans. ..

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
2 Les Émirats Arabes Unis - CIC