Views
7 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

182.

182. Tā Kunga pareģojums par Viņa miršanu un augšāmcelšanos. 1. Bet Markus ātri nokārto pusdienas un dodas pie mums augšā zināmajā vietiņā un smalki izstāsta visu, kā viņš ar farizejiem ir apgājies. 2. ES viņu par to uzslavēju un saku: “Markus, Es tev saku, šai tautai tas tika dots kopš pirmsākuma un Lielais Apsolījums, kas tai tika dots, tagad ir sasniedzis tā pilnīgu piepildījumu. Bet, tā kā šī tauta ir tik stūrgalvīga un negrib atzīt savu lielo piemeklēšanas laiku, bet gan savu svētību meklē šīs pasaules purvā, kas zūd līdzīgi sapņu ainai, tad tiks pielaists, ka tā nonāvē savu Dievu un kungu, lai ļaunuma mērs tiktu piepildīts! 3. Tad tai tiks atņemta visa žēlastība un visa gaisma un visas tiesības un tiks dotas jums, pagāniem; jo jums ir laba griba un kā aklie esat pazinuši to, ko redzīgie jūdi ir atmetuši. 4. Tādēļ no augšas pie jums nāk gaisma un dara, ka jūsu sirdis kļūst redzīgas; bet gaismas bērni tiks izgrūsti galējākā tumsībā. Viņiem starp svešām tautām jāmeklē drupatas un viņiem tiks atņemts vārds “tauta”, un turpmāk viņi vairs nebūs nekāda tauta!” 5. MARKUS saka: “Tātad tomēr varētu nonākt līdz tam, ka viņi savā lielā niknumā tevi satver un tad miesu nonāvē, līdzīgi, kā viņi to darījuši gandrīz ar visiem viņu praviešiem?” 6. ES saku: “Ak jā, to viņi gan nodarīs; bet te viņi saņems to, kas pienākas!” 7. MARKUS saka: “Jā, jā, kā es vakar teicu: Šis dzimums ir spējīgs katru iedomājamu noziegumu! Tādēļ, cik ilgi iespējams, sargies no tā dēvētās “Dieva pilsētas”! Ja tu nebūsi uzmanīgs un tam pretī nepielietosi visu Tavu dievišķo visvarenību, viņi tevi nonāvēs, jo tos tempļa kalpus es pazīstu no ārpuses un iekšpuses! Kas iedrošinās aizskart viņu mācību, kas jau sen ir ļauna gara mācība, tam iznāk cīnīties ar visu elli. Viņu draudzība ir lāsts, un viņu lāsts ir nāve. Cilvēka dzīvība viņiem ir tikpat mazsvarīga kā oda dzīvība, kuru neviens cilvēks neņem vērā tā lielā niecīguma dēļ.” 8. MĀCEKĻI saka: “Cik mēs pazīstam mūsu Kungu un meistaru, tad tomēr visa viņu lai cik slīpētā ļaunprātība sašķīdīs pret viņa gudrību; jo Viņu, kas var pavēlēt nāvei, viņu, kas mirušos var atkal pamodināt dzīvībai, būs grūti nonāvēt!” 9. ES saku: “Jā, Viņš gan pavisam netiks nonāvēts mūžībā; un tomēr Viņš tiks nonāvēts par liecību pret viņiem, lai viņiem piešķirtais mērs tiek piepildīts! Ja viņi ķeras pie dieva svētuma, tad viņi ķersies arī pie Manis, un caur to kļūs viņu pašu tiesas radītāji. Bet kas pats kaut ko tā grib, tam nenotiek netaisnība, ja viņš tiek aizmests! Bet ja viņi to darījuši tiem daudziem sūtņiem, kas te bija neizsakāmi šausmu darbi, tad viņi nesaudzēs arī to, kas no Sevis lika nākt sūtņiem. 10. Bet viņiem ļoti fatālais apstāklis pastāvēs tajā, ka nonāvētais, par mūžīgu mierinājumu saviem draugiem un brāļiem, pēc tikko trīs dienām kā neskarts, spēka pilns un caur un cauri dzīvībā kvēlojošs piecelsies no kapa kā varenākais nāves un visu Viņa ienaidnieku uzvarētājs! Tad viņi lielākās bailēs un izmisuma pilnā nedrošībā apspriedīsies, kā viņi to no nāves augšāmcēlušos atkal varētu nonāvēt; bet tam viņi vairs nespēs atrast nekādu padomu, un drīz pēc tam sekos viņu krišana. 11. Tā tas notiks, un Mans pareģojums tajā atradīs tā pilnīgākos piepildījumu. 12. Jūs gan Manis dēļ būsiet noskumuši un sajutīsiet lielas bailes; bet jūsu skumjas un bailes drīz pārvērtīsies lielā priekā, ja jūs nonāvēto kā tagad atkal ieraudzīsiet savā priekša ar visu varu pār dzīvību un nāvi.” 13. MARKUS saka: “Ja tā, tad tas patiesi nav pārāk smagi, zināmā mērā tikai pro forma ļaut sevi nogalināt. Zem šādiem apstākļiem, ja tu to gribi, tu tad jau vari iet uz Jeruzalemi; jo Tev nekas nevar notikt! Ja Tu esi Kungs pār dzīvību un nāvi, kas Tevi var nonāvēt? Un ja Tevi nonāvē vai ja viņš iedomājas, ka ir Tevi nonāvējis, un pēc nonāvēšanas Tu izej cīņā ar ienaidnieku dzīvāks, nekā Tu biji pirms nonāvēšanas, te es negribētu būt tavu ienaidnieku ādā; viņus tad notiesās visu baiļu ugunis. Un visas tavu ienaidnieku apspriedes un dziņas tiks liktas kaunā laicīgi un mūžīgi; jo tikai caur to visu cilvēku acu priekšā kā gaišākā dienas gaismā nostāsies visi viņu visapkaunojošākie šausmu darbi un viņu īstenā esamība no labākiem cilvēkiem uz mūžību ir sasniegusi sev ilgotās beigas. Ak Kungs un meistar, izved tikai to pavisam drīz un pavisam droši un noteikti! Es gan jau esmu kļuvis vecs un zemi ar saviem soļiem ilgi vairs neapgrūtināšu, bet to es tomēr vēl vēlētos piedzīvot, un mana nāve tad būs vieglāka!” 14. ES saku: “Tā lieta gan vēl nav pilnīgi nolemta, ka tam tā vajadzētu notikt, bet drīzāk jā, nekā nē! Bet nu jau ir stipri pāri pusdienas laikam un mūsu miesas arī prasa kādu spēcinājumu; tādēļ nu atkal dodamies lejā un baudām miesas spēcinājumu!” 212

15. MARKUS saka: “Jā, te Tev atkal ir pilnīga taisnība; pusdienas būs jau pagatavotas, un tā ejam lejā! Pēc mielasta, ja tev, ak kungs, tas dara prieku, mēs tad atkal varam doties uz to vietiņu!” 16. ES saku: “Pēcpusdienā mēs uzsāksim ko citu. Rīt šī vietiņa mūs atkal gaidīs! Bet tagad ejam!” 183. Tiek pieteikts Kirenija apciemojums. 1. Kad pēc nedaudziem acumirkļiem mēs nonācām lejā, pusdienas jau bija pagatavotas un mēs ārā apsēdāmies pie liela galda, kas bija novietots zem kāda ēnaina kastaņkoka. Galdā pareizā mērā bija liktas labi pagatavotas zivis, maize, vīns un svaigas vīģes, tā ka mums, skaitā pie trīsdesmit, bija pārpilnam, ko ēst. Mielasts tika baudīts ļoti omulīgi un Markus, runīgais, vecais, krietnais karavīrs, mums daudz stāstīja par saviem piedzīvojumiem, un to sev īpatnējā runas veidā. Bet Maniem mācekļiem pie tam bija izdevība pasauli savā priekšā redzēt tā atklātu un no tā daudz ko mācīties to cilvēku labumam, kuri vēlāk viņiem tika uzticēti. 2. Pēc vairāk nekā divu stundu ilgas sēdēšanas pie galda pie Markus no pilsētas atnāca sūtnis un nodeva viņam vēsti, ka pusdienas laikā Cezarijā Filipā ieradies vecais valsts virspārvaldnieks Kirenijs. Viņš tātad, kā valsts virspārvaldniekam labi zināms karavīrs, varētu nonākt pie viņa un izklāstīt savu nabadzīgo stāvokli, un valsts virspārvaldnieks pēc iespējas viņa labā ko darīs. 3. MARKUS sūtnim saka: “Saki manam senajam kara biedram, ka es noliecos pie viņa kājām un daudzkārt viņam pateicos, ka viņš žēlīgi atcerējies manu ļoti nabadzīgo stāvokli! Bet šoreiz es viņa žēlastību nevarēšu izmantot, ja man tādēļ jāiet uz pilsētu, jo man ir viesi, bet viņu ausgtākais priekšnieks, Kungs un Meistars mani brīnumaini atbrīvoja no visas manas iepriekšējās nabadzības. Šis Kungs un Meistars man apsolīja pie manis uzturēties pilnas sešas dienas, un tā es to turētu par lielu grēku, Viņu tikai uz acumirkli pamest. Bet ja mans senais kara biedrs to neturētu zem sava ķeizariskā goda, pastaigājoties atnākt pie manis, tad tiktu darīt viss, lai cik iespējams, cienīgi viņu uzņemtu. 4. SŪTNIS saka: “Pavisam labi; es augstajam pavēlniekam uzticami vārdu pa vārdam atstāstīšu visu, ko tu man esi teicis!” — Ar to sūtnis atvadās. 5. Bet kad sūtnis bija prim, MARKUS teica: “Es neticu, ka augstais valsts pārvaldnieks šādu manu atbildi iztulkos ļauni!” 6. ES saku: “Raizējies par ko citu! Es tev saku: kad viņš dzirdēs, ka acīmredzami šeit atrodos Es, viņš nekavēsies arī desmit acumirkļus nolemt nākt šeit, un tikai tad tu iegūsi izdevību pārliecināties par Dieva diženumu! Jo esi drošs, ka Kirenijs Mani pazīst visu manu mūžu!” 7. MARKUS saka: “Tas viss jau tā būs, bet pasaulē viņš ir pārāk augsta stāvokļa vīrs un tādēļ dumjo cilvēku dēļ viņam vajag no daudz kā izvairīties, ko citādi viņš noteikti darītu, un tā es tomēr ļoti stipri šaubos, ka viņš varēs man parādīt to lielo žēlastību un mani apciemot. 8. ES saku: “Pirms tu trīs reizes uzkāpsi augšā zināmajā vietiņā un atnāksi atpakaļ, viņš būs te! Tikko sūtnis viņam būs nodevis ziņu, Kirenijs, kas vēl nebūs baudījis savu mielastu, bez kādas kavēšanās pametīs visu un kopā ar visu savu pavadonību steigsies šeit, lai mani redzētu un ar mani runātu. 9. Bet saki savai sievai un meitām, ka viņām tūlīt jāsagatavo vēl viens mielasts viņam un viņa ļaudīm, jo, tā kā viņš ar saviem ļaudīm pilsētā mielastu nebaudīs, tad šāds mielasts viņiem būs ļoti vēlams un patīkams!” 10. Markus tūlīt izsauc no būdas savu sievu un savas sešas meitas un saka, ka viņām tūlīt jāpagatavo mielasts šurpnākošajam valsts virspārvaldniekam Kirenijam un apmēram vēl trīsdesmit personām! 11. Sieva uzlūko Marku pavisam apmulsusi un nezina, vai tā kas ir nopietnība, vai joks. Bet Markus tomēr vīnu tūlīt sūta virtuvē, un sieva ķeras pie pavēlētā darba. 12. Bet reizē Markus arī abiem saviem dēliem pavēl, ka viņiem jāiet uz pakalnu un, ja viņi redzētu no pilsētas nākam kādu greznu ļaužu pulku, tad viņiem tas tūlīt būtu viņam jāpaziņo. Abi dēli tūlīt steidzas līdz vietai, no kurienes ļoti labi varēja pārskatīt Cēzarijas Filipas pilsētu un platās ielas galā jau atklāja mirdzošu ļaužu pulku, kas iegriezās šaurajā takā, pa kuru nepilnā ceturtdaļstundā pavisam viegli varēja sasniegt mūsu Markus mājvietu. 13. Kad abi dēli to ieraudzīja, viņi gandrīz bez elpas steidzās atpakaļ un atstāstīja, ko viņi redzējuši. 14. Te MARKUS Man jautāja, teikdams: “Kungs un Meistar, te tak mums tomēr vajadzēs iet viņam pretī visā īsti romiskā padevībā?” 15. ES saku: “Ak, pavisam nē! Kuru pie Manis mudina nākt viņa svētība, tas jau nāk, kaut arī mēs 213

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf