Views
8 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

15. ES saku: “Arī tam

15. ES saku: “Arī tam atkal ir savs gudra pamats! Ja tavs gara skolotājs tev visu padarītu tik saules skaidru, tad tu nekad nenonāktu pie patstāvīgas domāšanas un beigās pie pašnoteikšanās; bet tā viņš spiež tevi domāt un pašam noteikt, un redzi, tas jau ir īsti debesu veids, tā mācīt! Ja tas būs vajadzīgs un tu sasniegsi pareizu briedumu, tad skolotājs pie katras mācības tev pieliks klāt saules gaišu attēlu; bet vispirms tev pašam vajag garā kļūt īsti darbīgam, citādi tev nevarētu būt iespējams aptvert debesu gudrības dziļākās patiesības! Vai nu tu esi pilnīgi skaidrībā?” 16. JOZE saka: “Jā, Kungs, tagad es pilnīgi aptveru, kā man ir ar manu gara skolotāju no Ziharas; nu arī mani pārņem liela mīlestība uz viņu!” 17. ES saku: “Un šī mīlestība tev sagādās tos piemērus; — bet tagad kaut kas nāk miesai; Markus sieva, dēli un meitas jau nāk ar ēdieniem un dzērieniem! Ēdiet pēc vajadzības un spēcinieties, lai jūs nejūtat ne izsalkumu, ne slāpes; jo Manā tuvumā nevienam nekad nav jābūt izsalkušam un izslāpušam, bet gan katram miesīgi un garīgi jākļūst pilnīgi paēdušam!” 18. Kirenijs un zēns Jozus jau ir īsti izsalkuši un izslāpuši un dūšīgi ķeras pie ēdiena, arī pavadoņi nelika sevi lūgt, bet gan pavisam dūšīgi sekoja Kirenija paraugam. 186. Kirenija dāvana Markum. 1. Kad mielasts gandrīz bija galā, Kirenijs paaicināja Marku un viņa sievu, pirmajam patiecās par labo mielastu un viņa vēl vienmēr vienādo viesmīlību, bet sievu uzslavē par viņas labo gatavošanas māku; jo tik gardi pagatavotus ēdienus viņš vēl nekad nav ēdis, bet īpaši zivis, kuru labā garša tālu pārsniedza visu pārējo. 2. Bet pēc šīs uzslavas KirenijS Markum saka: “Tu mans senais kara biedri, bet pieej tur pie tā baltā zirga! Uz savas muguras viņš kaut ko nes tev un tavai ģimenei. Tu pietiekami ilgi esi cietis trūkumu un cīnījies ar visādu nabadzību un postu; šādam tavam ne pārāk apskaužamajam stāvoklim nu reiz jātiek novērstam! Tajos abos maisos tu atradīsi tik daudz zelta un sudraba, ka tu pavisam viegli varēsi uzcelt labāku dzīvojamo māju un pie jaunās mājas nopirkt lauku un pļavu, lai tu kopā ar tavu ģimeni pavisam labi vari dzīvot no zemkopības! Kas maisos vēl būtu virs tā, to paturi nebaltām dienām; jo kamēr pēc Kunga gribas mēs vēl dzīvojam uz šīs zemes, mums arī nedrīkst pilnīgi trūkt līdzekļu, lai varētu dzīvot! 3. Kamēr mēs neesam kādi dievi, mums vajag strādāt un ar sviedriem vaigā pelnīt mūsu maizi, — vienam tādā un otram citādā veidā; bet katram ir pietiekami ko darīt, un nedrīkst rokas turēt klēpī. Bet kas, kā tu, jau reiz esi pietiekami strādājis, tas tad savās vecuma dienās var jau dzīvot nedaudz ērtāk. Tādēļ ej un saņem to nelielo dāvanu, un lai Kungs tev to svētī!” 4. Bet Es teicu: “Ņem, ko tev dod, un izlieto to; bet augsti to nevērtē. Jo lai cik nomērīta te ir katra laicīga velte, tik nemērīta tomēr ir cilvēka laicīgā dzīvība! Šodien tu vēl esi tavu dārgumu kungs, un rīt no tevis pieprasa tavu dvēseli! Ko tu tad vari dot, lai savu dvēseli glābtu no mūžīgas nāves? 6. Tādēļ katrs lai pirmām kārtām meklē Dieva Valstību, un viss cits pēc vajadzības viņam tiks piedots klāt! 7. Bet ko viņš saņem, to lai viņš saņem ne tādēļ, lai sakrātu kopā, bet gan, lai viņš to gudri izmanto savam un citu labumam. Tu atradīsi daudzus patiesi nabagus; viņu postam jāveldzē tavu sirdi, jo nu tev garīgi un miesīgi ir doti līdzekļi atvieglitnāt tādu viņu postu un padarīt priecīgu nabaga brāļa sirdi! 8. Redzi, katra priecīga sirds, kuru tu Manā Vārdā esi atspirdzinājis, tev reiz kļūs par jaunām debesīm, bez mēra un skaita pilnām svētlaimes un jau uz šīs zemes tev sniegs tādu labsajūtu, kādu tev nevar sniegt nekāda cita zemes laime, un tevī dzemdinās patiesu mieru, — mieru, kādu pasaule nepazīst! Un tā ej un visu saņem!” 9. Un vecais kopā ar abiem saviem dēliem gāja un saņēma tos abus pilnos maisus un tos labi noglabāja. Pēc tam viņš atkal atnāca, vēlreiz pateicās par visu un man jautāja, kam tagad pēcpusdienā it kā jānotiek. 10. Es saku: “Sakārto savus kuģus, un mēs nedaudz pabrauksim pa jūru, jo šī diena ir tik skaista un bez vēja! Tu arī šodien vari mest jūrā lielo tīklu, un gūsi otru svētītu lomu.” 11. Tad Markus tūlīt pavēl abiem saviem dēliem un četrām vecākajām meitām, ka viņiem kuģi jāsaved labā kārtībā, tāpat arī lielo tīklu, un jāapskatās, vai lielais, iežogotais zivju rezervuārs vēl ir kārtībā; un ja tam būtu kāda atvere, tad tam pēc iespējas labi tūlīt jātiek aizbāztam ar zariem un akmeņiem. 12. DĒLI saka: “Tēvs, mēs to jau darījām pirms četrām dienām un tādēļ viss gan vēl varētu būt labā- 216

kā kārtībā, tā kā kopš tā laika neviena vētra nav plosījusies, bet mēs tomēr to pārlūkosim, lai arī šimbrīžam varam būt pilnīgā drošībā! — tad dēli attālinājās, visu pārlūkoja un drīz nāca atpakaļ ar ziņu, ka tur vēl viss ir labākā un lietojamākā stāvoklī. 13. ES saku: “Tad ejam ārā un kāpjam mazajos kuģos, no kuriem katrs tomēr bez briesmām pavisam labi var uzņemt divpadsmit personas. tas visi piecēlās un sekoja Man. 187. Sabiedrība uz jūras. 1. Kad mēs nonācām krastā, dēli mūsu priekšā tūlīt piestūma lielāko un labāko kuģi, kurā tad tūlīt iekāpām un apsēdāmies uz tam nolūkam sagādātiem soliem. Bet abi dēli ķērās pie airiem, un mūsu kuģis diezgan ātri attālinājās no krasta. Bet manā kuģī līdzās Man atradās Kirenijs, zēns Joze, vecais Markus un Pēteris, Jānis un Jēkabs. Visi pārējie mācekļi mums sekoja uz pārējiem kuģiem, tāpat kā Kirenija pavadoņi. Bet mūsu kuģī, labi kopā salikts, atradās arī lielais zivju tīkls. 2. Kad mēs no krasta bijām attālinājušies ap piecu lauku ceļu attālumā, MARKUS jautāja, teikdams: “Kungs, saki to mums, kur mums tas tīkls jāizmet?” 3. Es saku: “Īstā laikā Es to jau darīšu, bet ne tagad un vēl ne šeit. Mēs vēl ne pusstundu neesam uz ūdens, un tādēļ tūlīt netraucējam tās mieru un nemodinām tās garus, kas beigās varētu mūs ļoti ķircināt; bet vairāk pret vakaru un tuvāk drošajam krastam mēs tad jau tīklu izmatīsim. Bet tagad nedarām neko citu, kā kopā ar jūras mieru paliekam mierā. Bet ja kāds no jums grib kaut ko zināt, tad viņam ir brīv man jautāt.” 4. KirenijS saka: “Kas man Markus ģimenē sevišķi uzkrita, ir tas, ka viņa četras vecākās meitas airējot ir tikpat spēcīgas, kā viņa abi, var teikt, gigantiski spēcīgie dēli! — Tu, Markus, gan arī reiz biji nedaudz atlēts, bet abi tavi dēli tev ir tālu aizsteigušies priekšā!” 5. MARKUS saka: “Jā gan, bet šodien pat man viņu spēks liekas kaut kas ārkārtējs; jo viņu airi spēlējas tik spēcīgi un čakli, ka tādēļ kuģis pa jūras virsmu slīd kā no vēja dzīts. Patiesi, pie šāda ātruma pus dienā varētu nokļūt līdz Kisai vai pat līdz Ziharai, kur parasti tomēr būtu ko darīt divas dienas. bet līdz Geneceretei tā nokļūtu pāris stundās un līdz Jesairai četrās. 6. Ja manas vecās acis mani nekrāpj, tad es jau atklāju augsto kalnu, kas no šejienes pa kreisi aizsedz Geneceretes pilsētu. Izskatās gan ļoti zils, un tātad tālu; bet tas nav svarīgi. Šīs ātrās kustības priekšā drīz atkāpjas katrs, lai cik zila izskata attālums! Bet es tikai nevaru pietiekami nobrīnīties par manu dēlu spēku un izturīgumu! Te Tu, ak Kungs, ar Savu visvareno gribu noteikti arī esi klāt spēlē!?” 7. ES saku: “Jā, mīļais draugs Marku, Man ar manu gribu bezgala daudzveidīgi no mazākā līdz lielākam visur vajag būt klāt spēlē, kur vien tikai vienmēr ir kāda tapšana, esamība un pastāvēšana, citādi bezgalībā pārāk drīz kļūt bez būtnēm; un tātad tagad Mana griba ar taviem dēliem gan ļoti labi var būt darbīga.” 8. Uz to uz šī kuģa klātesošie MĀCEKĻI savā starpā saka: “Ar mūsu Kungu un Meistaru bieži tomēr ir dīvaini! Šad un tad viņš runā kā vienīgais debess un zemes Kungs un tad arī dara pēc tā; bet šad un tad viņš atkal ir pavisam cilvēks un neko neļauj manīt no savas Dievišķības! Ko viņš runā un dara, tas viss gan ir nepatverami gudri; bet ka Viņam pie visas Savas dievišķās varas un gudrības Jeruzalemē no farizejiem jātiek līdz nāvei nomocītam, tas tak tomēr būtu kaut kas, ko pavisam nevarētu dēvēt par gudru! Jo ko cilvēce beigās iegūs no nežēlīgās apspiešanas? Beigās tā vilsies un teiks: redziet, kāds ir tā varenā liktenis, ka beigās Viņš tomēr kļūst vēl varenāko upuris!” Viņam, kas pamodina mirušos un pārvieto kalnus, tomēr būtu jāspēj ar vienu vārdu iznīcināt tempļa salašņas!? 9. Noasa laikā vajadzēja iet bojā visai cilvēcei, izņemot Noasu un viņa mazo ģimeni, bet tomēr toreiz cilvēki ne tuvu nebija tik ļauni, kādi viņi vispārīgi ir tagad; un tādēļ, ka tagad cilvēki vispārīgi jau ir tik slikti un ļauni, ka viņi noteikti viegli nevarētu kļūt vēl sliktāki un ļaunāki, tad tā vietā, lai viņus sodītu ļaunāk, nekā Sodomas un Noasa laikā, Viņš pats grib ļauties no viņiem nonāvēties! Īsi, daža Viņa, kā no dieva puses rīcība mums ir daudz nesaprotamāka, kā kaut kas, kas vēl nekad nav eksistējis!” 188. Jāņa runa par dabīgās un garīgās uztveres starpību. 1. JĀNIS, kas pavisam uzmanīgi bija uzklausījis runājošo Sīmani Jūdu, saka: “To lietu aplūkojot tikai ar pasaulīgu prātu, es tev neko nevaru iebilst; bet sirds redzei tai lietai tomēr ir pavisam cits izskats! 217

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
2 - BECI
Drums 2
Arduino 2
2 - Sven
2 PIECE
DP_2012(2)
2 - EVITA
Ness - Part 2
20 1 2 - Valkyrie
1 2 - Arsenal Noticias
Page 2 FK-LIGHTPLANES
View slides Part 2
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Stretnutie s dôchodcami 2
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
/ 2
Latín-2 - Vicens Vives
+ Vietnam 31+2 jours - Vacances Sinorama