Views
3 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

9. Patiesi, īsti debesu

9. Patiesi, īsti debesu pamācības veids bieži patiesi ir ļoti dīvains! Te skolnieks parasti pamāca skolotāju, un skolotājs vienmēr ir ļoti apmierināts, ja no sava mācekļa kaut ko ir iemācījies. Bet tā lieta tomēr vienmēr notiek patiesi debešķīgi draudzīgākā veidā un es ļoti labprāt esmu klāt pie tādām apmācībām; jo no tā tomēr vienā stundā iemācās vairāk, nekā no kāda pasaules skolotāja vienā gadā. 10. Pie pasaules skolotāja audzēknis miesīgi un garīgi vienmēr ir un paliek sava skolotāja vergs; jo viņš var mācīties tikai to, ko var un zina viņa bieži miesīgi un vēl ļaunāk garīgi kroplais skolotājs. Vai tas ir pareizs, vai nepareizs, par to audzēknis pie stingra soda nekad nedrīkst apjautāties. Ko tādam tuklam pasaules skolotājam rūp, kādas iekšējas, garīgas dotības un spējas piemīt viņa audzēknim?! Te vienmēr nozīmē: Putniņ, rij vai mirsti! Šī laika mācīšanas veids pilnīgi līdzinās ķiverei, kas der katrai galvai, un gultai, kurā visiem cilvēkiem jābauda ērta atpūta! Milzis Golitāts noteikti rādītu apjukušu seju, ja viņam par guļas vietu norādītu bērna gultiņu! 11. Es nereti esmu redzējis bērnus, kas jau viņu agrākā jaunībā izrādīja patiesi gigantiskas gara spējas. Kas no viņiem būtu varējis iznākt, ja viņi būtu tikuši audzināti un apmācīti pēc viņu spējām! Bet viņus, līdzīgi kā vārguļus, mācīja tikai pīt grozus un tādā veidā viņu garam ļāva panīkt! Un to es turu par lielu netaisnību! Jo ar ko visu kāds tādā veidā izglītots gars varētu pakalpot cilvēcei! — Un ko tas der savā panīkumā? Viņš pin grozus un beigās zvejo zivis un gliemežus! 12. Bet tieši tajā es manu milzīgo starpību starp tukša un pa lielākai daļai dumja pasaules skolotāja un brīnumaini starp mums esošā debesu skolotāja mācīšanas veidu. Viņi garu audzina brīvi un palīdz tam tikt uz mājām zināmā mērā caur to, ka caur dažādiem jautājumiem to modina tādā veidā, kādā veidā tieši ir cilvēka gars; bet pasaules skolotājs cenšas garu tikai nospiest un nonāvēt! — Augstais pavēlniek pār visu Āziju, saki, vai man ir taisnība, vai nē?! 13. KirenijS saka: “Pilnīga, mans ļoti dārgais saimniek Ebab; tāds jau sen bijaa rī mans uzskats; bet kas līdz šim te bija darāms pretī? ES atklāti saku: “Nekas, pilnīgi nekas! Jo mums pašiem trūka īsta pamata, un no kurienes tad tas būtu jāsaņem pasaules skolotājiem? Šiem nabaga velniem beigās tak visiem bērniem vajadzēja mācīt tikai to, ko viņi zināmā mērā paši bija no mums mācījušies, — un tā aklie nepieciešami ir aklo vadītāji! 14. Tagad mēs no tā viena gan esam iepazinuši lielo, svēto patiesību un ļoti labi varam atšķirt gaismu no tumsas; bet līdz kamēr mūsu gaisma tiks visiem šīs zemes cilvēkiem, te no gara milžiem tiks vēl pīti daudzi grozi! Saki man tomēr, kas beigās tomēr iznāks no tavas brīnummīļās meitenītes? Viņa patiesi ir viens gara milzis un pie tam vēl tiek mācīta no Debesu skolotāja. Saki, kādam nolūkam tas beigās noderēs? Lai kļūtu par namamāti, diezin vai!” 15. EBABS saka: “Augstais pavēlniek! Paskatāmies uz mūsu meiteņu skolām. Kādas tās ir? Patiesi, augstais pavēlniek, tāda veida, ka tās cilvēcei ir par tīrāko kaunu! Un tādēļ es domāju: laba meiteņu skola arī būtu ļoti vēlama; jo māte- kaut kas, par ko var kļūt tikai no meitenes, — bērniem tak vienmēr ir pirmā un teicamākā skolotāja. Ja viņai gars, sirds un galva, kā mēdz teikt, ir īstā vietā, tad arī viņas bērni savas celtnes noteikti necels uz jūras smiltīm un turpmāk tikko var tikt vesti kādos maldos. Bet ja māte, kā tas līdz šim diemžēl daudzkārt bija, bieži ir dumjāka, nekā slieka, tad no mātes pamācībām patiesi var sagaidīt ļoti maz vai neko! — Saki, augstais pavēlniek, vai man arī te ir taisnība, vai nē!” 192. Par tempļa desmitās tiesas un nodevu tiesībām. 1. KirenijS saka: “Arī te tev ir pilnīga taisnība, un es tevī nu pazīstu vienu ļoti gudro goda vīru, un man vajag tevi iecelts par kādu priekšnieku ar lielām pilnvarām. 2. EBABS saka: “Tas būs grūti, tās ka es vēl vienmēr esmu jūds, kuram no tempļa uz stingrāko ir aizliegts no Romas pieņemt kādu amatu un cieņu!” 3. KirenijS saka: “Nu kā būs, ja es tevi padaru par Romas pilsoni? Un ja tu tas esi, tad tu vari ieņemt katru iedomājamu romiešu goda amatu, un ja templis tam pretotos, tad gan jau mēs pratīsim to pamatīgi pārmācīt! Ja tu to gribi, es tevi ieceļu par Romas pilsoni!” 4. EBABS saka: “Augstais pavēlniek, patiesi, es tavu priekšlikumu pieņemu nevis goda un romiešu pilsoņa augstās cieņas dēļ, bet gan tikai brīvības dēļ, kas piešķirta katram krietnam Romas pilsonim. Sirdī es gan mūžam palikšu īsts jūds, jo es sevī esmu dzīvi pārliecināts, ka īstais, senais un patiesais jūdaisms pilnā patiesībā pie cilvēkiem nāca no debesīm un ka vienīgi tajā meklējama un atrodama pestīšana; bet iepretī ārējai pasaulei es tātad gribu būt romietis, kā tāds, kas Romā piedzimis no nevainoja- 222

mas romietes.” 5. KirenijS saka: “Labi, tūlīt tev no manām rokām jāsaņem vēstule uz pergamenta, derīga uz visiem laikiem un ar visām Romas valsts pilsoņa tiesībām! Ja tu šādu vēstuli tad parādīsi templiešiem, viņi tevi noteikti atstās pilnīgākā mierā, un tad tu spēsi cilvēcvei būt vairāk noderīgs, kā tas varēja notikt līdz šim; un tādēļ: Es tā gribu, un lai tas tā notiek!” 6. Te Kirenijs pamāja savam rakstītājam un tas tūlīt atnesa vēstuli. Kirenijs zem tā parakstīja savu vārdu un tūlīt to nodeva Ebabam. 7. Pavisam aizkustināts no virspavēlnieka laipnības, EBABS no visas sirds Kirenijam patiecas un beigās runāja savu pateicības runu: “Patiesi, šeit, Cezarijas pilsētas tuvumā es tādu godu nekad neesmu cerējis! Bet no manas puses šai vēstulei jātiek pavadītai ar labu rezultātu cilvēcei, un tas jo vairāk tādēļ, ka vēstulē man ir dota arī ķeizariska pilnvara katru krietnu jūdu padarīt par romiešu pilsoni, kuram tad kā man pašam pienāks visas romiešu pilsoņa tiesības un priekšrocības. Patiesi, mūsu apvidum drīz jāskaita daudzus pilsoņus, un farizeju atvadīšanās no šī novada vairosies kā zāle pavasarī! Ak, tas būs brīnišķīgi!” 8. Līdzās stāvošais vecais MARKUS saka: “Brāli, tev gan ir taisnība, ka tu par to ļoti priecājies; jo būt Romas pilsonim ir liela lieta! Kopš dzimšanas es tas esmu, bet tomēr man, līdzīgi jūdiem, tempļa mācītājiem katru gadu vajag maksāt zināmas nodevas. No jūdiem viņi ņem tikai desmito tiesu, bet no mums, romiešiem, ar no romiešu galma ar viltu iegūtām tiesībām, — ņem zināmas nodevas, — un ja no stingrajiem nodokļiem grib nonākt līdz senajai desmitajai tiesai, tad vajag prast ar viņiem apieties. Šiem romiešu pilsoņu nodokļu pienākumiem pret templi, bez kādām pārdomām no Romas, jātiek templiešiem atkal atņemtiem; pirmkārt, nodokļu nodevas ir pārāk stingras, un, otrkārt, tās templi padara pārāk varenu, — un kā viens, tā otrs ir slikti! 9. Tagadējā noziedznieku transportā uz Sidonu tieši atkal atrodas daži kūdītāji, kuri pavisam noteikti viņu darbam ir tikuši nolīgti no tempļa. Ir gan taisnība, ka nodokļu pienākums kā ārkārtēja nasta pastāv tikai dažās Kanaanas kņazistēs, un templim tikai tur ir viņa tiesības, kur tā kas no Romas vēl tiek uzturēts spēkā; bet ar to templieši nepamierinās, un ar neīstu dokumentu palīdzību, kurus viņi uzrāda kā no jauna no Romas izejošus, izdara pārkāpumus un romiešu pilsoņiem spiež viņiem atlīdzināt, mazākais, desmito daļu. Man vēl šorīt vajadzēja viņiem atdot desmito daļu no zivju loma, citādi viņi man noteikti būtu sagādājuši visas iedomājamās nepatikšanas. 10. Manas domas tātad būtu tādas: Cik ātri iespējams, templim bez izņēmuma vajadzētu atņemt visas no Romas izejošās priekšrocības; citādi Romai draud briesmas Āzijā drīz piedzīvot sacelšanos pēc sacelšanās un, pirms būs pagājušas četrdesmit vasaras, Romai otru reizi būs tas ļoti nepatīkamais gods, no alfas līdz omegai iekarot Kānas un pārējo Āziju! Tādas ir manas domas, pie kurām es nu stingri turos, jo es sīki pazīstu tempļa attiecības un tās arī dziļi nicinu!” 11. KirenijS saka: “Arī šim sakropļotajam cirvim būs atrodams kāts! Bet ja templis arī šajā apvidū uzsāks prasīt nodevas un no tā radīt viņu seno desmito tiesu, tad mēs gan nekavējoties liksim pār templi nākt krietnam pērkona negaisam; jo tā no templiešu puses atkal ir viena patvaļība, kurai ar laiku priekš Romas patiesi varētu būt ļaunākās sekas. 12. (Griezdamies pie kapteiņa Jūlija): “Jūlij, tu vēl šodien no manis saņemsi dažus baltus ruļļus ar manu parakstu, uz kuriem tu pēc tavas labas izpratnes templim uzrakstīsi dažus īsus statūtus! — Tu saprati mani?” 13. JŪLIJS saka: “Tas viss būtu labi un pareizi, ja Jūdejas četras kņazistes nebūtu nodotas nomā gandrīz ar visām valdīšanas tiesībām rijīgajam Erodam! Pie tam Jeruzalemē vēl sēž tūļīgs pārvaldnieks, proti, Poncijs Pilāts, kas ir ļoti priecīgs, ja cilvēki viņu atstāj mierā. Ar viņu tātad nekas daudz nav iesākams. Bet te nāk klāt vēl kāds apstāklis, kas ir ļoti labi apsverams: Dod templim tūkstoti, lai cik stingrus, likumus, un tas tūlīt caur visiem izspiedīsies cauri līdzīgi Proteusam (Jūras dievs, kas brīvi var mainīt savu izskatu.- tukl.), un es jautāju, kas te tad vēl tālāk uzsākams. 14. Doties pret templi ar kādu pārāk redzamu ārēju varu, būtu ļoti pārdroša lieta; jo tauta pie tā turas un tieši Jūdejā priesterus tur par pusdieviem un kā starpniekus starp viņu Dievu un cilvēkiem. Tātad ja pret templi pielietotu kādu skaidri saskatāmu varu, tad visā Jūdejā uz kakla būtu daudzas sacelšanās. Tādēļ te ir nepieciešama liela uzmanība, pirms pilnā nopietnībā ar templi grib kaut ko uzsākt! 15. Ak, te Galilejā un tieši Geneceretē, kas atrodas mūžīgā izņēmuma stāvoklī un kur tauta jau ir ļoti apskaidrota, pret melnajiem var iet cīņā īsti iedarbīgi; bet Jūdejā tas pavisam nav izdarāms! Tādēļ te 223

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
2 Les Émirats Arabes Unis - CIC
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
VA 60/130-1/2”A VA 60/130-1/2” - MARCO PUMPS