Views
7 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

3. ES saku: “Mana

3. ES saku: “Mana vismīļā Sāra! Jā gan, tev; jo tu biji cēlonis, kāpēc Es vakar naktī draugam Filopoldam rādīju, kā Es atmodinu mirušus un atdzīvināju pavisam satrunējušu vīģes zaru, lai tas tev, mana mīļā Sāra, vēlreiz nes saldus augļus. Tādēļ tu darīji ļoti labi, ka tu tos apēdi; jo tie stiprinās tavu ilgi pastāvošo veselību. Bet tagad dodamies ārā, līdz istabas tiek uzkoptas un iztīrītas, tad mēs baudīsim brokastis un pēc tam ķersimies pie dienas darbiem.” 4. Pēc tam visi kopā ar Mani dodas ārā un tur bauda līksmo un kristāla skaidro rītu, un skaistais rīts visus ielīksmo. 5. Bet te pie Manis pienāca JAIRUSS un teica: “Kungs! Manai pateicībai nekad nav jābeidzas! Pirms man jebkad jāļauj sevi pret Tevi pierunāt, es atteikšos no sava amata un būšu viens no dedzīgākajiem Tavas svētās mācības sekotājiem, un Filopoldam jāpaliek manam draugam visu manu mūžu; jo tikai viņam man jāpateicas par patiesu gaismu par Tevi. Viņš gan ir grieķis, bet mūsu rakstos viņš ir lietpratīgāks, nekā es un visi Jūdejas, Galilejas, Samarijas un Palestīnas rakstu mācītāji! Īsi, es par Tevi tagad esmu pilnīgā skaidrībā, un tas patiesi ir tā, kā es jau bieži slepenībā pie sevis domāju. Bet tagad man vajag doties uz Kapernaumu, kur mani gaida mans darbs. Bet uz kādu Tev pieņemamu laiku es pie Tevis atstāju savu sievu un meitu Sāru! Jo labāk, kā pie Tevis, viņām neklātos arī debesīs! Bet, ja es vakarā varu atnākt, tad es nākšu šeit kopā ar Faustu un Korneliju un varbūt arī ar veci Kireniju, kuram šodien it kā jānāk uz Kapernaumu. Un tā es pakļaujos Tavai mīlestībai, pacietībai un žēlastībai.” Tad viņš atvadās no savas sievas un mīļās Sāras un liek pievest savu ātri rikšojošo zirgu, uzkāpj uz tā un ļoti ātri aizsteidzas prom. 6. Bet Es nu visus atkal pasaucu uz rīta mielastu, un mēs dodamies uzkoptajā un iztīrītajā istabā, kur mūs gaidīja Borusa labi pagatavots mielasts. 7. Pēc mielasta BORUSS mani pasauc sānis un saka: “Mans vissirsnīgi mīļotais Draugs! Es zinu, ka Tu jau sen vari zināt, ko es ar Tevi slepenībā vēlētos pārrunāt; bet starp Taviem mācekļiem ir daži, kuriem, pēc maniem uzskatiem, nav jāzina, kas mums te vienam ar otru runājams, un tikai tādēļ es Tevi palūdzu malā!” 8. ES saku: “Īstenībā tas pavisam nebija vajadzīgs; jo tas, ko tu Man šeit gribi atstāstīt, to es mācekļiem Kisā detalizēti atstāstīju un par to atklāti izteicu Manu uzslavu. Viņi visi to zina, un tādēļ mums no viņiem nekas nav jāslēpj.” 9. BORUSS saka: “Ak, ja tā, tad es runāju pavisam atklāti!” 10. Tādēļ mēs atkal atgriežamies atpakaļ pie sabiedrības, un ES Borusam saku: “Mans vismīļais draugs! To, ko tu Man gribi teikt, to zinu Es un arī visi Mani mācekļi, un tādēļ mēs šo lietu uzskatām kā nokārtotu. — Bet tev kā grieķim, kurš jūdaismu tikai brīvi atzīsti, bet nestāvi zem jūdu likumiem, viegli runāt ar visiem farizejiem; bet ja caur apgraizīšanu un likumu tu būtu īsts jūds, te tev tavai mēlei vajadzētu uzlikt stiprus grožus. Bet tā kā tu runāji, tā bija pareizi, un tā mēs to lietu tagad atstājam rakstītu smiltīs. — Bet nu ved Mani Nācaretes skolā! Es mācīšu ļaudīm, lai viņi pazīst, kāds nu ir laiks. (Mt. 13:54) 11. Māte Marija jautā, vai Es pusdienās nākšu mājās. 12. ES saku: “Neraizējies, vai es nākšu; pietiek, ka Es visas rūpes ņemu uz Sevis.” 13. Sāra jautā, vai viņa drīkstētu kopā ar Mani iet uz skolu. 14. ES saku: “Katrā ziņā, ej tikai, kaut gan pēc likuma sievietei skolā nav jāsper kāja vīru sabiedrībā. Bet tagad visam jātop citādi; jo sievai līdzīgi vīram ir pilnas tiesības uz Manu mīlestību un žēlastību, kas caur Mani iziet no Dieva tā Tēva. Un skolā mācies pazīt, kāds nu ir laiks, un tā ejam. Bet tu, Sāra, paliec pie Maniem sāniem un kalposi Man kā spēcīga liecība! Tādēļ arī uz savas miesas paturi šo apbedījuma tērpu, jo arī tērps būs Man liecība! — Bet nu ejam!” 15. Pēc šiem vārdiem mēs nu tūlīt dodamies skolā. 17. Kungs izskaidro kādu Jesaja tekstu. 1. Kad Es ienācu skolā, pie kāda liela galda sēdēja ap desmit vecajo no Nācaretes kopā ar vairākiem farizejiem un rakstu mācītājiem un apsprieda pantus no Jesaja, kas skanēja tā: “Mazgājieties un šķīstieties; no manām acīm atmeties jūsu ļaunos darbus un atstājieties no grēkiem! Mācieties darīt labu, tiecieties pēc taisnīguma; palīdziet apspiestajiem, gādājiet bāriņiem taisnīgumu un palīdziet atraitnēm! — Tad nāciet, un viens ar otru tiesāsimies, runā Kungs. Ja jūsu grēki ir sarkani kā asinis, tiem tomēr 22

jākļūst sniega baltiem, un, ja tie līdzinās purpuram, tad tiem tomēr jākļūst kā vilnai. Ja jūs gribat Man paklausīt, tad jums jābauda zemes labumi. Bet, ja jūs liedzaties to darīt un esat Man nepaklausīgi, tad jūs no zobena tiksiet aprīti; jo tā runā Kunga mute! — Bet kā tas notiek, ka dievbijīgā pilsēta kļuvusi par netikli? Tā bija pilna taisnības, tajā mājoja taisnīgums, un nu tur dzīvo slepkavas! Tavs sudrabs kļuvis par sārņiem un tavs dzēriens sajaukts ar ūdeni. Tavi firsti ir atkritēji un zagļu biedri; viņi labprāt pieņem dāvanas un tiecas pēc veltēm, bet bāriņiem viņi negādā taisnību un nepieņem atraitņu sūdzības! Tādēļ Jehova, tas Kungs, Ceobats, tas Varenais runā Izraelā: “Ak vai, Es radīšu mierinājumu pie Saviem pretiniekiem!” (Jesaja 1.16 — 24.p.) Viņi apsprieda šo pantu un netika skaidrībā. 2. Te Es nostājos priekšā un viņiem teicu: “Ko jūs prātojat par to, kas visā patiesībā stāv jūsu priekšā atklāts tik skaidri kā pusdienas Saule? Aplūkojiet jūsu bāriņus, jūsu atraitnes! Kā viņām klājas? Tā vietā, lai par viņām rūpētos, jūs viņām atņemat to, kas viņām vēl ir, un nabaga bāriņus jūs pārdodat pagāniem kā vergus, kā jūs to tikai pirms pāris dienām uz slepenā ceļa gribējāt izdarīt un realizēt un būtu arī realizējuši, ja muitnieks Kisjons jums to pavisam vareni nebūtu aizkavējis. 3. Kungs gan runā: “Nāciet un viens ar otru tiesāsimies! Ja jūsu grēki līdzinās sarkanām asinīm, tiem tomēr jākļūst sniega baltiem, un ja tie ir kā purpurs, tiem tomēr jākļūst kā baltai vilnai!” — Bet ES jautāju: “Kad un zem kādiem noteikumiem? Kā izskatās ar jums un dievbijīgo pilsētu, kura saucas par “Dieva pilsētu”? Cik daudz visrupjāko un uz debesīm kliedzošāko veidu grēki tur jau ir notikuši un cik daudzi sāksies tagad? 4. “Mazgājieties un šķīstieties un Manu acu priekšā atmetiet jūsu ļaunos darbus!” caur praviešu mutēm teica Jehova. Jūs gan savu miesu mazgājat septiņas reizes dienā, tīrāt savus tērpus un ik gadus divas vai trīs reizes balsināt jūsu nomirušo kapus; bet jūsu sirdis paliek nocietinātas un pilnas netīrumu, un tādēļ notiek, ka jūs līdzināties jūsu nobalsinātiem kapiem, kas no ārpuses izskatās nobalsināti un tīri, bet iekšā ir pilni pretīgas smakas, pilni mirušo kauliem un pilni smirdošiem trūdiem. 5. Pravietis runāja par jūsu siržu tīrīšanu un jūs mudināja atmest jūsu grēkus Dieva visuredzošo acu priekšā; bet savās sirdīs jūs šo izpratni nekad neuzņēmāt, tādēļ jūs tīrāt tikai jūsu ādu un jūsu sirdīm ļaujat nogrimt visos elles netīrumos! Kas jebkad tev to ir mācījis?! 6. Jūs gan sakāt: “Āzis, kā Mozus un Ārons pavēlējis, katru gadu līdz šai stundai tiek apklāts ar grēkiem no visas Izraēlas, tad nokauts un iemests Jordanā!” (Mozus 3., 16) Ak, jūs aklie! Ko var līdzēt āzis, ka jūs nepārtraukti grēkojat un savās sirdīs nelabojaties? 7. Šī rīcība bija tikai attēls, no kura jums jau sen bija jāmācās, kā āzis tikai norāda jūsu ļaunās, pasaulīgās tieksmes. Tādas te ir jūsu augstprātība, kas līdzīgi āzim ir badīga un pār mēru smirdoša, jūsu netiklība un neķītrība visās lietās, jūsu skopums un skaudība un jūsu nenovīdība! Ar āža nokaušanu jums uz visiem laikiem bija jāiznīdē jūsu siržu āzis, tad jūs dzīvi būtu izpildījuši Mozus un Ārona pavēli un caur to nekļūdīgi ieguvuši viņu svētību! Bet tā jūs nonāvējat tikai āzi, kas jums neko nevarēja līdzēt, bet jūsu grēku pilnās sirdis jums ir palikušas; tādēļ Jehova savus draudus ir izpildījis un, kad jūsu ļaunais mērs būs pilns, turpmāk izpildīs vēl vairāk. 8. Jā, tas ir skaisti, ka tagad pagāniem vajag tautai gādāt likumus un rūpēties par tās bāriņiem un atraitnēm! Bet tādēļ tas arī ir pareizi, kā pravietis runā: “Es radīšu mierinājumu caur ienaidniekiem, kas ir pagāni, un caur viņiem Sevi atriebšu!” Kur ir palikusi jūsu vara un izgaisis jūsu spēks? Neliels pagānu pulks pārvalda reiz tik vareno Dieva tautu! Ak, mūžīgs kauns un negods! Čūskas bērni ir gudrāki un krietnāki, nekā gaismas bērni. 9. Bet tādēļ arī drīzumā notiks ka šī svētā zeme tiks nodota pagāniem un turpmāk jums nekad vairs nav jābūt ne kādai valstij un vēl mazāk kādam ķēniņam; bet gan jums kā vergiem būs jākalpo svešiem tirāniem, un jūsu cēlajām meitām jātiek piegulētām no pagāniem un pagānu kalpiem un viņu auglim jātiek nicinātam kā čūsku un odžu dzimumam! 10. Te jūs no jūsu praviešiem, kuri rakstīja jūsu sirdīm, apspriežat, ka jūs jūsu miesas, tērpu un kapu nesvarīgo mazgāšanas un šķīstīšanas ceremoniju vēlaties padarīt spožāku, lai ceremonija jums atnestu jo lielākus upurus; bet to, kas vienīgais Dievam būtu patīkams, to jūs nespējat saredzēt. Ak jūs, ļaunie velna kalpi! Ar savām ceremonijām jūs kalpojat viņam un tādēļ arī no viņa reiz dūksnājā saņemsiet algu, kā jūs to arī vienmēr esat pelnījuši. 11. Miesu, ja tas ir vajadzīgs, mazgā vienu, divas un arī trīs reizes dienā un tērpus tīra, ja tie ir netīri; jo Mozus to tā ir kārtojis miesas veselībai. Tāpat arī kapus laba sprīža biezumā pārsedz ar māliem un, kad tie ir nožuvuši, sō mālu segu vairākas reizes nobalsina ar labu kaļķi, lai sega nesaplaisā un caur plai- 23

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 2. GR
 • Page 3 and 4: Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2.
 • Page 5 and 6: 9. ES saku: “Tur galda galā, sē
 • Page 7 and 8: ērnam jo mazāk drīkst dot vīra
 • Page 9 and 10: 6. Fausts saviem kalpotājiem tūl
 • Page 11 and 12: 5. Ar līdz paņemtiem sarakstiem F
 • Page 13 and 14: deras tikai augstsirdība, — bet
 • Page 15 and 16: 10. Es ar Maniem mācekļiem nu dod
 • Page 17 and 18: pirmās dzīvības nesēju, jo es p
 • Page 19 and 20: neizdabūs no manis “Nē”! Bet
 • Page 21: un mazo praviešu darbus; bet ka Vi
 • Page 25 and 26: pie Jairusa? Vai mums par to it kā
 • Page 27 and 28: pieredzes! Tādēļ no šīm muļķ
 • Page 29 and 30: ga pravietis un veic zīmes un liet
 • Page 31 and 32: ne caur ko netiek piespiests, tad v
 • Page 33 and 34: cits cēlonis. Šāds ārsts gan š
 • Page 35 and 36: pēc izpratnes ir brīvs likums gar
 • Page 37 and 38: 4. Vai viss, kas mūs ik dienu apņ
 • Page 39 and 40: mums no paša rīta vajag turp noie
 • Page 41 and 42: 16. Gaidi uz To Kungu un nenovērsi
 • Page 43 and 44: 17. Kad ROHANS to dzirdēja, viņš
 • Page 45 and 46: dievišķās kārtības. 6. Tādēj
 • Page 47 and 48: 13. ES saku: “Redzi, tas ir pavis
 • Page 49 and 50: šanās un visas ticības te tomēr
 • Page 51 and 52: 14. ES saku: “Nu jā, viņiem jau
 • Page 53 and 54: pret to viņu skaistumu, kad viņu
 • Page 55 and 56: svaru un pērlēm un dārgakmeņiem
 • Page 57 and 58: 12. Tādēļ vēlreiz teikts: Esi p
 • Page 59 and 60: gribat palikt par nelgām un kā t
 • Page 61 and 62: Dievs. Te gan Dievs būtu aušīgs
 • Page 63 and 64: 8. Bet tā, izņemot mūs, iesvaid
 • Page 65 and 66: 54. Eņģeļu padoms atgrieztajiem
 • Page 67 and 68: et pavadot laiku visādās pacilāj
 • Page 69 and 70: lielākā veidā tu vari sastapt ar
 • Page 71 and 72: 11. Vajag būt auksti un silti, lai
 • Page 73 and 74:

  var ieiet Dieva Valstībā!” 7. K

 • Page 75 and 76:

  izd.). Viņiem nav nekādas seviš

 • Page 77 and 78:

  Tu Pats cilvēkiem dod spēcīgus b

 • Page 79 and 80:

  22. ES saku: “Ticiet un dariet, k

 • Page 81 and 82:

  sībām drīzumā varēja no viņa

 • Page 83 and 84:

  Tādēļ palieciet; jo Mozus nav va

 • Page 85 and 86:

  ūtu lielākā muļķība, un mēs

 • Page 87 and 88:

  no Dieva Gara un šādā sabiedrīb

 • Page 89 and 90:

  saka: “Es slavēju jūsu lielo un

 • Page 91 and 92:

  un viens Kungs un Tēvs. Vienīgi V

 • Page 93 and 94:

  mums garšo pavisam labi. 4. Pēc t

 • Page 95 and 96:

  nieks viņam tūlīt asi uzbrūk. 2

 • Page 97 and 98:

  citādi nedaudz gados mēs varam li

 • Page 99 and 100:

  nevari redzēt un ar viņu runāt

 • Page 101 and 102:

  ēdamzālē ienāk Boruss, visus sv

 • Page 103 and 104:

  apgādājis ar miesu un asinīm ves

 • Page 105 and 106:

  drebēja zāles pīlāri, teica:

 • Page 107 and 108:

  91. Jēzus draugi pie Borusa 1. Š

 • Page 109 and 110:

  tas ies labāk! 12. Pēc tā, ko es

 • Page 111 and 112:

  ņiem! Tagad es varu strādāt!”

 • Page 113 and 114:

  98. Mācekļi vētrainajā jūrā.

 • Page 115 and 116:

  tādēļ pamazām atkal aizdedzies

 • Page 117 and 118:

  Bartolomejs!” 9. JŪDA, krāpšan

 • Page 119 and 120:

  siem laikiem. Tiem klosterī no man

 • Page 121 and 122:

  5. Redziet, te jūras dibenā jau g

 • Page 123 and 124:

  104. Kungs svētī Ebaba ģimeni un

 • Page 125 and 126:

  10. Un augšā minētais kapteinis

 • Page 127 and 128:

  Bet nu mani sauc amata pienākumi,

 • Page 129 and 130:

  2. Ebabs nāca pie Manis un lūdza

 • Page 131 and 132:

  muļķīgi un pilnīgi neprātīgi,

 • Page 133 and 134:

  12. Es nevaru redzēt nevienu nosku

 • Page 135 and 136:

  116. Jēzus Mācībai jākļūst ko

 • Page 137 and 138:

  mušam Nācaretē? Šis cilvēks, p

 • Page 139 and 140:

  26. PRIEKŠNIEKS saka: “Kungs, ja

 • Page 141 and 142:

  et tomēr ārkārtīgi cieņas piln

 • Page 143 and 144:

  uzalemes vajadzēja iet uz Nācaret

 • Page 145 and 146:

  vēks un visus, kas te meklēja pal

 • Page 147 and 148:

  atriebtos tam, kas viņus ir apvain

 • Page 149 and 150:

  128. Saruna starp templiešiem un e

 • Page 151 and 152:

  aicina pie galda un tāpat pie gald

 • Page 153 and 154:

  131. Rīts Galvas kalna virsotnē.

 • Page 155 and 156:

  nedaudz viņiem ļāvu varu, tad vi

 • Page 157 and 158:

  pārbaudījumu par to pārliecināt

 • Page 159 and 160:

  gan neko nav zaudējis, bet tomēr

 • Page 161 and 162:

  mana āriene to cilvēkiem, šķiet

 • Page 163 and 164:

  no mazākām. Bet līdzās šai zon

 • Page 165 and 166:

  caur savu gribu spēj visu, par to

 • Page 167 and 168:

  9. ES saku: “Paskaties nedaudz ap

 • Page 169 and 170:

  un ieliekam savā priekšautā un r

 • Page 171 and 172:

  6. ES saku: “Tas ir pavisam labi

 • Page 173 and 174:

  11. Tas ir tas patiesais Sabata mie

 • Page 175 and 176:

  ne tikai mums, bet gan visai mūž

 • Page 177 and 178:

  11. SĀTANS saka: “Es to nevaru!

 • Page 179 and 180:

  acu priekšā ir tas, kas te ir sap

 • Page 181 and 182:

  un pēc tā gan to tūlīt arī izp

 • Page 183 and 184:

  dī arī ikdienas, citādi tie ir u

 • Page 185 and 186:

  uz Cebulonu un Horāciju, viņi to

 • Page 187 and 188:

  šo lielo jūru vajadzēja notikt,

 • Page 189 and 190:

  mās kartes nav, tad vai nu jūs sa

 • Page 191 and 192:

  gās grūtības, stingri pēc tā d

 • Page 193 and 194:

  aptvērusi un dzīvi sapratusi. Bet

 • Page 195 and 196:

  omiešu tērpu un zobenu, un tad ju

 • Page 197 and 198:

  Gan arī pasaules bērnu sāpes tie

 • Page 199 and 200:

  ņiem arī nebija neviena, kas te b

 • Page 201 and 202:

  Jēzus Cezarijas Filipijas novadā.

 • Page 203 and 204:

  nenovērtējamu žēlastību? Ak, T

 • Page 205 and 206:

  2. Ak, līksmojiet, bet pie tam ar

 • Page 207 and 208:

  teikts, ja Tu gribi tikt aizgādāt

 • Page 209 and 210:

  tā, tā tomēr ir pavisam izmisīg

 • Page 211 and 212:

  vīm, kādas jebkad mūsu jūrā ti

 • Page 213 and 214:

  15. MARKUS saka: “Jā, te Tev atk

 • Page 215 and 216:

  kas tikai vienmēr ir labs, patiess

 • Page 217 and 218:

  kā kārtībā, tā kā kopš tā l

 • Page 219 and 220:

  Tādas, brāļi, ir manas neautorit

 • Page 221 and 222:

  atliku uz gandrīz veselu stundu. 1

 • Page 223 and 224:

  mas romietes.” 5. KirenijS saka:

 • Page 225 and 226:

  izmisušās sejas, grimases, kurām

 • Page 227 and 228:

  sim. Labāk runā tu ar brīnišķo

 • Page 229 and 230:

  iemestu. 8. Mēs, cilvēki, esam tr

 • Page 231 and 232:

  dīt vienu jautājumu, un saki man,

 • Page 233 and 234:

  lai ar to barotos, to tikai sev pā

 • Page 235 and 236:

  pirmais starp saviem biedriem, un v

 • Page 237 and 238:

  ko dzirdu, ak, te tad es tūlīt la

 • Page 239 and 240:

  6. Bet muitniekam ir vienalga, vai

 • Page 241 and 242:

  neko negrib dzirdēt un šādu tic

 • Page 243 and 244:

  jauni pētītāji, kas veco pārbau

 • Page 245 and 246:

  tikai ar to, kas te attiecas tikai

 • Page 247 and 248:

  217. Cilvēka garīgā attīstība.

 • Page 249 and 250:

  5. ja Mozus te runā: “Sākumā D

 • Page 251 and 252:

  pašas dievišķās kārtības ceļ

 • Page 253 and 254:

  vēku pilnīgā dvēsele nebūtu no

 • Page 255 and 256:

  7. Bet, ja dvēsele savu miesu un c

 • Page 257 and 258:

  3. ES saku: “Arī tas tavām uztv

 • Page 259 and 260:

  nedaudz vairāk eļļas, lai man š

 • Page 261 and 262:

  Dieva stingra griba, kas mūžam at

 • Page 263 and 264:

  sniegtai palīdzībai!” 10. ES sa

 • Page 265 and 266:

  4. MARKUSS teica: “Jā, Kungs, es

 • Page 267 and 268:

  izturēšanos jūs no tempļa varē

 • Page 269 and 270:

  piespiestās Romas likuma neievēro

 • Page 271 and 272:

  ausīm tā skan kā skaistākā un

 • Page 273 and 274:

  te eņģelis jaunajam farizejam jau

 • Page 275 and 276:

  * * * Otrās grāmatas beigas. 275

 • Page 277 and 278:

  48. Jairusa mantojuma lietas. . . .

 • Page 279 and 280:

  152. Uz kalna parādās Sātans. ..

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...