Views
7 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

viņi aptuveni jau zina,

viņi aptuveni jau zina, no kurienes pūš vējš. Bet es gribu, ka, atminoši atbildot uz Manu katrā ziņā diezgan augstu uzstādīto jautājumu, Jozem palīgā jānāk Manai Jarai! Un tā (Vērzdamies pie Jaras), pamēģini tu, mana mīļotā Jara, vai tu savā sirdī atradīsi pareizu atbildi uz Manu jautājumu!” 4. MEITENĪTE, nedaudz smiedamās, runā: “Patiesi, tas mani ļoti pārsteidz, ka citādi tik gudrais Jose uz šo pavisam vieglo jautājumu tūlīt nav atradis derīgu un pilnīgu atbildi! — Kas gan citādi var būt pilnīga, mūžīga patiesība, ja ne pats Dievs, kas, kopš mūžības sevī ietverdams visu pilnību, Garā Sevī un Sev nemainīgi vienmēr ir viens un tas pats, tātad uz mūžību, jo viņš kā bezgalīgākā pilnībā Sevī pašā vairs nav iedomājams nekāds tālāks mainīgums. Dievs ir vienīgais un mūžīgais visas esamības pirmpamats. Viss, kas ir nav nekas cits, kā tikai Viņa fiksētas idejas; to esamība tātad ir arī dieva esamība un to dzīvība ir Dieva dzīvība. 5. Tādēļ Dievā ir Viņa pilnīgākā, mūžīgā patiesība, jo bez Dieva nekur nekas nevar būt, — bet mūsos, cilvēkos, tikai tiktāl, cik mēs caur tīru mīlestību uz Viņu esam viens ar viņa svētāko garu. Tīra mīlestība uz Viņu savieno mūs ar Dievu un dara, ka mēs topam viens ar viņu; bet ja mēs tas esam, tad, uz kurieni vien mēs vēršamies, viss kļūst tīrākā gaisma. Un šī pirmgaisma augstākā gara tīrībā tad tieši ir mūžīgā nemainīgā patiesība, šī man šķiet vienīgā pareizā atbilde uz Kunga jautājumu mīļajam Jozem. 6. ES Kirenijam saku: “Nu, ko tu saki par šo atbildi uz Manu Jozem uzstādīto jautājumu? Bet netici, ka Es to brīnumaini viņai esmu licis sirdī, bet gan viņa to ir atradusi uz pašas pamata. Un Es saku tev un jums visiem, kas šeit sēžat pie Manis pie šī galda: te neviens vārds nav par daudz vai par maz un ir pilnīgākā patiesība mūžībā. 7. Bet kā viņa pie tās nonāk un ne Jose, kas bija apņēmis būt vienīgi par patiesību? Redziet, to dara viņas neierobežotākā, tīrākā mīlestība uz mani. šāda viņas mīlestība viņas sirdi savieno ar manējo un tādā veidā viņa vienmēr pa īsāko ceļu no viņas pašas minētā visas gaismas, visas esamības un visas patiesības pirmavota, kas uz mūžību nemainīgi manī ir viena un tā pati. 8. Un tu, mans mīļais Jose, kur tu esi vienīgi par patiesību, ko tu nu saki Jarai, kas zināmā mērā ir tikai tīri par mīlestību? 9. JOSE, nedaudz apmulsis, saka: “Ak Kungs, es nu labi redzu to tumšo plankumu sevī, bet neatrodu, kā no tā atbrīvoties! Es Jarai esmu nodarījis lielu netaisnību, un tai jātiek vērstai par labu, un ja Tev, ak Kungs, nekas nav pretī, tad es tomēr tūlīt pārsēdīšos pie viņas!” 10. ES saku: “Ak, ne mazākā mērā; jo redzi, visa sabiedrība priecājas par jūsu savstarpējām pārrunām! Es tev saku: Tikai viņai līdzās tu atradīsi to, ko vienīgi tu gribi turēt par galveno!” — Tikai pēc šiem Maniem vārdiem Jose ātri pieceļas un nosēžas starp Jaru un viņas eņģeli Rafaelu. 200. Joses un Jaras saruna 1. kad JOSE atrodas pie viņas, viņš viņai sniedz roku un saka: “Nedusmojies uz mani, tu mīļā Jara! Jo redzi, man tak bija neiespējami zināt, ka tev kā tikko piecpadsmit gadus vecam bērnam piemīt lielāka gudrība, nekā visiem Zemes gudrajiem, kas ir dzīvojuši pirms mums; bet vienlaicīgi es tev tad nu arī lūdzu, lai tu man vēlētos atklāt ļoti daudz no tavas apslēptās gudrības!” 2. JARA saka: “Un tu man no tavējās; jo arī tu zini daudz, kas man vēl varētu būt ļoti svešs!” 3. JOSE saka: “Tas būs ļoti trūcīgi; jo, pirmkārt, mans gudrības kauss šķiet ļoti mazs un, otrkārt, bez tam līdzinās totāli caurumotam sietam! Īsi, pie manis nekad daudz neatklāsies, jo tieši daudz tajā nav! Tātad sāc tikai tu! Es arī patiesi esmu tā apmulsis, ka es nu nopietnībā nezinātu, pie kā ķerties, kas būtu piemērots, lai par to šeit ko teiktu. Augstākās, dievišķās gudrības priekšā cilvēkam ir grūti runāt, — bet toties jo vieglāk klausīties un klusēt. Bet tev, cēlākā Jara, ir labs tilts uz dievišķo gudrību; no tās tu vari smelt, kad un ko tu gribi! Tādēļ sāc tikai tu, un es, kā teikts, uzklausīšu tevi!” 4. JARA saka: “Bet redzi, augstais Jose, tas pavisam neklātos! Jo meitene tak nedrīkst būt vīzdegunīga!? Jautāt tu man gan vari, un es tev atbildēšu; un, ja es tev jautāju, tad arī tu man atbildēsi!” 5. JOSE saka: “Jā, jā jautāt būtu viegli, ja tikai tūlīt zinātu, par ko. kamēr es vēl biju neizglītots bērns, te sirds, protams, bija pilna no visādiem jautājumiem; bet kopā pats sevī visus jautājumus vairākkārt ir atbildējis, jauns jautājums ir daudz grūtāks, nekā atbilde uz vienalga kādu jautājumu. tādēļ es gan vēlētos tev lūgt, lai tu man uzdod kādu jautājumu, jo tu esi iekš daudz kā iesvaidīta un tādēļ arī vari man par daudz ko jautāt. 6. JARA saka: “Nu tad mana Kunga vārdā, ja tu pavisam negribi citādi, tad es tev tūlīt gribu uzstā- 230

dīt vienu jautājumu, un saki man, kādēļ Dievs tas Kungs, kā augstākā mīlestība un gudrība, pielaiž, ka sevišķi mūsu laikā tā dēvētie Dieva kalpi un priviliģētie Dieva varas sludinātāji tieši ir bezsirdsapziņas ļaunākie, augstprātīgākie un varaskārākie cilvēki un bez kādas sirdsapziņas, parasti slepenībā, nesodīti dara ļaunākos darbus. Kādēļ viņi nebaidās no Dieva, kura varu un diženumu zem spožāko ceremoniju pompa viņi ar pārāk skaļām balsīm sludina visiem cilvēkiem? — Redzi, tas ir ļoti svarīgs jautājums šim mūsu laikam!” 7. JOSE saka: “Jā, šis jautājums noteikti ir svarīgs; bet uz mana pamata uz to patiesi nav atrodama nekāda atbilde un tādēļ tev pašai vajadzēs atbildēt!” 8. KirenijS saka: “Bet mans vismīļais dēls Jose, kaut ko tev tomēr vajadzētu zināt teikt?! Patiesi, tava nepārtrauktā atvainošanās man jau kļūst nedaudz garlaicīga! Es gan zinu, un tagad esmu pieredzējis, ka mīļā Jara gudrībā par tevi ir stipri pārāka; bet, cik man zināms, tu tomēr arī neesi tik tukšs, ka tu uz šādu jautājumu sevī nevarētu atrast nekādu atbildi. Tādēļ tomēr saki kaut ko! Ja tu nokļūdies, — nu šeit pie galda tomēr ir pietiekami daudz gudro, kas tevi varētu vest uz pareiza ceļa! 9. JOSE saka: “Mīļais augstais tēvs un pavēlniek! Pavēlēt ir viegli, bet paklausībai sevī ir bezgala daudz rūgta, — sevišķi, ja kā tagad, es ne tuvu nevaru izrādīt paklausību! 10. No vienas puses iedomājies Dieva augstāko laipnību, mīlestību un neaprobežotāko gudrību, un no otras puses iedomājies visus briesmu darbus, kas nesodīti katrā dienas un nakts stundā nabaga cilvēcei noteikti tiek nodarīti no tā dēvētiem Dieva kalpiem! Šīs apstrīdamās attiecības turi īsti tuvu tavas dvēseles acu priekšā, un tu kopā ar mani noteikti pārāk drīz sajutīsi, ka skaidri atbildēt uz šādu jautājumu ir daudz grūtāk, nekā noteikt, kādu summu kopā dod trīs un vēlreiz trīs! Lai to pamēģina tikai kāds cits, un, cerams, viņš pārāk drīz tikai redzēs, ka no Jaras uzstādītais jautājums pavisam noteikti nav nekāds sīkums!” 11. KirenijS saka: “Nu, nu, es labi saprotu, ka, lai tikai nedaudz apmierinoši varētu atbildēt uz Jaras jautājumu, vajadzīga augsta gudrības pakāpe. Bet man katrā ziņā būtu patīkami par to saņemt pietiekami gaismu. Jo tieši par šo punktu es esmu visvairāk pārdomājis, — bet nekad arī vēl neesmu atradis kādu tikai daļēji saprātīgu iemeslu. Es ticu, ak, ja nopietnībā, izņemot mūsu vismīļoto Kungu un Meistaru un cēlāko Jaru uz doto jautājumu neviens nevarētu atbildēt, tad mēs visi vērsīsimies pie Tevis, aki Kungs un Meistar! Tu mums noteikti atklāsi īsto cēloni, kā Tu — ja man atmiņa mani nemaldina, to esi arī apsolījis!” 12. ES saku: “Katrā ziņā, ja Jara ar to tā īsti netiktu galā; bet es domāju, ka viņa tiks, ja viņa tā īsti uzmanīgi, ar pirmo sitienu trāpīs naglai uz galvas! pamēģini to, mīļā Jara, un rādi, ka es ne velti tev Geneceretē esmu iekārtojis dārziņu!” 201. Jaras novērojumi viņas dārziņā. 1. Kad JARA to dzird, viņa pieceļas kā kāds runātājs un saka: “Tad labi! Dārziņš ir pilns svētības no augšas un es labprāt visiem gribu parādīt manu bērnišķo uzcītību, kuru es tajā pielietoju, protams, tikai dažas dienas! Materiālu ieguvumu dārziņš man gan vēl atnesis maz — bet kas tā ļoti īsajā pastāvēšanas laikā citādi arī nevar būt—, bet, neskatoties uz to dārziņš man ir devis jo lielāku garīgu ieguvumu! 2. Jā, tas dārziņš man ir īsta dziļākās gudrības grāmata un nedaudz dienās es jau esmu iemācījusies daudz vairāk, nekā Zālamans man varētu atklāt visā savā gudrībā; un tātad pirms dažām dienām atbilde uz Josem pirmīt uzdoto jautājumu jau spīdoši atklājusies tieši dārziņā un ir mans pilnīgs man no dieva piešķirts īpašums! Jo, ja manī nebūtu tādu jautājumu, lai varbūt kāds cits uz to atbildētu arī manam saprātam! 3. Ak, manī noteikti ir pilna atbilde, un tā der ne tikai šim laikam, bet gan derēs visiem laikiem, cik ilgi uz šīs mīļās mātes Zemes kaut kur tiks dots Dieva Vārds un priesterība, kas ar to visvairāk nodarbojas! Bet pilna atbilde uz manu mīļajam Josem doto jautājumu ir šī: 4. Es manā mājas dārziņa treknajā zemē liku dažādu cēlu un labu augļu sēklas. Dažas no tām uzdīga jau nākamajā dienā un otrā dienā dzinumi jau bija ap četrus pirkstus augstu virs zemes. 5. Kāda meitene, un it sevišķi es, vienmēr ir ļoti ziņkārīga, un tās mana nepiesātināmā ziņkārība dzina mani, mazākais, pie stipri izdīgušajām sēklām paskatīties, kas tad beigās īstenībā būs ar sēklas graudiņiem, ja no tiem virs zemes jau ir parādījušies tik spēcīgi dzinumi. Tādēļ es dažus izraku un to lietu ļoti smalki un uzmanīgi aplūkoju. Un redzi — kā romieši mēdz teikt: Sapienti panca suppiciunt! 231

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf