Views
8 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

(Gudrajam pietiek ar

(Gudrajam pietiek ar nedaudz! — izd.) — es sēklas graudiņus atradu satrūdējušus un augsni, kas tos apņēma, sajauktu ar tādu kā pelējumu! No šī kapa maigais stādiņš dzina atvasi, un no sēklas grauda vairs nepalika pāri nekas cits, kā nedaudz no sēklu ietverošā un sargājošā cietā un tātad lēni trūdošā apvalka. 6. Bet līdzās šai ļoti ievērojamai parādībai es arī atradu, ka diemžēl vairāki sēklas graudiņi bez dīgļa no trūdu pelējuma bija pavisam apēsti, un te nebija atrodams nekas, no kā būtu jāaug vai varētu izaugt kāda augļa dīglis; bet manam asajam skatam nepagāja garām, ka tieši virs šādiem pavisam satrunējušiem sēklas graudiņiem no zemes cēlās pavisam mazi maigi asniņi, kuriem nebija ne mazākās līdzības ar labiem un cēliem asniem. Aha, es domāju, te tev tas ir! Šie neīstie asni noteikti arī ir labo, treknā zemē likto sēklas graudu produkts; bet izsalkusī augsne ar tiem tikai apmierināja savu izsalkumu un nepielaida, ka te uzdīgtu labais, pareizais asns. bet ko tas tai beigās palīdz? Viena cēla asna vietā paceļas trīsdesmit necēli un beigās augsnei varbūt atņems simtreiz vairāk treknās barībvielas, nekā to būtu darījis viens labais stādiņš; jo viss, kas ir labs un cēls, lai kas tas arī būtu, katrā ziņā ir arī labi baudāms. 7. Zeltam līdzīgam metālam nav vajadzīgs tikt vienmēr spodrinātam, lai spīdētu; to vienreiz kārtīgi nospodrina, un tas mirdz cauri gadu simtiem. Vīnogulājs, augļus nesdams, aug uz sliktākās augsnes; bet ērkšķi un dadži parasti izmeklē labāko augsni. Labie un cēlie mājas dzīvnieki reti ir rijīgi, kamēr kāds vilks, hiēna un līdzīgi bestijas vēlas ēst nepārtraukti dienu un nakti. Tāpat arī patiesi cēli un labi cilvēki ir pieticīgi, kamēr ļaunajam, tumšajam pasaules cilvēkam nekad nekā nav diezgan. Dod viņam simttūkstoš pfundu zelta, un pēc tam viņš noteikti ilgosies cik iespējams, ātri iegūt vēlreiz tik daudz, un viņam būs vienalga, vai visi pārējie cilvēki aiz nabadzības cieš badu! Bet viena skopulība vienmēr rada otru! 8. Redziet, mana dārziņa augsne tātad daļēji bija necēla un skopa un gribēja baroties no maniem cēlajiem sēklas graudiņiem, kurus es tajā biju ielikusi. bet kādas ir rūgtās sekas! Redziet, viena cēla pieticīga stādiņa vietā tagad tai vajag pabarots simts rijīgus necēlus! 9. Un redziet, kā iziet dumjai, skopai un savtīgai augsnei, tā iet arī cilvēkiem uz šīs zemes, kuri jau šeit grib sadalīt Debesis, pilnas svētlaimīgākām aurām. Beigās tomēr viņiem visiem visu viņu ar pūlēm saktās to vajag atstāt, un simts citi to tad izšķērdē parasti ļoti palaidnīgā veidā. — Tā ir pirmā līdzība manai nākamai pilnai atbildei uz manu jautājumu. Satveriet šo ainu tā īsti dziļi jūsu dabā, un jūs gandrīz paši no sevis atradīsiet atbildi!” — Te visi par to pārdomā un nevar vien pietiekami nobrīnīties par meitenes lielo gudrību. 202. Jaras atbilstības ainas pielietošana. 1. Bet MEITENE pa to laiku pievēršas Josem un ļoti draudzīgi mīļi viņam jautā, teikdama: “Un tev, mans mīlestības pilnais augstais kaimiņ, vai tavā sirdī vēl nekrīt nekāda gaisma?” 2. JOSE saka: “Cēlākā un brīnumaini gudrākā Jara! Man gan ir tā, it kā es kaut ko redzētu caur sejai priekšā turētu lakatu; bet par kādu skaidrību te vēl ilgi nav runa. Tādēļ tikai turpini to lietu apgaismot, jo manī tev noteikti ir visuzmanīgākais klausītājs! Tā lieta ir pārāk svarīga, lai te tikai vienu vārdu varētu atstāt bez ievērības; un šķiet, to dziļi jūt arī viss pie mūsu galda. Tādēļ viņi visi redzami alkst pēc turpinājuma. Tādēļ tikai atkal atsāc savu atbildi novest līdz galam!” 3. Pēc šiem vārdiem JARA vēlreiz turpina tālāk savu atbildes runu un saka: “Ja jūs manu iepriekš doto dabas ainu, ko es jūsu priekšā noliku kā mana dārziņa pirmo garīgo ražu, tikai nedaudz esat pārdomājuši, tad nu sekojošais jums viegli varētu kļūt pavisam gaiši saprotams. Tādēļ labi ievērojiet un klausieties un skatieties! 4. Šīs zemes cilvēki , garīgi ņemot, līdzinās mana dārziņa augsnei, un Dieva Vārds, kas starp cilvēkiem nāca no debesīm vispirms caur pirmtēviem, sākot no Ādama, un vēlāk caur patriarhiem un caur no paša Dieva nozīmētiem praviešiem, atkal ir līdzīgs cēlajiem un labajiem sēklas graudiņiem, kurus es liku mana dārziņa augsnē. Bet neviens sēklas grauds, kad tas tiek likts zemē, jau tūlīt nekļūst par jaunu, pavairotu, nobriedušu augli. Tāpat tas ir arī ar dieva Vārdu. 5. Ja tas Dieva Vārds caur tā uzklausīšanu ienāk cilvēka sirdī, tad caur darbiem, kas līdzinās zemes augsni atdzīvinošām barības vērtībām, — un, proti, sakārtotiem kā Dieva Vārdā, — pret mūsu brāļiem un māsām, tam vajag tikt atdzīvinātam, un caur to tas uzdīgst un kļūst par patiesas un spēcīgas garīgas dzīvības augli Dievā! Bet ja cilvēki — zem tiem vispirms ir saprotami tie, kas Dieva Vārdu uzņem vispirms — kā pravieši un priesteri, lai, ja tas viņos nobriestu, tos tad pilnākā patiesīgumā uz laiku laikiem izsētu uz visu šīs zemes cilvēku lielā lauka, — līdzinās Zemes augsnei, kas cēlo sēklas graudu pats apēd, 232

lai ar to barotos, to tikai sev pārvērš par līdzekli, caur ko vienīgi viņi cer aptaukoties, tad tas pavisam nav nekas nedabīgi brīnumains, ka uz tāda acīmredzami neīsto praviešu un priesteru lauka priekš vienkāršo cilvēku lielā lauka beigās neuzdīgst nekas cits, kā ļaunas nezāles, ērkšķi un dadži, un sasniedz ļaunu briedumu! 6. Bet, kaut gan tas tā notiek, tad tas kā vispārībā, tā atsevišķi tomēr nav pret dievišķo kārtību un dievišķo gudrību; jo redzat, kad cēlie augļi novietoti šķūņos, bet nezāles paliek uz lauka un negribot mēslo zemi, kas caur to tiek spēcināta kādai nākamai sējai un alkst drīz sevī uzņemt jaunas cēlu augļu sēklas un tās sevī atdzīvināt. 7. Tāpat tas ir arī ar mums, cilvēkiem. Ja mēs jau no seniem laikiem būtu piesātināti ar tīrāko patiesību, kā tā nāk no dieva mutes, patiesi, te mums būtu maz patikas pēc kādas jaunas, tālākas patiesības. 8. Bet Dievs tas kungs to redz iepriekš un tādēļ pielaiž, ka trula kļuvusī cilvēce kādu laiku tiek apkalpota ar cūku ēdienu, un, lai caur nezālēm tās augsne kļūtu bagātāka ar barības vielām, tikai tad naktī pēc gaismas tvīkstošajai cilvēcei garšo tīrā Dieva Vārda tīrie un cēlie augļi, kā tad tieši tagad rokām aptverami un vissvētlaimīgi ir pie mums un starp mums. 203. Materiālisms un tā pārstāvji. 1. (JARA): “Patiesi, pēc tā dēvēto Dieva kalpu ierosinājuma arvien notiek nedzirdēti šausmu darbi! Bet cilvēki, kam par to labi zināms un kas arī paši nav neizglītoti Dieva rakstos, tad pamzām, un no dienas jo vairāk, viens otram jautā: “Kas tas ir? Kas ir Dieva Vārds? Vai pēc Viņa Vārda jēgas tā var būt Dieva griba, ka Dieva Vārda, Viņa mīlestības gribas, Viņa žēlastības, Viņa lēnprātības un viņa miera sludinātāji kļūst pret viņu līdzcilvēkiem par vismantkārīgākajiem, varaskārākajiem, cietsirdīgākajiem, savtīgākajiem un bezkaunīgākajiem velniem?” 2. Un redziet, šādi jautājumi ir labi; jo tie ir pirmie stimuli, caur kuriem cilvēce sasniedz patiesu patstāvību, bez kā tā ne aiz laba un vēl mazāk aiz kāda ļauna, zināmā mērā ellišķa spaida nekad nevar pāriet patiesā, garīgā brīvībā, bez kā dvēselei un tās garam nav nekāda mūžīga dzīvība. 3. Ir taisnība, aplūkojot priesterības ļaunos darbus, taisnīgi sadusmojas un bieži ir vēlēšanās pilnā kaklā kliegt: “Kungs! Vai tad Tev vairs nav neviena zibeņa, nekādas krusas, nekāda sēra un piķa, lai ar tavu ārkārtējāko dievišķo dusmu bargumu sodītu šos cilvēkus — tīģerus?” Bet te no sirds dziļumiem kāda maiga balss runā un saka: “Esi gudrs un skaties, kur tu liec savus soļus! Ja tu uz ceļa redzi uzglūnam čūsku, tad izvairies no viņas, jo visa zemes virsma vēl ne tuvu nav noklāta vienīgi ar čūskām!” 4. Tikpat labi kā dienai, vajag būt arī naktij, lai cilvēki atzīst gaismas vērtību. Dienā gan nevienam cilvēkam nav vajadzība pēc lampas gaismas; bet kad nāk nakts, tad katrs cilvēks pavisam sāpīgi izjūt gaismas trūkumu un, cik labi viņš to var, iededzina kādu gaismu, un jau vāja gaisma viņa istabu padara draudzīgāku, nekā bieži pilnīgs gaismas trūkums. 5. Redziet, ja Kungs šīs zemes cilvēkus bagātīgi apgādā ar visādiem laicīgiem labumiem, tad viņi drīz kļūst augstprātīgi un sāk par daudz rūpēties par viņu miesu un tad drīz viņu dvēseles, kurās mājo dievišķais Gars, līdzīgi kā cēlais sēklas grauds no to ietverošās izsalkumu apmierināt gribošās augsnes, tiek apēstas, tās vietās, lai dievišķā gara uzdīgšanai viņi no miesas pareizā mērā dabūtu spēcinājumu mūžīgai dzīvībai, kā tas no Dieva ir ticis kārtots un kādam gala mērķim Dievs arī īstenībā ir devis miesu. Bet kur tad dvēsele no viņas miesas tiek apēsta, tur tad, dabīgi, cēlā augļa vietā arī parādās tikai dadži, ērkšķi un visādas cirtas nezāles, no kurām tad patiesi nevar ievākt nekādas cēlas vīnogas un vīģes! 6. Bet tāds cilvēks garīgi ir arī tikpat kā miris! Viņš nekā vairs nezina no tā, kas ir tikai gara. Viņš visu garīgo noliedz un visu materializē. Izņemot rupjo materiālismu, tādam cilvēkam nekā vairs nav! Viņa vēders un viņa juteklība ir viņa vienīgās dzīves dievības, kurām viņš dienu un nakti ir gatavs nest jebkuru upuri! Tādam cilvēkam vairs nav nekāda Dieva un ja beidzot, kā tas diemžēl pārāk bieži ir, tāds cilvēks vēl kļūst par priesteri un Dieva kalpu, te tak, cerams, ilgi nevajag jautāt un teikt: “Kādēļ tad šie tīri miesas kalpi, kuriem pamatu pamatā dvēsele, gars, Dievs un viņa debesis nav nekas cits, kā nevecojušas, poētiski fantastiskas runas ainas, kļuvuši par priesteriem un dieva kalpiem?” Uzlūko tikai viņu pārmērīgi resnos vēderus, un tavā priekšā drīz ir pilnīgākā atbilde! 7. Šādiem Dieva Vārda sludinātājiem tad, protams, gan ir vienalga, vai viņiem uzticētās draudzes viņi baro ar Debesu maizi, vai arī ar vispieticīgāko peļķu netīrumiem; ja tikai viņi par to tiek majestātiski labi atalgoti. Bet tieši tādēļ mēs arī nedrīkstam pārmērīgi brīnīties, ja mēs nereti par templi dzirdam 233

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
2 - BECI
Drums 2
Arduino 2
2 - Sven
2 PIECE
DP_2012(2)
2 - EVITA
Ness - Part 2
20 1 2 - Valkyrie
1 2 - Arsenal Noticias
/ 2
Page 2 FK-LIGHTPLANES
View slides Part 2
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Stretnutie s dôchodcami 2
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Latín-2 - Vicens Vives
+ Vietnam 31+2 jours - Vacances Sinorama